Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  net gelir yaklaşımına göre borç verenlerin üstlendikleri risklerin

  1 ziyaretçi

  net gelir yaklaşımına göre borç verenlerin üstlendikleri risklerin bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ��letme 4.. Finansal Tablolar Analizi - 5. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  C K�TAP�I�I

  dostum sen�nle 6 ��kk�m�z tutuyor in� do�rdur onlar.

  CCAAE BACDC BEDCD EABED

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Finansal Tablolar Analizi Final Sınav Soruları

  Finansal – Ünite 14

  Ünite 14- Sermaye Yapısı

  İşletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılan borç ve özsermayenin bileşimine sermaye yapısı denir.

  Hedef Sermaye Yapısı: Risk ve getiri oranlan arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirmeye çalışan ve bu şekilde işletmenin hisse senedi fiyatını (piyasa değerini) maksimize eden yapıdır.

  İşletmelerin sermaye yapısını etkileyen dört temel faktör bulunur:

  İşletme Riski

  İşletme riski, varlıklar üzerinden gelecekte sağlanacak gelirlerin belirsizliği veya işletmenin borç kullanmadığı durumlarda özsermaye üzerinden sağlanacak getirinin belirsizliğidir.

  İşletme riskini etkileyen faktörler:

  Talepteki (Satışlardaki) Değişmeler: Talepteki artışlar işletmenin riskini azaltır.

  Satış fiyatlarındaki Değişmeler: Fiyatlardaki değişmelerin sürekli ve yüksek olduğu pazarlara satış yapan işletmeler, fiyatları tam ayarlayamazlar ise işletme riskleri yükselebilir.

  Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler: Girdi fiyatlarındaki değişmelerin yüksek olduğu işletmelerde, işletmenin risk derecesi de yüksek olur.

  Faaliyet Kaldıracının Yüksek Olması: Sabit maliyetleri yüksek olan işletmelerde talepteki küçük bir azalma işletmenin riskini artırır.

  Finansal Risk

  Bir işletmenin borç kullandığı ya da imtiyazlı hisse senedi çıkardığı durumda ortaya çıkan risk türüdür. Eğer işletmenin sermaye yapısı oluşturulurken borç kullanılmamış ise finansal riskten söz edilmez.

  Hedef Sermaye Yapısına Karar Verme

  İşletmeler sermaye yapılarında borca ağırlık vererek özsermaye karlılığını artırabilirler. Ancak işletmenin borcu yani finansal kaldıracı arttıkça, buna bağlı olarak finansal riski de artacak ve bu da işletmenin hisse senetlerinin piyasa değerini olumsuz etkileyecektir.

  İşletmeler borçla finansman ya da özsermaye ile finansman karlılıkları birbirine eşit oluncaya kadar sermaye yapılarını değiştirirler. Borçla finansmanın ve özsermaye ile finansmanın birbirine eşit olduğu nokta işletmenin hedef sermaye yapısıdır.

  İşletmeler borçla finansman ile özsermaye ve finansman seçeneklerini değerlendirirken aşağıdaki analiz tekniğini kullanabilirler.

  Faiz ve Vergi Öncesi Kar – Hisse Başı Kar (FVÖK – HBK) Analizi

  Bunu bir örnek ile açıklayalım.

  Örnek: Nominal değeri 1 TL den dolaşımda 15.000 adet hisse senedi bulunan Açıköğretim AŞ, 5.000 TL paraya ihtiyaç duymaktadır. Önünde;

  a) %25 faizli uzun vadeli kredi almak.

  b) 1 TL den 5.000 hisse senedi ihraç etmek.

  Seçenekleri vardır. Bu işletmenin Faiz ve vergi öncesi karı 2.000 TL ve vergi oranı %40 olduğuna göre hangisi daha avantajlıdır?

  Tablodan da anlaşıldığı üzere eğer kredi almak yoluyla 5.000 TL lik bu finansman ihtiyacını karşılarsa Açıköğretim AŞ’nin piyasa değeri artıracağı için daha avantajlıdır.

  Sermaye Yapısını Açıklayan Teorik Yaklaşımlar

  1.    Net Gelir Yaklaşımı

  Net gelir yaklaşımı kaldıraç faktörünün etkisini en aşırı biçimde dikkate alan yaklaşımdır. Hem işletmenin toplam sermaye maliyetinin hem de piyasa değerinin, borç / özser­maye oranından etkileneceğini savunur.

  Net gelir yaklaşımı varsayım olarak, tüm sermaye bileşimleri içinde, her bir kaynağın maliyetinin değişmediğini ve borçlanma maliyetinin özsermaye maliyetinden düşük olduğunu kabul eder. Borçlar toplam kaynaklar içinde ne kadar fazla olursa, işletmenin piyasa değeri o kadar yüksek olur.

  Net gelir yaklaşımında, borçlanmanın işletmenin finansal riskini artıracağı ve yeni borçların maliyetinin yükseleceği ve bununla birlikte özsermaye koyan­ların (ortakların) daha yüksek bir getiri isteyecekleri dikkate alınmamaktadır.

  2.    Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı

  İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin, borçların ve dolaşımdaki hisse senetlerinin değerinin, kullanılan kaldıraç oranından bağımsız olduğu kabul edilir. Net faaliyet geliri yaklaşımı, borçların maliyetinin tüm borç/özsermaye bileşimlerinde aynı olduğu varsayımına dayanır.

  Net faaliyet geliri yaklaşımı, borçlanma düzeyinin yükselmesi sonucunda borçlanma maliyetinin aynı kaldığını kabul etmesi yani finansal risk düzeyinin değişmeyeceğini söylemesi en önemli eksikliğidir.

  3.    Geleneksel Yaklaşım

  İşletmeler açısından tek bir optimal sermaye yapısı vardır ve işletmeler finansal kaldıraç derecesinden faydalanarak ağırlıklı ortalama sermaye faaliyet­lerini düşürerek, piyasa değerlerini yükseltebilirler.

  İşletmeleri optimal sermaye yapısına ulaşıncaya kadar borçlanmalıdır. Bu noktada işletmenin borçlanma maliyetleri ile özsermaye ile finansmanın maliyetleri birbirine eşit olacaktır. İşletme bu noktayı korumalıdır.

  4.    Modigliani-Miller Yaklaşımı

  Finansal kaldıraç derecesi ne olursa olsun işletmenin sermaye maliyetinin değişmeyeceğini savunur. Modigliani-Miller’in dayandığı temel varsayım arbitrajdır. Arbitraj aynı menkul kıymetin değişik piyasalardaki fiyat farklarından yararlanmak üzere bir piyasadan alınıp diğerine satılmasıdır. Arbitraj sonucu piyasalar arasındaki fiyat farkları dengelenir.

  Modigliani-Miller varsayımları

  Modigliani-Miller aynı risk grubunda bulunan işletmelerin karları aynı ise piyasa değerlerinin de eşit olacağını varsayar. Kaynak bileşimini değiştirerek işletmenin sermaye maliyetini düşürmek dolayısıyla piyasa değeri yükseltmek mümkün değildir.

  Sermaye Yapısını Etkileyen Diğer Faktörler

  İşletmelerin optimal sermaye yapısını bozan unsurlar ;

  Yazı kaynağı : acikogretimx.com

  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

  Transkript

  1 2015 BAHAR ARA 4821-A 1. Özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için isteğe göre hazırlanmış raporları talep etme durumunda olmayan bilgi kullanıcılarının gereksinimlerini karşılamaya yönelik finansal tablolar aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel amaçlı finansal tablolar B) Ayrıntılı bilançolar C) Temel finansal tablolar D) Döneme ait tablolar E) Özet finansal tablolar FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 5. Hasılat ve giderin tahakkuk esasına göre oluştukları dönemde kayıt altına alınması, aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır? A) Nakit ödeme ve tahsilatları eşleştirebilmeye B) Hasılat ve giderleri eşleştirebilmeye C) Finansal tabloların karşılaştırılabilmesine D) Alacak ve borçların eşleştirilebilmesine E) Gelir ve hasılatı eşleştirmeye A 2. Aşağıdakilerden hangisi bazı varlık ve kaynak kalemlerini bilanço günündeki gerçek değerlerine indirgemek amacıyla kullanılan değer düzenleyici hesaplar arasında yer almaz? A) Şüpheli Alacak Karşılığı B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı C) Borç Senetleri Reeskontu D) Birikmiş Amortismanlar E) Borç ve Gider Karşılıkları 3. Finansal analiz ve yorumun hareket noktasını oluşturan finansal tablolardaki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği, yapılacak analiz ve yorumların doğruluk ve güvenilirliğini de arttıracaktır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önemli bir güvencedir? A) Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması B) Finansal tabloların iç denetimden geçmiş olması C) Finansal tabloların tahakkuk esası na göre hazırlanmış olması D) Finansal tabloların kamuya açıklanması E) Finansal tabloların kapsamlı bir şekilde hazırlanması 6. Kısa vadeli yabancı kaynaklar aşağıdakilerden hangisi sonucunda ortaya çıkmaktadır? A) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar B) İşletme faaliyetleri ve finansman faaliyetleri C) Amortisman hesaplanması D) Yatırım faaliyeti E) Sermaye yedeğinin ayrılması 4. İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi, işletme faaliyetleri sonucu oluşup çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ve dönem net kârı veya zararı nerede yer alır? A) Bilançoda uzun vadeli kaynaklar içinde B) Bilançoda yabancı kaynaklar içinde C) Bilançoda özkaynaklar içinde D) Gelir tablosunda uzun vadeli kaynaklar içinde E) Dipnotlarda 7. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun olağan kâr bölümünde raporlanan, işletmenin dönem içinde süreklilik gösteren yan faaliyetlerine ilişkin faaliyet sonuçlarından biri değildir? A) Faiz gelirleri B) Kambiyo kârları C) Amortisman giderleri D) Karşılık giderleri E) Menkul kıymet satış zararları

  2 2015 BAHAR ARA 4821-A A 8. Tahakkuk esasında hasılatın elde edilmesi için malın satılması yeterli iken nakit esasında hasılatın elde edildiği dönem, tahsilatın yapıldığı dönemdir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Nakit esasında hasılat, faaliyetin etkisinin ortaya çıktığı dönemden farklı bir dönemde raporlanabilir. B) Nakit esasına göre muhasebeleştirmede mal ve hizmet satışından sağlanan hasılat, nakit tahsilatın yapıldığı dönemde muhasebeleştirilmektedir. C) Nakit esasına göre muhasebeleştirmede mal, sigorta, ücret, elektrik vb. unsurlar için yapılan giderler nakit çıkışının gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmektedir. D) Dönemsellik kavramının belirttiği üzere her bir dönemin hasılatının yine o döneme ait giderlerle eşleştirilmesi nakit esası ile mümkündür. E) Nakit esası hasılatın kayda alınacağı zamanın ertelenmesine neden olabilir. 9. Analiz ilkelerine göre duran varlıkların hangi kaynaklarla finanse edilmesi uygun kabul edilir? A) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla B) Mali kaynaklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklarla C) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla D) Net Çalışma Sermayesiyle E) Sermaye ve kısa vadeli yabancı kaynaklarla 11. İşletmeye kredi veren veya verecek olan kredi kurumları tarafından işletmenin finansal durumu ile borç ödeme gücünü tespite yönelik olarak yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Yönetim Analizleri B) Gelecekteki Kazanma Gücü Analizleri C) Kârlılık Analizleri D) Yatırım Analizleri E) Kredi Analizleri 12. Aşağıdakilerden hangisi farklı büyüklükteki işletmeler arası karşılaştırma için ortak bir baz oluşturur? A) Trend yüzdeleri yöntemine göre düzenlenmiş finansal tablolar B) Dikey yüzdeler yöntemine göre düzenlenmiş finansal tablolar C) Karşılaştırmalı yüzdeler yöntemine göre düzenlenmiş finansal tablolar D) Dinamik yüzdeler yöntemine göre düzenlenmiş finansal tablolar E) Genel yüzdeler yöntemine göre düzenlenmiş finansal tablolar 13. Dinamik analiz aşağıdakilerden hangisinin görülmesini sağlar? A) İşletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını cari faaliyet dönemi için gösterir ve yapılacak geniş kapsamlı analizin önemli yönlerinin görülmesini sağlar. 10. Amortisman hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılması nedeniyle ortaya çıkan muhasebe farklılıkları bilançoda hangi kalemin farklı raporlanmasına yol açar? A) Brüt maddi duran varlıklar B) Brüt maddi olmayan duran varlıklar C) Birikmiş amortismanlar D) Yapılmakta olan yatırımlar E) Verilen Avanslar B) İşletmenin sadece belli bir faaliyet dönemiyle ilgili yararlı ve önemli bilgilerinin görülmesini sağlar. C) İşletmenin finansal durumu ile borç ödeme gücünü tespite yönelik bilgilerin görülmesini sağlar. D) İşletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkilerin görülmesini sağlar. E) Belli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak değişim, eğilim ve ilişkilerin belirlenmesi, olumlu ve olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlar.

  3 2015 BAHAR ARA 4821-A A 14. İşletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmede ve net işletme sermayelerinin yeterli olup olmadığını tespit etmede kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Likidite oranları B) Kredi oranları C) Varlık kullanım oranları D) Finansal yapı oranları E) Bilanço oranları 18. İşletmenin satışlardan veya diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirlerini görmek için aşağıdakilerden hangisine bakılır? A) Bilançonun aktifler (varlıklar) kısmına B) Gelir tablosuna C) Bilançonun pasifler (kaynaklar) kısmına D) Bilançonun özkaynaklar kısmına E) Nakit akış tablosunun nakit girişleri kısmına 15. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönen Varlıklar Toplamı Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAM I YILLAR DEĞİŞİM TUTAR % xxxx ??? %10 Bu karşılaştırmalı finansal durum tablosunda (bilanço) aktif toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini en açık biçimde yansıtan finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikey yüzde analizi B) Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi C) Dinamik analiz D) Oran analizi E) Eğilim (trend) yüzdeleri analizi 17. Firma dönem sonu faaliyet nakit akış miktarı ile net duran varlık yatırımları ve net çalışma sermaye yatırım farkı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Firma olağan işletme faaliyetinden nakit girişini B) Firma nakit açığını C) Firma zorunlu nakit akış miktarını D) Firma serbest nakit akış miktarını E) Firma takdiri nakit akış miktarını 19. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: YILLAR Dönen Varlıklar Toplamı Hazır Değerler Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI NET SATIŞLAR (-) SATIŞLARIN ( ) ( ) MALİYETİ BRÜT SATIŞ KÂRI Bu bilgilere göre işletmenin 2014 yılı Nakit Faaliyet Dönemi kaç gündür? (Yıldaki gün sayısını 360 olarak kabul ediniz) A) 27 B) 33 C) 43 D) 46 E) İşletmenin nakit dönüş süresi aşağıdaki durumlardan hangisi nedeniyle analiz edilmelidir? A) Dönem faaliyetlerinden elde edilen nakdin işletmenin maddi duran varlık yatırımları için yeterli olup olmadığını görmek için B) Temettü, faiz ve anapara geri ödemeleri için ne kadar nakit ayrıldığını anlayabilmek için C) İşletmenin finansman politikalarını ve işletmenin faaliyetlerini finanse edebilmek için yabancı kaynaklardan ne kadar yararlanıldığını açık şekilde görmek için D) İşletmenin likidite yeterliliğini ve nakit akışını açık şekilde anlayabilmek için E) İşletmenin dönem faaliyetlerinden elde etmiş olduğu nakit miktarının ne kadarının stratejik nakit faaliyetlerine yatırdığını anlamak için

  4 2014 BAHAR ARA 4821-A FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ A 1. Satışların maliyeti tablosu, aşağıdaki hangi tablonun hangi kalemine ait ayrıntıyı raporlar? A) Gelir Tablosu - Ticari Mallar Maliyeti B) Gelir Tablosu Alışların Maliyeti C) Bilanço - Alışların Maliyeti D) Gelir Tablosu - Satışların Maliyeti E) Fon Akış Tablosu Satışların Maliyeti 5. Bir işletmenin birden fazla yılına ait bilanço rakamlarını yan yana yazarak karşılaştırma fırsatı verdiğinden analiz amacıyla kullanıma daha uygun bilanço tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hesap tipi bilanço B) Özet bilanço C) Ayrıntılı bilanço D) Dipnotlu bilanço E) Rapor tipi bilanço 2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne göre bilançonun aktifinde yer alan varlıklar bilançoda hangi esasa göre sıralanarak raporlanır? A) Bir önceki dönemin verileriyle karşılaştırılmalı olarak karşılaştırılabilir olanından başlayarak B) Parasal tutarları itibariyle en önemliden en önemsize doğru C) Paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru D) İşletme faaliyetlerine en çok katılandan en az katılana doğru E) İşletmeye ait olandan başlayarak 3. Hesap tipinde düzenlenmiş gelir tablosunun en önemli eksik yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrudan dönemin net sonucunun görülememesi B) Gelir ve giderler gruplandırılarak verilmediğinden brüt satış kârı, faaliyet kârı, olağan kâr gibi kâr kalemlerinin oluşumu hakkında bilgi edinilememesi C) Gelir ve gider unsurlarının gruplandırılarak verilmesi D) Gelir tablosunun eki olarak özkaynak değişim tablosunun düzenlenmesi E) Gelir tablosunun eki olarak satışların maliyeti tablosu düzenlenmek zorunda olunması 4. İşletmenin maddi duran varlıkları ile ilgili olarak kullandığı amortisman hesaplama yöntemine ilişkin bilgi aşağıdakilerden hangisinden elde edilir? A) Finansal tabloların dipnotlarından B) Ayrıntılı bilançodan C) Birikmiş amortismanlardan D) Döneme ait nakit akış tablosundan E) Satışların maliyeti tablosundan 6. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe farklılıklarının doğmasına yol açar? A) Stokların maliyet bedeli ile kaydedilmesi B) İşletmenin tahakkuk esasını kullanması C) Maddi duran varlıkların maliyet bedeliyle kaydedilmesi D) İşletmenin amortisman hesaplama yöntemini değiştirmesi E) Ticari mevduatın mukayyet değer ile kaydedilmesi 7. Amortisman hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılması sonucunda ortaya çıkan muhasebe farklılıkları aşağıdaki durumlardan hangisine yol açar? A) Kapsamlı gelir tablosuna yansıyacak değer artış fonu farklı raporlanır. B) Finansal riskten dolayı maddi duran varlıkların defter değeri farklı raporlanır. C) Ekonomik riskten dolayı maddi duran varlıkların bilançoda raporlanan ekonomik değeri farklı raporlanacaktır. D) Gelir tablosunda raporlanan amortisman gideri büyüklüğü ve bilançonun aktif (varlık) toplamına yansıyan maddi duran varlık defter değeri farklı büyüklüklerde raporlanacaktır. E) Gelir tablosunda raporlanan amortisman gideri büyüklüğü farklılık gösterecek ancak bilançoda etki yaratmayacaktır.

  5 2014 BAHAR ARA 4821-A A 8. Analiz ilkelerine göre dönen varlıkların hangi kaynaklarla finanse edilmesi uygun kabul edilir? A) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar B) Devamlı sermaye C) Özkaynaklar D) Sermaye ve uzun vadeli yabancı kaynaklar E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar 12. Cari oranın çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisinin daha çok lehinedir? A) İşletme sahiplerinin B) Potansiyel ortakların C) Kredi verenlerin D) İşletmeden mal alan tarafların E) İşletmede çalışanların 9. İşletmenin ana faaliyetiyle ilgili olup satışların maliyetine dahil edilemeyen Araştırma-Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderleri gelir tablosunun hangi bölümünde raporlanır? A) Faaliyet Kârı Bölümü B) Brüt Satış Kârı Bölümü C) Dönem Kârı Bölümü D) Diğer Olağandışı Gelir Ve Kârlar Bölümü E) Olağan Kâr Bölümü 10. Aktifte doğrudan bir nakit artışı yaratmamış olmasına rağmen aktiften nakit çıkışına yol açacak olan borç kalemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Banka kredileri B) Tahvil ihracı C) Finansman bonosu ihracı D) Ticari borçlar E) Mali borçlar 13. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: NET SATIŞLAR (-) SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT SATIŞ KÂRI Yıl 1 Yıl 2 Yıl Bu bilgilere göre baz yıl olarak yıl 1 seçildiğinde brüt satış kârının yıl 3 deki eğilim yüzdesi yüzde kaçtır? A) 0 B) 40 C) 60 D) 200 E) Karşılaştırmalı finansal tablolar analizinin dinamik bir yapıya sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 11. Belli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak değişim, eğilim ve ilişkilerin belirlenmesi, olumlu ve olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlayan dinamik analizde işletmenin cari dönem bilgileri aşağıdakilerden hangisi ile karşılaştırılamaz? A) Farklı sektör uygulamalarıyla B) İşletmede belirlenen standartlarla C) Bütçe hedefleriyle D) Sektör veya benzer işletme sonuçlarıyla E) Genel standartlarla A) Analizi yapan finansal analistin işletme dışından bir kişi olması B) İşletmenin kârlılığı, verimliliği, ekonomik ve finansal yapısı detaylı bilgilere dayanılarak ortaya konulması C) İşletmenin mevcut ortakları ile işletmeye gelecekte ortak olmayı düşünenler ve işletmeye uzun vadeli fon sağlayan veya fon sağlamayı düşünenler tarafından yapılması D) İşletmeye kredi veren veya verecek olan kredi kurumları tarafından yapılması E) Birden fazla döneme ait bilgilerin karşılaştırılması ve değerlemesini öngörmesi

  6 2014 BAHAR ARA 4821-A A 15. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya tek bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine ne ad verilir? A) Dinamik analiz B) Yönetim analizi C) Statik analiz D) İç analiz E) Dış analiz 18. Nakit Kaynaklar Dağılım Oranı (NKDOAmortismanlar)=1,59 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Amortismanlar toplam net nakit miktarının 1,59 katı seviyesindedir. B) Dönem faaliyetlerinden elde edilen nakdin işletmenin maddi duran varlık yatırımları için yeterli olmadığını gösterir. C) Yatırım yenileme endeksi %159 seviyesindedir. D) Net kârın toplam net nakit artış (azalış) kaynağına oranı yüzde yüzellidokuzdur (%159). E) Prodüktivite yeterlilik oranı 1,59 dur. 16. İşletmenin alacaklar devir hızı 3,6; stok devir hızı 12 ve borç erteleme süresi 36 gün ise işletmenin nakit dönüş süresi kaç gündür? (Yıldaki gün sayısını 360 kabul edilecektir.) A) 51,6 B) 94 C) 120 D) 166 E) Aşağıdaki kalemlerden hangisi nakit akış tablosunun finansman faaliyetleri nedeniyle nakit girişleri arasında yer alır? A) Nakit karşılığı sabit kıymet satışı B) Sermaye artışından sağlanan nakit girişleri C) Mal satışı ve müşteri hizmetlerinden sağlanan nakit girişleri D) Borç ve faiz tahsilâtları E) Temettü gelirleri 17. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Net Maddi Duran Varlıklar ve Net Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Türk Lirası) 2013 Yılı Yılı Dönemi Toplam Amortisman Giderleri 2013 YILI MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK YATIRIMLARI ??? Bu bilgilere göre işletmenin 2013 yılı duran varlık yatırımları (DVY) kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) İşletmenin ne zaman ve ne kadar nakit ihtiyacı olduğunun tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Gelir Tablosu B) Nakit bütçesi C) Fon Akış Tablosu D) Bilanço (Finansal Durum Tablosu) E) Kaynak Kullanım Tablosu

  7 2013 BAHAR ARA 4821-A 1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği (satacağı, tahsil edeceği) veya kullanacağı varlıklar bilançoda hangi grupta raporlanır? A) Duran varlıklar B) Yatırımlar C) Dönen varlıklar D) Kısa vadeli yatırımlar E) Özvarlıklar FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 5. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablo olarak belirlenmiştir? A) Fon akış tablosu B) Nakit akış tablosu C) Özkaynak değişim tablosu D) Satışların maliyeti tablosu E) Bilanço A 2. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların sağlamayı hedeflediği bilgiler arasında yer almaz? A) işletmenin finansal durumu B) işletmenin finansal performansı C) İşletmenin yönetim şekli D) işletmenin finansal durumundaki değişiklikler E) işletmenin nakit akışları 6. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar açısından doğru bir ifadedir? A) Duran varlıkların finansmanı için kullanılırlar. B) Kaynak büyüklüğünün en az yarısı kadar olmalıdır. C) Vadesi 1 yılın üzerindeki borçları kapsamaktadır. D) Özkaynaklar tarafından ödenir. E) Ödenmeleri dönen varlıklar ile yapılır. 3. İşletmenin muhasebe sistemi içerisinde kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlara ne ad verilir? A) Büyük defter B) Finansal tablolar C) Sınıflandırma D) Muhasebe bilgi sistemi E) Finansal muhasebe 7. Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların finansmanı açısından doğru bir ifade değildir? 4. Aşağıdakilerden hangisi aktif düzenleyici hesaplardan biri değildir? A) Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı B) Stok değer düşüklüğü karşılığı C) Şüpheli alacaklar D) Birikmiş amortismanlar E) Alacak senetleri reeskontu A) Özkaynaklar duran varlıkların finansmanı için yeterli değilse uzun vadeli yabancı kaynaklara başvurulabilir. B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar duran varlıkların finansmanına katılmamalıdır. C) Duran varlıkların esas finansman kaynağı kısa vadeli yabancı kaynaklardır. D) Devamlı sermaye duran varlıkların finansmanı için kullanılabilir. E) Özkaynaklar duran varlıkların finansmanı için kullanılabilir.

  8 2013 BAHAR ARA 4821-A A 8. Aşağıdaki borç türlerinden hangisi oluştuğunda aktife nakit girişi sağlar ve ödenmesinde de aktiften nakit çıkışına sebep olur? A) Ödenecek vergiler B) Kıdem tazminatı karşılıkları C) Satıcılar D) Banka kredileri E) Borç senetleri 12. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar analizinde kullanılan temel yöntemler arasında yer almaz? A) Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi B) Dikey yüzde analizi C) Eğilim yüzdeleri analizi D) Teknik karşılıklar analizi E) Oran analizi 9. Tahakkuk esası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hasılatın ortaya çıkması satışın yapılmasıyla gerçekleşir. B) İşlemler, yalnızca nakit hareketinin gerçekleştiği dönemde kayda alınır. C) Alacak hesaplarına yer verilebilir. D) Borç hesaplarına yer verilebilir. E) Giderler ödeme anında değil, giderin gerçekleşmesiyle oluşur. 13. Oran analizi yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) İşletmenin hukuki yapısı B) Genel standart oranlar C) Rakip ve başarılı işletmelerin oranları D) İşletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ait oranlar E) Analistin kişisel yetenek ve tecrübeleri 10. Muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratma ihtimaline ne ad verilir? A) Denetim riski B) Finansal risk C) Ekonomik risk D) Mali risk E) Muhasebe riski 14. Eğilim yüzdeleri ile analiz yönteminde baz yıl nasıl seçilir? A) Enflasyonun en yüksek olduğu yıl olması gerekir. B) Enflasyonun en düşük olduğu yıl olması gerekir. C) Konjoktürel dalgalanmaların yoğun olduğu bir yıl olmalıdır. D) Olağanüstü faktörlerinde etkisinde kalmamış bir yıl olması gerekir. E) Kârlılığın çok yüksek olduğu bir yıl olmalıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda stok devir hızı hesaplanır? A) Satışların maliyeti / Ortalama stoklar B) Ortalama stoklar / Maddi duran varlıklar (Net) C) Brüt satış kârı / Ortalama stoklar D) Öz kaynaklar / Ortalama stoklar E) Ortalama stoklar / Net satışlar 15. Yatırım analizleri aşağıdakilerden hangisini ortaya koymaktadır? A) Gelecekteki kazanma gücünü B) Borç ödeme gücünü C) Kârlılığı D) Yöneticilerin performanslarını E) Sermaye yapısını

  9 2013 BAHAR ARA 4821-A A 16. Bir işletmenin alacaklarını tahsil süresi 180 gün, stok dönüşüm süresi 60 gün, borç erteleme süresi 20 gündür. Bu bilgilere göre işletmenin nakit dönüş süresi kaç gündür? A) 110 B) 140 C) 150 D) 190 E) Aşağıdakilerden hangisi kazanç kalitesi ile ilgili nakit akım oranları arasında yer almaz? A) Faaliyet nakit endeksi B) Prodüktivite yeterlilik oranı C) Yatırım yenileme oranı D) Nakit akış yeterlilik oranı E) Dönem faaliyetlerinden elde edilen nakit kaynak başına düşen maddi varlık yatırımı 17. Aşağıdakilerden hangisi olağan faaliyetlerden dolayı gerçekleşen nakit çıkışları arasında yer almaz? A) Nakit karşılığı sabit kıymet satışı B) Maaş ve ücret ödemeleri C) Borç ve faiz ödemeleri D) Nakit esaslı faaliyet giderleri E) Vergi ödemeleri 18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin serbest nakit akımını ifade etmektedir? A) Firma dönem sonu zararı ile net duran varlıklardaki yatırım farkıdır. B) Firma dönem sonu faaliyet nakit akım miktarı ile net duran varlık yatırımları ve net çalışma sermaye yatırım farkını ifade eder. C) Dönen varlık yatırımlardan sonra kalan faaliyet nakdini ifade eder. D) Finansman net nakit akışı ve yatırım nakit akış toplamıdır. E) Firma finansman faaliyetlerinden sağlanan nakittir. 19. Net Dönem Kârı / Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Miktarı aşağıdaki oranlardan hangisini ifade etmektedir? A) Yatırım yenileme oranını B) Nakit akış yeterlilik oranını C) Nakit kaynaklar dağılım oranını D) Faaliyet nakit endeksini E) Prodüktivite yeterlilik oranını

  10 2015 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A 1. İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ve özellikle üretim işletmelerinde de üretim maliyet unsurları olan Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelir Tablosu B) Satışların Maliyeti Tablosu C) Alışların Maliyeti Tablosu D) Bilanço E) Fon Akış Tablosu FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: DEĞİŞİM TUTAR % NET SATIŞLAR ( ) SATIŞLARIN ( ) ( ) MALİYETİ BRÜT SATIŞ KÂRI ?????? Yukarıdaki gelir tablosu verilerine göre karşılaştırmalı gelir tablosu düzenlendiğinde brüt satış kârının değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) ; -%20 B) ; -%40 C) ; -%60 D) ; +%40 E) ; +%150 A 4. İşletmenin 2014 yılı finansal verileri kullanılarak nakit dönüş süresi 222 gün olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2. X işletmesinin birikmiş amortisman büyüklüğü, maddi duran varlığın maliyetine çok yakın bir tutardadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Maddi duran varlıkların fiziki yapılarının aksine, işletmeye sağladıkları avantajların azaldığı düşünülebilir. B) Boş arsa ve araziler haline dönüştüğü düşünülebilir. C) Duran varlıkların verimliliği ve kârlılığının çok iyi olduğu düşünülebilir. D) Maddi duran varlığın nispeten eskidiği ve işletmenin yeniden maddi duran varlık yatırımına gideceği düşünülebilir. E) Maddi duran varlıkların finansmanında özkaynakların yeterli olmadığı, özkaynaklarla birlikte uzun vadeli yabancı kaynakların da kullanıldığı düşünülebilir. A) İşletme net olarak 222 günlük faaliyetini kendi nakit olanakları ile karşılamak zorundadır. B) İşletmenin serbest nakit akış süresi 222 gündür. C) İşletmenin alacaklarını tahsil etmesi ile borçlarını ödemesi arasında 222 Gün vardır. D) İşletmenin dönen varlıklarının nakde dönüşme süresi 222 gündür. E) İşletme 222 günde bir alacaklarını tahsil edip borçlarını ödeyebilmektedir. 5. İşletmenin nakit dönüş süresini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur? A) Stok dönüş süresi B) Alacakların devir hızı C) Ticari borçlar devir hızı D) Stok devir hızı E) Nakit devir hızı

  11 2015 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 6. Likidite oranının (Asit Test Oranı) 1 olması ne anlama gelir? A) Oranın 1 olması, işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının nakit ve süratle paraya çevrilebilir değerlerle karşılanabileceğini gösterir. B) Oranın 1 olması, işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının duran varlıklarla karşılanabileceğini gösterir. C) İşletmenin her 1 liralık kısa vadeli borcuna karşılık 1 liralık stoku olduğunu gösterir. D) İşletmenin dönen varlıkları içerisinde stokların payının çok yüksek olduğunu gösterir. E) İşletmenin elindeki mevcut hazır değerleri ile nakitle ödenecek kısa vadeli borçlarını 1 kez karşıladığını gösterir. 8. Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Net Çalışma Sermayesi Fark % (50.000) -16 Yukarıdaki verilere göre karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ile kısa vadeli borç ödeme gücü analiz edildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin 2013 yılında TL tutarında net çalışma sermayesi vardır. Bu durumda işletme, dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeyebilmektedir yılında ise TL net çalışma sermayesi bulunmaktadır. İşletme, 2014 yılında da dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeyebilmektedir. B) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artış hem mutlak hem de yüzde olarak dönen varlıklardaki artıştan daha fazla olduğu için işletmenin net çalışma sermayesinde azalış gerçekleşmiştir. C) İşletmenin 2014 yılında 2013 yılına göre Net Çalışma Sermayesi Noksanı TL dır. Bu durum nedeniyle işletme kısa vadeli borçlarını ödemede ve günlük faaliyetlerini sürdürmede sorunlarla karşılaşacaktır. D) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişimin hem mutlak olarak hem de yüzde bakımından dönen varlıkların üzerinde olması, işletmenin hem yakın gelecekte hem de uzun vadede çalışma sermayesindeki azalışın daha da büyüyeceğine işaret eder. E) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişimin hem mutlak olarak hem de yüzde bakımından dönen varlıkların üzerinde olması, işletmenin hem yakın gelecekte hem de uzun vadede kısa vadeli borç ödeme gücünün daha da zayıflayacağına işaret eder. 7. Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün analiz edilmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle ele alınır? A) Kârlılığı B) Borçlanma kapasitesi C) Aktif büyüklüğü D) Yönetim şekli E) Çalışma sermayesi büyüklüğü 9. Aşağıdakilerden hangisinin cari oranın yeterliliği konusunda karar verilirken dikkate alınmasına gerek yoktur? A) Stok devir hızı B) Mevsimlik hareketlerin etkisi C) Faaliyette bulunulan işkolu D) Borçların ertelenme ve refinansman olanakları E) Duran varlıkların yapısı ve dağılımı

  12 2015 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 10. Varlıkların finansmanında nispeten daha pahalı olan yabancı kaynak unsurlarını kullanan işletmelerde aşağıdakilerden hangisi düşük çıkar? A) Faaliyet kârı B) Brüt kâr marjı C) Olağan kâr marjı D) Cari oran E) Likidite oranı 14. İşletmenin hisse senedi ihracı ile finansman sağlaması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle şirketin kredibilitesini artırır? A) Şirketin oy hakkının genişlemesine neden olması B) Optimal HBK noktasına ulaşılması C) İşletmenin sermaye piyasasında değer kazanmasına olanak vermesi D) Sermaye birleşiminin akışkanlığının minimize edilmesi E) Denge noktasına ulaşılması 11. Bir imalat işletmesinde aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet konusu olarak kârın kaynağıdır? A) Mal ve hizmet alım-satımı B) Faaliyet giderlerinin gerçekleşmesi C) Faaliyet kâr marjı D) Mal ve hizmet üretimi ve satışı E) Faiz ve vergi öncesi kâr elde edilmesi 12. Bir işletmenin varlık devir hızı düştüğü halde varlık kârlılık oranı artıyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Varlıkların verimli kullanılması B) Varlık geri dönüş oranının yüksekliği C) Stok devir hızının yüksekliği D) Özkaynak kârlılık oranının yetersizliği E) Net kâr marjının yükselmesi 15. Aşağıdakilerden hangisi kârlılıkları daha dalgalı ve kârlılığında belirsizliği yüksek riskli firmalar grubundadır? A) Hisse senedi ile kaynak edinimi yüksek olan firmalar B) Gerek faaliyet kaldıracı gerekse finansman kaldıracı yüksek olan firmalar C) Ortak sayısı çok olan firmalar D) İşletme verimlilik oranı yüksek olan firmalar E) Faaliyet kaldıracı düşük finansman kaldıracı yüksek olan firmalar 13. A işletmesinin 2014 yılında brüt kâr marjı %30; faaliyet kârı marjı %22; olağan kâr marjı %9 ve dönem net kâr marjı %6 dır. Bu veriler doğrultusunda işletmenin kârlılığını artırabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygundur? A) İşletme finansman giderlerini azaltmanın yollarını aramalıdır. B) İşletme satışların maliyetini azaltmanın yollarını aramalıdır. C) İşletme satışlarını artırmanın yollarını aramalıdır. D) İşletme olağandışı gelir ve kârlarını artırmanın yollarını aramalıdır. E) İşletme faaliyet giderlerini azaltmanın yollarını aramalıdır. 16. Gayrimenkul ipotekli krediler işletmeye ne tür bir finansman kaynağı sağlar? A) Orta ve kısa vadeli borç B) Stratejik ortaklık veya borç C) Girişim risk sermayesi D) Özsermaye E) Orta ve uzun vadeli makine ekipman borcu

  13 2015 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 17. Net gelir yaklaşımına göre borç verenlerin üstlendikleri risklerin, hissedarların veya işletme sahiplerinin yüklendikleri riskten daha düşük olduğu varsayımı aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) İşletme ne kadar çok borçlanmaya giderse, sermaye yapısında olumlu bir kaldıraç yaratarak firma sermaye maliyeti sürekli olarak yükselecektir. B) Borçlanma maliyeti sürekli olarak özsermaye maliyetinden düşük olacaktır. C) Yüksek kaldıraçlı firmalara yol açacağı için riskli yatırımlar artacaktır. D) Yüksek kaldıraçlı firmalar nedeniyle firmaların borçlanma olanakları yok olacaktır. E) Firmaların öz sermaye ile finanse edilmesi daha düşük maliyetli olacaktır. 18. İşletme, varlıklarının %50 sini banka kredisi ile %50 sini öz kaynaklarla finanse etmektedir. Kredi maliyetinin yıllık %10, öz kaynak maliyetinin ise %12 olması durumunda işletmenin sermaye maliyeti ne kadardır?(kurumlar vergisi oranının % 20 olduğunu varsayınız) A) B) 0.07 C) D) 0.1 E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönen Varlıklar Toplamı Net Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Banka Kredileri Kısa Vadeli Yabancı Kay. Toplamı Uzun Vd. Yb. Kay. Toplamı Sermaye Net Satışlar ( ) Satışların Maliyeti ( ) Brüt Satış Kârı Net Kâr VARSAYIMLARI Satışların Artış Hızı 20% Net Kâr Marjı 5% Kâr payı dağıtım oranı 50% Dönen Varlıklar Artış Hızı 20% Net Duran Varlıklar Artış Hızı 40% Yukarıdaki 2014 yılı finansal tablo verilerine ve çeşitli varsayımlara bağlı olarak işletmenin 2015 yılı proforma finansal tablolarında Net Kar kaç TL olarak raporlanacaktır? A) B) C) D) E) Değerleme sürecinde gelecekte beklenen serbest nakit akımları (SNA) hesaplanırken faaliyet kârına aşağıdakilerden hangisi eklenir? A) Vergi B) Amortisman giderleri C) İşletmenin varlıklarındaki artış D) Çalışma sermayesi yatırımları E) Sabit sermaye yatırımları

  14 2014 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ A 1. Fon akış tablosunun hazırlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek vardır? A) Birbirini izleyen iki yıla ait karşılaştırmalı bilançolar (finansal durum tabloları) ile nakit akış tablosuna B) Birbirini izleyen iki yıla ait karşılaştırmalı gelir tablolarına C) Birbirini izleyen iki yıla ait karşılaştırmalı bilançolar (finansal durum tabloları) ile net çalışma sermayesine D) Birbirini izleyen iki yıla ait karşılaştırmalı bilançolar (finansal durum tabloları) ile son hesap dönemine ait gelir tablosuna E) Birbirini izleyen iki yıla ait karşılaştırmalı gelir tabloları ile nakit ve nakde eşdeğer varlıkların ayrıntısına 4. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: TİCARİ ALACAKLAR STOKLAR NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ TİCARİ BORÇ DEVİR HIZI 8 Bu bilgilere göre işletmenin nakit faaliyet dönemi kaç gündür? (Yıldaki gün sayısı 360 kabul edilecektir.) A) 51 B) 63 C) 96 D) 108 E) Aşağıdakilerden hangisi değer düzeltici bir işlemi değil, işletmenin yükümlülüğünü ifade etmektedir? A) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı D) Borç ve Gider Karşılıkları E) İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı 5. Kısa vadeli borç ödeme gücünün analiz edilmesinde aşağıdakilerden hangisi arasında yakın bir ilişki vardır? A) Dönen varlıklar ve ödenmiş sermaye B) Dönen varlıklar ve toplam borçlar C) Dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar D) Dönen varlıklar ve otofinansman E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar 3. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Yıl 1 Yıl 2 NET SATIŞLAR (-) SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT SATIŞ KÂRI Bu bilgilere göre yıl 2 de brüt satış kârının dikey yüzdesi kaçtır? A) 20 B) 30 C) 33 D) 50 E) Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneği daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Kârlılığına B) Borçlanma kapasitesine C) Varlık toplamına D) Nakit yaratma yeteneğine E) Özkaynaklarının yapısına

  15 2014 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 7. Bir işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine (yatay analiz) göre analiz edildiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların zaman içinde göstermiş olduğu değişimler ele alınır. B) Her yılın dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse ediliş durumu ile kısa vadeli borç ödeme gücü belirlenir. C) Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların mutlak farklar ve yüzde değişimleri birlikte ele alınarak ikinci yılda birinci yıla göre borç ödeme gücünde ne gibi değişme olduğu belirlenir. D) Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlardaki değişimler birlikte ele alınarak ikinci yılda birinci yıla göre borç ödeme gücünde ve net çalışma sermayesinde ne gibi değişme olduğu, bunun işletmenin finansal durumuna ve kârlılığına etkisi belirlenir. E) Varlık toplamı içinde dönen varlıkların ve duran varlıkların nispi payları belirlenir. 8. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Net Çalışma Sermayesi Fark % ( ) Bu bilgilere göre karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ile kısa vadeli borç ödeme gücü analiz edildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin 2012 yılında TL tutarında net çalışma sermayesi varken 2013 yılında net çalışma sermayesi TL olmuştur. Bu durum nedeniyle 2013 yılında işletme kısa vadeli borçlarının tamamını ödemede ve günlük faaliyetlerini sürdürmede sorunlarla karşılaşmaz. B) İşletmenin 2012 yılında TL tutarında net çalışma sermayesi vardır. Bu durumda işletme, dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeyebilmektedir yılında ise TL net çalışma sermayesi noksanı bulunmaktadır. Bu noksanlık nedeniyle işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamını ödemede ve günlük faaliyetlerini sürdürmede sorunlarla karşılaşacaktır. C) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışın hem mutlak hem de yüzde olarak dönen varlıklardaki artıştan daha fazla olduğu, bu durumun da işletmenin net çalışma sermayesi mevcudundan net çalışma sermayesi noksanına geçilmesine yol açtığı görülmektedir. D) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişimin hem mutlak olarak hem de yüzde bakımından dönen varlıkların üzerinde olması, işletmenin hem yakın gelecekte hem de uzun vadede çalışma sermayesi noksanının daha da büyüyeceğine işaret eder. E) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişimin hem mutlak olarak hem de yüzde bakımından dönen varlıkların üzerinde olması, işletmenin hem yakın gelecekte hem de uzun vadede kısa vadeli borç ödeme gücünün daha da zayıflayacağına işaret eder.

  16 2014 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 9. Brüt kâr marjını etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Satışların maliyeti B) Faaliyet giderleri C) Finansman giderleri D) Olağan gelir ve kârlar E) Olağan gider ve zararlar 13. İşletmenin özkaynak finansmanı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanabilir? A) Uzun vadeli banka kredisi veya tahvil ihracıyla B) Hisse senedi satışı veya elde edilen net kârın şirkette bırakılmasıyla C) Faktoringle D) Gayrimenkul ipotekli kredilerle E) Ortaklık sermayesiyle (girişim risk sermayesi) 10. İşletmelerin süreklilik gösteren ana ve yan faaliyetlerinin sonucunda elde edilen kâr büyüklüğüne ne ad verilir? A) Dönem net kârı B) Olağan kâr C) Brüt satış kârı D) Net satış kârı E) Özkaynak kârı 11. Bir işletmenin olağanüstü gelir ve kârları ile olağanüstü gider ve zararlarının satışların kârlılığına etkisini açıklamak üzere özellikle aşağıdaki oranlardan hangisi kullanılır? 14. Firma nakit ödeme kapasitesine sahipse ve borçlanmadan sağladığı net getiri oranı, borçlanmanın vergi sonrası net maliyetinden fazla ise firmanın sermaye yapısında kaldıraç oluşturması, firmanın özsermaye verimlilik oranını, dolayısıyla firma değerini ne yönde etkiler? A) Azaltır. B) Artırır. C) Etkilemez. D) Belirsizdir. E) Sabit kılar. A) Olağan kâr marjı B) Brüt satış kâr marjı C) Faaliyet kâr marjı D) Brüt kâr marjı E) Dönem kâr marjı 12. Bir işletmede varlık devir hızının düşük olmasına rağmen varlık kârlılık oranının yüksek çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Net kâr marjının yüksekliği B) Varlıkların verimli kullanılması C) Alacakların geri dönüş oranının yüksekliği D) Stok devir hızının yüksekliği E) Özkaynak kârlılık oranının yetersizliği 15. Yabancı kaynak ya da borç kullanma hangi nedenle ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini azaltmaktadır? A) Borcun teminat altına alınmış olması nedeniyle B) Sabit faiz ödeme yükümlülüğü nedeniyle C) Faiz ödemelerinin vergiden düşürülebilir olması nedeniyle D) Tasfiye durumunda şirketin varlıkları ve kazançları üzerinde öncelik hakkı nedeniyle E) Piyasa koşullarının olumsuz yönde değişmesi nedeniyle

  17 2014 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 16. Aşağıdakilerden hangisi özkaynakla finansman yönetiminin özelliklerinden biri değildir? A) Hisse senedi ile kaynak edinimi şirketin oy hakkının genişlemesine, dağılmasına neden olur. B) Ortak sayısının artması, hisse başına kazancın düşmesine neden olur. C) İşletme kâr elde etsin etmesin kâr payı ödemek zorundadır. D) Hisse senedi ihracı sermaye piyasasında değer kazanmasına olanak vereceğinden şirketin kredibilitesi artar. E) Hisse senedi ihracının borçla değişimi olanaklı olmadığı için sermaye birleşiminin akışkanlığı da minimize edilmiş olur. 19. Proforma gelir tabloları hazırlanırken ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlar tahmin edilir. B) Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlardaki değişmeler mutlak değer olarak ve oransal olarak hesaba katılır. C) Geçmiş dönem satış verileri analiz edilerek ve pazardaki eğilimler, rekabet koşulları ve işletme politikaları dikkate alınarak geleceğe yönelik satış tahminleri geliştirilmelidir. D) Geçmiş dönem satış verileri analiz edilerek ve pazardaki eğilimler, rekabet koşulları ve işletme politikaları dikkate alınarak geleceğe yönelik finansal başarısızlığın öngörüsünde bulunulur. E) Geçmiş dönem satış verileri analiz edilerek geleceğe yönelik aktif büyüklüğü tahminleri (projeksiyonları) geliştirilmelidir. 17. İşletmelerin piyasa değerleri ile indirgenmiş nakit akımları arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? A) Oldukça zayıf doğrusal ilişki B) Oldukça güçlü asimetrik bir ilişki C) Doğrusal olmayan bir ilişki D) Ters yönlü bir ilişki E) Oldukça güçlü doğrusal bir ilişki 18. Finansal öngörüde temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) İşletme yönetimi tarafından işletme değerinin belirlenmesidir. B) Yatırımcılar tarafından hisse senedi değerinin belirlenmesidir. C) Bankalar tarafından kredi değerinin belirlenmesidir. D) Yatırımcıların işletmeyi nasıl algıladığına dair tahminde bulunulmasıdır. E) İşletmenin gelecekteki zorunlu nakit gereksinimlerinin tahmin edilmesidir. 20. Finansal oranlar ve finansal analiz, farklı kullanıcılar tarafından çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu temel alanlardan biri değildir? A) Bankalar başta olmak üzere kurumsal veya ticari kredi birimlerinin analizleri B) Fortune 500 listesinde yer alan işletme çalışanları C) İşletmelerdeki iç denetçilerin analizleri D) Finansal başarısızlığın öngörüsü E) İşletme yönetiminin analizleri

  18 2013 BAHAR DÖNEM SONU 4821-A 1. Aşağıdakilerden hangisi fon akım tablosunun fon kaynakları bölümünde yer almaz? A) Olağan kâr B) Menkul kıymet azalışları C) Reeskont faiz giderleri D) Alacaklardaki azalışlar E) Hisse senetleri ihraç primleri 2. Kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Nakit esası ile ilgilidir. B) Ödemenin yapıldığı dönemde gider olarak muhasebeleştirilmesi yanlış bilgi sunacaktır. C) Dönemler itibariyle karşılık kayda alınması ihtiyatlılık kavramının bir gereğidir. D) Ortaya çıktığı dönemde gider kaydedilmesi tahakkuk esasıyla ilgilidir. E) Birden fazla dönemi ilgilendirdiği için dönemsellik kavramıyla ilişkilidir. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 5. Çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen etmenler bir bütün olarak göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üretim süresi kısa olan bir işletmenin çalışma sermayesi gereksinimi üretim süresi uzun olan bir işletmeye göre daha azdır. B) İş hacmi genişledikçe çalışma sermayesi gereksinimi artar. C) Üretim işletmelerinin çalışma sermayesi gereksinimi perakende işletmelere göre daha fazladır. D) Alışlarını kredili ve elverişli koşullarda yapan bir işletmenin çalışma sermayesi gereksinimi alışlarını peşin olarak yapan işletmelere göre çok daha fazladır. E) Alacakların tahsil süresi kısaldıkça daha az çalışma sermayesine gereksinim duyulur. 6. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: % % Dönen Varlık 45 Duran Varlık 55 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak 55 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak 15 Özkaynak 30 A 3. Karşılaştırmalı finansal tablolar analizinde aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilmez? A) İşletmenin finansal yapısı B) Teknolojik yapısı C) Kârlılığı D) Verimliliği E) İktisadi yapısı Bu bilgilere göre varlık-kaynak ilişkisi analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A) Net çalışma sermayesi noksanı vardır. B) İşletmenin üretim ve satış giderlerini karşılamada sorun olabilir. C) Üretim işletmesi olduğu için varlık dağılımı normaldir. D) Kısa vadeli borç ödeme gücü iyi değildir. E) Dönen varlıkların finansmanında uzun vadeli yabancı kaynaklar da kullanılmıştır. 4. İşletmenin dönem sonu faaliyet nakit akış miktarı ile net duran varlık yatırımları ve net çalışma sermayesi yatırım farkı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Olağan faaliyetler nakit akışını B) Faaliyet nakit endeksini C) Kazanç kalitesini D) Nakit akış yeterlilik oranını E) Firma serbest nakit akış miktarını 7. Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesinin artmasına neden olur? A) Kısa vadeli bir borcun çek ciro edilerek ödenmesi B) Kısa vadeli borcun nakit olarak ödenmesi C) Kısa vadeli borç kullanılarak duran varlık satın alınması D) Kısa vadeli bir borcun uzun vadeli bir borca dönüştürülmesi E) Peşin olarak duran varlık satın alınması

  19 Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 8. Alacak devir hızı 8 olan bir işletmenin ortalama tahsil süresi kaç gündür? A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) I. İşletme yöneticilerinin başarılarının değerlendirilmesi II. Varlıkların verimli ve etkin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi III. Firma değerinin gelecekte nasıl bir ivme kazanacağının tespiti IV. İşletmenin araştırma geliştirme faaliyetlerinin organizasyonu Yukarıdakilerden hangileri kârlılık analizi sonucu elde edilen bilgilere göre yapılabilir? A) I ve IV B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV 9. Ağadakilerden hangisi işletmenin kârlılığını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Ortakların demografik özellikleri B) Varlıkların miktarı ve yapısı C) Yabancı kaynakların dağılımı D) Satışlar ve maliyetler E) Özkaynakların miktarı ve yapısı 10. Aşağıdakilerden hangisi brüt kâr marjını etkileyen unsurlardan biridir? A) Faaliyet giderleri B) Finansman giderleri C) Olağan gelir ve kârlar D) Olağan kâr E) Satışların maliyeti 13. Bir işletmede, hisse senedi finansman yöntemi kullanarak hesaplanan hisse başına kazanç (HBK HS) ile borçlanma yöntemi kullanılarak hesaplanan hisse başına kazancın (HBK B) eşit olduğu noktaya ne ad verilir? A) Eşik noktası B) Optimal HBK noktası C) Başabaş noktası D) Karar noktası E) Denge noktası 11. Aşağıdakilerden hangisi satışlara göre kârlılığı etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Satışların maliyeti B) Faaliyet giderleri C) Olağan dışı giderler D) Ödenmiş sermaye E) Vergiler 14. Sermaye yapısının firma ortalama sermaye maliyeti ve değeri üzerinde etkisini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Modigliani-Miller yaklaşımı B) Net faaliyet geliri yaklaşımı C) Modern yaklaşım D) Net gelir yaklaşımı E) Geleneksel yaklaşım

  20 Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır BAHAR DÖNEM SONU 4821-A A 15. Net gelir yaklaşımına göre borçlanma maliyetinin sürekli olarak özkaynak maliyetinden düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Borçlanma faiz oranlarının tahvil ve hisse senedi çıkarma maliyetinden düşük olması B) Şirketin genellikle borçlanma yöntemiyle finansman sağlamak istemesi C) Borç verenlerin üstlendikleri risklerin, hissedarların üstlendikleri riskten daha düşük olması D) Finansal kaldıraç derecesinin yüksek olması E) Yeni hisse senedi ihraç etmenin (ihraç vb. maliyetler) daha fazla maliyetinin olması 19. Aşağıdaki oranlardan hangisi bankaların kredi birimleri tarafından diğerlerine göre daha öncelikli olarak değerlendirilir? A) Stok devir hızı B) Alacak devir hızı C) Borç/Özkaynak D) Net kâr marjı E) Brüt kâr marjı 16. Net gelir yaklaşımına göre, firma değeri ne zaman maksimuma ulaşır? A) Borçlanma oranı %100 olduğunda B) Özkaynak oranı %100 olduğunda C) Borçlanma ve özkaynak oranı eşit olduğunda D) Borçlanma oranı, özkaynak oranının 2 katı olduğunda E) Borçlanma ve özkaynak oranıyla ilgisi yoktur. 17. Herhangi bir varlıktan gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değerine ne ad verilir? A) Gelecekteki değer B) Piyasa değeri C) Likiditasyon değeri D) Ekonomik değer (Gerçek değer) E) İşleyen teşebbüs değeri 18. Büyüme oranı yüksek seviyede olan bir işletme daha fazla değer yaratmak için aşağıdakilerden hangisini yapar? A) Sermaye kârlılığını azaltmalıdır. B) Daha fazla çalışma sermayesi yatırımı yapmalıdır. C) Daha fazla sabit sermaye yatırımı yapmalıdır. D) Daha az sabit sermaye yatırımı yapmalıdır. E) Sermaye kârlılığını arttırmalıdır. 20. Z puanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Z puanı hesaplanırken oranlar yüzde olarak hesaba katılır. B) Z puanı ne kadar yüksekse iflas olasılığı o kadar artmaktadır. C) Z puanı hesaplanırken oranlar mutlak değer olarak hesaba katılır. D) Finansal başarısızlığın öngörüsünde kullanılmaktadır. E) Altman modelinde hesaplanmaktadır.

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap