Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  neredeysen suna boylum bul beni

  1 ziyaretçi

  neredeysen suna boylum bul beni bilgi90'dan bulabilirsiniz

  CEM KARACA’NIN PROTEST K�ML��� �ZER�NE B�R �ALI�MA

  CEM KARACA’NIN PROTEST K�ML��� �ZER�NE B�R �ALI�MA *

  * Or�un Berrak�ay

  Dokuz Eyl�l �nv.GSF.

  M�zik Bilimleri Anabilim Dal�

  Y�ksek Lisans ��rencisi

  09.11.2006

  Cem Karaca 5 Nisan 1945'de �stanbul'da d�nyaya geldi. Annesi Ermeni k�kenli �rma Felekyan (Toto Karaca) ve babas� tiyatrocu olan Karaca sanat�� bir ailenin �ocu�udur. Cem Karaca i�in m�zikle as�l bulu�mas� 14 ya��ndayken olur. Toto Karaca sayesinde m�zi�e ba�lar. m�zik hayat�n�n ilk b�l�m�nde Anadolu'nun m�zi�inden uzak bir �ekilde, ilk gruplar� olan Jaguarlar ve Dinamitlerle Rock'n Roll tarz� �al��malar yap�yordu. O d�nemdeki en b�y�k destek�isi �lhami Gencer'di.

  Cem Karaca'n�n askerli�i s�ras�nda hayat� bir anlamda de�i�ir. �lk evlili�inden k�sa bir s�re sonra askere giden Karaca, bir yandan e�inin hasretini �ekerken di�er yandan da Anadolu'nun ilkokul kitaplar�nda anlat�ld��� gibi olmad���n� farkeder. Asker arkada��n�n �ald��� ba�lama ise onu bamba�ka diyarlara ta��r. Cem Karaca bir zamanlar ilkel ve s�k�c� buldu�u m�zi�in kendi duygular�n� anlatt���n� ke�feder. 1967 y�l�nda askerlik d�n��� Apa�lar grubuna kat�lan Karaca, bu grupla H�rriyet'in d�zenledi�i Alt�n Mikrofon yar��mas�nda Emrah isimli par�ayla ikinci oldular ve yar��man�n getirdi�i �evkle bat� m�zi�i ile do�u m�zi�ini sentezleme �abas�na girerek bu y�nde �ark�lar �retmeye �al��t�lar.

  �1967 y�l�nda askerlik d�n��� Apa�lar grubuna kat�lan Karaca, bu grupla H�rriyet'in d�zenledi�i Alt�n Mikrofon yar��mas�nda Emrah isimli par�ayla ikinci oldular ve yar��man�n getirdi�i �evkle bat� m�zi�i ile do�u m�zi�ini sentezleme �abas�na girerek bu y�nde �ark�lar �retmeye �al��t�lar.

  Cem Karaca ve Karda�lar

  Cem Karaca Apa�lar grubunun bas��s� Seyhan Karabay ile birlikte Karda�lar grubunu kurdu. Bu s�ralarda Cem Karaca Almanya'ya giderek Ferdy Klein Orkestras�yla 4 tane 45lik doldurdu. Amac� yeni grubuna ekipman alabilmek ve maddi s�k�nt� ya�amadan �al��malar yapmakt�. Nitekim ilk 45'likleri Dadalo�lu ile b�y�k bir ba�ar� elde ettiler. Fakat 1972 y�l�nda Cem Karaca ve Seyhan Karabay aras�ndaki tart��malar Cem Karaca ile Karda�lar'�n yolunu ay�rmas�na sebep oldu.

  Dadalo�lu (1971)

  Yazı kaynağı : www.muzikegitimcileri.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap