Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (1-6. Bölüm)

  MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (1-6. Bölüm)

  MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (1-6. Bölüm)

  MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (1-6. Bölüm)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının görev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (Değişik:RG-10/7/2019-30827)

  (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 304 üncü ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,

  b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfı,

  c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

  ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

  d) Ders etkinliklerine katılım: Öğrencilerin, sınıf veya okul içinde yaptıkları; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, (Değişik ibare:RG-23/10/2014-29154) psikomotor alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, performansını değerlendirmeye yönelik çalışmaları,

  e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

  f) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Destek eğitim odası: Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı,

  g) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

  ğ) e-Okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda öğrenci ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,

  h) Eğitim ve öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

  ı) İkili eğitim: Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi,

  i) İlköğretim kurumları: Resmî ve özel ilkokul, ortaokul ile eğitim, öğretim, yönetim ve bütçe ile ilgili iş ve işlemleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen imam-hatip ortaokulunu,

  j) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

  k) Normal eğitim: İlköğretim kurumlarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak şekilde yapılan eğitimi,

  l) Okul öncesi eğitim kurumu: Okul öncesi eğitim çağı çocuklarına eğitim veren anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıfını,

  m) Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları,

  n) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi

  Ders yılı süresi ve haftalık ders programı

  MADDE 5 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

  a) Ders yılı, (Ek ibare:RG-10/7/2019-30827)ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanan il çalışma takvimi, il millî eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valilik onayı ile yürürlüğe girer.

  b) Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler tam gün sayılır.

  (2) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hâllerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur.

  Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri

  MADDE 6 – (1)(Değişik:RG-25/6/2015-29397)  Okul öncesi eğitim kurumlarında;

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.

  b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10'un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.

  c) (Mülga:RG-10/7/2019-30827)

  ç) Yaz aylarında yapılacak eğitimde kadrolu öğretmenler istemeleri hâlinde görevlendirilir. İstekli öğretmen bulunmaması durumunda ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilebilir. Ek ders ücretleri 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince ödenir.

   (2) İlköğretim kurumlarında;

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.

  b) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.

  c) Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.

  ç) (Mülga:RG-10/7/2019-30827)

  Olağanüstü hâller

  MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle mülki amirlerin ve il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.

  Resmî tatil günleri

  MADDE 8 – (1)  Okulların hafta sonu, (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827)  hafta sonu tatili, ara tatil yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.

  Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler

  MADDE 9 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-10/7/2019-30827)

  (1) Anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik servisi oluşturulur. Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Okul Tespiti, Kayıt Kabul ve Devam

  Okul tespitinin planlanması

  MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

  (2) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)   Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler ve e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işler.

  Kayıt zamanı ve kayıt yaşı

  MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

  (2) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.

  (3) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen belge ile kimlik numarası edinen çocukların kayıtları bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmelerinin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir.

  (4) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)   Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.

  (5) Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

  b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

  c) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

  ç) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

  d) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.

  e) Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu EK-1doldurtularak Sözleşme EK-2 imzalanır.

  f) Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura çekimi yapılır.

  g) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)    Özel okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt kabul işlemleri, öğrenci kontenjanları, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personel seçimi ve atanmaları gibi iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

  (6) İlkokula kayıt:

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

  b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

  c) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

  ç) Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

  (7) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt:

  a) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)     İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır.

  b) İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır.

  (8) Özel okul öncesi ve özel ilköğretim kurumlarına kaydı yapılan çocukların nakli, ilgili özel öğretim kurumunca e-Okul sistemi üzerinden alınır.

  Nakil

  MADDE 12 – (1) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir.

  (2) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.

  (3) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

  (4) (Mülga:RG-25/6/2015-29397)    

  (5) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları, millî sporcu olan çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.

  (6) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)  Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde yapılır.

  (7) Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.

  (8) Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır.

  (9) Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri hâlinde öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır.

  (10) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.

  (11) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim kurumları ile imam-hatip ortaokullarında, ortaokul haftalık ders çizelgesi dışındaki zorunlu derslerden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, bu dersler dışındaki diğer zorunlu derslerden başarılı olmaları durumunda velilerinin yazılı başvurusu ile başka bir ilköğretim kurumundaki bir üst sınıfa nakilleri yapılır.

  (12) Taşıma kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim kurumlarına naklen kaydedilir.

  (13) Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim kurumuna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

  Denklik ile kayıt

  MADDE 13 – (1) Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

  (2) Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri, il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir.

  (3) Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827)  rehberlik öğretmenden de yararlanılır.

  Sınavla kayıt

  MADDE 14 – (1) Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşına uygun sınıfa kaydedilir.

  (2) Bu sınavlar, ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenleri ile okul (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) rehberlik öğretmeninin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır.

  (3) Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurularak komisyon üyelerinin tamamlanması sağlanır.

  Yatılı bölge ortaokuluna kayıt

  MADDE 15 – (1) Yatılı bölge ortaokuluna kayıtta aşağıdaki esaslara uyulur:

  a) Yatılı bölge ortaokulunun öğrenci alacağı yerleşim yerleri ve öğrenci sayısı, kayıtlar başlamadan en az bir ay önce il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürleri ve yatılı bölge ortaokulu müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından 10 uncu maddede belirtilen planlama da dikkate alınarak tespit edilir.

  b) Okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan ilkokullarda 4 üncü sınıfı tamamlayan ve taşımalı eğitim kapsamına alınamayan mecburi ilköğretim çağındaki öğrenciler de yatılı bölge ortaokullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı bölge ortaokulu bulunmayan öğrenciler, diğer illerdeki yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilir.

  c) Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen yatılı bölge ortaokullarına yapılır.

  Öğrenci dosyası

  MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında e-Okul sisteminde her öğrenci için öğrenci dosyası tutulur.

  (2) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda sınıfı okutan öğretmen, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında şube rehber öğretmeni öğrenci dosya bilgilerini e-Okul sistemine zamanında işler ve gerekli güncellemeleri yapar. Bilgilerin e-Okul sistemine işlenmesi ve güncellenmesinin takibinden okul yönetimi sorumludur.

  Öğrenci velisi

  MADDE 17 – (1) Eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.  Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir.

  (2) Pansiyonlu okullarda yatılı öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemleriyle sınırlı olmak üzere, velinin yazılı iznine bağlı olarak okul yöneticilerinden birisi öğrenci velisi olarak belirlenir.

  (3) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre hakkında bakım tedbiri kararı ya da 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre koruma kararı alınan çocukların iş ve işlemleri, kurum tarafından resmî yazı ile bildirilen kişiler tarafından yürütülür.

  (4) Velisi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemleriyle sınırlı olmak üzere, emniyet müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince okul yöneticileri arasından veli tayin edilir.

  (5) Öğrenci velayeti konusunda anlaşmazlık hâllerinde, yargı kararına göre işlem yapılır. Velayete ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği durumlarda ise okul kayıtları esas alınır.

  Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

  MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)   Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

  (2) Okul öncesi eğitim kurumlarında;

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

  b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

  c) Aylık aidatını zamanında ödemeyen, geçmiş aylardan borcu kalan ve devamsızlık nedeniyle okulla ilişiği kesildiği hâlde okula devam ettirilen çocukların ücreti, veli ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

  (3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.

  a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

  b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumunu ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise velisine ivedilikle bildirir ve öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

  c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.

  ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.

  d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.

  e) (Ek:RG-10/7/2019-30827) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir.

  (4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

  Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler

  MADDE 19 – (1) İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;

  a) Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencileri, ders yılı sonuna kadar öğrenimlerine devam ettirilir. Bu öğrencilere öğretim yılı sonunda Öğrenim Belgesi EK-3 verilerek yaygın eğitime yönlendirilir.

  b) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)   Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders yılı sonuna kadar ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler, öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki eğitim ve öğretim yılı daha okullarına devam ettirilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimini tamamlayamayanlara ders yılı sonunda öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenir ve Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilir.

  c) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Mecburi öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilerek 8 inci sınıfa geçen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin o eğitim ve öğretim yılı ders kesimi sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara EK-3'te yer alan Öğrenim Belgesi düzenlenir. Başarısız olanlar da EK-3'te yer alan Öğrenim Belgesi düzenlenerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

  Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

  MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

  a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

  b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

  c) (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827)  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

  (2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede "çok iyi", "iyi" ve "geliştirilmeli" şeklinde gösterilir.

  (3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

  (4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

  Puanla değerlendirme

  MADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

  (2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

  Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

  MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

  a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

  b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

  c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

  ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

  d) (Ek:RG-31/1/2018-30318) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

  e) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

  f) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

  (2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

  (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

  (4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

  (5) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

  (6) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

  Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

  MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318)  Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

  (2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

  (3) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

  (4) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine "G''(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

  Sağlık durumu engeline göre dersler

  MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

  (2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

  Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

  MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

  (2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Sınıf  Geçme

  Öğretmen puan çizelgesi

  MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.

  Bir dersin dönem, yıl sonu ve ağırlıklı puanı

  MADDE 27 – (1) İlkokul 4 üncü sınıfta bir dersin dönem puanı; öğrencinin sınavlar ve ders etkinliklerine katılımından aldığı puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir.

  (2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında bir dersin dönem puanı;

  a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir.

  b) Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Dönem puanı, yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilir.

  (3) Bir dersin yıl sonu puanı;

  a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yıl sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

  b) Öğrencilerden;

  1) Herhangi bir dersten iki dönemde de puanı olmayanların yetiştirme programından aldığı puan,

  2) Her iki dönemde veya dönemin birinde uygulamalı herhangi bir derste sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle sağlık raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanların bu dersin öğretim programında yer alan temel becerilere yönelik faaliyetlere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puanlarının aritmetik ortalaması, o dersin yıl sonu puanı sayılır.

  (4) Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

  (5) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlananlar ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puanı almış olanların başarı durumları belirlenirken, okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan, aynı zamanda yıl sonu puanı olarak değerlendirilir.

  (6) (Ek:RG-25/6/2015-29397)   Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır.

  Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında yıl sonu başarı puanı

  MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)   Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüdür. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.

  (2) Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem (Mülga ibare:RG-25/6/2015-29397)  (...)  puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00'dan az olamaz.

  (3) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin başarı puanı;

  a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanlarına,

  b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu puanlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde eğitim ve öğretim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanlarına

  göre tespit edilir.

  Davranışlar

  MADDE 29 –(Değişik:RG-25/6/2015-29397)   

   (1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4'te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.

  Gelişim raporu ile öğrenci karnesi

  MADDE 30 – (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

  (2) İlköğretim kurumlarında;

  a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

  b) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. (Değişik cümle:RG-25/6/2015-29397) Karnelerde elektronik imza kullanılabilir ve karneler e-Karne olarak da düzenlenebilir.

  Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

  MADDE 31 – (1)(Değişik:RG-25/6/2015-29397) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

  (2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;

  a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

  b) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)  Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45' ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

  c) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

  (3) (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak;

  a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile ilköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

  b) (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasına, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirilir.

  İlköğretim kurumlarında sınıf yükseltme

  MADDE 32 – (1) (Değişik cümle:RG-10/7/2019-30827) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisi ile ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilir.

  a) Bu sınav okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.

  b) Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-Okul sistemine işlenir.

  c) Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere bir defadan fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme aynı öğrenci için bir kez yapılır.

  (2) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokul çağında olup akranları ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları hâlinde, ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilir.

  (3) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)   Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar, raporları süresince izinli sayılırlar. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.

  (4) (Ek:RG-25/6/2015-29397)    Ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.

  Telafi eğitimi ve yetiştirme programı

  MADDE 33 – (1) İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

  (2) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması hâlinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.

  a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

  b) Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz.

  (3) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

  Yazı kaynağı : sefakoyyuzuncuyil.meb.k12.tr

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

  Okul �ncesi Ve �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�inde De�i�iklik - Memurlar.Net

  Okul �ncesi Ve �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�inde De�i�iklik - Memurlar.Net

  Milli E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I OKUL �NCES� E��T�M VE �LK��RET�M

  KURUMLARI Y�NETMEL���NDE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 - 26/7/2014 tarihli ve 29072 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Milli E�itim Bakanl��� Okul �ncesi E�itim ve �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin 3 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "MADDE 3 - (1) Bu Y�netmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Milli E�itim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 say�l� �zel ��retim Kurumlar� Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 say�l� �zel E�itim Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 301 inci, 304 �nc� ve 326 nc� maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r."

  MADDE 2 - Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b), (f) ve (n) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "a) Anaokulu: Eyl�l ay� sonu itibar�yla 36-68 ayl�k �ocuklar�n e�itimi amac�yla a��lan okulu,

  b) Ana s�n�f�: Eyl�l ay� sonu itibar�yla 57-68 ayl�k �ocuklar�n e�itimi amac�yla �rg�n e�itim ve hayat boyu ��renme kurumlar� b�nyesinde a��lan s�n�f�,"

  "f) Destek e�itim odas�: Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itimlerine devam eden ��renciler ile �zel yetenekli ��rencilere ihtiya� duyduklar� alanlarda destek e�itim hizmetleri verilmesi i�in d�zenlenmi� ortam�,"

  "n) Uygulama s�n�f�: Mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�nda �ocuk geli�imi ve e�itimi alan�nda eyl�l ay� sonu itibar�yla 36-68 ayl�k �ocuklar�n e�itiminin yap�ld��� uygulama birimini,"

  MADDE 3 - Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan "Ders y�l�," ibaresinden sonra gelmek �zere "ara tatil," ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 4 - Ayn� Y�netmeli�in 6 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kran�n (c) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ayn� maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n (�) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  "a) G�ne ba�lama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve g�n� de�erlendirme zamanlar�n� da i�erecek �ekilde g�nde elli�er dakikal�k aral�ks�z 6 etkinlik saati s�re ile normal e�itim yap�lmas� esast�r. Ancak kay�t alan�nda okula kesin kayd� yap�lamam�� �ocuk bulunan okullarda ikili e�itim yap�lmas� zorunludur."

  "a) Bir ders saati s�resi 40 dakikad�r. Okul y�netimince teneff�sler i�in normal e�itim yap�lan okullarda en az 15 dakika, ikili e�itim yap�lan okullarda ise en az 10 dakika s�re ayr�l�r."

  MADDE 5 - Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinde yer alan "hafta sonu," ibaresi "hafta sonu tatili, ara tatil" olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 6 - Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler

  MADDE 9 - (1) Anaokullar� ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullar�nda; rehberlik hizmetlerini y�r�tmek amac�yla rehberlik servisi olu�turulur. Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re y�r�t�l�r."

  MADDE 7 - Ayn� Y�netmeli�in 11 inci maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar�, be�inci f�kras�n�n (a), (b), (c), (�) ve (d) bentleri, alt�nc� f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(2) Okul y�netimi, ��renim �a��nda olup n�fus kayd� bulunmayan �ocuklar�, 25/4/2006 tarihli ve 5490 say�l� N�fus Hizmetleri Kanununun ilgili h�k�mleri �er�evesinde T�rkiye Cumhuriyeti kimlik kart� d�zenlenmesi i�in n�fus m�d�rl���ne bildirir ve T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� temin edilen ��rencilerin kesin kay�tlar�n� e-Okul sistemi �zerinden yapar.

  (3) Yabanc� uyruklu olup ��i�leri Bakanl���nca verilen belge ile kimlik numaras� edinen �ocuklar�n kay�tlar� bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere g�re yap�l�r. T�rk vatanda�l���na kabul i�lemleri devam eden �ocuklar�n T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� edinmelerinin ard�ndan e-Okul sisteminde kimlik numaras� g�ncellenir."

  "a) Anaokulu, ana s�n�f� ve uygulama s�n�flar�na, kay�tlar�n yap�ld��� y�l�n eyl�l ay� sonu itibar�yla 57-68 ayl�k �ocuklar�n kayd� yap�l�r. Okulun kay�t alan�nda ikamet eden ve bir sonraki e�itim ve ��retim y�l�nda ilkokula ba�layacak �ocuklar�n kayd� yap�ld�ktan sonra fiziki imkanlar� yeterli olan anaokulu ve uygulama s�n�flar�na 36-56 ayl�k, ana s�n�flar�na ise 45-56 ayl�k �ocuklar da kaydedilebilir.

  b) Bir grup olu�turabilecek kadar �ocuk bulunmayan okullarda 36-68 ayl�k �ocuklar ayn� ana s�n�f�na kaydedilebilir.

  c) �lkokula kayd� bir y�l ertelenen ve bir �nceki y�l okul �ncesi e�itim almam�� olan 69-71 ayl�k �ocuklara, okul �ncesi e�itim kurumlar�na kay�tta �ncelik tan�n�r.

  �) E�itimlerine tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla devam eden ��rencilerden okul �ncesi e�itimde bir s�n�fta bulunacak �zel e�itim ihtiyac� olan ��renci say�s� 7/7/2018 tarihli ve 30471 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan �zel E�itim Hizmetleri Y�netmeli�i h�k�mleri do�rultusunda d�zenlenir.

  d) E�itimlerini tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla s�rd�remeyecek durumda olan a��r d�zeyde yetersizli�i bulunanlar ile birden �ok yetersizli�i olan �ocuklar, bu kurumlarda fiziki mekan�n uygun olmas� ve �zel e�itim ��retmeni istihdam edilmesi kayd�yla a��lan �zel e�itim s�n�flar�na kaydedilir."

  "a) �lkokullar�n birinci s�n�f�na, kay�tlar�n yap�ld��� y�l�n eyl�l ay� sonu itibar�yla 69 ay�n� dolduran �ocuklar�n kayd� yap�l�r. Ayr�ca 66, 67 ve 68 ayl�k �ocuklardan velisinin yaz�l� iste�i bulunanlar da ilkokul birinci s�n�fa kaydedilir.

  b) Okul m�d�rl�kleri, ya��a kay�t hakk�n� elde eden �ocuklardan 69, 70 ve 71 ayl�k olanlar� velisinin yaz�l� talebi bulunmas� halinde okul �ncesi e�itime y�nlendirir veya kay�tlar�n� bir y�l erteler."

  MADDE 8 - Ayn� Y�netmeli�in 12 nci maddesinin be�inci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(5) �ehit, harp mal�l� ve muharip gazi �ocuklar�, milli sporcu olan �ocuklar, �zel e�itime ihtiyac� olan �ocuklar ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Kar�� �iddetin �nlenmesine Dair Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 say�l� �ocuk Koruma Kanunu kapsam�ndaki �ocuklar�n nakilleri, durumlar�n� belgelendirmeleri �art�yla kontenjan �art� aranmadan ve ulusal adres veri taban�ndaki adreslerine bak�lmaks�z�n istedikleri okula yap�l�r."

  MADDE 9 - Ayn� Y�netmeli�in 16 nc� maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(2) Okul �ncesi e�itim kurumlar� ve ilkokullarda s�n�f� okutan ��retmen, ortaokul ve imam-hatip ortaokullar�nda �ube rehber ��retmeni ��renci dosya bilgilerini e-Okul sistemine zaman�nda i�ler ve gerekli g�ncellemeleri yapar. Bilgilerin e-Okul sistemine i�lenmesi ve g�ncellenmesinin takibinden okul y�netimi sorumludur."

  MADDE 10 - Ayn� Y�netmeli�in 18 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendi ve ���nc� f�kras�n�n (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kraya a�a��daki bent eklenmi�tir.

  "a) Kay�tlar� yap�lan �ocuklar�n kuruma g�nl�k e�itimi aksatmayacak �ekilde devam etmelerinin sa�lanmas� esast�r. Ancak �zel e�itim ihtiyac� olan �ocuklar ile �zel yetenekli �ocuklar�n sosyal uyum ve geli�im �zelli�ine g�re Bireyselle�tirilmi� E�itim Program� Geli�tirme Biriminin karar� ile g�nl�k devam s�relerinde esneklik sa�lan�r."

  "b) Bir derse girdi�i halde bir veya daha fazla derse �z�rs�z olarak girmeyen ��rencinin durumunu ders ��retmeni okul y�netimine, okul y�netimi ise velisine ivedilikle bildirir ve ��rencinin devams�zl��� yar�m g�n say�l�r."

  "e) Devams�zl�k yapan ��rencilerin durumlar� veliye posta, e-posta veya k�sa mesaj yolu ile bildirilir."

  MADDE 11 - Ayn� Y�netmeli�in 20 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinde yer alan "Kayna�t�rma" ibaresi "Kayna�t�rma/b�t�nle�tirme" olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 12 - Ayn� Y�netmeli�in 31 inci maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan "Kayna�t�rma ve �zel e�itim s�n�flar�nda" ibaresi "Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itim alan ��renciler ile �zel e�itim s�n�flar�nda" olarak de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "a) Velinin yaz�l� talebi ve Bireyselle�tirilmi� E�itim Program� Geli�tirme Biriminin karar� do�rultusunda, ilkokulda tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itim alan ��renciler ile ilk��retim program� uygulayan �zel e�itim s�n�flar�nda e�itimlerine devam eden ��rencilere bir defaya mahsus olmak �zere s�n�f tekrar� yapt�r�labilir."

  MADDE 13 - Ayn� Y�netmeli�in 32 nci maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesi ve ayn� maddenin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "�lkokul 1, 2 ve 3 �nc� s�n�f ��rencilerinden bilgi ve beceri bak�m�ndan s�n�f d�zeyinin �st�nde olanlar velisinin yaz�l� talebi ve s�n�f ��retmeninin �nerisi ile ders y�l�n�n ba�lad��� tarihten itibaren bir ay i�inde s�n�f y�kseltme s�nav�na al�n�rlar."

  "(2) �lkokul �a��nda olup akranlar� ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen ��renciler, birinci s�n�f ��renimlerini ba�ar�yla tamamlamalar� halinde, ders y�l�n�n ba�lad��� tarihten itibaren bir ay i�inde yap�lacak bir s�navla ya��na uygun bir ilkokul s�n�f�na yerle�tirilir."

  MADDE 14 - Ayn� Y�netmeli�in 34 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (b), (c) ve (�) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "b) Toplant� g�nleri ve g�ndemi, en az be� g�n �nceden imza kar��l��� ilgililere duyurulur ve g�ndemin bir �rne�i ��retmenler odas�na as�l�r. Kurul toplant�s�na ba�lamadan �nce, gerekli g�r�len di�er konular da oy �oklu�uyla kurul g�ndemine al�nabilir.

  c) Kurul toplant�lar�nda belirtilen g�r��ler ve al�nan kararlar, kurulca se�ilen yazman taraf�ndan tutanak alt�na al�n�r ve imzalan�r. Kararlar oy �oklu�uyla al�n�r. E�itlik halinde kurul ba�kan�n�n kat�ld��� g�r�� kabul edilir. Al�nan kararlar, karar defterine yaz�larak uygulanmak �zere toplant�ya kat�lamayanlar da dahil y�netici ve ��retmenler taraf�ndan imzalanarak dosyas�nda saklan�r.

  �) ��retmenler kurulu toplant�lar� ders saatleri d���nda yap�l�r. Ancak, gerekli hallerde okul m�d�r�n�n �nerisi, il/il�e milli e�itim m�d�rl���n�n onay�yla ders saatleri i�inde de kurul toplant�s� yap�labilir. Bu durumda ��renciler izinli say�l�r."

  MADDE 15 - Ayn� Y�netmeli�in 35 inci maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(2) Tek ��retmenli birle�tirilmi� s�n�fl� ilkokullarda z�mre toplant�s� yap�lmaz, bu ��retmenler ilgili il�e/il z�mre toplant�s�na kat�l�r. Ayn� s�n�f� okutan bir s�n�f ��retmeni veya alan�nda bir ��retmen olmas� durumunda z�mre toplant�s�, e�itim kurumu m�d�r� veya m�d�r�n g�revlendirece�i m�d�r yard�mc�s� ile yap�l�r. Bu ��retmenler alanlar� ile ilgili bir �st z�mre toplant�s�na da kat�l�r.

  (3) Z�mre ��retmenler kurulu, ��retmenler kurulunda yap�lacak �al��ma plan�na uygun olarak ders y�l� ba��nda, ortas�nda, sonunda ve ihtiya� duyulduk�a toplan�r. Toplant�lar, z�mre ��retmenleri aras�ndan se�imle belirlenen ��retmenin ba�kanl���nda yap�l�r."

  MADDE 16 - Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "S�n�f/�ube ��retmenler kurulu

  MADDE 36 - (1) S�n�f ��retmenler kurulu ayn� s�n�f seviyesinde, �ube ��retmenler kurulu ise ayn� �ubede ders okutan ��retmenler ile okul rehberlik ��retmeninden olu�ur. S�n�f/�ube ��retmenler kurulu ortaokul ve imam-hatip ortaokullar�nda olu�turulur, okul �ncesi e�itim kurumlar� ile ilkokullarda olu�turulmaz. Kurula, gerek g�r�l�rse veliler ile ��renciler aras�ndan se�ilen temsilciler de �a�r�labilir.

  (2) S�n�f/�ube ��retmenler kurulu, okul y�netimince yap�lacak planlamaya g�re birinci d�nemin ikinci ay�nda, ikinci d�nemin birinci veya ikinci haftas�nda ve ders y�l� sonunda okul m�d�r� ya da g�revlendirece�i m�d�r yard�mc�s� veya �ube rehber ��retmeninin ba�kanl���nda ayr� ayr� toplan�r. Ayr�ca, gerekti�inde s�n�f/�ube ��retmenler kurulu, �ube rehber ��retmeni veya okul rehberlik ��retmeninin �nerisinin okul y�netimince uygun g�r�lmesi halinde de toplanabilir.

  (3) S�n�f/�ube ��retmenler kurulunda; s�n�f/�ubedeki ��rencilerin ki�ilik, beslenme, sa�l�k, sosyal ili�kileri, ailenin ekonomik durumu ve benzeri konular ile al�nacak �nlemler g�r���l�r. Bunun yan� s�ra �ube ��retmenler kurulunda bu Y�netmeli�in 31 inci maddesi h�km� gere�ince, ��rencilerin ba�ar�lar� de�erlendirilerek uygulanmak �zere karar defterine yaz�l�r."

  MADDE 17 - Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 36/A maddesi eklenmi�tir.

  "Kurullar ve z�mreler ile ilgili di�er hususlar

  MADDE 36/A - (1) ��retmenler kurulu, z�mre ��retmenler kurulu, s�n�f ��retmenler kurulu ve �ube ��retmenler kurulu ile ilgili usul ve esaslar Y�nerge ile belirlenir."

  MADDE 18 - Ayn� Y�netmeli�in 37 nci maddesinde yer alan "okul �ncesi e�itim kurumlar� ile birle�tirilmi� s�n�f uygulamas� yap�lan ilkokullar�n d���ndaki" ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 19 - Ayn� Y�netmeli�in 38 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, d�rd�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  "(3) Y�netici ve ��retmenler ara tatillerde, eyl�l ay�n�n ilk i� g�n�nden derslerin ba�lang�c�na ve derslerin kesiminden temmuz ay�n�n ilk i� g�n�ne kadar ge�en s�re i�erisinde okul m�d�rl���, il/il�e milli e�itim m�d�rl��� veya Bakanl�k�a belirlenen mesleki �al��malar� kendi okullar�nda y�r�t�rler. Ancak ��retmenler ilgili genel m�d�rl�kler taraf�ndan belirlenen mesleki e�itim konular� dahilinde il/il�e milli e�itim m�d�rl�klerince haz�rlanan program �er�evesinde ilkokullarda z�mre baz�nda, di�er okullarda ise alan baz�nda belli merkez veya merkezlerde mesleki e�itime tabi tutulabilirler."

  MADDE 20 - Ayn� Y�netmeli�in 43 �nc� maddesinin yedinci f�kras�nda yer alan "iki" ibaresi "be�" olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 21 - Ayn� Y�netmeli�in 44 �nc� maddesinin ikinci, ���nc�, d�rd�nc�, alt�nc�, yedinci ve onbirinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  "(2) Ba��ms�z anaokulu, ana s�n�f� ve uygulama s�n�f� ��retmenleri okul �ncesi e�itim ��rencilerinin bulundu�u alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri d���ndaki zamanlarda n�bet tutarlar.

  (3) M�d�r yard�mc�s� ve ��retmen say�s� yeterli olmayan okullarda m�d�r yard�mc�s� ve ��retmenlere haftada birden fazla n�bet g�revi verilir.

  (4) �lk��retim kurumlar�nda; okulun bina ve tesisleri ile ��renci mevcudu, yat�l�, g�nd�zl�, normal veya ikili e�itim yapma gibi durumlar� g�z �n�nde bulundurularak okul m�d�rl���nce d�zenlenen n�bet �izelgesine g�re ��retmenler normal e�itim yapan okullarda g�n s�resince, ikili e�itim yapan okullarda ise kendi devresinde n�bet tutarlar. Ayr�ca normal e�itim yap�lan okullarda ��le aras�nda yap�lan n�bet g�revi n�bet�i ��retmenlerin dinlenme s�releri g�z �n�nde bulundurularak d�n���ml� ve dengeli olacak �ekilde okul idaresi taraf�ndan d�zenlenir."

  "(6) Okuldaki ��retmen say�s�n�n yeterli olmas� durumunda, kad�nlarda 20, erkeklerde 25 hizmet y�l�n� dolduran ��retmenlere, istememeleri halinde n�bet g�revi verilmez. Ancak ihtiya� duyulmas� halinde bu ��retmenlere de n�bet g�revi verilir.

  (7) Hamile ��retmenlere, hamileli�in yirmi d�rd�nc� haftas�ndan ba�layarak do�um sonras� anal�k izni s�resinin bitimini takip eden bir y�ll�k s�renin sonuna kadar n�bet g�revi verilmez."

  "(11) ��retmenlerden; engelli olanlar, engelli �ocu�u bulunanlar ve bakmakla y�k�ml� oldu�u engelli birey bulunanlara n�bet g�revi verilmez. Ancak bu durumdaki ��retmenlere istemeleri halinde, g�n tercihlerine �ncelik verilerek n�bet g�revi verilir."

  "(12) �zel e�itim s�n�flar�nda g�revli �zel e�itim ��retmenleri n�bet g�revlerini teneff�s ve yemek saatlerinde s�n�flar�na kay�tl� ��rencilerin g�zetimine devam ederek yerine getirirler.

  (13) �e�itli nedenlerden dolay� ��retmeni bulunmayan s�n�f�n d�zeni, o saatte dersi olmayan n�bet�i ��retmen taraf�ndan sa�lan�r."

  MADDE 22 - Ayn� Y�netmeli�in 45 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(3) �l/il�e milli e�itim m�d�rl�klerince bir �ubede en fazla bir stajyer ��renci olmak kayd�yla okul �ncesi e�itim kurumlar�nda 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanunu gere�ince mesleki e�itim kapsam�nda beceri e�itimi yapt�r�lan �ocuk geli�imi ve e�itimi ��rencilerinin hizmetlerinden de yararlan�l�r. Beceri e�itimi yapacak ��renci say�s�n�n o il/il�e merkezindeki okul �ncesi �ube say�s�ndan fazla olmas� durumunda; her �ubeye birer ��renci verilmi� olmas� kayd� ile bir �ubeye birden fazla da ��renci verilebilir. Bu ��rencilerin okul/s�n�flara yo�unla�may� engelleyecek �ekilde dengeli olarak da��t�m� sa�lan�r. Beceri e�itimi yap�lacak okul �ncesi e�itim kurumlar�n�n planlamas� il/il�e milli e�itim m�d�rl�kleri taraf�ndan yap�l�r."

  MADDE 23 - Ayn� Y�netmeli�in 46 nc� maddesinin ba�l��� ile birinci ve ���nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ikinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  "Belletici ve n�bet�i belletici ��retmen g�revlendirilmesi"

  "(1) Belletici ve n�bet�i belletici ��retmen g�revlendirilmesine ili�kin i� ve i�lemler 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� Resmi Okullarda Yat�l�l�k, Bursluluk, Sosyal Yard�mlar ve Okul Pansiyonlar� Y�netmeli�ine g�re y�r�t�l�r."

  "(3) Asker ��retmenler istemeleri halinde belletici ��retmen olarak g�rev alabilirler."

  MADDE 24 - Ayn� Y�netmeli�in 47 nci maddesinde yer alan "ve psikolojik dan��ma" ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 25 - Ayn� Y�netmeli�in 48 inci maddesinde yer alan "ve psikolojik dan��ma" ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 26 - Ayn� Y�netmeli�in 49 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "Alan/b�l�m �efi

  MADDE 49 - (1) Mesleki ve teknik e�itim kurumlar� b�nyesindeki uygulama s�n�flar�nda g�revli �ocuk geli�imi ve e�itimi alan/b�l�m �efi, bu s�n�f�n ama�lar�na uygun olarak i�leyi�inden ve Okul �ncesi E�itim Program� ile mevzuata uygun olarak y�netilmesinden okul m�d�r�ne kar�� sorumludur."

  MADDE 27 - Ayn� Y�netmeli�in 53 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kran�n (c) ve (�) bentleri y�r�rl�kten kald�r�lm��, ayn� maddenin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "b) Sosyal etkinlikler kapsam�nda �st�n ba�ar� g�steren ��renciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Milli E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar� Sosyal Etkinlikler Y�netmeli�inin ilgili h�k�mlerine g�re de�erlendirilir."

  "(3) Te�ekk�r ve Takdir Belgesiyle �d�llendirilenlerin belgeleri, s�n�f veya �ube rehber ��retmeni taraf�ndan karne ile birlikte ��rencilere verilir."

  MADDE 28 - Ayn� Y�netmeli�in 55 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendine a�a��daki alt bent eklenmi�, ayn� f�kran�n (b) bendinin (8) ve (11) numaral� alt bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n (c) bendinin (17) numaral� alt bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  "10) K�l�k ve k�yafetle ilgili kurallara uymamak."

  "8) Bili�im ara�lar� ya da sosyal medya kanal�yla ki�ilik haklar�n� ihlal edecek �ekilde izinsiz ses ya da g�r�nt� kaydetmek veya yay�nlamak."

  "11) K�l�k ve k�yafetle ilgili kurallara uymamakta �srar etmek."

  MADDE 29 - Ayn� Y�netmeli�in 56 nc� maddesinin be�inci ve onuncu f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(5) Ayn� olumsuz davran���n o e�itim ve ��retim y�l� i�inde tekrar� halinde bir �st yapt�r�m uygulan�r."

  "(10) K�nama ve okul de�i�tirme yapt�r�mlar�ndan birini alan ��renciye o e�itim ve ��retim y�l� i�inde te�ekk�r ve takdir belgesi verilmez."

  MADDE 30 - Ayn� Y�netmeli�in 58 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde yer alan "ve psikolojik dan��ma" ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 31 - Ayn� Y�netmeli�in 60 �nc� maddesinde yer alan "kurul ba�kan� taraf�ndan" ibaresinden sonra gelmek �zere "rehberlik ��retmeni, bulunmamas� durumunda bir ��retmen e�li�inde" ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 32 - Ayn� Y�netmeli�in 62 nci maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  "Karar ��renci velisine tebli� edilir."

  MADDE 33 - Ayn� Y�netmeli�in 67 nci maddesinin alt�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(6) Beslenme saatlerinde �ocuklara refakat etmek zorunda olan ��retmen ve yard�mc� personel okuldaki yemek hizmetinden �cretsiz yararlan�r. Okul y�netimince belirlenen g�nl�k yemek �cretini ilgili banka hesab�na haftal�k veya ayl�k pe�in olarak yat�rmalar� kayd�yla okulun di�er �al��anlar� da yemek hizmetinden faydalanabilir."

  MADDE 34 - Ayn� Y�netmeli�in 68 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan "Yar�y�l tatilinde" ibaresinden sonra gelmek �zere "ve ara tatilde" ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 35 - Ayn� Y�netmeli�in 73 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  "Bu belgeyi almak i�in, belgenin talep edildi�i okulun bulundu�u ilde ya�ayanlar okul m�d�rl���ne, farkl� bir ilde bulunanlar ise bulunduklar� il/il�e milli e�itim m�d�rl���ne bir dilek�e ile �ahsen ba�vurur. Ba�vuru yap�lan il/il�e milli e�itim m�d�rl��� talebi ger�ekle�tirmek �zere ilgili il/il�e milli e�itim m�d�rl��� ile gerekli yaz��malar� yapar."

  MADDE 36 - Ayn� Y�netmeli�in 74 �nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(1) �lkokul, ortaokul, ilk��retim okulunu 2012 y�l�ndan �nce bitiren ve zaman�nda okuldan diplomas�n� alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildi�i okulun bulundu�u ilde ya�ayanlar okul m�d�rl���ne, farkl� bir ilde bulunanlar ise bulunduklar� il/il�e milli e�itim m�d�rl���ne bir dilek�e ile �ahsen ba�vurur. Ba�vuru yap�lan il/il�e milli e�itim m�d�rl��� talebi ger�ekle�tirmek �zere ilgili il/il�e milli e�itim m�d�rl��� ile gerekli yaz��malar� yapar. Okul m�d�rl���nce, kay�tlara g�re dilek�e sahibinin ald��� belge ve diploma ile ba�ka bir okula yaz�lmad��� belirlendikten sonra, dilek�enin alt�na veya arkas�na, onayl� Diploma Kay�t �rne�i EK-14 verilir. Durum, o d�neme ait diploma defterine veya ��renci k�t�k defterine i�lenir. Ald��� belgeyi kaybedene, ayn� y�ntemle yeniden belge verilir."

  MADDE 37 - Ayn� Y�netmeli�in 78 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  "(3) Okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, b�fe, �ay oca�� ve benzeri yerlerde, 9/2/2012 tarihli ve 28199 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Milli E�itim Bakanl��� Okul-Aile Birli�i Y�netmeli�i, 5/2/2013 tarihli ve 28550 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Okul Kantinlerine Dair �zel Hijyen Kurallar� Y�netmeli�i, 5/7/2013 tarihli ve 28698 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Hijyen E�itimi Y�netmeli�i h�k�mlerine uyulur."

  "(6) 20/6/2012 tarihli ve 6331 say�l� �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu ve ilgili mevzuat do�rultusunda gerekli i� ve i�lemler y�r�t�l�r."

  MADDE 38 - Ayn� Y�netmeli�in 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(1) Okul �ncesi e�itim kurumlar�; ba��ms�z anaokullar� olarak a��labilece�i gibi m�lki idare amirinin onay� ile �ocuk geli�imi ve e�itimi alan� olan mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�nda uygulama s�n�f� ve di�er e�itim kurumlar� b�nyesinde ana s�n�f� olarak da a��labilir.

  (2) Okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�, 24/6/2017 tarihli ve 30106 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Milli E�itim Bakanl��� Kurum A�ma, Kapatma ve Ad Verme Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re a��l�r."

  "(4) Okulda m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s�, m�d�r yard�mc�lar�, ��retmen, rehberlik servisi, memur ve di�er personel i�in uygun odalar ayr�l�r. Bu odalar, hizmetin gerektirdi�i �ekilde standard�na uygun ve sade olarak d�zenlenir."

  MADDE 39 - Ayn� Y�netmeli�in 82 nci maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "Okul �ncesi e�itimde e�itime eri�im modelleri

  MADDE 82 - (1) Okul �ncesi e�itim �a� n�fusu az oldu�u i�in �ube a��lamayan yerle�im yerleri ile �a� n�fusunun yo�un, fiziki �artlar�n yetersiz oldu�u yerle�im yerlerindeki �ocuklar�n okul �ncesi e�itime eri�imini sa�lamak i�in; gezici ��retmen s�n�f�, gezici s�n�f, ta��ma merkezi ana s�n�f�, yaz e�itimi ve benzeri esnek saat ve zamanl� e�itime eri�im modelleri uygulanabilir, gezici ��retmen g�revlendirilebilir. Uygulanacak olan farkl� eri�im modellerinde bir y�lda en az 200 etkinlik saati e�itim yap�l�r. Bir g�nde yap�lacak e�itim 2 (iki) etkinlik saatinden az olamaz. Yaz aylar�nda yap�lan e�itime bir sonraki e�itim ��retim y�l�nda ilkokula ba�layacak �ocuklar �ncelikli olmak �zere okul �ncesi e�itimden yararlanamam�� �ocuklar kaydedilir. E�itime eri�im modelleri ile ilgili usul ve esaslar Y�nerge ile belirlenir."

  MADDE 40 - Ayn� Y�netmeli�in 84 �nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "(1) Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itim alan ��renciler ile �zel yetenekli ��renciler i�in okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�nda �zel e�itim deste�i verilmesi amac�yla okulun fiziki imkanlar� do�rultusunda destek e�itim odas� a��l�r."

  MADDE 41 - Ayn� Y�netmeli�in 93 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "MADDE 93 - (1) Yat�l� b�lge ortaokullar�nda i� ve i�lemler, Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� Resmi Okullarda Yat�l�l�k, Bursluluk, Sosyal Yard�mlar ve Okul Pansiyonlar� Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re y�r�t�l�r."

  MADDE 42 - Ayn� Y�netmeli�in 94 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  "MADDE 94 - (1) Okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�n�n e�itim, ��retim ve y�netim ile ilgili i� ve i�lemlerine y�nelik rehberlik ve denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat� do�rultusunda denetlemeye yetkili olan birimlerce y�r�t�l�r."

  MADDE 43 - Ayn� Y�netmeli�in 13 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda, 14 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda, 54 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�n�n (c) bendinde ve 57 nci maddesinin sekizinci f�kras�nda yer alan "rehber" ibareleri "rehberlik" olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 44 - Ayn� Y�netmeli�in EK-5'inde yer alan "Okul Rehber ��retmeninin (Psikolojik Dan��man) G�r���" ibaresi "Okul Rehberlik ��retmeninin G�r���" olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 45 - Ayn� Y�netmeli�in ekinde yer alan EK-8 y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 46 - Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 47 - Bu Y�netmelik h�k�mlerini Milli E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap