Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  okul rehberlik programını kim hazırlar

  1 ziyaretçi

  okul rehberlik programını kim hazırlar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I REHBERL�K VE PS�KOLOJ�K

  DANI�MA H�ZMETLER� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama� ve kapsam

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, il ve il�e d�zeyinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildi�i �zel ve resm� e�itim kurumlar� ile rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin g�rev ve i�leyi�i ile ilgili usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; 5/1/1961 tarihli ve 222 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Mill� E�itim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 say�l� �ocuk Koruma Kanunu, 24/3/2016 tarihli ve 6698 say�l� Ki�isel Verilerin Korunmas� Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 say�l� �zel E�itim Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname, 25/8/2011 tarihli ve 652 say�l� �zel Bar�nma Hizmeti Veren Kurumlar ve Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 301 inci, 308 inci ve 326 nc� maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: Mill� E�itim Bakanl���n�,

  b) Bireyi tan�ma teknikleri: ��rencinin ilgi, yetenek, de�er, tutum ve ki�ilik �zelliklerini ke�fetmesini ve ger�ek�i kararlar almas�n� sa�lamak amac�yla kullan�lan psikolojik test ve test d��� teknikleri,

  c) Dan��an: Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinden yararlanmak �zere rehberlik ve psikolojik dan��ma servisleri ile rehberlik ve ara�t�rma merkezlerine ba�vuran bireyi,

  �) Dan��an dosyas�: Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinden yararlanan bireylere ili�kin hizmetin gerektirdi�i �zel ve gizlilik i�eren; bireyin izni olmadan, birey re�it de�ilse velisinin izni olmadan adli ve idari soru�turma kapsam� haricinde payla��lmayan bilgilerin kaydedildi�i dosyay�,

  d) Dan��manl�k tedbiri: Hakk�nda dan��manl�k tedbir karar� verilmi� �ocu�un bak�m�ndan sorumlu olan kimselere, �ocuk yeti�tirme konusunda; �ocuklara ise e�itim ve geli�imleri ile ilgili sorunlar�n�n ��z�m�nde yard�mc� olmak amac�yla sunulan rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini,

  e) Destek hizmetler: ��rencinin sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imini desteklemek amac�yla ��renciye dolayl� yoldan sunulan program y�netimi, ara�t�rma, proje, m��avirlik, i� birli�i ve mesleki geli�im kapsam�ndaki hizmetleri,

  f) e-Rehberlik sistemi: Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin e�itim kurumlar� ile rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde bir program d�hilinde y�r�t�lmesini ve raporla�t�r�lmas�n�; bu hizmetlerin Bakanl�k merkez ve ta�ra te�kilatlar�nda g�rev yapan personel taraf�ndan yetki alanlar�na g�re elektronik ortamda izlenmesini sa�layan sistemi,

  g) Geli�imsel ve �nleyici hizmetler: ��rencilerin bir b�t�n olarak geli�imlerini desteklemek ve geli�imlerini olumsuz y�nde etkileyebilecek risk etmenlerini azaltmak, koruyucu etmenleri art�rmak amac�yla sunulan hizmeti,

  �) Genel hedef: Her e�itim ��retim y�l� i�in ��rencilerin geli�imsel ihtiya�lar� temelinde bir �nceki e�itim ��retim y�l�na ait veriler ve toplumun �ncelikli ihtiya�lar� g�zetilerek Bakanl�k taraf�ndan belirlenen ve e�itim kurumlar�n�n okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�nda yer vermekle y�k�ml� oldu�u hedefi,

  h) Hesap verebilirlik: Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin etkilili�ini art�rmak amac�yla �al��malar�n veri temelli, �l��lebilir ve s�rd�r�lebilir olarak yap�lmas�n�,

  �) �htiya� analizi: Test ve test d��� teknikler kullan�larak ��rencilerin rehberlik ve psikolojik dan��ma ihtiya�lar�n� belirlemeye y�nelik s�reci,

  i) �yile�tirici hizmetler: ��rencilerin bir b�t�n olarak geli�imlerini desteklemek veya geli�imlerini olumsuz y�nde etkileyebilecek problemlerin ��z�m�ne yard�mc� olmak amac�yla sunulan hizmeti,

  j) Koordinat�r rehber ��retmen/psikolojik dan��man: E�itim kurumunda birden fazla rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n bulunmas� h�linde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi ile ilgili i� birli�i ve koordinasyonu sa�lamakla y�k�ml� rehber ��retmen/psikolojik dan��man�,

  k) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�: E�itim kurumunun t�r, kademe, �zellikleri ile ��rencilerin ihtiya�lar�, geli�im d�nemi �zellikleri ve risk alt�ndaki ��renciler dikkate al�narak haz�rlanan, ortak bir anlay�� ve i� birli�i i�erisinde uygulanan ve kan�ta dayal� olarak de�erlendirilen program�,

  l) �zel hedef: Rehber ��retmen/psikolojik dan��man� bulunan e�itim kurumlar� taraf�ndan bir �nceki e�itim ��retim y�l�na ait ��renci, veli ve ��retmen ihtiya� analizi, risk haritas� ve program de�erlendirme sonu�lar� g�zetilerek belirlenen ve bu kurumlar�n okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�nda yer vermekle y�k�ml� oldu�u hedefi,

  m) Psikoe�itim program�: �nleyici ve e�itsel nitelikte, beceri kazand�rmay� ama�layan, sistematik olarak yap�land�r�lm�� oturumlardan olu�an ve rehber ��retmen/psikolojik dan��man taraf�ndan uygulanan program�,

  n) Psikolojik dan��ma: Bireylere kendini tan�ma, karar verme ve problem ��zme becerisi kazand�rmay�, bireylerin ki�isel ve toplumsal uyumlar�n� ger�ekle�tirmelerini ve iyilik hallerini geli�tirmelerini ama�layan, bireysel ve grupla profesyonel olarak y�r�t�len psikolojik yard�m s�recini,

  o) Rehber ��retmen/psikolojik dan��man: E�itim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini sunan, okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n�n uygulanmas� ve koordinasyonunun sa�lanmas�nda program sorumlusu olarak g�rev alan, rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini sunan personeli; psikolojik dan��man ise �niversitelerin e�itimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik dan��manl�k ile psikolojik dan��ma ve rehberlik veya bu alana denk kabul edilen programlardan en az lisans d�zeyinde e�itim alm�� personeli,

  �) Rehberlik ve ara�t�rma merkezi: Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile �zel e�itim hizmetlerini planlayan, sunan ve hizmetlerin koordineli bir �ekilde y�r�t�lmesini sa�layan kurumu,

  p) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi: E�itim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�ld��� ve koordinasyonunun sa�land��� birimi,

  r) S�n�f rehber ��retmeni: E�itim kurumlar�nda bir s�n�f�n rehberlik hizmetlerini y�r�ten; okul �ncesi e�itim kurumlar�nda okul �ncesi ��retmenini, ilkokullarda s�n�f ��retmenini, ortaokullarda �ube rehber ��retmenini ve orta��retim kurumlar�nda s�n�f rehberlik hizmetlerini y�r�tmekle g�revli ��retmeni,

  s) S�n�f rehberlik plan�: S�n�f rehber ��retmeni taraf�ndan her e�itim ��retim y�l� i�in okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program� ile s�n�f�n�n rehberlik ihtiya�lar� dikkate al�narak haz�rlanan, s�n�f rehberlik program� �er�evesinde uygulanacak rehberlik etkinliklerini ve y�r�t�lecek faaliyetleri i�eren plan�,

  �) S�n�f rehberlik program�: ��rencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�im alanlar�na y�nelik olarak belirlenmi� kazan�mlar�n s�n�flarda grup etkinlikleri yolu ile ��rencilere sistemli bir �ekilde sunulmas�n� ama�layan program�,

  t) Yerel hedef: Bir �nceki e�itim ��retim y�l�na ait veriler ve ��rencilerin geli�imsel ihtiya�lar� temelinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonlar� taraf�ndan il hedefi olarak belirlenen ve e�itim kurumlar�n�n okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�nda yer vermekle y�k�ml� oldu�u hedefi,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerinin Ama�lar� ve �lkeleri

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ama�lar�

  MADDE 4 � (1) T�rk Mill� E�itiminin genel ama�lar� �er�evesinde e�itimde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; kendini tan�yan, kendine sunulan e�itsel ve mesleki f�rsatlar� de�erlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yeti�tirilmesini ve bireylerin toplum i�inde sa�l�kl� bir �ekilde ya�amlar�n� s�rd�rebilmeleri i�in sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imlerini desteklemeyi ama�lar.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ilkeleri

  MADDE 5 � (1) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri:

  a) Planl�, programl�, bilimsel esaslara dayal� olarak sunulan profesyonel bir hizmettir.

  b) E�itim s�recinin b�t�nl��� i�erisinde ��retim s�recini destekleyecek nitelikte sunulur.

  c) ��rencinin b�t�nc�l geli�imine hizmet eder.

  �) T�m ��rencileri kapsayacak �ekilde geli�imsel ve �nleyici yakla��m� esas al�r.

  d) ��rencilerin geli�imsel ihtiya�lar� ile okulun imk�nlar� ve �evre ko�ullar� do�rultusunda planlan�r, uygulan�r ve de�erlendirilir.

  e) ��rencinin geli�imini desteklemek amac�yla t�m payda�lar taraf�ndan ortak bir anlay�� ve i� birli�i i�erisinde hesap verebilir bir yakla��mla y�r�t�l�r.

  f) Bakanl�k�a haz�rlanan etik y�nerge do�rultusunda y�r�t�l�r.

  ���NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmet T�rleri

  Geli�im alanlar�na g�re rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri

  MADDE 6 � (1) Geli�imin s�reklili�i ve b�t�nl��� temelinde bireylerin geli�im g�revlerini yerine getirmeleri ve gerekli yeterlikleri kazanmalar� i�in a�a��daki geli�im alanlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri sunulur:

  a) Sosyal duygusal geli�im alan�; bireyin kendini tan�mas�, var olan y�nleriyle kendini kabul etmesi ve geli�tirmesi, duygular�n� fark etmesi, d�zenlemesi ve y�netebilmesi, ba�kalar�n� anlamas� ve kabul etmesi, ki�iler aras� sa�l�kl� ili�kiler geli�tirmesi i�in gerekli bilgi, tutum ve davran��lar� edinebilmesi, karar vermesi, hedefler olu�turabilmesi ve hedeflerine ula�mak i�in �aba g�stermesi, ki�isel g�venli�ini sa�layabilmesi, aile ve toplumsal de�erler ile do�aya kar�� duyarl�l�k kazanmas�n� i�eren geli�im alan�d�r.

  b) Akademik geli�im alan�; bireyin ��renim g�rd��� okula ve okulun �evresine uyum sa�lamas�, okul ve s�n�f kurallar�n� benimsemesi, okula aidiyet duygusu geli�tirmesi, akademik �al��malar�nda devaml�l�k, kararl�l�k ve �aba g�stermesi, sorumluluk alabilmesi, �al��malar�na de�er vermesi ve hayat boyu ��renmeye y�nelik uygun akademik anlay�� ve sorumluluk bilinci geli�tirmesi, akademik geli�imi ve ba�ar�s� i�in gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanmas�n� i�eren geli�im alan�d�r.

  c) Kariyer geli�im alan�; bireyin ilgi, yetenek, de�er ve ki�ilik �zeliklerini tan�mas�, mesleki se�enekleri fark etmesi, mesleklerin gerektirdi�i nitelikler ile ki�isel �zellikleri aras�nda ba� kurmas�, mesleklere y�nelik olumlu tutum geli�tirmesi, kariyer fark�ndal��� kazanmas�, i� ya�am� ile e�itim aras�ndaki ili�kiyi ve ya�am boyu ��renmenin kariyer geli�imi a��s�ndan �nemini fark etmesini i�eren geli�im alan�d�r.

  ��retim kademelerine g�re rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri

  MADDE 7 � (1) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ama� ve ilkeleri ��retim kademelerine g�re de�i�memekle birlikte uygulanan programlar, etkinlikler, kullan�lan y�ntem ve teknikler, m�dahale bi�imleri ve yo�unlu�u bireylerin ihtiya�lar� ve geli�im �zellikleri dikkate al�narak belirlenir. Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri bireylerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imlerini desteklemek amac�yla a�a��daki ��retim kademelerinde y�r�t�l�r:

  a) Okul �ncesi d�nemde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; �ocu�un kendini tan�mas�, sosyalle�mesi, �zg�ven geli�tirmesi, s�n�rlar�n� ke�fetmesi, okula uyum sa�lamas�, okula ve ��renmeye y�nelik olumlu tutum geli�tirmesi, yetenek ve ilgi alanlar� hakk�nda fark�ndal�k kazanmas� amac�yla y�r�t�l�r.

  b) �lkokul kademesinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; ��rencinin okula uyum sa�lamas�, e�itim ortamlar�na ve ��renmeye y�nelik olumlu tutum geli�tirmesi, ��renmeyi ��renme ve ��rendiklerini aktarmaya y�nelik bili�sel beceriler kazanmas�, kendini tan�mas�, �zg�ven geli�tirmesi, duygular� tan�ma ve ifade etme, arkada� edinme, problem ��zme gibi becerileri kazanmas� amac�yla y�r�t�l�r.

  c) Ortaokul kademesinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; ��rencinin arkada�l�k ili�kisi kurma ve geli�tirme, karar verme, sorumluluk alma ve �at��ma ��zme gibi ya�am becerileri kazanmas�, ergenlik d�nemindeki de�i�imlere uyum sa�lamas�, kendine uygun ��renme y�ntemleri do�rultusunda �al��ma becerileri geli�tirmesi, ilgi, yetenek ve ki�ilik �zellikleri ile g��l� ve zay�f y�nlerini fark ederek kariyer hedefleri do�rultusunda �st ��renim kurumlar�na y�nelmesi amac�yla y�r�t�l�r.

  �) Orta��retim kademesinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; ��rencinin bireysel �zelliklerini de�erlendirip sa�l�kl� bir kimlik olu�turmas�, ergenlik d�nemindeki de�i�imlere uyum sa�lamas�, de�erlerini fark etmesi ve kendi de�erleri ile toplumsal de�erler aras�nda ba� kurabilmesi, verimli, sistemli ve planl� �al��ma al��kanl��� kazanmas�, kariyer hedefleri do�rultusunda �st ��renim, meslek ve i� alanlar�na y�nelmesi amac�yla y�r�t�l�r.

  d) Hayat boyu ��renme kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; bireyin meslek �ncesi e�itim almas�, i� ya�am�na haz�rlanmas�, yeni bir meslek edinmesi, aktar�labilir becerilerin i� ve meslek ya�am�ndaki �nemini fark etmesi amac�yla geli�im d�nemi �zellikleri, ihtiya�lar�, beklentileri, �evre ko�ullar�, sosyoekonomik ve k�lt�rel �zellikleri dikkate al�narak y�r�t�l�r.

  D�RD�NC� B�L�M

  Okul Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Program�

  �htiya� analizi

  MADDE 8 � (1) Program�n tasarlanmas� s�recinde her e�itim ��retim y�l� may�s ay�nda test ve test d��� teknikler kullan�larak ��rencilerin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin ihtiya�lar� belirlenir.

  Hedeflerin belirlenmesi

  MADDE 9 � (1) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri kapsam�nda genel hedefler Bakanl�k�a, yerel hedefler rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonlar�nca, �zel hedefler e�itim kurumlar�nca belirlenir.

  Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n�n haz�rlanmas�

  MADDE 10 � (1) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�nda;

  a) Genel, yerel ve �zel hedeflere,

  b) Geli�imsel ve �nleyici hizmetler, iyile�tirici hizmetler ve destek hizmetlere,

  c) Okuldaki t�m ��rencileri kapsayacak faaliyetlere,

  �) De�erlendirme s�re�lerine,

  yer verilir.

  Uygulama ve de�erlendirme

  MADDE 11 � (1) E�itim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; geli�imsel ve �nleyici hizmetler, iyile�tirici hizmetler ve destek hizmetler esas al�narak sunulur.

  (2) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri; bireysel ve grupla psikolojik dan��ma ve rehberlik, psikoe�itim program� uygulama, akran temelli �al��malar, bireyi tan�ma tekniklerini uygulama, seminer, panel, konferans, kurs ve gezi d�zenleme, s�n�f rehberli�i �al��malar� ile yay�n haz�rlama gibi faaliyetlerle y�r�t�l�r. �htiya� halinde bu hizmetler �evrimi�i bilgi teknolojileri kullan�larak uzaktan verilebilir.

  (3) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�; ders y�l� boyunca rehber ��retmen/psikolojik dan��man, s�n�f rehber ��retmenleri, ��retmenler ve e�itim kurumu y�neticileri ile i� birli�i i�erisinde uygulan�r ve program�n etkilili�i ders y�l� sonunda kan�ta dayal� olarak de�erlendirilir.

  BE��NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri �l Y�r�tme Komisyonunun

  Kurulu�u ve G�revleri

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonunun kurulu�u

  MADDE 12 � (1) �l mill� e�itim m�d�rl�klerinde, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin il d�zeyinde planlanmas� ve kurumlar aras� i� birli�inin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonu olu�turulur. Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonu, biri eyl�l ay�nda, di�eri haziran ay�nda olmak �zere y�lda en az iki kez toplan�r.

  (2) Bu komisyonun sekretarya hizmetleri il mill� e�itim m�d�rl���ndeki �zel e�itim ve rehberlik hizmetleri birimi taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (3) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonu, il mill� e�itim m�d�r� ba�kanl���nda;

  a) �zel e�itim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il ve il�e �ube m�d�rlerinden,

  b) Rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�rlerinden,

  c) Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m ba�kanlar�ndan,

  �) �rg�n e�itim ve hayat boyu ��renme kurumlar�n�n her t�r ve kademesinden se�ilen en az birer m�d�r ile bu t�r ve kademedeki kurumlarda g�rev yapan en az birer rehber ��retmen/psikolojik dan��mandan,

  olu�ur.

  (4) Bu komisyona gerekti�inde; aile, �al��ma ve sosyal hizmetler il m�d�rl���, il emniyet m�d�rl���, il sa�l�k m�d�rl���, yerel y�netimler, �niversiteler, sivil toplum kurulu�lar� ve di�er ilgili kurum temsilcileri davet edilir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonunun g�revleri

  MADDE 13 � (1) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il y�r�tme komisyonu a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Haziran ay�nda yap�lan toplant�da iline ait rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ihtiya� analizi sonu�lar� ile e-Rehberlik sisteminde yer alan ilgili e�itim ��retim y�l�na ait verileri inceler ve de�erlendirir. Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin ihtiya�lar do�rultusunda bir sonraki e�itim ��retim y�l� i�in yerel hedefleri belirler.

  b) Belirlenen yerel hedeflerin eyl�l ay�n�n ilk haftas�nda e-Rehberlik sistemine i�lenmesini sa�lar.

  c) E�itim kurumlar�n�n rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin talepleri ve ihtiya�lar� do�rultusunda aile, ��renci, ��retmen, y�netici ve di�er kamu personeline y�nelik y�r�t�lecek etkinlikleri planlar.

  �) Rehber ��retmen/psikolojik dan��man� olmayan e�itim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi i�in al�nacak tedbirleri karara ba�lar.

  d) Haziran ve eyl�l aylar�nda yap�lan her iki toplant�da al�nan kararlar�n uygulanmas�na y�nelik gerekli tedbirleri al�r. Tutana��n toplant�lar�n yap�ld��� ay i�erisinde il mill� e�itim m�d�rl���nce Bakanl��a g�nderilmesini sa�lar.

  e) A��lmas�na ihtiya� duyulan rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile ilgili de�erlendirmede bulunur ve al�nan kararlar do�rultusunda Bakanl��a g�nderilmek �zere il mill� e�itim m�d�rl���ne teklifte bulunur.

  f) Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinin sorumluluk b�lgelerini kapasitelerine g�re her y�l de�erlendirir. Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde d�zenlemeye ihtiya� duyulacak hususlarda Bakanl��a g�nderilmek �zere il mill� e�itim m�d�rl���ne teklifte bulunur.

  g) Y�l i�erisinde ilin ihtiyac�na y�nelik d�zenlenecek rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin mahalli hizmet i�i e�itim ihtiya�lar�n� belirler ve teklifi il mill� e�itim m�d�rl���ne g�nderir.

  ALTINCI B�L�M

  Rehberlik ve Ara�t�rma Merkezleri

  Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri

  MADDE 14 � (1) �l veya il�elerdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile �zel e�itim hizmetlerinin planlanmas�, sunulmas�, koordineli bir �ekilde y�r�t�lmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve de�erlendirilmesinin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve ara�t�rma merkezleri kurulur.

  (2) Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri faaliyetlerini Bakanl�k�a haz�rlanan y�nerge do�rultusunda y�r�t�r.

  YED�NC� B�L�M

  E�itim Kurumlar�nda Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma

  Hizmetlerinin Y�r�t�lmesi

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi

  MADDE 15 � (1) Resm� ve �zel, �rg�n e�itim ve hayat boyu ��renme kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi ve koordinasyonunun sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi kurulur.

  (2) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin etkili bir �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin;

  a) ��renci, veli, ��retmen ve di�er personelin kolayl�kla ula�abilece�i konumda olmas�,

  b) Uygun fiziki ko�ullara sahip olmas�,

  c) Bili�im, ileti�im ara�lar�, gerekli b�ro malzemeleri, bireysel �al��malar ve grup �al��malar� i�in gerekli ara� ve gere�ler ile donat�lm�� olmas�,

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri d���nda ba�ka bir ama� i�in kullan�lmamas�,

  gerekir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu

  MADDE 16 � (1) E�itim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin planlanmas� ve kurum i�indeki i� birli�inin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu olu�turulur.

  (2) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu e�itim kurumu m�d�r�n�n ba�kanl���nda a�a��daki �yelerden olu�ur:

  a) E�itim kurumunda g�revli m�d�r yard�mc�lar�.

  b) Rehber ��retmen/psikolojik dan��manlar.

  c) S�n�f rehber ��retmenlerinden her s�n�f d�zeyinden se�ilecek en az birer temsilci.

  �) Okul �ncesi e�itim kurumlar�nda farkl� ya� grubundaki �ocuklar�n e�itiminden sorumlu en az birer ��retmen.

  d) Orta��retim kurumlar�nda disiplin kurulu ve onur kurulundan; ilk��retim kurumlar�nda ise ��renci davran��lar� de�erlendirme kurulundan birer temsilci.

  e) Okul-aile birli�inden bir temsilci.

  (3) Hayat boyu ��renme kurumlar�nda y�r�tme komisyonu; m�d�r�n ba�kanl���nda bir m�d�r yard�mc�s�, rehber ��retmen/psikolojik dan��man ile m�d�r�n g�revlendirece�i bir ��retmenden olu�ur.������������

  (4) Rehber ��retmen/psikolojik dan��man� bulunmayan e�itim kurumlar�nda gerekti�inde rehberlik ve ara�t�rma merkezinden bir rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n ya da rehberlik ve ara�t�rma merkezinin sorumluluk b�lgesindeki e�itim kurumlar�nda g�rev yapan bir rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n kat�l�m�n�n sa�lanmas� i�in planlama yap�l�r.

  (5) E�itim kurumu m�d�r�, m�d�r yard�mc�lar� ile rehber ��retmen/psikolojik dan��man komisyonun s�rekli �yesidir. Komisyonun di�er �yeleri her ders y�l� ba��nda ��retmenler kurulunda belirlenir.

  (6) Komisyon; birinci d�nem ba��nda, ikinci d�nem ba��nda ve ders y�l� sonunda olmak �zere en az �� defa toplan�r. Gerekti�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin �nerisi ile de toplanabilir.

  (7) Komisyonun ilk toplant�s�, ��retmenler kurulu toplant�s�n�n yap�ld��� tarihten itibaren en ge� bir ay i�erisinde yap�l�r.

  (8) Komisyonun g�ndemi, rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanarak e�itim kurumu m�d�r�ne sunulur; g�ndem ve toplant� tarihi e�itim kurumu m�d�r� taraf�ndan bir hafta �nce yaz�l� olarak ilgililere duyurulur.

  (9) Komisyon toplant�s�nda al�nan kararlar tutanak h�line getirilir.

  (10) Al�nan kararlar e�itim kurumu personeline yaz�l� olarak duyurulur.

  (11) Rehber ��retmen/psikolojik dan��man bulunmayan e�itim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri rehberlik ve ara�t�rma merkezi ile i� birli�i i�erisinde y�r�t�l�r.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonunun g�revleri

  MADDE 17 � (1) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu a�a��daki g�revleri yapar:

  a) E�itim kurumuna ait �zel hedeflerin belirlenmesinde g�r�� bildirir.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanan okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n� inceler ve g�r��lerini bildirir. Program�n uygulanmas� i�in gerekli �nlemleri alarak y�r�t�lecek �al��malar� karara ba�lar.

  c) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi s�ras�nda hizmetlere ili�kin �al��malar� inceler, de�erlendirir; ortaya ��kan sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik �nlemleri belirler.

  �) E�itim ortam�nda; ��renciler, aileler, idareciler ve ��retmenler aras�nda etkili ileti�im kurulabilmesi i�in yap�lacak �al��malar� belirler.

  d) Yap�lacak �al��malarda ilgili kurum ve kurulu�lar ile i� birli�inin sa�lanmas� i�in gerekli faaliyetleri planlar.

  e) ��rencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imleri ile ilgili yap�lacak �al��malar i�in g�r�� bildirir.

  f) Okulda ger�ekle�tirilecek psikososyal destek hizmetlerinin okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�na eklenmesi hususlar�nda g�r�� bildirir.

  g) �htiya� olmas� durumunda okulda ger�ekle�tirilecek psikososyal destek hizmetlerinde g�rev al�r. Bu kapsamdaki faaliyetler Bakanl�k�a haz�rlanan y�nerge do�rultusunda y�r�t�l�r.

  E�itim kurumu m�d�r�n�n g�rev, yetki ve sorumluluklar�

  MADDE 18 � (1) E�itim kurumu m�d�r� rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinden birinci derecede sorumludur.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin etkin �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in hizmetin gerektirdi�i fiziksel �artlar� ve uygun �al��ma ortam�n� haz�rlar, kullan�lacak ara� gereci sa�lar. Kurumda birden fazla rehber ��retmen/psikolojik dan��man olmas� durumunda fiziksel imkanlar dahilinde her bir rehber ��retmen/psikolojik dan��man i�in ayr� oda tahsis eder.

  c) E�itim kurumundaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin verimli bir �ekilde y�r�t�lmesi i�in rehber ��retmen/psikolojik dan��man, s�n�f rehber ��retmenleri, ��renciler ve veliler aras�nda i� birli�ini sa�lar.

  �) E�itim kurumunda birden fazla rehber ��retmen/psikolojik dan��man bulunmas� halinde bir rehber ��retmen/psikolojik dan��man� koordinat�r olarak g�revlendirir ve gerekli g�rd��� takdirde g�rev de�i�ikli�i yapar.

  d) E�itim kurumunda birden fazla rehber ��retmen/psikolojik dan��man bulunmas� h�linde program, planlama, ara�t�rma gibi ortak g�revler d���nda; hizmetlerin y�r�t�lmesinde s�n�f ve ��renci say�lar� gibi �l��tlere g�re i� b�l�m� yapar.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonuna ba�kanl�k eder.

  f) E�itim kurumunun �zel hedeflerini e-Rehberlik sistemine i�ler.

  g) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n�n haz�rlanmas�n� sa�lar.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanan okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n� en ge� ekim ay� ilk haftas�nda e-Rehberlik sistemi �zerinden onaylamak yoluyla e�itim kurumunun ba�l� bulundu�u rehberlik ve ara�t�rma merkezine ula�t�r�r.

  h) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program� ile haftal�k program�n uygulanmas�n� e-Rehberlik sistemi �zerinden izler.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin y�r�t�len �al��malar�n d�zenli olarak e-Rehberlik sistemine i�lenmesini takip eder.

  i) Okul sene ba�� ��retmenler kurulunda her s�n�f i�in belirlenen s�n�f rehber ��retmenini zorunlu olmad�k�a ��rencilerin mezuniyetine kadar de�i�tirmemeyi esas alarak g�revlendirir.

  j) S�n�f rehber ��retmenleri taraf�ndan haz�rlanan s�n�f rehberlik planlar�n� onaylar ve uygulanmas�n� izler.

  k) Haftal�k ders �izelgesinde yer alan rehberlik uygulamalar�na ayr�lan saatlerde rehberlik hizmetlerinin sunulmas� i�in gerekli tedbirleri al�r.

  l) �htiya�lar do�rultusunda ��rencilere, ��retmenlere, idarecilere ve ailelere y�nelik ger�ekle�tirilecek e�itim etkinliklerinin d�zenlenmesi i�in uygun ortam� ve gerekli deste�i sa�lar.

  m) Her y�l kas�m ay� i�erisinde s�n�f rehber ��retmenlerinin i� birli�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince olu�turulan okul risk haritas�n� e�itim kurumunun ba�l� bulundu�u rehberlik ve ara�t�rma merkezine ula�t�r�r.

  n) Hakk�nda dan��manl�k tedbir karar� verilmi� �ocuklara ve ailelerine y�nelik rehber ��retmen/psikolojik dan��man taraf�ndan sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesini sa�lar.

  M�d�r yard�mc�lar�n�n g�rev, yetki ve sorumluluklar�

  MADDE 19 � (1) E�itim kurumu m�d�r yard�mc�lar� rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu toplant�lar�na kat�l�r.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin nitelikli bir �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in ��rencilerin devam durumu, ba�ar� durumu, sosyal kul�p �al��malar� gibi bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile payla��r.

  c) E�itim kurumu m�d�r�n�n verece�i rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Koordinat�r rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 20 � (1) Koordinat�rl�k g�revi verilen rehber ��retmen/psikolojik dan��man e�itim kurumunda y�r�t�len rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin g�revlerinin yan� s�ra a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile e�itim kurumu y�netimi aras�ndaki koordinasyonu sa�lar.

  b) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program� do�rultusunda yap�lan �al��malarla ilgili ��retmenler kuruluna bilgi verir.

  c) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu toplant�lar�na ait g�ndemi ve toplant�larda al�nan kararlar� yaz�l� hale getirir.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi taraf�ndan ortak olarak e-Rehberlik sistemi �zerinden haz�rlanan okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n� e�itim kurumu m�d�r�ne onaylat�r.

  Rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n g�revleri

  MADDE 21 � (1) E�itim kurumlar�nda rehber ��retmen/psikolojik dan��man geli�imsel ve �nleyici hizmetler, iyile�tirici hizmetler ve destek hizmetlere ili�kin g�revlerini yerine getirir.

  (2) Geli�imsel ve �nleyici hizmetler;

  a) S�n�f rehberlik program� kapsam�nda rehberlik alan�nda �zel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygular.

  b) Bireyi tan�ma �al��malar� kapsam�nda bireyi tan�ma tekniklerini uygular, de�erlendirmelerini raporla�t�rarak ��rencilere geribildirimde bulunur ve ilgililerle payla��r. Gerekti�inde bireyi tan�ma tekniklerini geli�tirme �al��malar�na kat�l�r.

  c) Bilgi verme �al��malar� kapsam�nda ��rencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�im alanlar�nda ihtiya� duyduklar� bilgileri bireysel �al��malar, grup �al��malar� veya yay�n haz�rlama yoluyla ��rencilerle payla��r.

  �) Y�neltme ve izleme �al��malar� kapsam�nda bireyi tan�ma ve bilgi verme hizmeti sunarak ��renciyi kendine uygun olan e�itim kurumuna, alana, dala, staja, i�e, mesle�e, okul i�i ya da okul d��� sosyal ve k�lt�rel etkinliklere y�neltir ve ��rencinin geli�imini izler. Merkez� s�navlara ait tercih d�nemlerinde g�rev al�r.

  (3) �yile�tirici hizmetler;

  a) ��rencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imlerinin desteklenmesi, kendilerini ke�fetmeleri, duygusal, d���nsel, davran��sal d�zeyde kapasitelerinin g��lendirilmesi, iyile�tirme ve geli�tirme amac�yla formasyonu uygun olan rehber ��retmen/psikolojik dan��man bireysel ve grupla psikolojik dan��ma yapar.

  b) Psikososyal destek hizmetleri kapsam�nda;

  1) Do�al afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, �iddet, sava�, g�� ve salg�n hastal�klar gibi zorlu ya�am olaylar�nda ��renci, aile ve ��retmenlere psikolojik ve sosyal destek sa�lar.

  2) Hakk�nda dan��manl�k tedbir karar� verilen �ocu�a ve �ocu�un bak�m�ndan sorumlu ki�ilere hizmet sunar.

  3) E�itim kurumlar�nda rehber ��retmen/psikolojik dan��man bulunmamas� veya �ocu�un herhangi bir e�itim kurumu ile ili�i�inin olmamas� durumunda dan��manl�k tedbiri uygulamalar� il veya il�e mill� e�itim m�d�rl�klerinin g�revlendirece�i, �ocu�un ikamet adresinin bulundu�u e�itim b�lgesinde g�revli rehber ��retmen/psikolojik dan��man yerine getirir. Dan��manl�k tedbir kararlar�na ili�kin g�revlendirmelerde rehber ��retmen/psikolojik dan��manlar�n h�lihaz�rda yerine getirmekte olduklar� dan��manl�k tedbir kararlar� da g�zetilerek dengeli bir da��l�m sa�lan�r.

  c) Sevk �al��malar� kapsam�nda bireyin, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin m�dahale alan� ya da rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n mesleki yeterlikleri d���nda kalan bir uzmanl�k alan�nda yard�ma ihtiya� duymas� durumunda, bireyi yard�m alabilece�i d���n�len daha yetkin uzman ki�i, kurum veya kurulu�lara y�nlendirir.

  (4) Destek hizmetler;

  a) M��avirlik hizmetleri kapsam�nda, ��rencinin geli�imini desteklemek i�in ��retmen, veli, y�netici ve okul i�erisinde ��renci ile ileti�imde olan di�er ki�ilere kendilerini geli�tirmeleri, ortak ve yeterli bir rehberlik anlay��� kazanmalar� amac�yla �al��malar y�r�t�r. S�n�f rehberlik programlar�n�n haz�rlanmas�nda, uygulanmas�nda, s�n�f i�i rehberlik uygulamalar�n�n geli�tirilmesinde s�n�f rehber ��retmenlerine m��avirlik eder.

  b) Program y�netimi �al��malar� kapsam�nda;

  1) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n� rehberlik ve ara�t�rma merkezine iletilmek �zere en ge� ekim ay�n�n ilk haftas�nda e-Rehberlik sistemi �zerinden haz�rlar.

  2) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program� do�rultusunda e-Rehberlik sistemi �zerinden kendi haftal�k program�n� haz�rlar.

  3) Her y�l kas�m ay� i�erisinde s�n�f rehber ��retmenleri taraf�ndan bir �rne�i rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletilen risk alt�ndaki ��rencilere ait verileri birle�tirerek e�itim kurumuna ait risk haritas�n� olu�turur.

  4) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program� kapsam�nda ger�ekle�tirilen �al��malar� e-Rehberlik sistemine i�ler. Dan��ma s�recinde dan��an dosyas� arac�l��� ile gerekli kay�tlar� tutar. Elektronik ortama i�lenmesi m�mk�n olmayan �al��malar� dosyalar ve usul�ne uygun olarak saklar.

  5) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n� ders y�l� boyunca s�n�f rehber ��retmenleri, ��retmenler ve e�itim kurumu y�neticileri ile i� birli�i i�erisinde uygular ve program�n etkilili�ini ders y�l� sonunda de�erlendirir.

  c) Ara�t�rma ve proje �al��malar� kapsam�nda, sundu�u hizmetlerin etkilili�ini ve verimlili�ini art�rmak amac�yla ara�t�rma, izleme ve de�erlendirme �al��malar� yapar. Gerekti�inde e�itim kurumunda y�r�t�len proje �al��malar�na kat�l�r.

  �) �� birli�i kapsam�nda, do�al �yesi oldu�u kurul ve komisyonlara kat�l�r, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin g�revlerini yerine getirir. Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri taraf�ndan d�zenlenen toplant�, e�itim etkinlikleri, proje ve ekip �al��malar�na kat�l�r. ��rencilerin geli�imsel ihtiya� ya da sorunlar�na y�nelik olarak ortak bir ama� ve sorumluluk �er�evesinde veli, ��retmen, idareci, di�er ki�i ve kurumlarla i� birli�i yapar.

  d) Ders saatinde bireysel veya grupla y�r�t�len �al��malarda ��rencinin devams�z g�r�nmemesi i�in okul y�netimi ve ders ��retmeniyle i� birli�i yaparak gerekli tedbirleri al�r.

  e) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n�n etkilili�ini art�rmak, mesleki bilgi ve becerileri geli�tirmek, mesle�ine ili�kin g�ncel geli�meleri izleyerek daha nitelikli hizmet sunmak i�in bilimsel kongre, konferans, panel ve hizmet i�i e�itimlere kat�l�r, gerekti�inde hizmet i�i e�itim verir.

  f) E�itim kurumu m�d�r�n�n verece�i rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile ilgili di�er g�revleri yapar.

  Di�er g�revler

  MADDE 22 � (1) Rehber ��retmen/psikolojik dan��man merkez� s�navlarda g�rev alabilir ve istemesi h�linde belleticilik g�revi yapabilir. Ancak rehber ��retmen/psikolojik dan��manlara n�bet g�revi verilemez.

  S�n�f rehber ��retmeninin g�revleri

  MADDE 23 � (1) S�n�f rehber ��retmeni a�a��daki g�revleri yapar:

  a) S�n�f rehberlik plan�n� okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program� ile s�n�f rehberlik program� �er�evesinde haz�rlayarak en ge� ekim ay�n�n ikinci haftas�nda e�itim kurumu m�d�r�ne onaylat�r. S�n�f rehberlik plan�n�n bir �rne�ini rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile payla��r. Plan d�hilinde uygulamalar�n� ger�ekle�tirir.

  b) S�n�f rehberlik program� kapsam�ndaki etkinlikleri s�n�f�nda uygular.

  c) ��rencilerinin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin ihtiya�lar�n� belirleyerek okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�na yans�t�lmak �zere rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletir.

  �) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n�n hedeflerine ili�kin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik dan��ma servisiyle i� birli�i yapar.

  d) Her y�l kas�m ay� i�erisinde s�n�f�nda bulunan risk alt�ndaki ��rencilere ait verilerin bir �rne�ini rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletir.

  e) Bireyi tan�ma tekniklerinden uzmanl�k bilgisi gerektirmeyenleri rehber ��retmen/psikolojik dan��man ile i� birli�i yaparak s�n�f�nda uygular, sonu�lar�n� rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile payla��r.

  f) S�n�fa yeni gelen veya uyum g��l��� ya�ayan ��rencilerin okula uyum sa�lamalar� s�recinde rehber ��retmen/psikolojik dan��man ile i� birli�i i�erisinde �al���r.

  g) ��rencilerini rehber ��retmen/psikolojik dan��man ile i� birli�i yaparak ilgi, yetenek, de�er, akademik ba�ar� ve ki�ilik �zelliklerine g�re ��renci kul�plerine, se�meli derslere ve sosyal etkinliklere y�neltir.

  �) Risk alt�nda olan ��rencileri fark etti�inde, gerekli deste�i almalar� i�in rehberlik ve psikolojik dan��ma servisini bilgilendirir.

  h) ��rencinin, ��renme stilini fark etmesine, ��renme becerilerini geli�tirmesine, akademik performans�n� art�rmas�na y�nelik �al��malar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma servisiyle i� birli�i yapar.

  �) S�n�f�yla ilgili y�r�tt��� rehberlik �al��malar�na ili�kin raporu her d�nem sonunda e�itim kurumu m�d�r�ne sunar.

  i) S�n�f�nda sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imi a��s�ndan desteklenmeye ihtiya� duyan ��rencileri rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine y�nlendirir, ��rencilerin geli�imini desteklemek amac�yla i� birli�i yapar. E�itim kurumunda rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n bulunmamas� h�linde ��renciyi rehberlik ve ara�t�rma merkezine y�nlendirir.

  j) E�itim kurumu m�d�r�n�n verece�i rehberlik hizmetleri ile ilgili di�er g�revleri yapar.

  Di�er ��retmenler

  MADDE 24 � (1) S�n�f rehber ��retmenli�i g�revi olmayan ��retmenler, gerekti�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin planlamas� do�rultusunda rehberlik �al��malar�na destek sa�lar.

  (2) Okul rehberlik ve psikolojik dan��ma program�n�n hedeflerine ili�kin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik dan��ma servisiyle i� birli�i yapar.

  (3) S�n�f�nda sosyal duygusal, akademik ve kariyer geli�imi a��s�ndan desteklenmeye ihtiya� duyan ��rencileri s�n�f rehber ��retmeni ile i� birli�i i�erisinde rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine y�nlendirir. E�itim kurumunda rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n bulunmamas� halinde ��renciyi rehberlik ve ara�t�rma merkezine y�nlendirir.

  (4) E�itim kurumu m�d�r�n�n verece�i rehberlik hizmetleri ile ilgili di�er g�revleri yapar.

  SEK�Z�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  �al��ma saatleri ve izinler

  MADDE 25 � (1) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�revli rehber ��retmen/psikolojik dan��manlar�n �al��ma s�releri bir i� saati 60 dakika olmak �zere haftal�k 30 i� saatidir. G�nl�k �al��ma saatleri e�itim kurumunun servis, ula��m, �zellik ve ihtiya�lar�na g�re rehber ��retmen/psikolojik dan��manla i� birli�inde okul m�d�rl���nce d�zenlenir.

  (2) Rehberlik ve ara�t�rma merkezinde g�revli rehber ��retmen/psikolojik dan��man�n �al��ma saatleri ve izinleri ile ilgili hususlar, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 99 uncu ve 102 nci maddeleri ile 103 �nc� maddesinin birinci f�kras� ve 104 �nc� maddesine g�re d�zenlenir.

  (3) Rehber ��retmen/psikolojik dan��manlar, ihtiya� duyulmas� halinde tercih dan��manl��� ve ��renci tan�lama s�recine ba�l� olarak yap�lacak �al��malar i�in yaz tatilinde g�revlendirilebilir. Bu durumda rehber ��retmen/psikolojik dan��manlar�n yaz tatilleri bir aydan az olamaz.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 26 � (1) 10/11/2017 tarihli ve 30236 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Rehberlik Hizmetleri Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 27 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 28 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Okul Rehberlik Hizmetleri �al��ma Program�n�n Haz�rlanmas� | Makale | T�rk PDR

  Rehberlik hizmetleri, ki�inin �evresine uyumunu artt�rmak, ya�am�nda daha ba�ar�l� ve mutlu olmas� amac�yla yap�lar� hizmetlerdir. Rehberlik hizmetleri �al��ma programlar�, �evreden �evreye, dolay�s�yla okuldan okula ve ��rencilerin yard�ma ihtiya� duyduklar� konu ve alana g�re de�i�melidir. Rehberlik hizmetleri �al��ma programlar� planl�, programl� ve okulun bulundu�u ko�ullar dikkate al�narak haz�rland���nda ger�ek amac�na ula�acakt�r.

  Her ��retim y�l� ba��nda, Rehberlik ve Ara�t�rma Merkezleri, �al��ma b�lgelerinde bulunan okullar i�in, taslak �er�eve program� haz�rlar ve okullara g�nderir. �er�eve programlar�n�n okullara ula�mas�ndan sonra okul m�d�r�, psikolojik dan��man ( yoksa her s�n�f d�zeyinde s�n�f ��retmenlerinin olu�turaca�� komisyon ) g�nderilen taslak �er�eve program� do�rultusunda kendi okullar�n�n ko�ullar�na uygun bir y�ll�k rehberlik hizmetleri �al��ma program� haz�rlanmas�n� sa�lar, Okullar�m�z�n bir�o�unda. Psikolojik dan��man olmad��� i�in okul m�d�r� taraf�ndan g�revlendirilen bir m�d�r yard�mc�s� ile ona ba�l� olarak bu i�le g�revlendirilen bir ��retmen �al��ma program�n� haz�rlar. Haz�rlanan y�ll�k rehberlik hizmetleri �al��ma program� tasla��, okulun a��lmas�ndan bir hafta �nce yap�lan “Rehberlik Hizmetleri Okul Y�r�tme Kurulu” toplant�s�nda incelenir. Son �ekli verilir, de�i�ik g�r�� ve �neriler varsa incelenir. Programda yer verilen hizmetlerin nerede, hangi tarihte yap�laca�� ve hangi maddi kaynaklarla, kimlerce ve nas�l kar��lanaca�� belirlenir.

  Yard�m al�nacak ki�i, kurum ve g�revliler tespit edilir.
  Bu a�amadan sonra s�n�f ��retmenleri, kendi s�n�flar� i�in y�ll�k �al��ma programlar�n� haz�rlarlar. Her s�n�f d�zeyinde haz�rlanan bu program okul rehberlik hizmetleri y�r�tme kurulunun ‘yeni toplant�s�nda g�r���l�r ve y�r�rl��e girer. Son olarak okul rehberlik hizmetleri �al��ma program�n�n bir �rne�i, okulun ba�l� bulundu�u rehberlik ve ara�t�rma merkezine g�nderilir.


  Okul rehberlik hizmetleri �al��ma program� haz�rlan�rken dikkat edilecek noktalar:

  Rehberlik hizmetlerinin amac�na ula�abilmesi i�in gerekli �al��ma alanlar�na a��rl�k vermek gerekir. Bunlar
  *��rencinin zihinsel, bedensel, geli�imi ve e�itim ama�lar�na uygun yeti�mesini sa�lamak,
  *��rencinin yetene�i ile ba�ar�s� aras�ndaki ili�kiyi g�rmesini sa�lamak,
  *�evre ile iyi ili�kiler kurabilmesi i�in �nce i�inde ya�ad��� toplumu iyi tan�mas�na,
  Sonra da ili�kilerinde do�acak sorunlara uygun ��z�mler bulmas�na yard�m etmek,
  *Hayata kar�� olumlu tutum geli�tirmesini sa�lamak,
  *��renciye s�rekli olarak kendini geli�tirme g�c�n� kazand�rmak,
  *��rencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun dersleri ve ders d��� etkinlikleri tart��malar�na, se�melerini ve y�r�tebilmelerini sa�lamak,
  *��rencilerin okul d���ndaki zamanlar�n� iyi kullanma, verimli �ekilde de�erlendirme al��kanl��� kazanmalar�n� sa�lamakt�r.
  Okulun ve s�n�f�n y�ll�k rehberlik hizmetleri �al��ma Program� haz�rlan�rken ilgili ��retmenlerin dikkat etmesi gereken konular s�yle belirtilebilir
  *Programda g�ncel konulara her zaman yer verilmelidir. (Bu konular, yak�n �evreden uza�a do�ru olmal�d�r.)
  *��rencilerle birlikte tart���lacak, onlar�n gereksinim duyduklar�, ayd�nlanmalar�
  Gereken konulara yer verilmelidir. (Her s�n�f ��retmeni kendi, s�n�f�n�n seviyesine uygun konulan se�melidir.)
  *��rencilerin fazla maddi harcamada bulunmadan, zorlanmadan kat�labilecekleri ayr�nt�l� ve uzun s�re gerektirmeyen geziler d�zenlenmelidir.
  *Her aya rast gelen �nemli g�n ve haftalarla ilgi seminerler, konulmal�, paneller vb. d�zenlenmelidir.
  *��rencilere meslekler tan�t�lmal�, istedikleri meslekle ilgili olarak bitirmeleri gereken okullar ve mezuniyetten sonra �al��abilecekleri yerler ile maddi ve manevi kazan�lar anlat�lmal�d�r.
  *��renciyi tan�ma tekniklerinin neyi, nas�l �l�t���, nas�l uygulanaca�� ve nas�l de�erlendirilece�i iyice ��renildikten ve en �nemlisi de yarar�na inan�ld�ktan sonra tekniklerinden gerekli olanlar uygulanmal�d�r.
  *S�n�f�n d�zeyi, e�itim ve ��retim t�r�ne g�re ��rencilerin girebilecekleri s�navlar hakk�nda a��klay�c� bilgiler verilmeli ve ��rencilerin bu olanaklardan yararlanmalar� sa�lanmal�d�r. (�niversite s�navlar�, fen liseleri, Anadolu liseleri, T�B�TAK, askeri liseler, paras�z yat�l� okullar gibi. )

  S�n�f ��retmeni taraf�ndan programa al�nabilecek konular:

  *Okul sevgisi, okulda ba�ar�l� olman�n yollar�,
  ‘Verimli, etkin ders �al��ma teknikleri,
  *�yi bir ��rencinin nitelikleri,
  *�zbak�m, �zsayg�, temel g�ven,
  *��retmen ��renci ili�kileri,
  *�evre sorunlar�, �evre e�itimi ve �evre temizli�i,
  ‘Toplum i�inde davran�� kurallar�,
  *Arkada�l�k ili�kileri,
  *�lke aile, sevgi ve sorumluluklar�m�z.
  *Okuma zevki al��kanl��� kazand�rma yollar�,
  *Zaman� etkili, verimli kullanabilme, �retici ve yarat�c� olabilme,
  *�ocuklar�n geli�im �zellikleri ve ruh sa�l���,
  *Okula uyum sorunlar�,
  *Sanat, k�lt�r ve spor etkinlikleri,
  *�� ve meslek alanlar�,
  *Kitle ileti�im ara�lar� ve toplum �zerindeki olumlu-olumsuz etkileri,

  Yazı kaynağı : www.turkpdr.com

  Milli E�itim Bakanl��� Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Y�netmeli�i

  B�R�NC� KISIM

  Genel H�k�mler

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  Madde 1 - Bu Y�netmeli�in amac�, il/il�e d�zeyinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildi�i rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin kurulu� ve i�leyi�ine ili�kin esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Y�netmelik, il/il�e d�zeyinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini, rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin kurulu�u, g�revleri ve i�leyi�ine ili�kin esaslar ile bu kurumlarda �al��an personelin g�revlerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Y�netmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Mill� E�itim Temel Kanunu, 16/8/1997 tarihli ve 4306 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, Mill� E�itim Temel Kanunu, ��rakl�k ve Meslek E�itimi Kanunu, Mill� E�itim Bakanl���n�n Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun ile 24/3/1988 tarihli ve 3418 say�l� Kanunda De�i�iklik Yap�lmas� ve Baz� K���t ve ��lemlerden E�itime Katk� Pay� Al�nmas� Hakk�nda Kanun, 30/4/1992 tarihli ve 3797 say�l� Mill� E�itim Bakanl���n�n Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun ve 573 say�l� �zel E�itim Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye g�re haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  Madde 4 - Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: Mill� E�itim Bakanl���n�,

  b) Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m�: �l ve il�e mill� e�itim m�d�rl�klerine ba�l� rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten b�l�m�,

  c) Mill� E�itim M�d�r Yard�mc�s�/�ube M�d�r�: �l ve il�elerdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin d�zenlenmesi ve y�r�t�lmesinden sorumlu m�ll� e�itim m�d�r yard�mc�s� veya �ube m�d�r�n�,

  d) Merkez: �l/il�elerdeki rehberlik ve ara�t�rma merkezini,

  e) Merkez M�d�r�: �l/il�elerdeki rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�r�n�,

  f) Okul M�d�r�: Resm� ve �zel, e�itim-��retim kurumlar�ndaki m�d�r�,

  g) B�l�m Ba�kan�: Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerindeki her b�l�m�n ba�kan�n�,

  h) B�l�m: Rehberlik ve ara�t�rma merkezi b�nyesindeki �zel e�itim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�mlerini,

  �) Koordinat�r Psikolojik Dan��man: Okuldaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini koordine etmekle y�k�ml� psikolojik dan��man�,

  i) Rehber ��retmen (Psikolojik Dan��man): E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servisleri ile rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde ��rencilere rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmeti veren, �niversitelerin psikolojik dan��ma ve rehberlik ile e�itimde psikolojik hizmetler alan�nda lisans e�itimi alm�� personeli,

  j) Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Servisi: E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten servisi,

  k) S�n�f Rehber ��retmeni: E�itim-��retim kurumlar�nda bir s�n�f�n rehberlik hizmetlerini y�r�ten ve rehberlik saatlerine giren ilk��retim kurumlar�nda �ube rehber ��retmenini, orta ��retim kurumlar�nda ise s�n�f ��retmenini,

  l) Psikolog: �niversitelerin psikoloji alan�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde atipik ve uyum g��l��� olan �ocuklara tan�lama ve terapi hizmetleri veren personeli,

  m) Psikometrisi: �niversitelerin ilgili b�l�mlerinden birinde psikolojik �l�me ara�lar� konusunda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, te�his ve benzeri ama�larla kullan�lacak psikolojik �l�me ara�lar�n� uygulamay� bilen ve gerekli olanlar� geli�tiren personeli,

  n) E�itim Programc�s�: �niversitelerin e�itimde program geli�tirme alan�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri alanlar�nda gereksinim duyulan programlar�n geli�tirilmesinde gerekli teknik hizmetleri veren personeli,

  o) �zel E�itimci: �niversitelerin �zel E�itim veya �zel E�itim ��retmenli�i alanlar�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde �zel e�itim gerektiren �ocuklar i�in tan�lama ve destekleyici �zel e�itim hizmetlerini veren, uygun e�itim �nlemleri al�nmas�n� sa�layan personeli,

  �) �ocuk Geli�imi ve E�itimcisi: �niversitelerin �ocuk geli�imi veya �ocuk sa�l��� ve e�itimi alanlar�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde ��rencilere, ailelere ve ��retmenlere �ocuklar�n her t�rl� geli�im durumlar�na ili�kin sorunlar�n ��z�m�nde gerekli �nlemlerin al�nmas�nda ve geli�imlerinin izlenmesinde yard�m sa�layan personeli,

  p) Sosyal �al��mac�: �niversitelerin sosyalhizmetler alan�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde dan��anlarla ilgili olarak verilecek hizmetlerin planlanmas� i�in gerekli sosyal, ekonomik ve k�lt�rel bilgileri toplayan, de�erlendiren ve hizmetlerin verilmesinde sosyal hizmet kurumlan aras�nda e�g�d�m� sa�layan personeli,

  r) Psikolojik �l�me Ara�lar�: Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin tarama, inceleme, tespit, te�his, ��renci tan�ma gibi �al��malar�nda kullanabilecekleri �e�itli yetenek, zek� ve standart ba�ar� testleri; ki�ilik, tutum, meslek� ve akademik benlik, geli�im, ��renci davran��lar�n� de�erlendirme gibi �l�ekler; ilgi envanterleri, problem tarama envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri �l�me ara�lar�n�,

  s) ��renci: Her t�rl� e�itim-��ret�m kurumlar�nda e�itim g�rmekte olan bireyleri,

  t) Dan��an: Rehberlik ve ara�t�rma merkezine, merkezin hizmetlerinden yararlanmak �zere ba�vuran, okul veya ilgili kurum ve kurulu�lardan g�nderilen ��rencileri veya bireyleri,

  u) Dan��an Dosyas�: Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde hizmet verilen bireylere ili�kin hizmetin gerektirdi�i bilgileri i�eren ve her birey i�in ayr� ayr� tutulan dosyay�,

  �) ��renci Geli�im Dosyas�: E�it�m-��retim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince her ��renci i�in ayr� ayr� tutulan, y�neltme s�reci ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri kapsam�nda ��rencinin her t�rl� �zelliklerine ili�kin bilgileri i�eren dosyay�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  �lkeler

  Madde5- Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde a�a��daki ilkeler esas al�n�r:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri, e�itim kurumlar�n�n e�itim-��retim etkinlikleri b�t�nl��� i�inde yer al�r.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri t�m ��rencilere a��k bir hizmettir.

  c) Her ��renci e�itim s�recinde kendisine sunulan se�enekler aras�nda se�me �zg�rl���ne sahiptir.

  d) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde insana sayg� esast�r.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esast�r.

  f) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ��renci, veli, uzman, ��retmen ve y�netici gibi ilgililerin i� birli�i ile y�r�t�l�r.

  g) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde bireysel farkl�l�klara sayg� esast�r.

  h) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde hem bireye hem de topluma kar�� sorumluluk s�z konusudur.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde bilimsellik esast�r.

  ���NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerinin Temel �zellikleri

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerinin Amac�

  Madde 6 -T�rk E�itim Sisteminin genel ama�lan �er�evesinde e�itimde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri temelde; ��rencilerin kendilerini ger�ekle�tirmelerine, e�itim s�recinden yetenek ve �zelliklerine g�re en �st d�zeyde yararlanmalar�na ve gizilg��lerini en uygun �ekilde kullanmalar�na ve geli�tirmelerine y�neliktir.

  ��rencilere y�nelik olarak d�zenlenen her t�rl� rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri bu ama�lar do�rultusunda b�t�nle�tirilerek verilir.

  E�itsel Rehberlik

  Madde 7 - Her ��renciye, kendine �zg� yetenek, ilgi, meslek� de�er, ba�ar� ve motivasyonu
  oran�nda e�itim-��retim uygulamalar�yla uyum sa�lamas�, �zelliklerine ve geli�imine uygun programlara y�nelmesi i�in gerekli hizmetler verilir.

  Bu hizmetler;

  a) ��rencileri okula, okuldaki alanlara, �e�itli etkinliklere, yeni durumlara al��t�rma ve y�nlendirme,

  b) ��rencilerin etkili ��renme ve �al��ma becerileri geli�tirmelerine yard�m etme,

  c) ��rencilerin motivasyonlar�n� destekleme ve art�rma,

  d) �zelliklerine uygun �st ��renim kurumlar�na y�nlendirme olarak ele al�n�r.

  Meslek� Rehberlik

  Madde 8 - E�itim s�recinde her ��renciye; meslek� tercih yapmas�, kendine uygun mesle�e y�nelmesi, i� ya�am�na ve mesle�e haz�rlanmas� i�in gerekli rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri verilir.

  Bu hizmetlerde a�a��daki hususlar temel al�n�r:

  a) Hizmetler bir s�re� olarak ele al�n�r, okul �ncesi e�itim ve ilk��retimin ba�lamas� ile birlikte bu hizmetler verilir.

  b) Hizmetlerde ��rencinin i�inde bulundu�u geli�im d�nemi ve bireysel �zellikleri dikkate al�n�r.

  c) ��renciye ve velisine; ��rencinin �zellikleri, i� d�nyas�, meslekler ve bunlar� edinme yollar�na ili�kin g�ncel bilgiler sistemli olarak aktar�l�r.

  d) ��renci, bir meslek alam veya mesle�i se�me bask�s� alt�nda b�rak�lmaz.

  Bireysel Rehberlik

  Madde 9 - ��rencinin bireysel ve sosyal geli�imini desteklemek, duygusal sorunlar�nda yard�mc� olmak �zere gerekli rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde a�a��daki hususlar temel al�n�r:

  a) ��rencilerin davran��, duygu, d���nce ve tutumlar�na kar�� duyarl�k g�sterilerek gizlilik ilkesine �zellikle dikkat edilir.

  b) Bireysel rehberlik etkinliklerinde ��rencilerin kendilerine ili�kin fark�ndal�k d�zeyini y�kseltmelerine yard�m edilir.

  c) ��renci herhangi bir sorun ifade etti�inde, bu alanda psikolojik dan��man�n verece�i hizmet, ��rencinin sorununu onun ad�na ��zmesi anlam�na gelmez.

  d) ��renci, sorununu ��zme sorumlulu�unu �stlenmek durumundad�r. Psikolojik dan��man, ��renciyi sorununu ��zme �abas�nda, alan�n bilimsel y�ntemlerine g�re destekler.

  e) Psikolojik dan��ma uygulamalar�nda, uygulamac�n�n psikolojik dan��ma formasyonuna sahip olmas� esast�r.

  f) Bireysel rehberlik; ��rencilerin sorunlar�na yard�m�n yan� s�ra, onlar�n ki�ilik ve sosyal geli�imlerine ve olgunla�malar�na destek olmay� ve bu amaca y�nelik d�zenlenmi� bireysel ve grup etkinliklerini de i�erir.

  Bireyi Tan�ma

  Madde 10 - E�itsel, meslek� ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sa�l�kl� ve ��rencinin �zellik ve gereksinimlerine uygun �ekilde verilebilmesi i�in bireyi tan�ma �al��malar� y�r�t�l�r.

  Bu �al��malarda a�a��daki konulara dikkat edilir:

  a) ��rencinin yetenek, ilgi, istek, meslek� de�er, ba�ar� gibi bireysel �zellikleri ile sosyal, k�lt�rel �zellikleri olabildi�ince �ok boyutlu olarak ele al�n�r.

  b) Bilgilerin toplanmas�nda, de�erlendirilmesinde ve kullan�lmas�nda bilimsel standartlara uyulur.

  c) Bu �al��malarda uygulanan �l�me arac�, y�ntem ve tekniklerin kullan�lmas� bir ama� de�il ara�t�r.

  d) Bireyi tan�ma �al��malar�nda temel ama�; ��rencinin kendini tan�mas�d�r. ��renci hakk�nda elde edilen bilgiler, onun geli�imini desteklemek i�in kullan�l�r.

  e) Bireyi tan�ma �al��malar� bir s�re� dahilinde y�r�t�l�r.

  f) Elde edilen bilgiler b�t�nle�tirilerek de�erlendirilir.

  Grup Rehberli�i Etkinlikleri

  Madde 11- E�itsel ve mesleki rehberlik ile ��rencilerin bireysel ve sosyal geli�imlerine y�nelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri d�zenlenir.Bu etkinlikler; ��rencilerin geli�imsel gereksinimlerini de kar��layacak �ekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlan�r, uygulan�r, de�erlendirilir ve geli�tirilir.

  Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanmas� �zel uzmanl�k gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde s�n�f rehber ��retmenlerince uygulanabilir. S�z konusu etkinliklerden uygulanmas�, alan�nda teknik beceri ve uzmanl�k gerektirenler �se psikolojik dan��manlar taraf�ndan uygulan�r.

  ��retim Kademelerine G�re Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  Madde 12 - Okul �ncesi e�itim ve �lk��retimde hizmetler genel olarak; ��rencinin kendisi, ��retmeni/��retmenleri ve ailesi taraf�ndan yetenek, beceri ve di�er �zelliklerinin fark edilmesine, ��rencinin yeti�ti�i ortam�n iyile�tirilmesine, bireysel ve sosyal geli�imleri nin desteklenmesine, etkili ��renme ve �al��ma becerileri ile motivasyonlar�n�n art�r�lmas�na, ilk��retim sonras� e�itime ve orta ��retime devam edemeyecekler i�in mesle�e y�nlendirmeye y�neliktir.

  Orta ��retimde ise hizmetler genelde; �st ��renime, meslek alanlar�na ve mesle�e y�nelmede, etkili ��renme ve �al��ma becerileri geli�tirmede, meslekler ve gerektirdi�i �zellikler ile meslek ve �al��ma ya�am� konusunda bilin�lendirmede, bireysel �zelliklerini de�erlendirip fark�ndal�k d�zeyini geli�tirmede, bireysel ve sosyal geli�imin s�rd�r�l�p yeti�kin ya�am�na haz�rlanmada yo�unla��r. Orta ��retimdeki hizmetlerde okul t�rlerine g�re gerekli uyarlamalar yap�l�r. Yayg�n e�itimdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri genelde kursiyerlerin mesle�e ve i�e y�nlendirilmesini, i� ya�am�na haz�rl���, bireysel ve sosyal geli�imlerinin desteklenmesini kapsar.

  �rg�n ve yayg�n e�itimdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde, sorunlara erken m�dahale ve �zellikle sorunun olu�mamas�na y�nelik geli�imsel, koruyucu yakla��m esast�r.

  Y�nlendirmede Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  Madde 13 - Y�nlendirmedeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde; e�itsel, meslek�, bireysel rehberlik ile bireyi tan�ma uygulamalar�n�n ve sonu�lar�n�n ��rencinin y�nlendirilmesi i�in kendisine ve velisine yard�mc� olacak �ekilde b�t�nle�tirilmesi esast�r. Bu b�t�nle�tirmede ��rencinin geli�imsel, bireysel �zellikleri ve gereksinimleri g�z �n�nde bulundurulur.

  Y�nlendirmede rehberlik ve psikolojik dan��ma birimlerinin karar ve �nerileri, ��rencinin ve velisinin karar�n�n ger�ek�i olmas� y�n�nde se�enekleri g�sterici ve �neri niteli�indedir, ��renci ve veli, kararlar�n�n sorumlulu�unu �stlenmek durumundad�rlar.

  Psikolojik �l�me Ara�lar�

  Madde 14 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde bireyi tan�ma ve di�er �al��malarda kullan�lacak �l�me-de�erlendirme ara�lar�n�n sa�lanmas�, kullan�m�, uygulanmas� ve bilimsel standartlar�n�n korunmas�na ili�kin �nlemler Bakanl�k�a al�n�r.

  ��rencilerin Kat�l�m�

  Madde 15 - E�itsel ve meslek� rehberlik �al��malar�nda ��renciler i�in; sorumluluk �stlenmek, g�n�ll�l��� art�rmak, akran dayan��mas�n� desteklemek ve �al��malar�n verimini art�rmak amac�yla etkinliklerin d�zenlenmesi ve uygulanmas�nda gerekli ko�ullar haz�rlan�r, katk� ve kat�l�mlar� sa�lan�r.

  Ailelerin Kat�l�m�

  Madde 16 - ��rencilerin geli�imlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir b�t�n olarak tan�nmas�, tan�t�lmas� ve de�erlendirilmesi, ailelerin y�nlendirmede ve e�itim ya�ant�s�ndaki karar s�recinde gerekli yerini almas� ve bu konuda bilin�lenmesi ��in hizmetlere veli ve ailelerin kat�l�m� ve katk�s�n� sa�layacak �nlemler al�n�r.

  �K�NC� KISIM

  Mill� E�itim M�d�rl�klerinde

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  Mill� E�itim M�d�r Yard�mc�s�/�ube M�d�r�

  Madde 17 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m�nden sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r�, il / il�e genelindeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin b�t�nl�k i�erisinde planlanmas�, programlanmas�, e�g�d�m� ve y�r�t�lmesinden mill� e�itim m�d�r� ad�na yetkili ve sorumludur.

  Mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r�n�n g�revlendirilmesinde rehberlik ve psikolojik dan��ma alan�nda e�itim g�rm�� olanlar�n; bu nitelikteki elemanlar�n bulunmamas� durumunda ise alan�n �zelli�i dikkate al�narak mill� e�itim m�d�rl���nce g�revlendirme yap�l�r.

  Mill� E�itim M�d�r Yard�mc�s�/�ube M�d�r�n�n G�revleri

  Madde 18 - �l ve il�ede rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinden sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r� a�a��daki g�revleri yapar.

  a) Bakanl�k ile kurumlar aras�ndaki haberle�me ve e�g�d�m� sa�lar, gelen yaz�lar� ilgili kurumlara ula�t�r�r ve sonu�lar�n� izler.

  b) �l ve il�elerde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten kurumlar�n b�t�e i�lerini y�r�t�r.

  c) Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin her t�rl� personel gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla kar��lanamayan gereksinimlerin Bakanl��a bildirilmesini sa�lar.

  d) Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servislerinde g�revli personelin �l i�i atamalar�nda komisyon �yesi olarak g�rev al�r ve atamalara ili�kin rehberlik ve ara�t�rma merkez� m�d�rl�klerini bilgilendirir.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten kurum ve servislerin a��lmas� i�in gerekli inceleme, pl�nlama, de�erlendirme �al��malar�m ve kurulu� i�lemlerini y�r�t�r.

  f) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten kurum ve servislerin yer, donat�m, ara�-gere� gibi her t�rl� gereksinimlerini sa�lar.

  g) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonuna kat�l�r, bu komisyonun sekreterya hizmetlerinin y�r�t�lmesini ve al�nan kararlar�n zaman�nda Bakanl��a iletilmesini sa�lar.

  h) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonunda al�nan kararlar�n uygulanmas�na ili�kin gerekli �al��malar� y�r�t�r.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili �er�eve programlar�n�n uygulanabilmesi i�in gereksinimlerin kar��lanmas�, e�g�d�m�n olu�turulmas� gibi destek hizmetleri sa�lar.

  i) �l/�l�ede bulunan e�itim-��retim kurumlar�n�n y�neltmedeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin organizasyonunu ve e�g�d�m�n� sa�lar.

  j) Rehberlik ve ara�t�rma merkezi taraf�ndan g�nderilen rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin y�ll�k rapor ve programlar�n�n de�erlendirilmesine ili�kin rapor ile rehberlik ve ara�t�rma merkezine ait �al��ma raporlar� ve programlar� incelenerek bunlar�n her y�l ekim ay� sonuna kadar Bakanl��a g�nderilmesini sa�lar.

  k) B�l�m personelinin g�revlendirilmesini, i� b�l�m�n�, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili kurumlar ve okullarla e�g�d�m i�inde �al���lmas�n� sa�lar.

  l) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile ilgili kurum-kurulu� ve �niversitelerle i� birli�i yapar. Hizmetlerde yararlanmak �zere rehberlik ve psikolojik dan��ma alanlar�ndaki geli�meleri izler.

  ���NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri �l Dan��ma Komisyonu

  Kurulu� ve Toplanma

  Madde 19 - Her ilde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin il d�zeyinde planlanmas� ve kurumlar aras� i� birli�inin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu olu�turulur. Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu, eyl�l ve haziran aylar�nda olmak �zere y�lda en az �ki kez toplan�r.

  Bu Komisyonun sekreterya hizmetleri ildeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m� taraf�ndan y�r�t�l�r.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu, mill� e�itim m�d�r� veya mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�n�n/�ube m�d�r�n�n ba�kanl���nda :

  a) �lde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinden sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r�,

  b) �l�elerde �ube m�d�rleri,

  c) Rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�r�/m�d�rleri,

  d) Rehberlik ve ara�t�rma merkezinin/merkezlerinin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m ba�kanlar�,

  e) �lk��retim ve orta ��retim kurumlar�ndan se�ilen birer okul m�d�r�, metropol illerde metropol� olu�turan il�elerden birer okul m�d�r�,

  f) De�i�ik t�rden e�itim-��ret�m kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde �al��an en az �� psikolojik dan��mandan,

  olu�ur.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri �l Dan��ma Komisyonunun G�revleri

  Madde 20 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Eyl�l ay�nda yap�lacak toplant�da, il ve il�elerde yap�lmas� d���n�len rehberlik ve psikolojik dan��ma �al��malar�na ili�kin gerekli ihtiya�lar� belirler, �al��malarla ilgili �nerileri de�erlendirir ve bunlar�n sa�lanmas� y�n�nde karar al�r.

  b) Haziran ay�nda yap�lacak olan toplant�da il ve il�elerde yap�lan rehberlik ve psikolojik dan��ma �al��malar�n�n sonu�lar�n� de�erlendirir. Sonraki ��retim y�l� i�in �nerilerde bulunur.

  Her iki toplant�da da al�nan kararlar�n, toplant�lar�n yap�ld��� ay i�erisinde ildeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m�nce Bakanl��a g�nderilmesini sa�lar.

  D�RD�NC� B�L�M

  Rehberlik ve Ara�t�rma Merkezi

  B�R�NC� B�L�M

  ��leyi� ve Y�ntem

  ��leyi�

  Madde 21 - E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin etkin ve verimli bir �ekilde y�r�t�lmesine ili�kin gerekli her t�rl� �al��malarla birlikte ildeki �zel e�itim gerektiren bireylerin tan�lanmalar� ve bu bireylere y�nelik rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il ve il�elerde rehberlik ve ara�t�rma merkezi/merkezlerince y�r�t�l�r.

  Rehberlik ve ara�t�rma merkezinin a��lma �artlar�na ili�kin �l��tler bir y�nergeyle belirlenir.

  Kurulu�

  Madde 22 - Merkez m�d�rl���;

  a) Merkez M�d�rl���,

  b) Merkez M�d�r Yard�mc�l���,

  c) Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���,

  d) �zel E�itim Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���,

  �eklinde olu�ur.

  Merkez M�d�r�n�n G�revleri

  Madde 23 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�r�, merkezin ilgili mevzuata uygun olarak �al��mas�ndan il/il�edeki mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�na/�ube m�d�r�ne kar�� sorumludur.

  Merkez m�d�r� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkezdeki m�d�r yard�mc�lar� aras�nda i� b�l�m� yapar.

  b) Merkezin b�l�mlerine, meslek� formasyonu b�l�m hizmetlerine uygun ve deneyimli bir eleman�, b�l�m ba�kan� olarak g�revlendirir.

  c) Merkez personelinin meslek� formasyonlar�na uygun �ekilde merkezin b�l�mlerinde g�revlendirilmelerini ve i� b�l�m�n�, ilgili b�l�m ba�kan�n�n g�r���n� de alarak yapar.

  d) B�l�mlerin �al��malar�n� izler, haz�rlad�klar� program, rapor ve projelerini inceleyerek onaylar, sonu�lar�n� de�erlendirir.

  e) Merkez �al��malar�nda kullan�lan psikolojik �l�me ara�lar�, dan��an dosyalan ve di�er kay�tlar�n g�venli�ini, gizlili�ini ve standartlar�na uygun kullan�lmas�n� sa�lar.

  f) B�l�mler aras� �al��malar� koordine eder.

  g) Merkezin y�ll�k �al��ma program� ve raporu ile rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin y�ll�k rapor ve programlar�n�n de�erlendirilmesine ili�kin raporu, her y�l eyl�l ay�n�n sonuna kadar bulundu�u il veya il�enin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l� m�ne g�nderir.

  h) Personelin adayl���n�n kald�r�lmas� ile ilgili ��lemleri mevzuat�na uygun olarak y�r�t�r. Merkez elemanlar�n�n hizmetin gerektirdi�i konularda yeti�melerini sa�lar.

  �) Merkez komisyonuna ba�kanl�k eder, al�nan kararlara g�re gerekli �al��malar� y�r�t�r.

  i) Merkezin hizmetleriyle ilgili yeni geli�meleri izler ve hizmetin kalitesini y�kseltmek i�in gerekli �nlemleri al�r.

  j) Merkez hizmetlerinin ekip �al��mas� anlay���yla y�r�t�lebilmesi i�in gerekli �nlemleri al�r.

  k) Merkezin �al��ma alan�nda bulunan e�itim-��ret�m kurumlar�n�n, y�neltmedeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin d�zenlenmesi i�in gerekli �al��malar�n�n planlanmas�n�, uygulanmas�n� ve de�erlendirilmesini sa�lar.

  l) Merkezin personel, �zl�k, b�t�e, ayniyat, demirba� i�leri ile hizmetlerin gerektirdi�i ara�-gerecin sa�lanmas� i�in uygun �al��malar� yapar.

  m) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu toplant�lar�na kat�l�r.

  n) �zel e�itim gerektiren ��rencilerin tan�lanmalar� i�in e�itsel tan�lama, izleme ve de�erlendirme ekibini olu�turur, bu ekibe ba�kanl�k eder ve �al��malar�n amac�na uygun �ekilde y�r�t�lmesini sa�lar.

  o) Merkezin tarama, tan�lama, �zel e�itim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde �l veya il�edeki ilgili kurum ve kurulu�larla e� g�d�m� sa�lar.

  �) Merkezin b�l�mlerinin tarama, tan�lama ve dan��anlarla ilgili uygulamalar�nda gerekli sa�l�k hizmetleri i�in g�rev b�lgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan birimlerle e� g�d�m� sa�lar.

  p) Merkezin g�revlerine ili�kin konularda il/il�ede seminer ve kurs gibi hizmet i�i e�itim etkinliklerinin mahall� hizmet i�i e�itim pl�n�na al�nmas� i�in gerekli �nerilerde bulunur, �al��malar� �zler. Konferans, panel, sempozyum gibi gerekli etkinliklerin de ger�ekle�tirilmesini sa�lar, ilgili merkez elemanlar�n� etkinliklerde g�revlendirir.

  r) Harcamalarda merkezin ita amirli�ini yapar.

  s) Eleman say�s�n�n yetersiz oldu�u durumlarda hizmetlerin y�r�t�lmesinde bran�� ile ilgili merkez etkinliklerine kat�l�r.

  M�d�r Yard�mc�lar�n�n G�revleri

  Madde 24 - M�d�r yard�mc�lar� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkezde g�revli memurlarla yard�mc� hizmetler s�n�f�ndaki personelin i� b�l�m� n� d�zenler, m�d�r�n onay�ndan sonra y�r�t�lmesini sa�lar.

  b) B�l�mlerin gereksinimlerini belirler ve sa�lanmas� i�in gerekli �nlemleri al�r.

  c) B�l�mlerden gelen rapor ve yaz�lar�n yaz�lmas�n� sa�lar.

  d) Personel, �zl�k, b�t�e, ayniyat, demirba� hizmetlerinin d�zenli bir bi�imde y�r�t�lmesini sa�lar.

  e) Merkez m�d�r�n�n bulunmad��� zamanlarda merkez komisyonuna ba�kanl�k eder.

  f) Sat�n alma i�lerinde m�d�r�n verece�i g�revleri yapar.

  g) Merkezin muayene, teslim alma ve say�m komisyonlar�na ba�kanl�k eder, bu konulardaki i�lemleri zaman�nda y�r�t�r.

  h) Merkezin psikolojik �l�me ara�lar� deposu, ar�ivleri ve kitapl��� gibi mek�nlar�n d�zenli bir �ekilde hizmete haz�r bulundurulmas�n� ve korunmas�n� sa�lar.

  �) Merkezin harcamalar�nda tahakkuk memurlu�u g�revini yapar.

  i) M�d�r�n olmad��� zamanlarda m�d�rl��e vek�let eder.

  j) Eleman say�s�n�n yetersiz oldu�u durumlarda hizmetlerin y�r�t�lmesinde bran�� ile ilgili merkez etkinliklerine kat�l�r.

  k) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  B�ro ve Yard�mc� Hizmetlerde �al��t�r�lacak Personel

  Madde 25 - Merkezin; personel, ayniyat, demirba�, ar�iv, mutemetlik i�leri, her t�rl� g�nl�k yaz��ma ve b�ro hizmetleri ile teknik konulardaki hizmetlerini y�r�tmek �zere m�d�r yard�mc�lar�na ba�l� olarak yeterli say�da �ef, memur, daktilo, yard�mc� hizmetli, kaloriferci ve teknisyen gibi personel g�revlendirilir.

  G�revlendirme

  Madde 26 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezine as�l veya vekil m�d�r, m�d�r yard�mc�s� atamalar�nda atanacaklar�n rehberlik ve psikolojik dan��ma veya �zel e�itim hizmetleriyle ilgili alanlarda lisans d�zeyinde yeti�mi� olma esas� aran�r.

  B�l�m Ba�kan�n�n G�revleri

  Madde 27 - Bol�m ba�kan� a�a��daki g�revleri yapar :

  a) B�l�m�n i�lerini pl�nlar, e� g�d�m� sa�lar ve �al��malar� izler.

  b) B�l�mle ilgili hizmetlerin y�r�t�lmesi i�in gerekti�inde di�er b�l�mle i� birli�ini sa�lar.

  c) B�l�m hizmetlerinin y�r�t�lmesinde bran�� ile ilgili �al��malara kat�l�r.

  d) B�l�m�n her t�rl� ara�-gere�, k�rtasiye ve di�er gereksinimlerinin sa�lanmas� i�in m�d�re �neride bulunur.

  e) B�l�m �al��malar� ile ilgili olarak d�zenlenecek her t�rl� yaz� ve raporlar� inceler ve parafe eder.

  f) Dan��anlar veya b�l�m�n di�er �al��malar�yla ilgili konularda gerekti�inde toplant� yapar.

  g) B�l�m �al��ma alan�na giren konularla ilgili olarak kurs, konferans, seminer gibi etkinlikleri ve kat�l�mc�lar� m�d�re �nerir.

  h) �niversitelerin ilgili b�l�mlerinden staj, inceleme ve ara�t�rma amac�yla merkeze gelenlere b�l�m�yle ilgili bilgi verir ve merkezdeki �al��malar�n� d�zenler.

  �) Merkez komisyonu toplant�s�nda g�r���lmek �zere b�l�m�n y�ll�k �al��ma program� ve raporunu b�l�m elemanlar�yla birlikte haz�rlar ve merkez m�d�r�ne iletir.

  i) B�l�mle ilgili �al��ma program�, de�erlendirme raporlar�, ara�t�rma, proje raporlar� ve di�er ilgili kay�tlar�n usul�ne uygun olarak tutulmas�n� sa�lar.

  j) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetlerle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Merkezde Bulunmas� Gereken Ara�-Gere�, Deflerler ve Bas�l� Evrak

  Madde 28 - Mevzuat gere�i tutulmas� zorunlu olan �dar�, mal� ve personel i�leri ile ilgili her t�rl� defter ve bas�l� evrak�n yan� s�ra, merkezin hizmetleri ve g�revleri ile ilgili tutulmas� gereken defterler ve bas�l� evrak ile ara�-gere� �unlard�r:

  a) Her t�rl� psikolojik �l�me ara�lar�

  b) �l�me ara�lar� teslim ve da��t�m formlar�

  c) �l�me ara�lar� puanlama, kay�t ve profil formlar�

  d) Randevu defteri ve randevu fi�i

  e) Dan��an g�r��me formu

  f) Tarama fi�i

  g) Tarama sonu�lan istatistik formu

  h) ��renci g�zlem formu

  �) �nceleme raporu formu

  i) Terapi izleme ve de�erlendirme formu

  j) Genel istatistik �izelgesi

  k) K�t�phane defteri

  l) Yay�n defteri

  m) Yay�n istem fi�i

  n) Dan��an kay�t defteri

  o) Merkezin kendi geli�tirdi�i ya da gereksinim duyulan di�er defter ve bas�l� evrak

  �) Bilgisayar Merkezin rehberlik ve psikolojik dan��ma ile �zel e�itim �al��malar�n�n, daha etkin

  bi�imde bilgisayar destekli olarak y�r�t�lebilmesi i�in gerekli teknolojik donan�m ve programlardan yararlan�l�r.

  �K�NC� B�L�M

  Merkezin B�l�mleri ve G�revleri

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m�

  Madde 29 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m�, b�l�m ba�kan�n�nsorumlulu�unda merkezin �al��ma alan�n�n kapsam�na g�re yeterli say�da psikolojik dan��man, psikolog, psikometrisi, e�itim programc�s� ve sosyal �al��mac�dan olu�ur.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���n�n G�revleri

  Madde 30 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m� ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Merkezin �al��ma alan�nda yer alan e�itim-��reti m kurumlar�n�n �zellik, kademe ve t�rlerine g�re ayr� ayn olarak rehberlik hizmetleri �er�eve program�n�, �nceki uygulama sonu�lar� ile ilgili e�itim-��retim kurumlar�n�n da g�r��lerini alarak haz�rlar. Ders y�l� ba�lamadan en az bir ay �nce ilgili e�itim-��retim kurumlar�na ula�t�r�r.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisleri elemanlar�yla �niversiteler ve ilgili kurulu�larla i� birli�i yaparak ��rencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bak�mlardan dengeli ve sa�l�kl� bir �ekilde kapasitelerini geli�tirmeleri, yap�c� ve yarat�c� olmalar�, �zelliklerini tan�malar� ve de�erlendirmeleri ile bu y�nde meslek� ve e�itsel rehberlikte bulunulmas� i�in grup rehberlik etkinliklerine y�nelik programlan haz�rlar ve uygulanmas�nda okullara gerekli yard�mlarda bulunur.

  c) E�itim kurumlar�n�n rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinden gelen ��renciler ile �e�itli kurum ve kurulu�lardan g�nderilen veya bireysel olarak merkeze ba�vuran bireyleri kabul eder, dosya a�ar ve gerekli psikolojik yard�m hizmetini verir.

  d) B�l�m�n hizmetleri kapsam�nda yard�m talebinde bulunanlara ili�kin �e�itli psikolojik, sosyal ve di�er �lgili bilgileri olabildi�ince ilk ellerden sa�lar, verilecek hizmetin niteli�ine g�re �e�itli psikolojik �l�me ara�lar�n� bilimsel standartlar�na g�re uygular.

  e) Psikolojik yard�m hizmeti verilenlerin aile, okul, arkada� gibi sosyal �evresiyle olan ili�kilerinin de�erlendirilmesi de yap�l�r.

  f) B�l�me ba�vuran ve hizmet verilen ��renci veya bireylere ili�kin gerekli bilgi ve kay�tlar� i�eren bir dan��an dosyas� bilimsel standartlara uygun olarak tutulur.

  g) Toplanan bilgiler ile yap�lacak inceleme sonucunda, ba�vurana verilecek rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine �li�kin de�erlendirme yap�l�r ve karara var�l�r.

  h) De�erlendirme sonucuna g�re ��renci veya bireyin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri verilir, bireysel veya grupla psikolojik dan��ma hizmeti gereken durumlarda mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir. Uzman eleman yoksa ba�vuran�n ilgili kurumlara �evki yap�l�r.

  �) Hizmet verilen ��renci ve bireylerle ilgili olarak merkez d���na verilecek bilgilerde bireyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanl�� anla��lmalara yol a�abilecek beyan ve yorumlardan ka��n�l�r.

  i) �al��ma alan� kapsam�nda bulunan e�itim kurumlar� dahilinde y�nlendirmeye ili�kin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini, servisler ile ilgili kurum ve kurulu�lar�n da g�r��lerini alarak pl�nlar, y�r�t�lmesi i�in gerekli e� g�d�m� sa�lar.

  j) B�l�m�n g�revlerine ili�kin konularda �evrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geli�tirmek, niteli�i ve verimi art�rmak i�in ara�t�rmalar yapar, bunlar�n sonu�lar�ndan yararlan�r, yetkili ve ilgililerine iletir.

  k) ��rencilerin y�nelebilecekleri �st ��renim kurumlar�, i� alanlar� ve mesleklere ili�kin bilgileri kapsayacak, onlar�n �e�itli alanlardaki geli�imlerini destekleyecek yay�nlar haz�rlar ve e�itim-��retim kurumlar�na ula�t�r�r.

  l) E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerini program dahilinde ziyaret eder, hizmetle ilgili konularda servis elemanlar� ve okul y�netimine rehberlikte bulunur, gereksinim ve sorunlar� belirleyerek ��z�m� i�in gerekli konulan b�l�m ba�kan�na bildirir.

  m) E�itim-��retim kurumlar�ndan g�nderilen y�ll�k �al��ma program� �le �al��ma raporunu inceler, de�erlendirir ve sonu�lar�n� raporla�t�rarak b�l�m ba�kan�na verir ve de�erlendirme sonucunda belirlenen konulan rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine bildirir.

  n) G�rev b�lgesindeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisleri elemanlar�yla gerekli durum ve ilgili konularda toplant�lar d�zenler, toplant� sonunda belirlenen hususlarla ilgili gerekli �nlemleri al�r ve sonu�lar�n� izler.

  o) Hizmetlerde kullan�lacak psikolojik �l�me ara�lar� ile di�er ara� ve tekniklerin tespiti, �o�alt�m�, sa�lanmas�, geli�tirilmesi ve servislere da��t�m� i�in il d�zeyinde yap�labilecek �al��malar� pl�nlar, y�r�t�r ve sonu�land�r�r.

  p) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servis elemanlar�, okul y�neticileri, s�n�f ��retmenleri i�in psikolojik dan��ma ve rehberlik hizmetleri alan�ndaki g�revleri ile ilgili uygulamalara ili�kin bilgi ve becerilerini art�r�c� konferans, panel gibi toplant�larla �e�itli hizmet i�i e�itim etkinlikleri d�zenler. Gerekti�inde �niversite ve ilgili kurulu�lardan eleman sa�lar. S�z konusu etkinlikler ailelere y�nelik olarak da d�zenlenir.

  r) B�l�m�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler ve uygulamalarda yararlan�r. B�l�m hizmetlerinin y�r�t�lmesinde yeterli say�da personel bulunmad���nda gerekli atamalar yap�l�ncaya kadar b�l�m elemanlar� meslek� formasyonlar�na ve niteliklerine en yak�n hizmetlerin y�r�t�lmesinde g�revlendirilir.

  Psikolojik dan��man bulunmayan e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonunun toplant�lar�na gerekti�inde b�l�mden ilgili bir uzman kat�l�r.

  �zel E�itim Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���

  Madde 31 - �zel e�itim hizmetleri b�l�m�, b�l�m ba�kan�n�n sorumlulu�unda merkezin hizmet verdi�i �al��ma alan�n�n kapsam�na g�re yeterli say�da �e�itli bran�larda �zel e�itimci, psikolog, psikometrisi, �ocuk geli�imi ve e�itimcisi, sosyal �al��mac� ve psikolojik dan��manlardan olu�ur.

  �zel E�itim Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���n�n G�revleri

  Madde 32 - �zel e�itim hizmetleri b�l�m� ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) �zel e�itim gerektiren bireylerin tespiti amac�yla yap�lacak taramalarda yer al�r.

  b) Aile, okul, sa�l�k kurulu�lar�, adl� ve di�er kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal y�nden uyumsuzluk, geli�imdeki gerilik, ��renme g��l��� ve okul ba�ar�s�zl���, �e�itli bedensel engeller gibi nedenlerle g�nderilen dan��anlar� kabul eder, dosya a�ar, gerekli hizmeti verir.

  c) �zel e�itim gerektiren �ocuklar�n tan�lanmas� s�recinde gerekli her t�rl� hizmeti verir.

  d) �zel e�itimde, ailelere y�nelik �e�itli bilgilendirme ile rehberlik program ve �al��malar�n� ilgili birim ve kurumlar�n i� birli�iyle pl�nlar, uygular, de�erlendirir ve izler.

  e) �zel e�itim kurumlar� ile kayna�t�rma program� uygulayan okullar�n rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servislerine y�netici ile ��retmenlerine �zel e�itimde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir.

  f) Merkezin g�rev b�lgesinde �zel e�itim gerektiren ��rencilerin �st ��renim kurumlar� ve mesle�e y�nelmeleri konusunda gerekli �al��malar� ve e� g�d�m� sa�lar.

  g) �zel e�itim gerektiren �ocuklar�n geli�imlerini destekleyici nitelikte bireysel veya grupla �e�itli �zel e�itim uygulamalar� yapar.

  h) �zel e�itim kurumlan ile kayna�t�rma program� uygulayan okullar�n rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerince, engelli ��rencilere y�nelik verilen rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin program ve �al��malar� inceler, izler, de�erlendirir.

  �) B�l�m �al��malar�yla ilgili konularda �zel e�itim kurumlar� ve kayna�t�rma program� uygulayan okullar�n personeline y�nelik olarak onlar�n bilgi ve becerilerini art�r�c� konferans, panel gibi toplant�lar ile �e�itli hizmet i�i e�itim etkinlikleri d�zenler. Gerekti�inde �niversite ve ilgili kurulu�lardan eleman sa�lar.

  i) Hizmet verilen ��renci ve bireylerle ilgili olarak merkez d���na verilecek bilgilerde ki�iyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanl�� anla��lmalara yol a�abilecek beyan ve yorumlardan ka��n�r.

  j) B�l�m�n g�revlerine ili�kin konularda �evrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geli�tirmek, niteli�i ve verimi art�rmak i�in ara�t�rmalar yapar, bunlar�n sonu�lar�ndan yararlan�r, yetkili ve ilgililerine iletir.

  k) B�l�m etkinliklerinde kullan�lacak psikolojik �l�me ara�lar� ile di�er ara� ve tekniklerin belirlenmesi, sa�lanmas� ve geli�tirilmesi i�in il i�inde yap�labilecek �al��malar� pl�nlar, y�r�t�r ve sonu�land�r�r.

  l) �zel e�itim gerektiren ��rencilerin kendilerine, ailelerine ve e�itim kurumlar�na y�nelik, onlar�n geli�melerini destekleyecek yay�nlar haz�rlar ve ilgililere ula�t�r�r.

  m) B�l�m hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, bunlardan uygulamalarda yararlan�r. B�l�m hizmetlerinin y�r�t�lmesinde yeterli say�da personel bulunmad���nda, gerekli atamalar yap�l�ncaya kadar b�l�m elemanlar�, meslek� formasyonlar�na ve niteliklerine en yak�n hizmetlerin y�r�t�lmesinde g�revlendirilir.

  Merkez Komisyonu

  Madde 33 - Merkez komisyonu; y�netici, b�l�m ba�kanlar�, uzman personel ve psikolojik dan��manlar�n tamam�ndan olu�ur.

  Merkez �al��malar�n�n b�t�nl�k i�inde y�r�t�lmesi ve e�g�d�m�yle koordinasyonuyla ilgili konulan g�r��mek �zere y�lda en az iki kez m�d�r�n ba�kanl���nda toplan�r.

  Merkez Komisyonunun G�revleri

  Madde 34 - Merkez komisyonunun g�revleri �unlard�r:

  a) Merkezin b�l�m �al��malar�n� program�na g�re de�erlendirir, gelecek y�la ait b�l�m �al��ma programlar�n� inceleyerek karara ba�lar.

  b) Merkezin rehberlik ve psikolojik dan��ma, �zel e�itim hizmetleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki bu hizmetlerin geli�tirilmesi i�in gerekli �al��malar�, gereksinimleri belirler ve �nlemleri karara ba�lar.

  Merkez Kitapl���

  Madde 35 - Merkezde alanla ilgili yay�nlar�n bulundu�u bir kitapl�k olu�turulur. Bu kitapl��a, hizmetlerde yararlan�lmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma, �zel e�itim ve di�er ilgili konularda temel kaynaklar ve alanla ilgili yeni yay�nlar sa�lan�r. Gerekti�inde kitapl�kta bilgisayar teknolojisi ve a�lar�ndan yararlan�l�r.

  ���NC� B�L�M

  Uzmanlar�n G�revleri

  Psikolojik Dan��man�n G�revleri

  Madde 36 - Merkezde g�revli psikolojik dan��man a�a��daki g�revleri yapar:

  a) ��rencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslek� de�erleri gibi y�nleriyle tan�malar�na, meslekler hakk�nda bilgi edinmelerine, kendi �zelliklerine hangi mesleklerin uygun oldu�unu fark etmelerine, �evreleri ile olumlu ili�kiler ve daha verimli �al��ma al��kanl�klar� geli�tirebilmelerine, e�itimle ilgili sorunlar�n� ve g��l�klerini giderebilmelerine y�ne�ik psikolojik yard�m hizmetlerini verir. Bu ��renciler veya bireyler i�in gerekli resm� i�lemleri yapar.

  b) �al��ma alan�nda yer alan e�itim-��retim kurumlar�n�n �zellik, kademe, t�rlerine g�re ayr� olmak �zere �er�eve program� ve etkinlik programlar�n�n haz�rlanmas�na ili�kin �al��malar� organize eder ve bu �al��malara kat�l�r. Bu �al��man�n �n haz�rl��� olarak kurumdaki �nceki uygulama sonu�lar�, kurumun �zellikleri ve �e�itli boyutlar� incelenir.

  c) Psikolojik �l�me ara�lar�m standartlar�na uygun olarak uygular, de�erlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini verir.

  d) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine y�nelik olarak y�neltme kapsam�ndaki �al��malar� organize eder, d�zenlenmi� �al��malara kat�l�r ve bu �al��malar do�rultusunda �e�itli yay�nlar haz�rlar.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin ihtiya� ve sorunlar�n� belirlemeye y�nelik �al��malar� y�r�t�r.

  f) E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinden gelen �al��ma rapor ve programlar�m inceler, de�erlendirir ve de�erlendirme sonu�lar�n� genel bir rapor haline getirir. Bu rapora b�l�m�ndeki elemanlar�n g�r�� ve �nerilerini de ekleyerek B�l�m Ba�kan�na iletir.

  g) Hizmetlerle ilgili �e�itli ara�t�rma-geli�tirme �al��malar�na kat�l�r.

  h) E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�rev yapan psikolojik dan��manlara, verilecek hizmetlere ili�kin rehberlikte bulunur.

  �) Psikolojik dan��man� bulunmayan okullar �ncelikli olmak �zere okullar�n ve ��rencilerin gereksinimleri do�rultusunda y�neticilere, ��retmenlere, gerekli durumlarda ailelere y�nelik toplant�, panel ve konferans gibi etkinlikler d�zenler, gerekli hizmet i�i e�itim etkinliklerini �nerir.

  i) Alanla ve b�l�m�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, uygulamalar�nda bu geli�melerden yararlan�r.

  j) Merkezde di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  k) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Psikolo�un G�revleri

  Madde 37 - Merkezde g�revli psikolog a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Atipik �zellikleri, uyum g��l�kleri, sorunlar� veya �z�rleri bak�m�ndan incelenmesi ve tan�nmas� gereken dan��anlar i�in tan�lama �al��mas� yapar.

  b) Bu �al��malar i�in gerekli psikolojik �l�meleri yapar, y�ntem ve teknikleri kullan�r ve bunlar�n sonu�lar�n� de�erlendirir.

  c) Dan��anlara kendi alan� ile ilgili olan psikolojik yard�mlar� verir, gerekli terapi �al��malar�n�

  y�r�t�r.

  d) Gerekti�inde dan��anlar� �evrede psikolojik yard�m veren ba�ka kurum ve kurulu�lara y�nlendirir.

  e) �evrede ve okullarda alan�yla ilgili ara�t�rmalar yapar veya yap�lanlara kat�l�r. Sonu�lar�,

  �nerileriyle birlikte ilgililere iletir,

  f) Alan� ve b�l�m�n�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, uygulamalar�nda bunlardan yararlan�r.

  g) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin gerekli kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  h) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Psikormetristin G�revleri

  Madde 38 - Merkezde g�revli psikometrisi a�a��daki g�revleri yapar;

  a) Merkezin ve bulundu�u b�l�m�n hizmetlerinin gerektirdi�i psikolojik �l�me ara�lar�na ili�kin olarak ihtiya�lar�n� belirler.

  b) Hizmetlerde ihtiya� duyulan psikolojik �l�me ara�lar�n�n yerel olanaklara g�re geli�tirilmesi ve uyarlanmas�yla ilgili �al��malar yapar. Gerekti�inde �al��malar i�in b�lgede bir ekip olu�turulmas�na y�nelik olarak y�nelime �nerilerini bildirir. Bu ekibin �al��malar�na kat�l�r ve �al��malar� organize eder.

  c) Hizmetlerde kullan�lan mevcut psikolojik �l�me ara�lar�n�n ge�erlik, g�venirlik gibi niteliklerini izler, normlar�m sa�lar, gerekli d�zenleme ve d�zeltme �al��malar�n� y�r�t�r.

  d) Gerekti�inde merkezde ve b�l�m�ndeki inceleme veya tan�lama amac�yla yap�lan �l�me arac� uygulamalar�na kat�l�r.

  e) Psikolojik �l�me ara�lar�ndan elde edilen verileri i�lemek i�in istatistiksel teknikler geli�tirir.

  f) Hizmet b�lgesindeki psikolojik �l�me ara�lar�yla �lgili hizmet i�i e�itim etkinliklerine kat�l�r veya gerekti�inde organize eder.

  g) Y�nlendirmede rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin d�zenlenmesi ve y�r�t�lmesine ili�kin psikometrik �al��malar� y�r�t�r veya ilgili �al��malara kat�l�r.

  h) B�l�m�n�n hizmetleri ve psikolojik �l�me ara�lar�na ili�kin bilimsel geli�meleri izler ve �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  �) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  i) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  E�itim Programc�s�n�n G�revleri

  Madde 39 - Merkezde g�revli e�itim programc�s� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkezin hizmet alan�nda kullan�lan mevcut rehberlik programlar�n� ama�, i�erik, uygulama ve kullan�lan ara� ve gerecin uygunlu�u gibi y�nlerden s�rekli olarak izler, de�erlendirir ve sonu�lar�n� merkezdeki ilgili uzmanlara ve e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine iletir.

  b) �e�itli rehberlik programlar�n� (mevcut olan, hizmet alan�nda gereksinim duyulan, ��rencilere ve ailelere y�nelik programlar ile ilgili personel i�in gerekli hizmet i�i e�itim programlar�) ilgili alan uzmanlar�yla birlikte geli�tirir.

  c) Okul veya ��retim programlar�yla ilgili �al��malara, y�nlendirme ve y�nlendirmedeki rehberlik hizmetleri a��s�ndan kat�l�r.

  d) Programlar�n uygulanmas� s�ras�nda ortaya ��kan sorunlar� ara�t�r�r, de�erlendirir ve sonu�lar� merkez m�d�r�ne iletir.

  e) Merkezin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin pl�nlamalar�n� yapar ve bu hizmetler a��s�ndan hizmet alan�n�n gereksinimlerinin belirlenmesine ili�kin inceleme ve ara�t�rmalara kat�l�r.

  f) Alan ve b�l�m�n hizmetlerine ili�kin bilimsel geli�meleri izler ve �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  g) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  h) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Sosyal �al��mac�n�n G�revleri

  Madde 40 - Merkezde g�revli sosyal �al��mac� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkeze yap�lan ba�vurular �zerine ��renci, aileler ve di�er ilgililerle g�r��me yapar, gerekli bilgileri toplar.

  b) Merkeze gelen ��renci veya bireyleri aile yap�s�, fizik�-sosyal geli�im, �ocuk-aile ili�kisi, e�itim, �evreye uyum gibi �e�itli de�i�kenlere g�re inceler, bilgileri de�erlendirir. �e�itli sosyal �al��ma tekniklerini kullanarak problemlerin ��z�lmesine yard�mc� olur.

  c) Merkeze gelen ��renci veya bireylerin sosyal ve ekonomik durumlar�na g�re �evrede yararlanabilecekleri e�itsel ve sosyal hizmet olanaklar�n� ara�t�r�r, tan�t�r.

  d) Hizmetlere ili�kin konferans, gezi, seminer, grup toplant�s� gibi sosyal etkinlikleri organize eder.

  e) Hizmet alan�nda toplumun ekonomik, sosyal, k�lt�rel ve benzeri �zelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesine ili�kin ara�t�rmalar yapar, bunlar� hizmetlerde yararlan�lmak �zere ilgililere iletir ve bu d�zenleme �al��malar�na alan�yla ilgili konularda kat�l�r.

  f) Merkezin tan�t�lmas� ve di�er kurum ve kurulu�larla i� birli�i yap�lmas� y�n�nde �al��malarda bulunur.

  g) Alan ve b�l�m�n�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  h) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  �) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �zel E�itimcinin G�revleri

  Madde 41 - Merkezde g�revli �zel e�itimci a�a��daki g�revleri yapar.

  Uzmanl�k alan� olan �z�r grubunda:

  a) Dan��anlar�n, ay�r�c� tan�lama �al��malar�na kat�l�r.

  b) Dan��anlar�n e�itimlerini ve geli�imlerini s�rd�rmeleri i�in gerekli olan becerilerin kazand�r�lmas�na ili�kin e�itsel terapi �al��malar�n� bireysel ve grup etkinlikleri �eklinde y�r�t�r.

  c) De�erlendirme sonu�lar�na g�re, s�rd�r�len e�itim uygulamalar� ve bireydeki geli�meler konusunda; dan��an�n kendisine, ailesine ve ��retmenlerine bilgi verir. Sa�lanan geli�melerin okul, aile ve di�er ortamlarda s�reklili�i bak�m�ndan gerekli e� g�d�m� sa�lar.

  d) Dan��anlar�n �z�rleri, ki�ilik yap�lar�, geli�im �zellikleri ile ilgi ve yeteneklerine uygun bireysel ya da grup e�itsel programlar� haz�rlar, uygular, geli�tirir ve sonu�lar�n� de�erlendirir.

  e) Bu programlar�n uygulanabilmesi i�in uygun fizik� ortam ile ara�-gere� gereksinimini belirler ve y�netime iletir.

  f) Y�r�t�len etkinliklerin �ocuklar�n geli�imlerine olan katk�lar�n� de�erlendirir ve dan��an� s�rekli izleyerek geli�im durumlar�n� belli aral�klarla kaydeder.

  g) Dan��anlar�n e�itsel ve meslek� y�nlendirilmelerinde; �z�r t�r� ve �zelliklerine uygun kararlar al�nabilmesi i�in di�er alan uzmanlar�yla i� birli�i yapar.

  h) Ailelere, ��retmenlere ve ��rencilere, �zel e�itim y�ntem ve teknikleri ile e�itim materyalleri ve bunlar�n s�n�f ve ev ortam�nda amaca uygun olarak kullan�lmas� konular�nda bilgi verir.

  �) �zel e�itime ili�kin bilimsel geli�meleri izler ve �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  i) �al��malar�n� merkezdeki di�er uzman elemanlarla ekip �al��mas� i�erisinde y�r�t�r ve g�revine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun tular.

  j) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �ocuk Geli�imi ve E�itimcisinin G�revleri

  Madde 42 - Merkezde g�revli �ocuk geli�imi ve e�itimcisi a�a��daki g�revleri yapar;

  a) Dan��anlar� fizik�, zihinsel ve sosyal geli�im bak�m�ndan inceler, dan��anlar�n ya� d�zeylerine uygun geli�imlerini de�erlendirir.

  b) Dan��anlar�n geli�im �zelliklerine g�re e�itsel terapi �al��malar�na, geli�imi de�erlendirme y�n�nden destek olur.

  c) Dan��an�n geli�imi ve e�itimini izler, beklenen geli�imi g�steremeyen �ocuklar i�in ilgili meslek elemanlar�yla i� birli�i yapar.

  d) Alan� ile ilgili konularda ailelere ve ��retmenlere rehberlik eder. �ocuk geli�imi ve e�itimi ile ilgili bro��r, kitap��k haz�rlama �al��malar�na kat�l�r.

  c) �e�itli geli�im �l�eklerinin geli�tirilmesi �al��malar�na kat�l�r.

  f) Alan�yla ilgili ara�t�rma ve inceleme yapar, geli�meleri izler, bunlardan g�revlerinde yararlan�r.

  g) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  h) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  BE��NC� KISIM

  E�itim-��retim Kurumlar�nda Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  B�R�NC�B�L�M

  Servisin Kurulu�u ve Okul Y�netimi

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Servislerinin Kurulu�u

  Madde 43 - Resm� ve �zel e�itim-��retim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�tmek �zere, rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi kurulur. Bu servise ��renci say�s�na g�re yeterli eleman atan�r. Hizmetin �zellikleri a��s�ndan uygun fizik� ortam ve gerekli donat�m sa�lan�r.

  Madde 44 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi rehberlik ve ara�t�rma merkeziyle koordineli �al���r. Psikolojik dan��man� bulunmayan e�itim-��retim kurumlar� s�n�f rehber ��retmenli�ine ili�kin rehberlik hizmetleri kapsam�nda, y�r�tme kurulu arac�l���yla rehberlik ve ara�t�rma merkezleriyle i� birli�i i�inde �al���r.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri Y�r�tme Komisyonu

  Madde 45 - Her e�itim-��retim kurumunda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin planlanmas�, e� g�d�m�n ve kurum i�indeki i� birli�inin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu olu�turulur.

  Bu komisyon, ders y�l�nda birinci ve ikinci d�nemin ba�lad��� ilk ay ile ders y�l�n�n tamamland��� son ay i�erisinde olmak �zere, y�lda en az �� defa toplan�r.

  Ayr�ca ders y�l� i�inde gerekti�inde okul m�d�r�n�n uygun g�rd��� tarihlerde de toplanabilir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisindeki psikolojik dan��manlar bu komisyonun s�rekli �yesidir. Di�er �yeler her ders y�l� ba��nda ��retmenler kurulunda yeniden belirlenir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu okul m�d�r�n�n ba�kanl���nda a�a��daki �yelerden olu�turulur:

  a) M�d�r yard�mc�lar�.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi psikolojik dan��manlar�.

  c) S�n�f rehber ��retmenlerinden her s�n�f seviyesinden se�ilecek en az birer temsilci.

  d) Disiplin kurulundan bir temsilci.

  e) Okul-aile birli�i ve okul koruma derne�inden birer temsilci.

  f) Okul ��renci temsilcisi.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri Y�r�tme Komisyonunun G�revleri

  Madde 46 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu a�a��dakig�revleri yapar :

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanan y�ll�k program ve y�r�tme pl�n�n� inceler, bu konudaki g�r��lerini bildirir. Uygulanmas� i�in gerekli �nlemleri karara ba�lar.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi s�ras�nda hizmetlereili�kin �al��malar� ve ortaya ��kan sorunlar� �nceler, de�erlendirir ve bunlar�n ��z�m�ne ili�kin �nlemleri belirler.

  c) E�itim ortam�nda; ��renciler, aileler, y�neticiler, ��retmenler ve psikolojik dan��manlar aras�nda sa�l�kl� ve uyumlu ili�kiler kurulabilmesi i�in gerekli �nlemleri g�r���r ve yap�lacak �al��malar� belirler.

  d) Y�nlendirmeye ili�kin e�itsel ve meslek� rehberlik �al��malar�nda ve ��rencileri y�nlendirmede, okuldaki e�itim-��retim etkinlikleri ile e�itsel etkinliklerden kar��l�kl� olarak yararlan�labilmesi i�in gerekli �nlemleri ve �al��malar� belirler.

  e) Yap�lacak �al��malarda birey, aile, ilgili kurum-kurulu�lara y�nelik ileti�im ve i� birli�ine ili�kin �nlemleri belirler.

  Psikolojik dan��man� bulunmayan e�itim-��retim kurumlar�nda gerekti�inde rehber lik ve ara�t�rma merkezinden bir uzman�n bu komisyona kat�lmas� sa�lan�r.

  Okul M�d�r�n�n Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerine �li�kin G�revleri

  Madde 47 - Okul m�d�r� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Okulda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin sa�l�kl� �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in, hizmetin gerektirdi�i fiziksel �artlar� ve uygun �al��ma ortam�n� haz�rlar, kullan�lacak ara� ve gereci sa�lar.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonunu kurar, bu komisyona ba�kanl�k eder.

  c) Okulun rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi �le ilgili y�ll�k program ve y�r�tme pl�n�n�n haz�rlanmas�n� sa�lar ve uygulanmas�n� izler.

  d) Oku�un psikolojik dan��man ihtiyac�n�, ��renci say�s�n� ve bu say�daki art��� dikkate alarak belirler ve bulundu�u il veya il�e mill� e�itim m�d�rl���n�n ilgili b�l�m�ne bildirir.

  e) Okulda birden fazla psikolojik dan��man varsa birini koordinat�r olarak g�revlendirir.

  f) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinde birden fazla psikolojik dan��man olmas� h�linde;
  program, pl�nlama, ara�t�rma gibi birlikte yap�lmas� gereken g�revler d���nda, hizmetlerin y�r�t�lmesinde ��renci say�lar�, s�n�flar, meslek� formasyon ve �zel beceriler gibi �l��tlere g�re gerekti�inde psikolojik dan��manlar aras�nda i� b�l�m� yapar. Ancak bu i� b�l�m�n�n dengeli olmas�na ve hizmetlerin gerektirdi�i e� g�d�m ve b�t�nl��� zedelememesine dikkat eder.

  g) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisiyle i� birli�i yaparak okuldaki ��retmenleri her s�n�fa bir s�n�f rehber ��retmeni olmak �zere g�revlendirir. Zorunlu olmad�k�a s�n�f rehber ��retmenlerini s�n�ftaki ��rencilerin mezuniyetine kadar de�i�tirmez ve s�n�f rehber ��retmenlerini bir zorunluluk bulunmad�k�a y�nelim i�lerinde g�revlendirmez.

  h) Okuldaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ve bu konudaki program�n verimli ve d�zenli bir bi�imde y�r�t�lmesi i�in psikolojik dan��man, s�n�f rehber ��retmenleri, ��renciler ve veliler aras�nda e� g�d�m� sa�lamak ��in gerekli �zeni g�sterir.

  �) ��rencileri y�nlendirme �al��malar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisi elemanlar�, ��renciler, veliler, s�n�f rehber ��retmenleri, bran� ��retmenleri ve di�er y�neticiler aras�nda i� birli�i ve organizasyon ile de�erlendirme sonu�lar�n�n bir b�t�nl�k i�inde kay�tlar�n�n tutulmas�n� sa�lar.

  i) Ba�ka e�itim-��retim kurumlar�ndan gelen ��rencilerin geli�im dosyalar�n�, geldikleri e�itim kurumlar�ndan ister ve rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletir.

  j) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanan program ile y�r�tme pl�n�n�n birer �rne�ini ders y�l�n�n ba�lad��� ilk ay i�erisinde, y�l sonu �al��ma raporunun bir �rne�ini ise ders y�l�n�n tamamland��� ay i�erisinde ba�l� bulundu�u rehberlik ve ara�t�rma merkezine g�nderir.

  M�d�r Yard�mc�lar�n�n Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerine �li�kin G�revleri

  Madde 48 - Okul m�d�r yard�mc�lar� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Sorumlu oldu�u s�n�flardaki ��rencilere ili�kin sorunlar� ve bu ��rencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletir.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu toplant�lar�na kat�l�r.

  c) Okul m�d�r�n�n verece�i rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �K�NC� B�L�M

  Servisin Elemanlar�

  Koordinat�r Psikolojik Dan��man�n G�revleri

  Madde 48 - Koordinat�r psikolojik dan��man a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile okul y�netimi aras�ndaki koordinasyonu sa�lar.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin haz�rlad��� okulun rehberlik programlar�n� ve �al��ma raporlar�n� onaylanmak ve birer �rne�ini rehberlik ve ara�t�rma merkezine g�nderilmek �zere okul m�d�r�ne iletir.

  c) Uygulanan rehberlik programlan, ger�ekle�tirilen ve yap�lacak olan rehberlik etkinliklerine ili�kin olarak ��retmenler kuruluna bilgi verir.

  d) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri etkinliklerine servis eleman� olarak fiilen kat�l�r.

  Psikoljik Dan��man�n G�revleri:

  Madde 50 - Psikolojik dan��man a�a��daki g�revleri yapar:

  a) �l �er�eve program�n� temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri program�n� s�n�f d�zeylerine, okulun t�r�ne ve ��rencilerin �htiya�lar�na g�re haz�rlar.

  b) Rehberlik program�n�n ilgili k�sm�n�n uygulanmas�nda s�n�f ��retmenlerine rehberlik eder.

  c) Okulunun t�r ve �zelliklerine g�re gerekli e�itsel ve meslek� rehberlik etkinliklerini pl�nlar, programla�t�rarak uygular veya uygulanmas�na rehberlik eder.

  d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alan�n ilke ve standartlar�na uygun bi�imde y�r�t�r.

  e) E�itsel, meslek� ve bireysel rehberlik �al��malar� i�in ��rencilere y�nelik olarak bireyi tan�ma etkinliklerini y�r�t�r.

  f) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsam�nda formasyonu uygunsa psikolojik dan��ma yapar.

  g) S�n�flarda y�r�t�len e�itsel ve meslek� rehberlik etkinliklerinden, uygulanmas� rehberlik ve psikolojik dan��ma alan�nda �zel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

  h) Okul i�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili konularda ara�t�rmalar yapar, bunlar�n sonu�lar�ndan yararlan�lmas�n� sa�lar.

  �) ��rencinin mezun olaca�� d�nemde, okuldaki t�m e�itim ve ��retim s�recindeki geli�imini, y�nlendirilmesi a��s�ndan �nemli �zelliklerini ve bu konudaki �nerilerini i�eren bir de�erlendirme raporunu s�n�f rehber ��retmeni, veli, ��renci ve okul y�netiminin i� birli�iyle haz�rlar. Bu raporun asl�n� ��renci geli�im dosyas�na koyar, bir �rne�ini de ��renciye veya velisine verir.

  i) E�itim-��retim kurumundaki se�meli derslerin konulmas�nda �evre ko�ullan, okulun olanaklar�, ��retmen say�s� ve bran�� da g�zetilerek yeni se�meli derslere ili�kin ara�t�rma yapar, bu derslerin z�mre ��retmenlerince ger�ekle�tirilecek program �al��malar�nda alan� ile ilgili g�r��lerini bildirir.

  j) Okulda �zel e�itim gerektiren ��renci varsa veya kayna�t�rma e�itimi s�rd�r�l�yorsa, bu kapsamdaki ��rencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini rehberlik ve ara�t�rma merkezinin i� birli�iyle verir.

  k) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin ��renci geli�im dosyalar�n� ve di�er gerekli kay�tlan tutar, ilgili yaz��malar� haz�rlar ve �stenen raporlar� d�zenler.

  l) Okula bir alt ��renim kademesinden veya nakil yoluyla gelen ��rencilerin geli�im dosyalar�n� inceler, s�n�f rehber ��retmeniyle i� birli�i i�inde de�erlendirir.

  m) Gerekli�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde kullan�lacak �l�me ara�lar�, dok�man ve kaynaklar� haz�rlama ve geli�tirme �al��malar�na kat�l�r.

  n) ��rencilerin ilgi, yetenek ve akademik ba�ar�lar� do�rultusunda e�itsel kollara y�neltilmesi konusunda bran� ve s�n�f rehber ��retmenine bilgi verir ve i� birli�i yapar.

  o) Ailelere, ��rencilere, s�n�f rehber ��retmenlerine ve gerekti�inde di�er okul personeline y�nelik hizmet alan�na uygun toplant�, konferans ve panel gibi etkinlikler d�zenler.

  p) Okulda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin komisyonlara ve toplant�lara kat�l�r, gerekli bilgileri verir, g�r��lerini belirtir.

  r) Orta ��retim kurumlar�nda Mill� E�itim Bakanl��� Orta ��retim Kurumlar� �d�l ve Disiplin Y�netmeli�inin ilgili maddesinde belirtilen g�revi yapar.

  s) Ders y�l� sonunda bu alanda yap�lan �al��malar� de�erlendirir, sonu�lar�n� ve gerekli bilgileri i�eren bir rapor haz�rlar.

  ���NC� B�L�M

  ��retmenler

  S�n�f Rehber ��retmeninin G�revleri

  Madde 51 - S�n�f rehber ��retmeni a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Okulun rehberlik ve psikolojik dan��ma program� �er�evesinde s�n�f�n y�ll�k �al��malar�n� pl�nlar ve bu pl�nlaman�n bir �rne�ini rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine verir.

  b) Rehberlik i�in ayr�lan s�rede s�n�fa girer. S�n�f rehberlik �al��malar� kapsam�nda e�itsel ve meslek� rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberli�inde y�r�t�r.

  c) S�n�f�ndaki ��rencilerin ��renci geli�im dosyalar�n�n tutulmas�nda, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisiyle i� birli�i yapar.

  d) S�n�fa yeni gelen ��rencilerin geli�im dosyalar�n� rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile i� birli�i i�inde inceler, de�erlendirir.

  e) �al��malarda ��renci hakk�nda toplad��� bilgilerden �zel ve ki�isel olanlar�n gizlili�ini korur.

  f) S�n�f�yla ilgili �al��malar�n�, ihtiya� ve �nerilerini belirten bir raporu ders y�l� sonunda ilk hafta i�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisine iletir.

  g) ��rencilerin ilgi, yetenek ve akademik ba�ar�lar� do�rultusunda e�itsel kollara y�neltilmeleri konusunda psikolojik dan��manla i� birli�i yapar.

  h) Okul m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �lk��retimde 1'inci s�n�ftan 5'inci s�n�fa kadar olan s�n�flar� okutan ��retmenler de bu g�revleri kendi s�n�flar�nda; �st s�n�flardaki s�n�f rehber ��retmenleri gibi, ��rencilerinin ya�, geli�im, e�itim durumlar�, bireysel �zellikleri ve gereksinimleri do�rultusunda, rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin e� g�d�m�nde y�r�t�rler.

  Di�er ��retmenler

  Madde 52 - S�n�f rehber ��retmenli�i g�revi olmayan ��retmenler de gerekti�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisinin pl�nlama ve e� g�d�m�yle �al��malara yard�mc� olurlar.

  Okul M�d�r�n�n verece�i, rehberlikle ilgili g�revleri yerine getirirler.

  ALTINCI B�L�M

  �e�itli H�k�mler

  Yeti�tirme

  Madde 53 - Hizmeti geli�tirmek ve niteli�ini art�rmak, rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servi�lerindeki elemanlar�n, rehberlik alan�ndaki g�revlerini y�r�tebilmeleri ��in gerekli bilgi ve becerileri kazanmalar�n� sa�lamak amac�yla okul m�d�rleri, s�n�f rehber ��retmenleri ve di�er ilgili elemanlar i�in e�itim ve yeti�tirme �nlemleri Bakanl�k�a al�n�r.

  �al��ma Saatleri ve �zinler

  Madde 54 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde g�revli uzmanlar ve psikolojik dan��manlar�n �al��ma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 �nc� maddeleri esaslar�na g�re d�zenlenir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�revli psikolojik dan��manlar�n �al��ma s�releri haftal�k 30 i� saatidir. G�nl�k �al��ma saatleri e�itim-��retim kurumunun �zellik ve ihtiya�lar�na g�re okul m�d�rl���nce d�zenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini di�er ��retmenler gibi kullan�rlar.

  Verilemeyecek G�revler

  Madde 55 -E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�revli psikolojik dan��manlara y�netim, b�ro i�lerinde, ders, n�bet ve s�nav gibi rehberlik ve psikolojik dan��madaki hizmet alanlar�yla ili�kisiz konularda g�rev verilemez. Ancak bu durum y�netici olarak atanmalar�na engel te�kil etmez.

  �lk Atama, Yer De�i�tirme Suretiyle Atama, Adayl���n Kald�r�lmas�

  Madde 56 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezi ve rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi elemanlar�n�n atama ve yer de�i�tirme suretiyle atamalan y�r�rl�kteki mevzuat h�k�mlerine g�re yap�l�r.

  Resm� e�itim-��retim kurumlar�na atanacak aday psikolojik dan��manlar ilk olarak rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde g�revlendirilirler. Adayl�klar� burada kald�r�ld�ktan sonra, e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine da��t�mlar� yap�l�r.

  Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerine yap�lacak atama ve g�revlendirmelerde, lisans�st� dereceye sahip olma, tercih nedenidir.

  YED�NC� KISIM

  Kald�r�lan Mevzuat.Y�r�rl�k,Y�r�tme

  Y�r�rl�kten Kald�r�lan Mevzuat

  Madde 57 - Bu Y�netmeli�in yay�m� tarihinden itibaren 16/12/1985 tarihli ve 2201 say�l� Tebli�ler Dergisinde yay�mlanan Rehberlik Hizmetleri Y�netmeli�i ve ilgili genelgeleri y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  Madde 58 - Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  Madde 59 - Bu Y�netmelik h�k�mlerini M�ll� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : orgm.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap