Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar

  1 ziyaretçi

  nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Nitel ve nicel araştırma nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

  Nitel ve nicel araştırma nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

  NİCEL ARAŞTIRMA

  Nicel araştırma; olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür.

  Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır. Gözlem ve Ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmaya niceliksel (sayısal) “Quantitative” araştırma denir. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Nicel araştırma yönteminde, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmaktadır. Yani, konu hakkında yoğun bir analiz değil aksine, daha yüzeysel daha çok sayısal verilere saptanmaktadır. Nicel araştırmalarda sayısal temsili yet söz konusu olduğundan araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir. Nicel araştırma yöntemlerinin üstün bir tarafı objektif olmalarıdır. Bu yöntemlerin uygulamalarında belgeler bir araştırmacı grubu tarafından incelenebilmektedir.

  Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.

  Nicel Araştırma ile Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? Vb. sorulara cevap arar.

  1. Deneysel Model: İki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan uygulamaların, belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma boyutu incelenir. İstatistiksel teknikler yardımıyla gruplar arası karşılaştırmalar yaparak sonuca ulaşılır.

  2. Bağıntısal Model: İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla kullanılır.

  3. Nedensel-Karşılaştırma Modeli: Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır.

  4. Tarihsel Model: Geçmişteki bir olayın durumu ve bu olayın mevcut durumu üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

  NİTEL ARAŞTIRMA

  Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.

  Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları incelenmektedir. Genellemenin öncelikli amaç olmadığı nitel ölçme yöntemlerinin (gözlem, görüşme) kullanıldığı kavram ve kuram oluşturmaya yönelik modellerdir. Bu davranışları sayılarla açıklamak zordur, ölçümler bize kaç kişinin nasıl davrandığını gösterir; ama “Niçin?” sorusuna cevap veremez. İnsan ve grup davranışlarının “Niçin” ’ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel ”Qualitative” araştırma denir.

  Nitel Araştırmada Amaç: İnsanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlamaya çalışmaktadır.

  Nitel Araştırma ile  – Niçin?  – Nasıl?  – Ne şekilde? sorularına cevap aranır.

  1. Fenomenoloji: Olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar olabilir. Örneğin; İşletme yönetimi programı öğrencisinin Makro dersine karşı olumsuz tutumlarının sebeplerinin belirlenmesi.

  2. Etnografi: Bir halkın, bir kültürün grubunun gelenekleri, inançları birbiriyle bağlantıları vs. betimlenmesidir. Örneğin; İşletme yönetimi programı öğrencisinin Makro dersine katılım düzeylerinin belirlenmesi.

  3. Gömülü Teori: Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşabilir. Örneğin; Öğrencilerin kesirlerde bölme işlemi yaparken kullandıkları yöntem ve modellerin incelenerek kesirlerle bölme işleminde kullanılabilecek bir yöntemin belirlenmesi.

  4. Örnek Olay: Özel bir durumun derinlemesine incelenmesi. Örneğin; Bir öğrencinin kitap okumakta yaşadığı sorunların belirlenmesi

  Aralarındaki Farklar

  Daha fazla bilgi için:

  About Post Author

  Yazı kaynağı : haldunozturk.com

  Nitel ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Nitel ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Herhangi bir araştırma yapmak istediğinizde, araştırmanın bu makalede açıklandığı ve farklılaştırıldığı gibi iki şekilde yapılabileceğini göreceksiniz.

  Bunu okuyan okuyucular ayrıca okurlar:

  Niteliksel ve Niceliksel Gözlemler Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Nicel Veri ile Nitel Veri Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Nicel Araştırma Nedir? | Tanımı, Yöntemleri, Türleri ve Kullanım Alanları

  Nitel ve Nicel Araştırma

  Niteliksel ve Niceliksel Araştırma arasındaki temel fark, Niteliksel araştırmanın insanlardan fikir toplamak, nasıl hissettiklerini ve düşündüklerini öğrenmek için kullanılırken, niceliksel araştırmanın değişkenleri mantık, istatistik ve matematiksel yöntemle bulmak için kullanılmasıdır.

  Nitel veriler sözel formdayken, nicel veriler ölçülebilir olan sayısal formdadır.

  Nitel Araştırma ve Nicel Araştırma Arasındaki Karşılaştırma Tablosu

  Nitel Araştırma Nedir?

  Nitel araştırma, sosyal olguları kendi doğal ortamları içinde sorgulama sürecidir. Esas olarak, bu sosyal olguların sadece var oldukları gerçeğinden ziyade arkasındaki nedeni anlamaya çalışır. Etkilenenlerin doğrudan deneyimlerini ödünç alır ve bunlara büyük ölçüde dayanır.

  Bu tür bir araştırma boyunca sadece sayısal olmayan veriler toplanır. Bunlar, şeylerin gerçek boyutları ve sayılarından ziyade sadece tasvirlerine değinir.

  Gerçek verilerin aksine çoğunlukla semboller, metaforlar, özellikler ve tanımlarla ilgilenir. Tüm bunlar daha ileri araştırmalar için temel oluşturur.

  Nicel Araştırma Nedir?

  Nicel araştırma hem sosyal hem de doğa bilimlerinde kullanılan bir kavramdır. Çeşitli olguların araştırılmasına yönelik sistematik ve ampirik bir yaklaşımın kullanılmasıdır. Araştırma matematiksel, hesaplamalı ve istatistiksel teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuç olarak, daha derinlemesine ve anlaşılır sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

  Nitel yaklaşımdan farklı olarak nicel yöntemler, verilerin ve olguların nesnel ölçümlerine özel önem verir.

  Verileri elde ettikten sonra, bunları anketler, soru formları, kamuoyu yoklamaları yoluyla veya mevcut istatistiksel verileri hesaplama teknikleri kullanarak daha fazla manipüle ederek analiz eder. Çoğu durumda nihai sonuç daha kesin ve nettir.

  Nitel Araştırma ile Nicel Araştırma Arasındaki Temel Farklar

  Anahtar Terminoloji

  Bu iki araştırma biçimi, tüm uygulama boyunca kullanılan terim türleri açısından farklılık gösterir. Nitel araştırmada öznellik, karmaşıklık, bağlam ve anlayış gibi terimler kullanılırken, nicel araştırmada tekrarlanabilirlik, nesnellik, ölçümler ve testler kullanılmaktadır.

  Soruların Doğası

  Verileri elde etmek için kullanılan soru türleri de önemli ölçüde farklılık gösterir. Nitel araştırma söz konusu olduğunda, sorular büyük ölçüde açık uçludur, yani görüşülen kişiye cevabın ne olabileceğine dair neredeyse hiçbir ipucu vermezler.

  Ancak nicel araştırmada durum bunun tam tersidir.

  Katılımcı Sayısı

  Sığ kapsamı göz önüne alındığında, nitel araştırma yeterli miktarda veri üretmek için yalnızca birkaç katılımcıya güvenir. Ancak nicel araştırmanın ekstra geniş kapsamı, geçerli bir sonuca ulaşılabilmesi için çok sayıda katılımcının ifadesinin alınmasını gerektirir.

  Çıktı

  Yine bu iki araştırma biçimi, nihai sonuçları ifade etmek için kullanılan dil türleri açısından da farklılık göstermektedir. Nitel araştırma sonuçları düz kelimelerle ifade edilebilirken, nicel araştırma sonuçları sayılar ve rakamlarla ifade edilir.

  Dolayısıyla birincisinin yorumlanması ikincisine göre daha kolaydır.

  Analiz

  Bu iki araştırma türünden anlam çıkarmak için farklı teknikler kullanılır. Nitel araştırma bunu yapmak için özetler, kategoriler ve yorumlar kullanır.

  Nicel araştırmada ise analiz esas olarak matematiksel ve istatistiksel analizler yoluyla gerçekleştirilir. Bu iki yaklaşım, kapsam ve anlaşılabilirlik açısından oldukça farklıdır.

  Amaç/Amaç

  Genel olarak, bu iki araştırma türünün genel amaçları da büyük ölçüde farklılık gösterir. Nitel araştırma temelde altta yatan fikirleri keşfetmeyi ve daha sonra teori veya hipotezleri formüle etmeyi amaçlar.

  Ancak bu, teori ve hipotezleri keşfetmekten ziyade sadece test etmeyi amaçlayan nicel araştırmadan farklıdır.

  Uzmanlık

  Nitel araştırmanın temel olarak belirli bir konunun altında yatan ilkeleri anlamak istediği veya anlamaya çalıştığı düşünüldüğünde, çok fazla uzmanlık gerektirmez. Temel düzeyde eğitim almış herkes bu araştırmayı yürütebilir.

  Öte yandan, nicel araştırmanın karmaşık doğası, üstlenilmesi için derinlemesine uzmanlık gerektirir.

  Uygulanabilirlik

  Nitel araştırma, yalnızca söz konusu popülasyonun doğasını ve davranışlarını anlamaya çalıştığı için çoğunlukla sosyal bilimlerde uygulanır. Ancak nicel araştırma daha derine iner. Bu nedenle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında uygulanır.

  Araştırma Metodolojisi

  Nitel araştırma sürecinde, araştırmacının kendisi ile hedeflenen nesneler veya popülasyonlar arasında iki yönlü bir iletişim vardır. Bu nedenle, belirsizliğe neredeyse hiç yer yoktur. Nicel araştırma ise nesneyi uzaktan ve herhangi bir girdi olmaksızın inceler.

  Zaman Etkileri

  Daha önce de açıklandığı gibi, nitel araştırma biraz sığdır. Bu nedenle uygulanması daha hızlıdır ve çok fazla zaman almaz. Ancak durum nicel araştırmadan tamamen farklıdır.

  Karmaşık olduğundan, yürütülmesi ve bulguların yayınlanması için bolca zaman gerektirir.

  Genel Karakter

  Nitel araştırma olarak kabul edilen tüm faktörler doğası gereği nesneldir. Bu, hiçbir teorinin önceden formüle edilmediği anlamına gelir. Tüm amaç nesnel bir sonucu bilmektir. Nicel araştırmanın muadili ise amaç önceden belirlendiği için özneldir.

  Bu nedenle yanlı sonuçlar vermesi daha olasıdır.

  Nitel ve Nicel Araştırma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

  Nitel araştırmanın 4 türü nedir?

  Nitel araştırmanın 4 önemli türü şunlardır,

  Fenomenoloji – Doğal olarak meydana gelen olayların felsefi olarak incelenmesidir. Doğal fenomenler veya insanlarla ilgili deneyimler olabilir.
  Etnografya – İnsanların sosyal çevreleri, kültürleri ve gelenekleri ile birlikte bilimsel olarak incelenmesidir.
  Temellendirilmiş Teori – İlgili verilerin sistematik olarak toplanması ve analiz edilmesine dayalı olarak teori geliştirmeye yönelik metodolojik bir süreçtir.
  Vaka Çalışması – Bir kişi, olay, grup, proje veya durumun araştırmaya dayalı olarak incelenmesi ve analiz edilmesidir.

  Sosyolojide Nitel ve Nicel araştırma nedir?

  Sosyolojide nitel araştırma, insanlar ve onların sosyal çevreleri ve çevreleri hakkındaki teorik gerçeklerin incelenmesi ve analizidir.
  Sayısal terimlerle ifade edilemeyen ancak sadece açıklanabilen nitelikler veya faktörler temelinde gerçekleştirilir. Örneğin, inançların, davranışların ve ilişkilerin incelenmesi nitel araştırma olarak adlandırılabilir.
  Süreç doğrudan inceleme, gözlem ve etkileşim gerektirdiği için saha araştırması olarak da bilinir.
  Nicel Araştırma, insanlar veya gruplar hakkında sayısal veya ölçülebilir verilerin toplanmasına ve incelenmesine dayanır. Ölçülebilen ve sayısal terimlerle ifade edilebilen şeylerle ilgilenir. Cinsiyet, uygulamalar, meslekler ve görüşler gibi unsurlar, nicel çalışmalar için dikkate alınan faktörlere birkaç örnektir.
  Nüfus anketleri veya pazarlama anketleri gibi farklı türlerdeki anketler nicel araştırmanın en iyi örnekleridir.

  Eğitimde nitel araştırmanın amacı nedir?

  Nitel araştırma, sosyal bilimler ve felsefenin çeşitli doktrinleri ve dalları hakkındaki bilgileri iyileştirmek ve geliştirmek için eğitim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmaya dayalı analiz, enstitülerin öğrencilerini sosyal bilimlerin dinamik yönleri hakkında eğitmelerine yardımcı olur.
  Nitel araştırma, psikiyatri ve tıbbın diğer dallarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmacıların yeni ve gelişmiş tedavi yöntemlerini ve terapötik yaklaşımları denemelerine yardımcı olur.
  Nitel analiz aynı zamanda doğa, insan davranışı ve sosyal geleneklerle ilgili çeşitli olguların incelenmesine de yardımcı olur. Ayrıca bilim insanlarına ve araştırmacılara hayvanlar ve vahşi yaşam hakkında çeşitli gerçekleri öğrenmelerinde yardımcı olur. Kısacası, nitel çalışma yöntemi eğitimin çeşitli alanlarında kilit bir rol oynamaktadır.

  Sonuç

  Artık araştırma faaliyetlerinizi güvenle ve verimli bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörüye sahip olduğunuza inanıyoruz.

  İyi bir iş çıkarmak için verdiğimiz bilgileri kullanmak artık size kalmış. Şimdi size sadece en iyisini dileyebiliriz!

  Referanslar

  Yazı kaynağı : farkinedir.com

  Nitel araştırma ve nicel araştırma arasındaki fark nedir?

  Nitel ve nicel araştırmalar arasındaki fark (karşılaştırma tablosu ile)

  Nitel ve nicel araştırmalar arasındaki fark (karşılaştırma tablosu ile)

  Nitel ve Nicel Araştırma

  Bu makale, nitel ve nicel araştırmanın özellikleri, nicel ve nitel araştırmaların sunduğu yararları ve dezavantajları, bu araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama yöntemleri ve nitel verileri analiz etmek için uygulanması gereken adımlar hakkında bilgileri içermektedir.

  Nitel ve Nicel Araştırmanın Özellikleri

  Farklı endüstrilerdeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler, araştırma yöntemlerinin de sürekli olarak geliştiği anlamına gelir. Üç tür araştırma yöntemi vardır - nitel, nicel ve her ikisini de kullanan karma yöntem. Bu yöntemleri ne zaman ve neden kullanıyoruz? Sorularımıza yanıt almak için her birine ayrı ayrı bakalım.

  Nitel araştırma şunları anlamaya yardımcı olabilir:

  Nicel, aşağıdakilere yardımcı olabilir:

  Bu iki yöntem bazen aynı alanlarda kullanılmaktadır. Nitel yöntemin kullanıldığı alanlar:

  Ve nicel yöntemse bu alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

  Aralarındaki temel farkları anlamak, araştırmanızda hangi verileri kullanacağınızı bilmenizi sağlar.

  Nitel yöntem

  Nitel yöntem, durumu sayısal ölçümler kullanarak tanımlamak yerine, açık uçlu, araştırıcı sorular kullanarak insanların, toplumların ve kültürlerin eylemlerinin arkasındaki mantığı bulmaya çalışır. Bu veriler gözlemlenebilir ancak sayılarla ölçülemez. Nitel araştırma çok daha kişisel, etkileşimli ve yaratıcıdır. "Doğal ortamlarda" gerçekleşir. Bu bağlamda, bu yer katılımcıların özgürce tartışabileceği ve araştırmacıların sorduğu her soruya cevap verebileceği bir yer anlamına gelir. Araştırmacı için uygun olan kaynaklara bağlı olarak çevrimiçi veya çevrimdışı olabilir. Ancak son yıllarda, çoğu araştırmacı daha iyi bir duruş elde edebilmek için çevrimiçi platformları kullanıyor. Nitel araştırmadaki farklı yöntemler içerisinde gözlem, odak grupları, görüşme, vaka araştırması ve etnografik araştırma yer alır. Bu araştırmada, sorulara verilen yanıtlar araştırmacıların sorduğu sonraki soruları etkilemektedir.

  Nicel yöntem

  Nicel yöntem, miktarlar ve dolayısıyla sayılar hakkındaki bilgileri kullanır. Bu araştırma yöntemi, verileri kategorilere veya sıralamasına göre yerleştirilebilen veya ölçü birimleriyle ölçülebilen sayısal bir biçimde elde eder. Bu tür bilgiler, araştırma konuları ile ilişkili çeşitli sayılardan oluşan grafikler, çizelgeler veya tablolar hazırlamak için kullanılabilir. Araştırmacı, bu yöntemi kullanarak anketler yoluyla elde edilen sayıları içeren istatistiksel analizler yapar. Bu nedenle matematik olduğu için nicel yaklaşım bilimsel olarak objektif ve rasyonel olarak görülmektedir. Matematiksel ilkeler ayrıca bir araştırmanın taraflı olma şansını da azaltır. Bu araştırma, daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için genellikle çevrimiçi yöntemler kullanır. Modern teknolojiler kullanılarak artık anketler hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Yöntem ayrıca önceden var olan istatistiksel verileri "değiştirmenize" olanak tanır; bu da, araştırma hakkında daha fazla bilgi sağlanması için istatistiklere her türlü yeni verinin eklenebileceği anlamına gelir.

  Aralarındaki farkları daha iyi anlamak için her iki araştırma yöntemindeki örnek sorulara bakalım.

  Nitel araştırma soruları:

  • Ayrılık gençler arasındaki depresyon oranını nasıl etkiliyor?

  • Tek ebeveynli bir ailede büyümek nasıl bir duygu?

  • Savaş bölgesinde yaşamak çocukların davranışlarını nasıl şekillendiriyor?

  • Belirli bir ülkede yabancı olarak yaşamak ne kadar zor?

  Nicel araştırma soruları:

  • Spor ve kilo verme amaçlı mobil uygulamaları ne sıklıkla satın alıyorsunuz?

  • Nüfusun yüzde kaçı belirli bir ürünü tercih ediyor?

  • Tatiliniz için başka bir ülkeyi hangi sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

  • Bir şirketten maaş beklentiniz ne kadar?

  Bazı çalışmalar için bu yöntemlerden birini kullanmak yeterli olsa da, kimi durumlarda bunlardan bir tanesini kullanmak size tam resmi gösterebilmesi için yetersiz kalabilir. Bu durumda, çalışmadan en iyi sonucu almak için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini dengeli bir yaklaşımla kullanmak daha etkin olacaktır.

  Nitel Araştırmanın Avantajları ve Dezavantajları

  Nitel araştırmanın avantajları

  Nitel araştırmanın dezavantajları

  Nicel Araştırmanın Avantaj ve Dezavantajları

  Nicel araştırmanın avantajları

  Nicel araştırmanın dezavantajları

  Araştırma Verisi Toplama Yöntemleri

  Araştırmamız akademik veya ticari amaçlı olabilir. Her iki durumda da farklı veri toplama yöntemleri kullanarak bilgi toplamamız gerekir. Bu yöntemler, yöntemin uygulanabilirliğine veya araştırmanın amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Temel araştırma türleri olan nicel ve nitel araştırmada spesifik stratejiler uygulanması gerekebilir. Bazı durumlarda yöntemlerin bazıları her iki araştırma türü için de kullanılabilir.

  Araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri şunlardır:

  Röportaj

  Bu yöntem genellikle pahalı ve vakit alıcıdır ancak araştırmacıların konu hakkında derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar. Verilerin analizinin yapılması, görüşmenin süresine bağlı olarak belirli bir vakit alır. Araştırmacılar, verileri daha iyi anlamak için sesin yazıya dökülmüş versiyonu olan transkripsiyon metinlerini kullanır ve böylesi durumlarda kullanılabilecek otomatik transkripsiyon yazılımları mevcuttur. Karşılaştırıldığında, bir insan transkriptörü işe almak hem yüksek maliyete hem de vakit kaybına sebebiyet verir. Röportaj, nitel araştırmanın oldukça önemli bir veri toplama yöntemidir.

  Anket

  Bu yöntem her iki araştırma türü için de faydalı olabilir. Anketler, araştırmacıların; müşteri seçimlerinin ardındaki kalıpları ve insanların sosyo-ekonomik konulardaki görüşlerini anlamalarını sağlar. Araştırmacılar nicel verileri toplarken kapalı uçlu sorulara sahip anketler kullanırlar. Yanıtlayanlar, önceden tanımlanmış cevaplar arasından seçimlerini yapar. Basit "evet/hayır" veya çoktan seçmeli cevaplara sahip sorulardan oluşabilir.

  Öte yandan, açık uçlu soruların kullanımı nitel araştırmalarda daha yaygındır. Bu sorular katılımcıların belirli bir konu hakkındaki görüş ve duygularını önceden belirlenmiş cevapların sınırlamasına takılmaksızın sunma şansı sağlar. Katılımcılar, kendilerini rahat hissettikleri herhangi bir geri bildirimi vermekte özgürdürler.

  Odak grupları

  Bir grup bireyi kapsayan bir veri toplama yöntemidir. Bire bir röportaja benzer, ancak moderatör (araştırmacı) konuyla ilgili geri bildirim almak için anketleri ve değerlendirme kağıtlarını da kullanabilir. Odak grup görüşmelerini organize etmek zor bir iş olsa da, bire bir görüşmelere göre daha düşük maliyetli bir yöntemdir. Bunun dışında, özellikle araştırmanın çok sayıda insanı içermesi gerekiyorsa, grup görüşünü almak daha faydalı olabilir. Bu yöntem genellikle nitel araştırmalar için kullanılır ve açık uçlu sorular yöneltilir.

  Gözlemler

  Araştırmacılar bu yöntemi kullanarak, bireylere ve olaylara müdahale etmeksizin veya soru sormaksızın bilgiyi doğal ortamında toplarlar. Gözlem yoluyla toplanan veriler yanlı olabilir çünkü gözlemcinin bilgiye yaklaşımı çoğunlukla özneldir. Araştırmacılar durumu analiz etmek için notlar alır, fotoğraflar çeker ve ses/video kaydeder. Örneğin, sinema salonunun önünde sıralanan sinemaseverleri gözlemleyerek istenilen filmlerdeki fiyat artış oranlarını belirleyebilirsiniz. Ya da oradaki insan sayısını sayabilir veya beklentilerinin arkasındaki nedenleri belirleyedebilirsiniz

  Yukarıda belirtilen dört yöntemin tümü, veri toplamada birincil yöntemlerdir.

  İkincil veri toplama

  İkincil veri toplamada, araştırmacılar halihazırda mevcut olan kaynakları kullanırlar. Kaynaklar, başka kişiler tarafından oluşturulmuş toplantı notları, belgeler, dergiler, kitaplar, internet sayfaları olabilir. Bu kaynaklar araştırmanın yürütülmesine yardımcı olsa da araştırmacılar bunlara bağımlı kalmamalı ve konuyla ilgili ilk elden bilgi almak için birincil yöntemleri kullanmalıdır. Bu kaynaklardan bazılarının araştırmacıların tek başlarına elde edemeyecekleri veriler sunabileceğini de belirtmekte fayda var. Devlet kurumları ve büyük kuruluşların sağladığı bilgiler buna bir örnektir.

  Nitel Veriler 4 Adımda Nasıl Analiz Edilir

  Anketler, röportajlar, çevrimiçi forumlar, odak grupları veya gözlemler yoluyla nitel verileri toplamaya çalışırken genellikle çok fazla araştırma yaparsınız. Sonuç çıkarmak ve bulguları yayınlamak için topladığınız tüm verileri düzenlemeniz, farklı eğilimleri belirlemeniz ve bunlar arasında bağlantı kurmanız gerekir. Bunu başarılı bir şekilde yapmak için atmanız gereken adımlara aşağıda bakalım.

  1. Video/Ses dosyalarını metne dönüştürün

  Araştırma yaparken çeşitli miktarlarda bilgi alabilirsiniz. Genellikle analiz etmeniz gereken sesli / görüntülü röportajlar veya gözlemler olacaktır, ancak ses dinlemek veya saatlerce video izlemek oldukça sinir bozucu olabilir. Yapmanız gereken şey onu yazıya dökmek - otomatik bir transkripsiyon yazılımı kullanarak metne dönüştürmek. Bir transkripte sahip olmak, verileri analiz etmeyi ve taramayı hayliyle kolaylaştırır. Ve saatler süren ses/video içeriğini yazıya dökmek birkaç dakika sürer. Transkriptinizi hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde almak için Voicedocs kullanın.

  2. Kodlar oluşturun ve inceleyin

  Transkriptinizi ve diğer belgelerinizi aldıktan sonra verileri düzenleme zamanı. Belgelerin ve transkriptlerin üzerine notlar almak için renkli etiketler, fosforlu kalemler kullanın. Her şeyi kategorize etmeyi kolaylaştırmak için anahtar kelimeleri, cümleleri vurgulayın. Daha sonra, ne içerdiğini anlamak ve bilgileri kategorize etmek için elektronik tabloyu veya farklı araçları kullanabilirsiniz. Her veri parçası kendi bağlamında ele alınmalıdır. Bu işleme kodlama denir.

  3. Eğilimleri arayın

  Tüm verileri kategorize ettikten sonra, yinelenen eğilimleri, görüşleri ve konuları aramanın zamanı geldi. Örneğin, Orta Afrika'da yaşayan insanlar için ana endişe kaynağı hangi problemlerdir? Bu sorunlar arasında herhangi bir bağlantı var mı? Ne gibi çözümleri öneriyorlar?

  Çoğu insandan aynı sorulara benzer cevaplar almaya başladığınızda, bu bir eğilim gördüğünüz anlamına gelir. Başka bir deyişle, görüşler arasında bir bağlantı mevcuttur. Unutulmamalıdır ki, tekrar eden herhangi bir fikir / eğilim elde etmediyseniz, bir tane elde edene kadar araştırmaya devam etmeniz gerekebilir.

  4. Sonuçlar ve rapor

  Aldığınız geri bildirimin araştırma konusunuzu kapsadığından eminseniz, bunun hakkında nihai bir rapor alabilirsiniz. Farklı görüşlere karşı herhangi bir önyargıya sahip olmamanız önemlidir, bu sayede nihai raporunuz mümkün olduğunca doğru olacaktır. Varsa raporunuzu diğer benzer araştırma projeleriyle karşılaştırmayı unutmayın. Tekrar belirtelim, elde ettiğiniz tüm bilgilerin beklentileri karşılamadığını düşünüyorsanız, herhangi bir sonuç çıkarmakta acele etmeyin. Bunun yerine, sonuçtan emin olana kadar araştırmayı yapmaya devam edin.

  Yazı kaynağı : voicedocs.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap