Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevleri

  1 ziyaretçi

  okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri « KPSS Ders Notu

  Okul Müdürünün Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görevleri « KPSS Ders Notu

  22:19 - 20 lira deyip geçmeyin insanı nasıl perişan eder

  22:06 - Hangisi meyve değildir?

  22:30 - Şehidin yürek burkan son sözleri yürekleri yaraladı

  22:19 - Erdoğan herkesin beklediği haberi verdi

  14:15 - 3.2 milyar lira hesaplara yarın yatırılacak

  14:12 - İhtiyaç sahibi ailelere 1.000 TL nakit yardımı başladı

  11:43 - Avuç içinde m harfi olanlar.. bu haber size..

  15:50 - Baş ağrısı ile doktora gitti MR sonucunu gören doktor bayıldı

  15:36 - Böbreklerinizin hasta olduğunu gösteren işaretler

  12:24 - Erdoğan yer yerinden oynatacak müjdeyi verdi.!

  Yazı kaynağı : kpssdersnotu.com

  Okul Müdürünün Görevleri | Eğitim Bilimleri Notları KPSS | STS | KBYS

  Ülkemizde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

  Bakanlık Düzeyinde Örgütlenme Sistemi

  İl ve İlçe Düzeyinde Örgütlenme Sistemi

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu

  RAM Düzeyinde Örgütlenme Sistemi

  RAM Müdürü, ilin ve ilçenin rehberlik programının hazırlanmasını sağlar.(Kendisi yapmıyor birine yaptırıyor.)

  Okullardan gelen raporların incelenmesini, değerlendirilmesini sağlar.

  Kanundaki personelden mesleki becerisine göre bölüm başkanlığını belirler.

  Kimin hangi bölümde çalışacağını belirler.

  Herşeyin standartlara uygun olmasını sağlar.

  İl danışma komisyonuna katılır.

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, il veya ilçe rehberlik programını hazırlar.

  Okullardan gelen program ve raporları değerlendiriyor.

  İhtiyacı olanlara psikolojik danışman ve rehberlik hizmeti verir.

  Okulların rehberlik servislerine bilgi ve teknik destek sağlar.

  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, özel gereksini olan bireylerle uğraşıyor.

  Kuruma başvuran özel gereksinimi olan öğrenciyle ilgili tanılama yapar.

  Yönlendirme yapar.

  İzleme Yapar.

  Kurumlarla iş birliği yapar.

  Kişilere ve ailelere destek verir.

  Okul Düzeyinde Örgütlenme Sistemi

  Okul Düzeyinde Örgütlenme Sistemi

  En çok değinilen Psikolojik Danışman/Danışmanlar ve Sınıf Rehber Öğretmenleridir.

  Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri

  Müdür Yardımcılarının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine Yürütme Komisyonu

  Yazı kaynağı : egitimbilimlerinotlari.com

  Milli E�itim Bakanl��� Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Y�netmeli�i

  B�R�NC� KISIM

  Genel H�k�mler

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  Madde 1 - Bu Y�netmeli�in amac�, il/il�e d�zeyinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildi�i rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin kurulu� ve i�leyi�ine ili�kin esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Y�netmelik, il/il�e d�zeyinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini, rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin kurulu�u, g�revleri ve i�leyi�ine ili�kin esaslar ile bu kurumlarda �al��an personelin g�revlerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Y�netmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Mill� E�itim Temel Kanunu, 16/8/1997 tarihli ve 4306 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, Mill� E�itim Temel Kanunu, ��rakl�k ve Meslek E�itimi Kanunu, Mill� E�itim Bakanl���n�n Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun ile 24/3/1988 tarihli ve 3418 say�l� Kanunda De�i�iklik Yap�lmas� ve Baz� K���t ve ��lemlerden E�itime Katk� Pay� Al�nmas� Hakk�nda Kanun, 30/4/1992 tarihli ve 3797 say�l� Mill� E�itim Bakanl���n�n Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun ve 573 say�l� �zel E�itim Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye g�re haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  Madde 4 - Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: Mill� E�itim Bakanl���n�,

  b) Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m�: �l ve il�e mill� e�itim m�d�rl�klerine ba�l� rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten b�l�m�,

  c) Mill� E�itim M�d�r Yard�mc�s�/�ube M�d�r�: �l ve il�elerdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin d�zenlenmesi ve y�r�t�lmesinden sorumlu m�ll� e�itim m�d�r yard�mc�s� veya �ube m�d�r�n�,

  d) Merkez: �l/il�elerdeki rehberlik ve ara�t�rma merkezini,

  e) Merkez M�d�r�: �l/il�elerdeki rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�r�n�,

  f) Okul M�d�r�: Resm� ve �zel, e�itim-��retim kurumlar�ndaki m�d�r�,

  g) B�l�m Ba�kan�: Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerindeki her b�l�m�n ba�kan�n�,

  h) B�l�m: Rehberlik ve ara�t�rma merkezi b�nyesindeki �zel e�itim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�mlerini,

  �) Koordinat�r Psikolojik Dan��man: Okuldaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini koordine etmekle y�k�ml� psikolojik dan��man�,

  i) Rehber ��retmen (Psikolojik Dan��man): E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servisleri ile rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde ��rencilere rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmeti veren, �niversitelerin psikolojik dan��ma ve rehberlik ile e�itimde psikolojik hizmetler alan�nda lisans e�itimi alm�� personeli,

  j) Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Servisi: E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten servisi,

  k) S�n�f Rehber ��retmeni: E�itim-��retim kurumlar�nda bir s�n�f�n rehberlik hizmetlerini y�r�ten ve rehberlik saatlerine giren ilk��retim kurumlar�nda �ube rehber ��retmenini, orta ��retim kurumlar�nda ise s�n�f ��retmenini,

  l) Psikolog: �niversitelerin psikoloji alan�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde atipik ve uyum g��l��� olan �ocuklara tan�lama ve terapi hizmetleri veren personeli,

  m) Psikometrisi: �niversitelerin ilgili b�l�mlerinden birinde psikolojik �l�me ara�lar� konusunda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, te�his ve benzeri ama�larla kullan�lacak psikolojik �l�me ara�lar�n� uygulamay� bilen ve gerekli olanlar� geli�tiren personeli,

  n) E�itim Programc�s�: �niversitelerin e�itimde program geli�tirme alan�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri alanlar�nda gereksinim duyulan programlar�n geli�tirilmesinde gerekli teknik hizmetleri veren personeli,

  o) �zel E�itimci: �niversitelerin �zel E�itim veya �zel E�itim ��retmenli�i alanlar�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde �zel e�itim gerektiren �ocuklar i�in tan�lama ve destekleyici �zel e�itim hizmetlerini veren, uygun e�itim �nlemleri al�nmas�n� sa�layan personeli,

  �) �ocuk Geli�imi ve E�itimcisi: �niversitelerin �ocuk geli�imi veya �ocuk sa�l��� ve e�itimi alanlar�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde ��rencilere, ailelere ve ��retmenlere �ocuklar�n her t�rl� geli�im durumlar�na ili�kin sorunlar�n ��z�m�nde gerekli �nlemlerin al�nmas�nda ve geli�imlerinin izlenmesinde yard�m sa�layan personeli,

  p) Sosyal �al��mac�: �niversitelerin sosyalhizmetler alan�nda lisans e�itimi alm�� rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde dan��anlarla ilgili olarak verilecek hizmetlerin planlanmas� i�in gerekli sosyal, ekonomik ve k�lt�rel bilgileri toplayan, de�erlendiren ve hizmetlerin verilmesinde sosyal hizmet kurumlan aras�nda e�g�d�m� sa�layan personeli,

  r) Psikolojik �l�me Ara�lar�: Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin tarama, inceleme, tespit, te�his, ��renci tan�ma gibi �al��malar�nda kullanabilecekleri �e�itli yetenek, zek� ve standart ba�ar� testleri; ki�ilik, tutum, meslek� ve akademik benlik, geli�im, ��renci davran��lar�n� de�erlendirme gibi �l�ekler; ilgi envanterleri, problem tarama envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri �l�me ara�lar�n�,

  s) ��renci: Her t�rl� e�itim-��ret�m kurumlar�nda e�itim g�rmekte olan bireyleri,

  t) Dan��an: Rehberlik ve ara�t�rma merkezine, merkezin hizmetlerinden yararlanmak �zere ba�vuran, okul veya ilgili kurum ve kurulu�lardan g�nderilen ��rencileri veya bireyleri,

  u) Dan��an Dosyas�: Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde hizmet verilen bireylere ili�kin hizmetin gerektirdi�i bilgileri i�eren ve her birey i�in ayr� ayr� tutulan dosyay�,

  �) ��renci Geli�im Dosyas�: E�it�m-��retim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince her ��renci i�in ayr� ayr� tutulan, y�neltme s�reci ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri kapsam�nda ��rencinin her t�rl� �zelliklerine ili�kin bilgileri i�eren dosyay�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  �lkeler

  Madde5- Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde a�a��daki ilkeler esas al�n�r:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri, e�itim kurumlar�n�n e�itim-��retim etkinlikleri b�t�nl��� i�inde yer al�r.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri t�m ��rencilere a��k bir hizmettir.

  c) Her ��renci e�itim s�recinde kendisine sunulan se�enekler aras�nda se�me �zg�rl���ne sahiptir.

  d) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde insana sayg� esast�r.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esast�r.

  f) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ��renci, veli, uzman, ��retmen ve y�netici gibi ilgililerin i� birli�i ile y�r�t�l�r.

  g) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde bireysel farkl�l�klara sayg� esast�r.

  h) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde hem bireye hem de topluma kar�� sorumluluk s�z konusudur.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde bilimsellik esast�r.

  ���NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerinin Temel �zellikleri

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerinin Amac�

  Madde 6 -T�rk E�itim Sisteminin genel ama�lan �er�evesinde e�itimde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri temelde; ��rencilerin kendilerini ger�ekle�tirmelerine, e�itim s�recinden yetenek ve �zelliklerine g�re en �st d�zeyde yararlanmalar�na ve gizilg��lerini en uygun �ekilde kullanmalar�na ve geli�tirmelerine y�neliktir.

  ��rencilere y�nelik olarak d�zenlenen her t�rl� rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri bu ama�lar do�rultusunda b�t�nle�tirilerek verilir.

  E�itsel Rehberlik

  Madde 7 - Her ��renciye, kendine �zg� yetenek, ilgi, meslek� de�er, ba�ar� ve motivasyonu
  oran�nda e�itim-��retim uygulamalar�yla uyum sa�lamas�, �zelliklerine ve geli�imine uygun programlara y�nelmesi i�in gerekli hizmetler verilir.

  Bu hizmetler;

  a) ��rencileri okula, okuldaki alanlara, �e�itli etkinliklere, yeni durumlara al��t�rma ve y�nlendirme,

  b) ��rencilerin etkili ��renme ve �al��ma becerileri geli�tirmelerine yard�m etme,

  c) ��rencilerin motivasyonlar�n� destekleme ve art�rma,

  d) �zelliklerine uygun �st ��renim kurumlar�na y�nlendirme olarak ele al�n�r.

  Meslek� Rehberlik

  Madde 8 - E�itim s�recinde her ��renciye; meslek� tercih yapmas�, kendine uygun mesle�e y�nelmesi, i� ya�am�na ve mesle�e haz�rlanmas� i�in gerekli rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri verilir.

  Bu hizmetlerde a�a��daki hususlar temel al�n�r:

  a) Hizmetler bir s�re� olarak ele al�n�r, okul �ncesi e�itim ve ilk��retimin ba�lamas� ile birlikte bu hizmetler verilir.

  b) Hizmetlerde ��rencinin i�inde bulundu�u geli�im d�nemi ve bireysel �zellikleri dikkate al�n�r.

  c) ��renciye ve velisine; ��rencinin �zellikleri, i� d�nyas�, meslekler ve bunlar� edinme yollar�na ili�kin g�ncel bilgiler sistemli olarak aktar�l�r.

  d) ��renci, bir meslek alam veya mesle�i se�me bask�s� alt�nda b�rak�lmaz.

  Bireysel Rehberlik

  Madde 9 - ��rencinin bireysel ve sosyal geli�imini desteklemek, duygusal sorunlar�nda yard�mc� olmak �zere gerekli rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde a�a��daki hususlar temel al�n�r:

  a) ��rencilerin davran��, duygu, d���nce ve tutumlar�na kar�� duyarl�k g�sterilerek gizlilik ilkesine �zellikle dikkat edilir.

  b) Bireysel rehberlik etkinliklerinde ��rencilerin kendilerine ili�kin fark�ndal�k d�zeyini y�kseltmelerine yard�m edilir.

  c) ��renci herhangi bir sorun ifade etti�inde, bu alanda psikolojik dan��man�n verece�i hizmet, ��rencinin sorununu onun ad�na ��zmesi anlam�na gelmez.

  d) ��renci, sorununu ��zme sorumlulu�unu �stlenmek durumundad�r. Psikolojik dan��man, ��renciyi sorununu ��zme �abas�nda, alan�n bilimsel y�ntemlerine g�re destekler.

  e) Psikolojik dan��ma uygulamalar�nda, uygulamac�n�n psikolojik dan��ma formasyonuna sahip olmas� esast�r.

  f) Bireysel rehberlik; ��rencilerin sorunlar�na yard�m�n yan� s�ra, onlar�n ki�ilik ve sosyal geli�imlerine ve olgunla�malar�na destek olmay� ve bu amaca y�nelik d�zenlenmi� bireysel ve grup etkinliklerini de i�erir.

  Bireyi Tan�ma

  Madde 10 - E�itsel, meslek� ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sa�l�kl� ve ��rencinin �zellik ve gereksinimlerine uygun �ekilde verilebilmesi i�in bireyi tan�ma �al��malar� y�r�t�l�r.

  Bu �al��malarda a�a��daki konulara dikkat edilir:

  a) ��rencinin yetenek, ilgi, istek, meslek� de�er, ba�ar� gibi bireysel �zellikleri ile sosyal, k�lt�rel �zellikleri olabildi�ince �ok boyutlu olarak ele al�n�r.

  b) Bilgilerin toplanmas�nda, de�erlendirilmesinde ve kullan�lmas�nda bilimsel standartlara uyulur.

  c) Bu �al��malarda uygulanan �l�me arac�, y�ntem ve tekniklerin kullan�lmas� bir ama� de�il ara�t�r.

  d) Bireyi tan�ma �al��malar�nda temel ama�; ��rencinin kendini tan�mas�d�r. ��renci hakk�nda elde edilen bilgiler, onun geli�imini desteklemek i�in kullan�l�r.

  e) Bireyi tan�ma �al��malar� bir s�re� dahilinde y�r�t�l�r.

  f) Elde edilen bilgiler b�t�nle�tirilerek de�erlendirilir.

  Grup Rehberli�i Etkinlikleri

  Madde 11- E�itsel ve mesleki rehberlik ile ��rencilerin bireysel ve sosyal geli�imlerine y�nelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri d�zenlenir.Bu etkinlikler; ��rencilerin geli�imsel gereksinimlerini de kar��layacak �ekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlan�r, uygulan�r, de�erlendirilir ve geli�tirilir.

  Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanmas� �zel uzmanl�k gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde s�n�f rehber ��retmenlerince uygulanabilir. S�z konusu etkinliklerden uygulanmas�, alan�nda teknik beceri ve uzmanl�k gerektirenler �se psikolojik dan��manlar taraf�ndan uygulan�r.

  ��retim Kademelerine G�re Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  Madde 12 - Okul �ncesi e�itim ve �lk��retimde hizmetler genel olarak; ��rencinin kendisi, ��retmeni/��retmenleri ve ailesi taraf�ndan yetenek, beceri ve di�er �zelliklerinin fark edilmesine, ��rencinin yeti�ti�i ortam�n iyile�tirilmesine, bireysel ve sosyal geli�imleri nin desteklenmesine, etkili ��renme ve �al��ma becerileri ile motivasyonlar�n�n art�r�lmas�na, ilk��retim sonras� e�itime ve orta ��retime devam edemeyecekler i�in mesle�e y�nlendirmeye y�neliktir.

  Orta ��retimde ise hizmetler genelde; �st ��renime, meslek alanlar�na ve mesle�e y�nelmede, etkili ��renme ve �al��ma becerileri geli�tirmede, meslekler ve gerektirdi�i �zellikler ile meslek ve �al��ma ya�am� konusunda bilin�lendirmede, bireysel �zelliklerini de�erlendirip fark�ndal�k d�zeyini geli�tirmede, bireysel ve sosyal geli�imin s�rd�r�l�p yeti�kin ya�am�na haz�rlanmada yo�unla��r. Orta ��retimdeki hizmetlerde okul t�rlerine g�re gerekli uyarlamalar yap�l�r. Yayg�n e�itimdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri genelde kursiyerlerin mesle�e ve i�e y�nlendirilmesini, i� ya�am�na haz�rl���, bireysel ve sosyal geli�imlerinin desteklenmesini kapsar.

  �rg�n ve yayg�n e�itimdeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde, sorunlara erken m�dahale ve �zellikle sorunun olu�mamas�na y�nelik geli�imsel, koruyucu yakla��m esast�r.

  Y�nlendirmede Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  Madde 13 - Y�nlendirmedeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde; e�itsel, meslek�, bireysel rehberlik ile bireyi tan�ma uygulamalar�n�n ve sonu�lar�n�n ��rencinin y�nlendirilmesi i�in kendisine ve velisine yard�mc� olacak �ekilde b�t�nle�tirilmesi esast�r. Bu b�t�nle�tirmede ��rencinin geli�imsel, bireysel �zellikleri ve gereksinimleri g�z �n�nde bulundurulur.

  Y�nlendirmede rehberlik ve psikolojik dan��ma birimlerinin karar ve �nerileri, ��rencinin ve velisinin karar�n�n ger�ek�i olmas� y�n�nde se�enekleri g�sterici ve �neri niteli�indedir, ��renci ve veli, kararlar�n�n sorumlulu�unu �stlenmek durumundad�rlar.

  Psikolojik �l�me Ara�lar�

  Madde 14 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde bireyi tan�ma ve di�er �al��malarda kullan�lacak �l�me-de�erlendirme ara�lar�n�n sa�lanmas�, kullan�m�, uygulanmas� ve bilimsel standartlar�n�n korunmas�na ili�kin �nlemler Bakanl�k�a al�n�r.

  ��rencilerin Kat�l�m�

  Madde 15 - E�itsel ve meslek� rehberlik �al��malar�nda ��renciler i�in; sorumluluk �stlenmek, g�n�ll�l��� art�rmak, akran dayan��mas�n� desteklemek ve �al��malar�n verimini art�rmak amac�yla etkinliklerin d�zenlenmesi ve uygulanmas�nda gerekli ko�ullar haz�rlan�r, katk� ve kat�l�mlar� sa�lan�r.

  Ailelerin Kat�l�m�

  Madde 16 - ��rencilerin geli�imlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir b�t�n olarak tan�nmas�, tan�t�lmas� ve de�erlendirilmesi, ailelerin y�nlendirmede ve e�itim ya�ant�s�ndaki karar s�recinde gerekli yerini almas� ve bu konuda bilin�lenmesi ��in hizmetlere veli ve ailelerin kat�l�m� ve katk�s�n� sa�layacak �nlemler al�n�r.

  �K�NC� KISIM

  Mill� E�itim M�d�rl�klerinde

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  Mill� E�itim M�d�r Yard�mc�s�/�ube M�d�r�

  Madde 17 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m�nden sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r�, il / il�e genelindeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin b�t�nl�k i�erisinde planlanmas�, programlanmas�, e�g�d�m� ve y�r�t�lmesinden mill� e�itim m�d�r� ad�na yetkili ve sorumludur.

  Mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r�n�n g�revlendirilmesinde rehberlik ve psikolojik dan��ma alan�nda e�itim g�rm�� olanlar�n; bu nitelikteki elemanlar�n bulunmamas� durumunda ise alan�n �zelli�i dikkate al�narak mill� e�itim m�d�rl���nce g�revlendirme yap�l�r.

  Mill� E�itim M�d�r Yard�mc�s�/�ube M�d�r�n�n G�revleri

  Madde 18 - �l ve il�ede rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinden sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r� a�a��daki g�revleri yapar.

  a) Bakanl�k ile kurumlar aras�ndaki haberle�me ve e�g�d�m� sa�lar, gelen yaz�lar� ilgili kurumlara ula�t�r�r ve sonu�lar�n� izler.

  b) �l ve il�elerde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten kurumlar�n b�t�e i�lerini y�r�t�r.

  c) Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin her t�rl� personel gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla kar��lanamayan gereksinimlerin Bakanl��a bildirilmesini sa�lar.

  d) Rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servislerinde g�revli personelin �l i�i atamalar�nda komisyon �yesi olarak g�rev al�r ve atamalara ili�kin rehberlik ve ara�t�rma merkez� m�d�rl�klerini bilgilendirir.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten kurum ve servislerin a��lmas� i�in gerekli inceleme, pl�nlama, de�erlendirme �al��malar�m ve kurulu� i�lemlerini y�r�t�r.

  f) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�ten kurum ve servislerin yer, donat�m, ara�-gere� gibi her t�rl� gereksinimlerini sa�lar.

  g) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonuna kat�l�r, bu komisyonun sekreterya hizmetlerinin y�r�t�lmesini ve al�nan kararlar�n zaman�nda Bakanl��a iletilmesini sa�lar.

  h) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonunda al�nan kararlar�n uygulanmas�na ili�kin gerekli �al��malar� y�r�t�r.

  �) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili �er�eve programlar�n�n uygulanabilmesi i�in gereksinimlerin kar��lanmas�, e�g�d�m�n olu�turulmas� gibi destek hizmetleri sa�lar.

  i) �l/�l�ede bulunan e�itim-��retim kurumlar�n�n y�neltmedeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin organizasyonunu ve e�g�d�m�n� sa�lar.

  j) Rehberlik ve ara�t�rma merkezi taraf�ndan g�nderilen rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin y�ll�k rapor ve programlar�n�n de�erlendirilmesine ili�kin rapor ile rehberlik ve ara�t�rma merkezine ait �al��ma raporlar� ve programlar� incelenerek bunlar�n her y�l ekim ay� sonuna kadar Bakanl��a g�nderilmesini sa�lar.

  k) B�l�m personelinin g�revlendirilmesini, i� b�l�m�n�, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili kurumlar ve okullarla e�g�d�m i�inde �al���lmas�n� sa�lar.

  l) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri ile ilgili kurum-kurulu� ve �niversitelerle i� birli�i yapar. Hizmetlerde yararlanmak �zere rehberlik ve psikolojik dan��ma alanlar�ndaki geli�meleri izler.

  ���NC� B�L�M

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri �l Dan��ma Komisyonu

  Kurulu� ve Toplanma

  Madde 19 - Her ilde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin il d�zeyinde planlanmas� ve kurumlar aras� i� birli�inin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu olu�turulur. Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu, eyl�l ve haziran aylar�nda olmak �zere y�lda en az �ki kez toplan�r.

  Bu Komisyonun sekreterya hizmetleri ildeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m� taraf�ndan y�r�t�l�r.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu, mill� e�itim m�d�r� veya mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�n�n/�ube m�d�r�n�n ba�kanl���nda :

  a) �lde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinden sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�/�ube m�d�r�,

  b) �l�elerde �ube m�d�rleri,

  c) Rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�r�/m�d�rleri,

  d) Rehberlik ve ara�t�rma merkezinin/merkezlerinin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m ba�kanlar�,

  e) �lk��retim ve orta ��retim kurumlar�ndan se�ilen birer okul m�d�r�, metropol illerde metropol� olu�turan il�elerden birer okul m�d�r�,

  f) De�i�ik t�rden e�itim-��ret�m kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde �al��an en az �� psikolojik dan��mandan,

  olu�ur.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri �l Dan��ma Komisyonunun G�revleri

  Madde 20 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Eyl�l ay�nda yap�lacak toplant�da, il ve il�elerde yap�lmas� d���n�len rehberlik ve psikolojik dan��ma �al��malar�na ili�kin gerekli ihtiya�lar� belirler, �al��malarla ilgili �nerileri de�erlendirir ve bunlar�n sa�lanmas� y�n�nde karar al�r.

  b) Haziran ay�nda yap�lacak olan toplant�da il ve il�elerde yap�lan rehberlik ve psikolojik dan��ma �al��malar�n�n sonu�lar�n� de�erlendirir. Sonraki ��retim y�l� i�in �nerilerde bulunur.

  Her iki toplant�da da al�nan kararlar�n, toplant�lar�n yap�ld��� ay i�erisinde ildeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m�nce Bakanl��a g�nderilmesini sa�lar.

  D�RD�NC� B�L�M

  Rehberlik ve Ara�t�rma Merkezi

  B�R�NC� B�L�M

  ��leyi� ve Y�ntem

  ��leyi�

  Madde 21 - E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin etkin ve verimli bir �ekilde y�r�t�lmesine ili�kin gerekli her t�rl� �al��malarla birlikte ildeki �zel e�itim gerektiren bireylerin tan�lanmalar� ve bu bireylere y�nelik rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il ve il�elerde rehberlik ve ara�t�rma merkezi/merkezlerince y�r�t�l�r.

  Rehberlik ve ara�t�rma merkezinin a��lma �artlar�na ili�kin �l��tler bir y�nergeyle belirlenir.

  Kurulu�

  Madde 22 - Merkez m�d�rl���;

  a) Merkez M�d�rl���,

  b) Merkez M�d�r Yard�mc�l���,

  c) Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���,

  d) �zel E�itim Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���,

  �eklinde olu�ur.

  Merkez M�d�r�n�n G�revleri

  Madde 23 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezi m�d�r�, merkezin ilgili mevzuata uygun olarak �al��mas�ndan il/il�edeki mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�na/�ube m�d�r�ne kar�� sorumludur.

  Merkez m�d�r� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkezdeki m�d�r yard�mc�lar� aras�nda i� b�l�m� yapar.

  b) Merkezin b�l�mlerine, meslek� formasyonu b�l�m hizmetlerine uygun ve deneyimli bir eleman�, b�l�m ba�kan� olarak g�revlendirir.

  c) Merkez personelinin meslek� formasyonlar�na uygun �ekilde merkezin b�l�mlerinde g�revlendirilmelerini ve i� b�l�m�n�, ilgili b�l�m ba�kan�n�n g�r���n� de alarak yapar.

  d) B�l�mlerin �al��malar�n� izler, haz�rlad�klar� program, rapor ve projelerini inceleyerek onaylar, sonu�lar�n� de�erlendirir.

  e) Merkez �al��malar�nda kullan�lan psikolojik �l�me ara�lar�, dan��an dosyalan ve di�er kay�tlar�n g�venli�ini, gizlili�ini ve standartlar�na uygun kullan�lmas�n� sa�lar.

  f) B�l�mler aras� �al��malar� koordine eder.

  g) Merkezin y�ll�k �al��ma program� ve raporu ile rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin y�ll�k rapor ve programlar�n�n de�erlendirilmesine ili�kin raporu, her y�l eyl�l ay�n�n sonuna kadar bulundu�u il veya il�enin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l� m�ne g�nderir.

  h) Personelin adayl���n�n kald�r�lmas� ile ilgili ��lemleri mevzuat�na uygun olarak y�r�t�r. Merkez elemanlar�n�n hizmetin gerektirdi�i konularda yeti�melerini sa�lar.

  �) Merkez komisyonuna ba�kanl�k eder, al�nan kararlara g�re gerekli �al��malar� y�r�t�r.

  i) Merkezin hizmetleriyle ilgili yeni geli�meleri izler ve hizmetin kalitesini y�kseltmek i�in gerekli �nlemleri al�r.

  j) Merkez hizmetlerinin ekip �al��mas� anlay���yla y�r�t�lebilmesi i�in gerekli �nlemleri al�r.

  k) Merkezin �al��ma alan�nda bulunan e�itim-��ret�m kurumlar�n�n, y�neltmedeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin d�zenlenmesi i�in gerekli �al��malar�n�n planlanmas�n�, uygulanmas�n� ve de�erlendirilmesini sa�lar.

  l) Merkezin personel, �zl�k, b�t�e, ayniyat, demirba� i�leri ile hizmetlerin gerektirdi�i ara�-gerecin sa�lanmas� i�in uygun �al��malar� yapar.

  m) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri il dan��ma komisyonu toplant�lar�na kat�l�r.

  n) �zel e�itim gerektiren ��rencilerin tan�lanmalar� i�in e�itsel tan�lama, izleme ve de�erlendirme ekibini olu�turur, bu ekibe ba�kanl�k eder ve �al��malar�n amac�na uygun �ekilde y�r�t�lmesini sa�lar.

  o) Merkezin tarama, tan�lama, �zel e�itim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesinde �l veya il�edeki ilgili kurum ve kurulu�larla e� g�d�m� sa�lar.

  �) Merkezin b�l�mlerinin tarama, tan�lama ve dan��anlarla ilgili uygulamalar�nda gerekli sa�l�k hizmetleri i�in g�rev b�lgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan birimlerle e� g�d�m� sa�lar.

  p) Merkezin g�revlerine ili�kin konularda il/il�ede seminer ve kurs gibi hizmet i�i e�itim etkinliklerinin mahall� hizmet i�i e�itim pl�n�na al�nmas� i�in gerekli �nerilerde bulunur, �al��malar� �zler. Konferans, panel, sempozyum gibi gerekli etkinliklerin de ger�ekle�tirilmesini sa�lar, ilgili merkez elemanlar�n� etkinliklerde g�revlendirir.

  r) Harcamalarda merkezin ita amirli�ini yapar.

  s) Eleman say�s�n�n yetersiz oldu�u durumlarda hizmetlerin y�r�t�lmesinde bran�� ile ilgili merkez etkinliklerine kat�l�r.

  M�d�r Yard�mc�lar�n�n G�revleri

  Madde 24 - M�d�r yard�mc�lar� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkezde g�revli memurlarla yard�mc� hizmetler s�n�f�ndaki personelin i� b�l�m� n� d�zenler, m�d�r�n onay�ndan sonra y�r�t�lmesini sa�lar.

  b) B�l�mlerin gereksinimlerini belirler ve sa�lanmas� i�in gerekli �nlemleri al�r.

  c) B�l�mlerden gelen rapor ve yaz�lar�n yaz�lmas�n� sa�lar.

  d) Personel, �zl�k, b�t�e, ayniyat, demirba� hizmetlerinin d�zenli bir bi�imde y�r�t�lmesini sa�lar.

  e) Merkez m�d�r�n�n bulunmad��� zamanlarda merkez komisyonuna ba�kanl�k eder.

  f) Sat�n alma i�lerinde m�d�r�n verece�i g�revleri yapar.

  g) Merkezin muayene, teslim alma ve say�m komisyonlar�na ba�kanl�k eder, bu konulardaki i�lemleri zaman�nda y�r�t�r.

  h) Merkezin psikolojik �l�me ara�lar� deposu, ar�ivleri ve kitapl��� gibi mek�nlar�n d�zenli bir �ekilde hizmete haz�r bulundurulmas�n� ve korunmas�n� sa�lar.

  �) Merkezin harcamalar�nda tahakkuk memurlu�u g�revini yapar.

  i) M�d�r�n olmad��� zamanlarda m�d�rl��e vek�let eder.

  j) Eleman say�s�n�n yetersiz oldu�u durumlarda hizmetlerin y�r�t�lmesinde bran�� ile ilgili merkez etkinliklerine kat�l�r.

  k) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  B�ro ve Yard�mc� Hizmetlerde �al��t�r�lacak Personel

  Madde 25 - Merkezin; personel, ayniyat, demirba�, ar�iv, mutemetlik i�leri, her t�rl� g�nl�k yaz��ma ve b�ro hizmetleri ile teknik konulardaki hizmetlerini y�r�tmek �zere m�d�r yard�mc�lar�na ba�l� olarak yeterli say�da �ef, memur, daktilo, yard�mc� hizmetli, kaloriferci ve teknisyen gibi personel g�revlendirilir.

  G�revlendirme

  Madde 26 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezine as�l veya vekil m�d�r, m�d�r yard�mc�s� atamalar�nda atanacaklar�n rehberlik ve psikolojik dan��ma veya �zel e�itim hizmetleriyle ilgili alanlarda lisans d�zeyinde yeti�mi� olma esas� aran�r.

  B�l�m Ba�kan�n�n G�revleri

  Madde 27 - Bol�m ba�kan� a�a��daki g�revleri yapar :

  a) B�l�m�n i�lerini pl�nlar, e� g�d�m� sa�lar ve �al��malar� izler.

  b) B�l�mle ilgili hizmetlerin y�r�t�lmesi i�in gerekti�inde di�er b�l�mle i� birli�ini sa�lar.

  c) B�l�m hizmetlerinin y�r�t�lmesinde bran�� ile ilgili �al��malara kat�l�r.

  d) B�l�m�n her t�rl� ara�-gere�, k�rtasiye ve di�er gereksinimlerinin sa�lanmas� i�in m�d�re �neride bulunur.

  e) B�l�m �al��malar� ile ilgili olarak d�zenlenecek her t�rl� yaz� ve raporlar� inceler ve parafe eder.

  f) Dan��anlar veya b�l�m�n di�er �al��malar�yla ilgili konularda gerekti�inde toplant� yapar.

  g) B�l�m �al��ma alan�na giren konularla ilgili olarak kurs, konferans, seminer gibi etkinlikleri ve kat�l�mc�lar� m�d�re �nerir.

  h) �niversitelerin ilgili b�l�mlerinden staj, inceleme ve ara�t�rma amac�yla merkeze gelenlere b�l�m�yle ilgili bilgi verir ve merkezdeki �al��malar�n� d�zenler.

  �) Merkez komisyonu toplant�s�nda g�r���lmek �zere b�l�m�n y�ll�k �al��ma program� ve raporunu b�l�m elemanlar�yla birlikte haz�rlar ve merkez m�d�r�ne iletir.

  i) B�l�mle ilgili �al��ma program�, de�erlendirme raporlar�, ara�t�rma, proje raporlar� ve di�er ilgili kay�tlar�n usul�ne uygun olarak tutulmas�n� sa�lar.

  j) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetlerle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Merkezde Bulunmas� Gereken Ara�-Gere�, Deflerler ve Bas�l� Evrak

  Madde 28 - Mevzuat gere�i tutulmas� zorunlu olan �dar�, mal� ve personel i�leri ile ilgili her t�rl� defter ve bas�l� evrak�n yan� s�ra, merkezin hizmetleri ve g�revleri ile ilgili tutulmas� gereken defterler ve bas�l� evrak ile ara�-gere� �unlard�r:

  a) Her t�rl� psikolojik �l�me ara�lar�

  b) �l�me ara�lar� teslim ve da��t�m formlar�

  c) �l�me ara�lar� puanlama, kay�t ve profil formlar�

  d) Randevu defteri ve randevu fi�i

  e) Dan��an g�r��me formu

  f) Tarama fi�i

  g) Tarama sonu�lan istatistik formu

  h) ��renci g�zlem formu

  �) �nceleme raporu formu

  i) Terapi izleme ve de�erlendirme formu

  j) Genel istatistik �izelgesi

  k) K�t�phane defteri

  l) Yay�n defteri

  m) Yay�n istem fi�i

  n) Dan��an kay�t defteri

  o) Merkezin kendi geli�tirdi�i ya da gereksinim duyulan di�er defter ve bas�l� evrak

  �) Bilgisayar Merkezin rehberlik ve psikolojik dan��ma ile �zel e�itim �al��malar�n�n, daha etkin

  bi�imde bilgisayar destekli olarak y�r�t�lebilmesi i�in gerekli teknolojik donan�m ve programlardan yararlan�l�r.

  �K�NC� B�L�M

  Merkezin B�l�mleri ve G�revleri

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m�

  Madde 29 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m�, b�l�m ba�kan�n�nsorumlulu�unda merkezin �al��ma alan�n�n kapsam�na g�re yeterli say�da psikolojik dan��man, psikolog, psikometrisi, e�itim programc�s� ve sosyal �al��mac�dan olu�ur.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���n�n G�revleri

  Madde 30 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri b�l�m� ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Merkezin �al��ma alan�nda yer alan e�itim-��reti m kurumlar�n�n �zellik, kademe ve t�rlerine g�re ayr� ayn olarak rehberlik hizmetleri �er�eve program�n�, �nceki uygulama sonu�lar� ile ilgili e�itim-��retim kurumlar�n�n da g�r��lerini alarak haz�rlar. Ders y�l� ba�lamadan en az bir ay �nce ilgili e�itim-��retim kurumlar�na ula�t�r�r.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisleri elemanlar�yla �niversiteler ve ilgili kurulu�larla i� birli�i yaparak ��rencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bak�mlardan dengeli ve sa�l�kl� bir �ekilde kapasitelerini geli�tirmeleri, yap�c� ve yarat�c� olmalar�, �zelliklerini tan�malar� ve de�erlendirmeleri ile bu y�nde meslek� ve e�itsel rehberlikte bulunulmas� i�in grup rehberlik etkinliklerine y�nelik programlan haz�rlar ve uygulanmas�nda okullara gerekli yard�mlarda bulunur.

  c) E�itim kurumlar�n�n rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinden gelen ��renciler ile �e�itli kurum ve kurulu�lardan g�nderilen veya bireysel olarak merkeze ba�vuran bireyleri kabul eder, dosya a�ar ve gerekli psikolojik yard�m hizmetini verir.

  d) B�l�m�n hizmetleri kapsam�nda yard�m talebinde bulunanlara ili�kin �e�itli psikolojik, sosyal ve di�er �lgili bilgileri olabildi�ince ilk ellerden sa�lar, verilecek hizmetin niteli�ine g�re �e�itli psikolojik �l�me ara�lar�n� bilimsel standartlar�na g�re uygular.

  e) Psikolojik yard�m hizmeti verilenlerin aile, okul, arkada� gibi sosyal �evresiyle olan ili�kilerinin de�erlendirilmesi de yap�l�r.

  f) B�l�me ba�vuran ve hizmet verilen ��renci veya bireylere ili�kin gerekli bilgi ve kay�tlar� i�eren bir dan��an dosyas� bilimsel standartlara uygun olarak tutulur.

  g) Toplanan bilgiler ile yap�lacak inceleme sonucunda, ba�vurana verilecek rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine �li�kin de�erlendirme yap�l�r ve karara var�l�r.

  h) De�erlendirme sonucuna g�re ��renci veya bireyin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri verilir, bireysel veya grupla psikolojik dan��ma hizmeti gereken durumlarda mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir. Uzman eleman yoksa ba�vuran�n ilgili kurumlara �evki yap�l�r.

  �) Hizmet verilen ��renci ve bireylerle ilgili olarak merkez d���na verilecek bilgilerde bireyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanl�� anla��lmalara yol a�abilecek beyan ve yorumlardan ka��n�l�r.

  i) �al��ma alan� kapsam�nda bulunan e�itim kurumlar� dahilinde y�nlendirmeye ili�kin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini, servisler ile ilgili kurum ve kurulu�lar�n da g�r��lerini alarak pl�nlar, y�r�t�lmesi i�in gerekli e� g�d�m� sa�lar.

  j) B�l�m�n g�revlerine ili�kin konularda �evrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geli�tirmek, niteli�i ve verimi art�rmak i�in ara�t�rmalar yapar, bunlar�n sonu�lar�ndan yararlan�r, yetkili ve ilgililerine iletir.

  k) ��rencilerin y�nelebilecekleri �st ��renim kurumlar�, i� alanlar� ve mesleklere ili�kin bilgileri kapsayacak, onlar�n �e�itli alanlardaki geli�imlerini destekleyecek yay�nlar haz�rlar ve e�itim-��retim kurumlar�na ula�t�r�r.

  l) E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerini program dahilinde ziyaret eder, hizmetle ilgili konularda servis elemanlar� ve okul y�netimine rehberlikte bulunur, gereksinim ve sorunlar� belirleyerek ��z�m� i�in gerekli konulan b�l�m ba�kan�na bildirir.

  m) E�itim-��retim kurumlar�ndan g�nderilen y�ll�k �al��ma program� �le �al��ma raporunu inceler, de�erlendirir ve sonu�lar�n� raporla�t�rarak b�l�m ba�kan�na verir ve de�erlendirme sonucunda belirlenen konulan rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine bildirir.

  n) G�rev b�lgesindeki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisleri elemanlar�yla gerekli durum ve ilgili konularda toplant�lar d�zenler, toplant� sonunda belirlenen hususlarla ilgili gerekli �nlemleri al�r ve sonu�lar�n� izler.

  o) Hizmetlerde kullan�lacak psikolojik �l�me ara�lar� ile di�er ara� ve tekniklerin tespiti, �o�alt�m�, sa�lanmas�, geli�tirilmesi ve servislere da��t�m� i�in il d�zeyinde yap�labilecek �al��malar� pl�nlar, y�r�t�r ve sonu�land�r�r.

  p) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servis elemanlar�, okul y�neticileri, s�n�f ��retmenleri i�in psikolojik dan��ma ve rehberlik hizmetleri alan�ndaki g�revleri ile ilgili uygulamalara ili�kin bilgi ve becerilerini art�r�c� konferans, panel gibi toplant�larla �e�itli hizmet i�i e�itim etkinlikleri d�zenler. Gerekti�inde �niversite ve ilgili kurulu�lardan eleman sa�lar. S�z konusu etkinlikler ailelere y�nelik olarak da d�zenlenir.

  r) B�l�m�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler ve uygulamalarda yararlan�r. B�l�m hizmetlerinin y�r�t�lmesinde yeterli say�da personel bulunmad���nda gerekli atamalar yap�l�ncaya kadar b�l�m elemanlar� meslek� formasyonlar�na ve niteliklerine en yak�n hizmetlerin y�r�t�lmesinde g�revlendirilir.

  Psikolojik dan��man bulunmayan e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonunun toplant�lar�na gerekti�inde b�l�mden ilgili bir uzman kat�l�r.

  �zel E�itim Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���

  Madde 31 - �zel e�itim hizmetleri b�l�m�, b�l�m ba�kan�n�n sorumlulu�unda merkezin hizmet verdi�i �al��ma alan�n�n kapsam�na g�re yeterli say�da �e�itli bran�larda �zel e�itimci, psikolog, psikometrisi, �ocuk geli�imi ve e�itimcisi, sosyal �al��mac� ve psikolojik dan��manlardan olu�ur.

  �zel E�itim Hizmetleri B�l�m� Ba�kanl���n�n G�revleri

  Madde 32 - �zel e�itim hizmetleri b�l�m� ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) �zel e�itim gerektiren bireylerin tespiti amac�yla yap�lacak taramalarda yer al�r.

  b) Aile, okul, sa�l�k kurulu�lar�, adl� ve di�er kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal y�nden uyumsuzluk, geli�imdeki gerilik, ��renme g��l��� ve okul ba�ar�s�zl���, �e�itli bedensel engeller gibi nedenlerle g�nderilen dan��anlar� kabul eder, dosya a�ar, gerekli hizmeti verir.

  c) �zel e�itim gerektiren �ocuklar�n tan�lanmas� s�recinde gerekli her t�rl� hizmeti verir.

  d) �zel e�itimde, ailelere y�nelik �e�itli bilgilendirme ile rehberlik program ve �al��malar�n� ilgili birim ve kurumlar�n i� birli�iyle pl�nlar, uygular, de�erlendirir ve izler.

  e) �zel e�itim kurumlar� ile kayna�t�rma program� uygulayan okullar�n rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servislerine y�netici ile ��retmenlerine �zel e�itimde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir.

  f) Merkezin g�rev b�lgesinde �zel e�itim gerektiren ��rencilerin �st ��renim kurumlar� ve mesle�e y�nelmeleri konusunda gerekli �al��malar� ve e� g�d�m� sa�lar.

  g) �zel e�itim gerektiren �ocuklar�n geli�imlerini destekleyici nitelikte bireysel veya grupla �e�itli �zel e�itim uygulamalar� yapar.

  h) �zel e�itim kurumlan ile kayna�t�rma program� uygulayan okullar�n rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerince, engelli ��rencilere y�nelik verilen rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin program ve �al��malar� inceler, izler, de�erlendirir.

  �) B�l�m �al��malar�yla ilgili konularda �zel e�itim kurumlar� ve kayna�t�rma program� uygulayan okullar�n personeline y�nelik olarak onlar�n bilgi ve becerilerini art�r�c� konferans, panel gibi toplant�lar ile �e�itli hizmet i�i e�itim etkinlikleri d�zenler. Gerekti�inde �niversite ve ilgili kurulu�lardan eleman sa�lar.

  i) Hizmet verilen ��renci ve bireylerle ilgili olarak merkez d���na verilecek bilgilerde ki�iyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanl�� anla��lmalara yol a�abilecek beyan ve yorumlardan ka��n�r.

  j) B�l�m�n g�revlerine ili�kin konularda �evrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geli�tirmek, niteli�i ve verimi art�rmak i�in ara�t�rmalar yapar, bunlar�n sonu�lar�ndan yararlan�r, yetkili ve ilgililerine iletir.

  k) B�l�m etkinliklerinde kullan�lacak psikolojik �l�me ara�lar� ile di�er ara� ve tekniklerin belirlenmesi, sa�lanmas� ve geli�tirilmesi i�in il i�inde yap�labilecek �al��malar� pl�nlar, y�r�t�r ve sonu�land�r�r.

  l) �zel e�itim gerektiren ��rencilerin kendilerine, ailelerine ve e�itim kurumlar�na y�nelik, onlar�n geli�melerini destekleyecek yay�nlar haz�rlar ve ilgililere ula�t�r�r.

  m) B�l�m hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, bunlardan uygulamalarda yararlan�r. B�l�m hizmetlerinin y�r�t�lmesinde yeterli say�da personel bulunmad���nda, gerekli atamalar yap�l�ncaya kadar b�l�m elemanlar�, meslek� formasyonlar�na ve niteliklerine en yak�n hizmetlerin y�r�t�lmesinde g�revlendirilir.

  Merkez Komisyonu

  Madde 33 - Merkez komisyonu; y�netici, b�l�m ba�kanlar�, uzman personel ve psikolojik dan��manlar�n tamam�ndan olu�ur.

  Merkez �al��malar�n�n b�t�nl�k i�inde y�r�t�lmesi ve e�g�d�m�yle koordinasyonuyla ilgili konulan g�r��mek �zere y�lda en az iki kez m�d�r�n ba�kanl���nda toplan�r.

  Merkez Komisyonunun G�revleri

  Madde 34 - Merkez komisyonunun g�revleri �unlard�r:

  a) Merkezin b�l�m �al��malar�n� program�na g�re de�erlendirir, gelecek y�la ait b�l�m �al��ma programlar�n� inceleyerek karara ba�lar.

  b) Merkezin rehberlik ve psikolojik dan��ma, �zel e�itim hizmetleri ile e�itim-��retim kurumlar�ndaki bu hizmetlerin geli�tirilmesi i�in gerekli �al��malar�, gereksinimleri belirler ve �nlemleri karara ba�lar.

  Merkez Kitapl���

  Madde 35 - Merkezde alanla ilgili yay�nlar�n bulundu�u bir kitapl�k olu�turulur. Bu kitapl��a, hizmetlerde yararlan�lmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma, �zel e�itim ve di�er ilgili konularda temel kaynaklar ve alanla ilgili yeni yay�nlar sa�lan�r. Gerekti�inde kitapl�kta bilgisayar teknolojisi ve a�lar�ndan yararlan�l�r.

  ���NC� B�L�M

  Uzmanlar�n G�revleri

  Psikolojik Dan��man�n G�revleri

  Madde 36 - Merkezde g�revli psikolojik dan��man a�a��daki g�revleri yapar:

  a) ��rencilerin veya bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslek� de�erleri gibi y�nleriyle tan�malar�na, meslekler hakk�nda bilgi edinmelerine, kendi �zelliklerine hangi mesleklerin uygun oldu�unu fark etmelerine, �evreleri ile olumlu ili�kiler ve daha verimli �al��ma al��kanl�klar� geli�tirebilmelerine, e�itimle ilgili sorunlar�n� ve g��l�klerini giderebilmelerine y�ne�ik psikolojik yard�m hizmetlerini verir. Bu ��renciler veya bireyler i�in gerekli resm� i�lemleri yapar.

  b) �al��ma alan�nda yer alan e�itim-��retim kurumlar�n�n �zellik, kademe, t�rlerine g�re ayr� olmak �zere �er�eve program� ve etkinlik programlar�n�n haz�rlanmas�na ili�kin �al��malar� organize eder ve bu �al��malara kat�l�r. Bu �al��man�n �n haz�rl��� olarak kurumdaki �nceki uygulama sonu�lar�, kurumun �zellikleri ve �e�itli boyutlar� incelenir.

  c) Psikolojik �l�me ara�lar�m standartlar�na uygun olarak uygular, de�erlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini verir.

  d) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine y�nelik olarak y�neltme kapsam�ndaki �al��malar� organize eder, d�zenlenmi� �al��malara kat�l�r ve bu �al��malar do�rultusunda �e�itli yay�nlar haz�rlar.

  e) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinin ihtiya� ve sorunlar�n� belirlemeye y�nelik �al��malar� y�r�t�r.

  f) E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinden gelen �al��ma rapor ve programlar�m inceler, de�erlendirir ve de�erlendirme sonu�lar�n� genel bir rapor haline getirir. Bu rapora b�l�m�ndeki elemanlar�n g�r�� ve �nerilerini de ekleyerek B�l�m Ba�kan�na iletir.

  g) Hizmetlerle ilgili �e�itli ara�t�rma-geli�tirme �al��malar�na kat�l�r.

  h) E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�rev yapan psikolojik dan��manlara, verilecek hizmetlere ili�kin rehberlikte bulunur.

  �) Psikolojik dan��man� bulunmayan okullar �ncelikli olmak �zere okullar�n ve ��rencilerin gereksinimleri do�rultusunda y�neticilere, ��retmenlere, gerekli durumlarda ailelere y�nelik toplant�, panel ve konferans gibi etkinlikler d�zenler, gerekli hizmet i�i e�itim etkinliklerini �nerir.

  i) Alanla ve b�l�m�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, uygulamalar�nda bu geli�melerden yararlan�r.

  j) Merkezde di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  k) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Psikolo�un G�revleri

  Madde 37 - Merkezde g�revli psikolog a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Atipik �zellikleri, uyum g��l�kleri, sorunlar� veya �z�rleri bak�m�ndan incelenmesi ve tan�nmas� gereken dan��anlar i�in tan�lama �al��mas� yapar.

  b) Bu �al��malar i�in gerekli psikolojik �l�meleri yapar, y�ntem ve teknikleri kullan�r ve bunlar�n sonu�lar�n� de�erlendirir.

  c) Dan��anlara kendi alan� ile ilgili olan psikolojik yard�mlar� verir, gerekli terapi �al��malar�n�

  y�r�t�r.

  d) Gerekti�inde dan��anlar� �evrede psikolojik yard�m veren ba�ka kurum ve kurulu�lara y�nlendirir.

  e) �evrede ve okullarda alan�yla ilgili ara�t�rmalar yapar veya yap�lanlara kat�l�r. Sonu�lar�,

  �nerileriyle birlikte ilgililere iletir,

  f) Alan� ve b�l�m�n�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, uygulamalar�nda bunlardan yararlan�r.

  g) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin gerekli kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  h) Merkez m�d�r�n�n verece�i hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Psikormetristin G�revleri

  Madde 38 - Merkezde g�revli psikometrisi a�a��daki g�revleri yapar;

  a) Merkezin ve bulundu�u b�l�m�n hizmetlerinin gerektirdi�i psikolojik �l�me ara�lar�na ili�kin olarak ihtiya�lar�n� belirler.

  b) Hizmetlerde ihtiya� duyulan psikolojik �l�me ara�lar�n�n yerel olanaklara g�re geli�tirilmesi ve uyarlanmas�yla ilgili �al��malar yapar. Gerekti�inde �al��malar i�in b�lgede bir ekip olu�turulmas�na y�nelik olarak y�nelime �nerilerini bildirir. Bu ekibin �al��malar�na kat�l�r ve �al��malar� organize eder.

  c) Hizmetlerde kullan�lan mevcut psikolojik �l�me ara�lar�n�n ge�erlik, g�venirlik gibi niteliklerini izler, normlar�m sa�lar, gerekli d�zenleme ve d�zeltme �al��malar�n� y�r�t�r.

  d) Gerekti�inde merkezde ve b�l�m�ndeki inceleme veya tan�lama amac�yla yap�lan �l�me arac� uygulamalar�na kat�l�r.

  e) Psikolojik �l�me ara�lar�ndan elde edilen verileri i�lemek i�in istatistiksel teknikler geli�tirir.

  f) Hizmet b�lgesindeki psikolojik �l�me ara�lar�yla �lgili hizmet i�i e�itim etkinliklerine kat�l�r veya gerekti�inde organize eder.

  g) Y�nlendirmede rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin d�zenlenmesi ve y�r�t�lmesine ili�kin psikometrik �al��malar� y�r�t�r veya ilgili �al��malara kat�l�r.

  h) B�l�m�n�n hizmetleri ve psikolojik �l�me ara�lar�na ili�kin bilimsel geli�meleri izler ve �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  �) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  i) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  E�itim Programc�s�n�n G�revleri

  Madde 39 - Merkezde g�revli e�itim programc�s� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkezin hizmet alan�nda kullan�lan mevcut rehberlik programlar�n� ama�, i�erik, uygulama ve kullan�lan ara� ve gerecin uygunlu�u gibi y�nlerden s�rekli olarak izler, de�erlendirir ve sonu�lar�n� merkezdeki ilgili uzmanlara ve e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine iletir.

  b) �e�itli rehberlik programlar�n� (mevcut olan, hizmet alan�nda gereksinim duyulan, ��rencilere ve ailelere y�nelik programlar ile ilgili personel i�in gerekli hizmet i�i e�itim programlar�) ilgili alan uzmanlar�yla birlikte geli�tirir.

  c) Okul veya ��retim programlar�yla ilgili �al��malara, y�nlendirme ve y�nlendirmedeki rehberlik hizmetleri a��s�ndan kat�l�r.

  d) Programlar�n uygulanmas� s�ras�nda ortaya ��kan sorunlar� ara�t�r�r, de�erlendirir ve sonu�lar� merkez m�d�r�ne iletir.

  e) Merkezin rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin pl�nlamalar�n� yapar ve bu hizmetler a��s�ndan hizmet alan�n�n gereksinimlerinin belirlenmesine ili�kin inceleme ve ara�t�rmalara kat�l�r.

  f) Alan ve b�l�m�n hizmetlerine ili�kin bilimsel geli�meleri izler ve �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  g) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  h) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  Sosyal �al��mac�n�n G�revleri

  Madde 40 - Merkezde g�revli sosyal �al��mac� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Merkeze yap�lan ba�vurular �zerine ��renci, aileler ve di�er ilgililerle g�r��me yapar, gerekli bilgileri toplar.

  b) Merkeze gelen ��renci veya bireyleri aile yap�s�, fizik�-sosyal geli�im, �ocuk-aile ili�kisi, e�itim, �evreye uyum gibi �e�itli de�i�kenlere g�re inceler, bilgileri de�erlendirir. �e�itli sosyal �al��ma tekniklerini kullanarak problemlerin ��z�lmesine yard�mc� olur.

  c) Merkeze gelen ��renci veya bireylerin sosyal ve ekonomik durumlar�na g�re �evrede yararlanabilecekleri e�itsel ve sosyal hizmet olanaklar�n� ara�t�r�r, tan�t�r.

  d) Hizmetlere ili�kin konferans, gezi, seminer, grup toplant�s� gibi sosyal etkinlikleri organize eder.

  e) Hizmet alan�nda toplumun ekonomik, sosyal, k�lt�rel ve benzeri �zelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesine ili�kin ara�t�rmalar yapar, bunlar� hizmetlerde yararlan�lmak �zere ilgililere iletir ve bu d�zenleme �al��malar�na alan�yla ilgili konularda kat�l�r.

  f) Merkezin tan�t�lmas� ve di�er kurum ve kurulu�larla i� birli�i yap�lmas� y�n�nde �al��malarda bulunur.

  g) Alan ve b�l�m�n�n hizmetleriyle ilgili bilimsel geli�meleri izler, �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  h) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  �) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �zel E�itimcinin G�revleri

  Madde 41 - Merkezde g�revli �zel e�itimci a�a��daki g�revleri yapar.

  Uzmanl�k alan� olan �z�r grubunda:

  a) Dan��anlar�n, ay�r�c� tan�lama �al��malar�na kat�l�r.

  b) Dan��anlar�n e�itimlerini ve geli�imlerini s�rd�rmeleri i�in gerekli olan becerilerin kazand�r�lmas�na ili�kin e�itsel terapi �al��malar�n� bireysel ve grup etkinlikleri �eklinde y�r�t�r.

  c) De�erlendirme sonu�lar�na g�re, s�rd�r�len e�itim uygulamalar� ve bireydeki geli�meler konusunda; dan��an�n kendisine, ailesine ve ��retmenlerine bilgi verir. Sa�lanan geli�melerin okul, aile ve di�er ortamlarda s�reklili�i bak�m�ndan gerekli e� g�d�m� sa�lar.

  d) Dan��anlar�n �z�rleri, ki�ilik yap�lar�, geli�im �zellikleri ile ilgi ve yeteneklerine uygun bireysel ya da grup e�itsel programlar� haz�rlar, uygular, geli�tirir ve sonu�lar�n� de�erlendirir.

  e) Bu programlar�n uygulanabilmesi i�in uygun fizik� ortam ile ara�-gere� gereksinimini belirler ve y�netime iletir.

  f) Y�r�t�len etkinliklerin �ocuklar�n geli�imlerine olan katk�lar�n� de�erlendirir ve dan��an� s�rekli izleyerek geli�im durumlar�n� belli aral�klarla kaydeder.

  g) Dan��anlar�n e�itsel ve meslek� y�nlendirilmelerinde; �z�r t�r� ve �zelliklerine uygun kararlar al�nabilmesi i�in di�er alan uzmanlar�yla i� birli�i yapar.

  h) Ailelere, ��retmenlere ve ��rencilere, �zel e�itim y�ntem ve teknikleri ile e�itim materyalleri ve bunlar�n s�n�f ve ev ortam�nda amaca uygun olarak kullan�lmas� konular�nda bilgi verir.

  �) �zel e�itime ili�kin bilimsel geli�meleri izler ve �al��malar�nda bunlardan yararlan�r.

  i) �al��malar�n� merkezdeki di�er uzman elemanlarla ekip �al��mas� i�erisinde y�r�t�r ve g�revine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun tular.

  j) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �ocuk Geli�imi ve E�itimcisinin G�revleri

  Madde 42 - Merkezde g�revli �ocuk geli�imi ve e�itimcisi a�a��daki g�revleri yapar;

  a) Dan��anlar� fizik�, zihinsel ve sosyal geli�im bak�m�ndan inceler, dan��anlar�n ya� d�zeylerine uygun geli�imlerini de�erlendirir.

  b) Dan��anlar�n geli�im �zelliklerine g�re e�itsel terapi �al��malar�na, geli�imi de�erlendirme y�n�nden destek olur.

  c) Dan��an�n geli�imi ve e�itimini izler, beklenen geli�imi g�steremeyen �ocuklar i�in ilgili meslek elemanlar�yla i� birli�i yapar.

  d) Alan� ile ilgili konularda ailelere ve ��retmenlere rehberlik eder. �ocuk geli�imi ve e�itimi ile ilgili bro��r, kitap��k haz�rlama �al��malar�na kat�l�r.

  c) �e�itli geli�im �l�eklerinin geli�tirilmesi �al��malar�na kat�l�r.

  f) Alan�yla ilgili ara�t�rma ve inceleme yapar, geli�meleri izler, bunlardan g�revlerinde yararlan�r.

  g) Merkezdeki di�er meslek elemanlar�yla ekip �al��mas� yapar ve g�revlerine ili�kin kay�tlar� usul�ne uygun �ekilde tutar.

  h) Merkez m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  BE��NC� KISIM

  E�itim-��retim Kurumlar�nda Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri

  B�R�NC�B�L�M

  Servisin Kurulu�u ve Okul Y�netimi

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Servislerinin Kurulu�u

  Madde 43 - Resm� ve �zel e�itim-��retim kurumlar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini y�r�tmek �zere, rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi kurulur. Bu servise ��renci say�s�na g�re yeterli eleman atan�r. Hizmetin �zellikleri a��s�ndan uygun fizik� ortam ve gerekli donat�m sa�lan�r.

  Madde 44 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi rehberlik ve ara�t�rma merkeziyle koordineli �al���r. Psikolojik dan��man� bulunmayan e�itim-��retim kurumlar� s�n�f rehber ��retmenli�ine ili�kin rehberlik hizmetleri kapsam�nda, y�r�tme kurulu arac�l���yla rehberlik ve ara�t�rma merkezleriyle i� birli�i i�inde �al���r.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri Y�r�tme Komisyonu

  Madde 45 - Her e�itim-��retim kurumunda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin planlanmas�, e� g�d�m�n ve kurum i�indeki i� birli�inin sa�lanmas� amac�yla rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu olu�turulur.

  Bu komisyon, ders y�l�nda birinci ve ikinci d�nemin ba�lad��� ilk ay ile ders y�l�n�n tamamland��� son ay i�erisinde olmak �zere, y�lda en az �� defa toplan�r.

  Ayr�ca ders y�l� i�inde gerekti�inde okul m�d�r�n�n uygun g�rd��� tarihlerde de toplanabilir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisindeki psikolojik dan��manlar bu komisyonun s�rekli �yesidir. Di�er �yeler her ders y�l� ba��nda ��retmenler kurulunda yeniden belirlenir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu okul m�d�r�n�n ba�kanl���nda a�a��daki �yelerden olu�turulur:

  a) M�d�r yard�mc�lar�.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi psikolojik dan��manlar�.

  c) S�n�f rehber ��retmenlerinden her s�n�f seviyesinden se�ilecek en az birer temsilci.

  d) Disiplin kurulundan bir temsilci.

  e) Okul-aile birli�i ve okul koruma derne�inden birer temsilci.

  f) Okul ��renci temsilcisi.

  Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri Y�r�tme Komisyonunun G�revleri

  Madde 46 - Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu a�a��dakig�revleri yapar :

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanan y�ll�k program ve y�r�tme pl�n�n� inceler, bu konudaki g�r��lerini bildirir. Uygulanmas� i�in gerekli �nlemleri karara ba�lar.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi s�ras�nda hizmetlereili�kin �al��malar� ve ortaya ��kan sorunlar� �nceler, de�erlendirir ve bunlar�n ��z�m�ne ili�kin �nlemleri belirler.

  c) E�itim ortam�nda; ��renciler, aileler, y�neticiler, ��retmenler ve psikolojik dan��manlar aras�nda sa�l�kl� ve uyumlu ili�kiler kurulabilmesi i�in gerekli �nlemleri g�r���r ve yap�lacak �al��malar� belirler.

  d) Y�nlendirmeye ili�kin e�itsel ve meslek� rehberlik �al��malar�nda ve ��rencileri y�nlendirmede, okuldaki e�itim-��retim etkinlikleri ile e�itsel etkinliklerden kar��l�kl� olarak yararlan�labilmesi i�in gerekli �nlemleri ve �al��malar� belirler.

  e) Yap�lacak �al��malarda birey, aile, ilgili kurum-kurulu�lara y�nelik ileti�im ve i� birli�ine ili�kin �nlemleri belirler.

  Psikolojik dan��man� bulunmayan e�itim-��retim kurumlar�nda gerekti�inde rehber lik ve ara�t�rma merkezinden bir uzman�n bu komisyona kat�lmas� sa�lan�r.

  Okul M�d�r�n�n Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerine �li�kin G�revleri

  Madde 47 - Okul m�d�r� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Okulda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin sa�l�kl� �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in, hizmetin gerektirdi�i fiziksel �artlar� ve uygun �al��ma ortam�n� haz�rlar, kullan�lacak ara� ve gereci sa�lar.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonunu kurar, bu komisyona ba�kanl�k eder.

  c) Okulun rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin y�r�t�lmesi �le ilgili y�ll�k program ve y�r�tme pl�n�n�n haz�rlanmas�n� sa�lar ve uygulanmas�n� izler.

  d) Oku�un psikolojik dan��man ihtiyac�n�, ��renci say�s�n� ve bu say�daki art��� dikkate alarak belirler ve bulundu�u il veya il�e mill� e�itim m�d�rl���n�n ilgili b�l�m�ne bildirir.

  e) Okulda birden fazla psikolojik dan��man varsa birini koordinat�r olarak g�revlendirir.

  f) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinde birden fazla psikolojik dan��man olmas� h�linde;
  program, pl�nlama, ara�t�rma gibi birlikte yap�lmas� gereken g�revler d���nda, hizmetlerin y�r�t�lmesinde ��renci say�lar�, s�n�flar, meslek� formasyon ve �zel beceriler gibi �l��tlere g�re gerekti�inde psikolojik dan��manlar aras�nda i� b�l�m� yapar. Ancak bu i� b�l�m�n�n dengeli olmas�na ve hizmetlerin gerektirdi�i e� g�d�m ve b�t�nl��� zedelememesine dikkat eder.

  g) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisiyle i� birli�i yaparak okuldaki ��retmenleri her s�n�fa bir s�n�f rehber ��retmeni olmak �zere g�revlendirir. Zorunlu olmad�k�a s�n�f rehber ��retmenlerini s�n�ftaki ��rencilerin mezuniyetine kadar de�i�tirmez ve s�n�f rehber ��retmenlerini bir zorunluluk bulunmad�k�a y�nelim i�lerinde g�revlendirmez.

  h) Okuldaki rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinin ve bu konudaki program�n verimli ve d�zenli bir bi�imde y�r�t�lmesi i�in psikolojik dan��man, s�n�f rehber ��retmenleri, ��renciler ve veliler aras�nda e� g�d�m� sa�lamak ��in gerekli �zeni g�sterir.

  �) ��rencileri y�nlendirme �al��malar�nda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisi elemanlar�, ��renciler, veliler, s�n�f rehber ��retmenleri, bran� ��retmenleri ve di�er y�neticiler aras�nda i� birli�i ve organizasyon ile de�erlendirme sonu�lar�n�n bir b�t�nl�k i�inde kay�tlar�n�n tutulmas�n� sa�lar.

  i) Ba�ka e�itim-��retim kurumlar�ndan gelen ��rencilerin geli�im dosyalar�n�, geldikleri e�itim kurumlar�ndan ister ve rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletir.

  j) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisince haz�rlanan program ile y�r�tme pl�n�n�n birer �rne�ini ders y�l�n�n ba�lad��� ilk ay i�erisinde, y�l sonu �al��ma raporunun bir �rne�ini ise ders y�l�n�n tamamland��� ay i�erisinde ba�l� bulundu�u rehberlik ve ara�t�rma merkezine g�nderir.

  M�d�r Yard�mc�lar�n�n Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetlerine �li�kin G�revleri

  Madde 48 - Okul m�d�r yard�mc�lar� a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Sorumlu oldu�u s�n�flardaki ��rencilere ili�kin sorunlar� ve bu ��rencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine iletir.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu toplant�lar�na kat�l�r.

  c) Okul m�d�r�n�n verece�i rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �K�NC� B�L�M

  Servisin Elemanlar�

  Koordinat�r Psikolojik Dan��man�n G�revleri

  Madde 48 - Koordinat�r psikolojik dan��man a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile okul y�netimi aras�ndaki koordinasyonu sa�lar.

  b) Rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin haz�rlad��� okulun rehberlik programlar�n� ve �al��ma raporlar�n� onaylanmak ve birer �rne�ini rehberlik ve ara�t�rma merkezine g�nderilmek �zere okul m�d�r�ne iletir.

  c) Uygulanan rehberlik programlan, ger�ekle�tirilen ve yap�lacak olan rehberlik etkinliklerine ili�kin olarak ��retmenler kuruluna bilgi verir.

  d) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri etkinliklerine servis eleman� olarak fiilen kat�l�r.

  Psikoljik Dan��man�n G�revleri:

  Madde 50 - Psikolojik dan��man a�a��daki g�revleri yapar:

  a) �l �er�eve program�n� temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri program�n� s�n�f d�zeylerine, okulun t�r�ne ve ��rencilerin �htiya�lar�na g�re haz�rlar.

  b) Rehberlik program�n�n ilgili k�sm�n�n uygulanmas�nda s�n�f ��retmenlerine rehberlik eder.

  c) Okulunun t�r ve �zelliklerine g�re gerekli e�itsel ve meslek� rehberlik etkinliklerini pl�nlar, programla�t�rarak uygular veya uygulanmas�na rehberlik eder.

  d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alan�n ilke ve standartlar�na uygun bi�imde y�r�t�r.

  e) E�itsel, meslek� ve bireysel rehberlik �al��malar� i�in ��rencilere y�nelik olarak bireyi tan�ma etkinliklerini y�r�t�r.

  f) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsam�nda formasyonu uygunsa psikolojik dan��ma yapar.

  g) S�n�flarda y�r�t�len e�itsel ve meslek� rehberlik etkinliklerinden, uygulanmas� rehberlik ve psikolojik dan��ma alan�nda �zel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

  h) Okul i�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleriyle ilgili konularda ara�t�rmalar yapar, bunlar�n sonu�lar�ndan yararlan�lmas�n� sa�lar.

  �) ��rencinin mezun olaca�� d�nemde, okuldaki t�m e�itim ve ��retim s�recindeki geli�imini, y�nlendirilmesi a��s�ndan �nemli �zelliklerini ve bu konudaki �nerilerini i�eren bir de�erlendirme raporunu s�n�f rehber ��retmeni, veli, ��renci ve okul y�netiminin i� birli�iyle haz�rlar. Bu raporun asl�n� ��renci geli�im dosyas�na koyar, bir �rne�ini de ��renciye veya velisine verir.

  i) E�itim-��retim kurumundaki se�meli derslerin konulmas�nda �evre ko�ullan, okulun olanaklar�, ��retmen say�s� ve bran�� da g�zetilerek yeni se�meli derslere ili�kin ara�t�rma yapar, bu derslerin z�mre ��retmenlerince ger�ekle�tirilecek program �al��malar�nda alan� ile ilgili g�r��lerini bildirir.

  j) Okulda �zel e�itim gerektiren ��renci varsa veya kayna�t�rma e�itimi s�rd�r�l�yorsa, bu kapsamdaki ��rencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerini rehberlik ve ara�t�rma merkezinin i� birli�iyle verir.

  k) Rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin ��renci geli�im dosyalar�n� ve di�er gerekli kay�tlan tutar, ilgili yaz��malar� haz�rlar ve �stenen raporlar� d�zenler.

  l) Okula bir alt ��renim kademesinden veya nakil yoluyla gelen ��rencilerin geli�im dosyalar�n� inceler, s�n�f rehber ��retmeniyle i� birli�i i�inde de�erlendirir.

  m) Gerekli�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerinde kullan�lacak �l�me ara�lar�, dok�man ve kaynaklar� haz�rlama ve geli�tirme �al��malar�na kat�l�r.

  n) ��rencilerin ilgi, yetenek ve akademik ba�ar�lar� do�rultusunda e�itsel kollara y�neltilmesi konusunda bran� ve s�n�f rehber ��retmenine bilgi verir ve i� birli�i yapar.

  o) Ailelere, ��rencilere, s�n�f rehber ��retmenlerine ve gerekti�inde di�er okul personeline y�nelik hizmet alan�na uygun toplant�, konferans ve panel gibi etkinlikler d�zenler.

  p) Okulda rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetlerine ili�kin komisyonlara ve toplant�lara kat�l�r, gerekli bilgileri verir, g�r��lerini belirtir.

  r) Orta ��retim kurumlar�nda Mill� E�itim Bakanl��� Orta ��retim Kurumlar� �d�l ve Disiplin Y�netmeli�inin ilgili maddesinde belirtilen g�revi yapar.

  s) Ders y�l� sonunda bu alanda yap�lan �al��malar� de�erlendirir, sonu�lar�n� ve gerekli bilgileri i�eren bir rapor haz�rlar.

  ���NC� B�L�M

  ��retmenler

  S�n�f Rehber ��retmeninin G�revleri

  Madde 51 - S�n�f rehber ��retmeni a�a��daki g�revleri yapar:

  a) Okulun rehberlik ve psikolojik dan��ma program� �er�evesinde s�n�f�n y�ll�k �al��malar�n� pl�nlar ve bu pl�nlaman�n bir �rne�ini rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine verir.

  b) Rehberlik i�in ayr�lan s�rede s�n�fa girer. S�n�f rehberlik �al��malar� kapsam�nda e�itsel ve meslek� rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberli�inde y�r�t�r.

  c) S�n�f�ndaki ��rencilerin ��renci geli�im dosyalar�n�n tutulmas�nda, rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisiyle i� birli�i yapar.

  d) S�n�fa yeni gelen ��rencilerin geli�im dosyalar�n� rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi ile i� birli�i i�inde inceler, de�erlendirir.

  e) �al��malarda ��renci hakk�nda toplad��� bilgilerden �zel ve ki�isel olanlar�n gizlili�ini korur.

  f) S�n�f�yla ilgili �al��malar�n�, ihtiya� ve �nerilerini belirten bir raporu ders y�l� sonunda ilk hafta i�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisine iletir.

  g) ��rencilerin ilgi, yetenek ve akademik ba�ar�lar� do�rultusunda e�itsel kollara y�neltilmeleri konusunda psikolojik dan��manla i� birli�i yapar.

  h) Okul m�d�r�n�n verece�i, hizmetle ilgili di�er g�revleri yapar.

  �lk��retimde 1'inci s�n�ftan 5'inci s�n�fa kadar olan s�n�flar� okutan ��retmenler de bu g�revleri kendi s�n�flar�nda; �st s�n�flardaki s�n�f rehber ��retmenleri gibi, ��rencilerinin ya�, geli�im, e�itim durumlar�, bireysel �zellikleri ve gereksinimleri do�rultusunda, rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin e� g�d�m�nde y�r�t�rler.

  Di�er ��retmenler

  Madde 52 - S�n�f rehber ��retmenli�i g�revi olmayan ��retmenler de gerekti�inde rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri servisinin pl�nlama ve e� g�d�m�yle �al��malara yard�mc� olurlar.

  Okul M�d�r�n�n verece�i, rehberlikle ilgili g�revleri yerine getirirler.

  ALTINCI B�L�M

  �e�itli H�k�mler

  Yeti�tirme

  Madde 53 - Hizmeti geli�tirmek ve niteli�ini art�rmak, rehberlik ve ara�t�rma merkezleri ile e�itim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servi�lerindeki elemanlar�n, rehberlik alan�ndaki g�revlerini y�r�tebilmeleri ��in gerekli bilgi ve becerileri kazanmalar�n� sa�lamak amac�yla okul m�d�rleri, s�n�f rehber ��retmenleri ve di�er ilgili elemanlar i�in e�itim ve yeti�tirme �nlemleri Bakanl�k�a al�n�r.

  �al��ma Saatleri ve �zinler

  Madde 54 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde g�revli uzmanlar ve psikolojik dan��manlar�n �al��ma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 �nc� maddeleri esaslar�na g�re d�zenlenir.

  Rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�revli psikolojik dan��manlar�n �al��ma s�releri haftal�k 30 i� saatidir. G�nl�k �al��ma saatleri e�itim-��retim kurumunun �zellik ve ihtiya�lar�na g�re okul m�d�rl���nce d�zenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini di�er ��retmenler gibi kullan�rlar.

  Verilemeyecek G�revler

  Madde 55 -E�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerinde g�revli psikolojik dan��manlara y�netim, b�ro i�lerinde, ders, n�bet ve s�nav gibi rehberlik ve psikolojik dan��madaki hizmet alanlar�yla ili�kisiz konularda g�rev verilemez. Ancak bu durum y�netici olarak atanmalar�na engel te�kil etmez.

  �lk Atama, Yer De�i�tirme Suretiyle Atama, Adayl���n Kald�r�lmas�

  Madde 56 - Rehberlik ve ara�t�rma merkezi ve rehberlik ve psikolojik dan��ma servisi elemanlar�n�n atama ve yer de�i�tirme suretiyle atamalan y�r�rl�kteki mevzuat h�k�mlerine g�re yap�l�r.

  Resm� e�itim-��retim kurumlar�na atanacak aday psikolojik dan��manlar ilk olarak rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinde g�revlendirilirler. Adayl�klar� burada kald�r�ld�ktan sonra, e�itim-��retim kurumlar�ndaki rehberlik ve psikolojik dan��ma servislerine da��t�mlar� yap�l�r.

  Rehberlik ve ara�t�rma merkezlerine yap�lacak atama ve g�revlendirmelerde, lisans�st� dereceye sahip olma, tercih nedenidir.

  YED�NC� KISIM

  Kald�r�lan Mevzuat.Y�r�rl�k,Y�r�tme

  Y�r�rl�kten Kald�r�lan Mevzuat

  Madde 57 - Bu Y�netmeli�in yay�m� tarihinden itibaren 16/12/1985 tarihli ve 2201 say�l� Tebli�ler Dergisinde yay�mlanan Rehberlik Hizmetleri Y�netmeli�i ve ilgili genelgeleri y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  Madde 58 - Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  Madde 59 - Bu Y�netmelik h�k�mlerini M�ll� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : orgm.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap