Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mukabeleye ramazandan önce başlanır mı

  1 ziyaretçi

  mukabeleye ramazandan önce başlanır mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MUKABELE

  MUKABELE

  Buhârî, “Bedʾü’l-vaḥy”, 5, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 32, 33, 35, “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 6, “Menâḳıb”, 25, “İstiʾẕân”, 43.

  Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-ṣaḥâbe”, 98, 99, “Ẕikir”, 38, 39.

  Ebû Dâvûd, “Vitir”, 14.

  Tirmizî, “Ḳırâʾât”, 10.

  İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 195.

  Âcurrî, Aḫlâḳu ḥameleti’l-Ḳurʾân (nşr. Abdülazîz b. Abdülfettâh el-Kārî), Medine 1408/1987, s. 33 vd., 67 vd.

  Nevevî, et-Tibyân fî âdâbi ḥameleti’l-Ḳurʾân (nşr. Abdülkādir Arnaût), Küveyt 1409/1988, s. 27 vd., 131 vd.

  İbn Hallikân, Vefeyât, III, 314.

  İbnü’l-Hac el-Abderî, el-Medḫal, Kahire 1401/1981, II, 224, 225 vd., 294 vd.

  III. Selim’in Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rûznâme (nşr. V. Sema Arıkan), Ankara 1993, s. 13, 16, 188, 212, 245.

  Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye (İstanbul 1330-38), İstanbul 1995, I, 555.

  Balıkhâne Nâzırı Ali Rızâ Bey, İstanbul’da Ramazan Mevsimi (nşr. Ali Şükrü Çoruk), İstanbul 1998, s. 34, 38, 49, 64.

  Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 185.

  K. Nelson, The Art of Reciting the Qur’an, Austin 1985, s. 139, 140.

  Süheyl Ünver, Bir Ramazan Binbir İstanbul (nşr. İsmail Kara), İstanbul 1997, s. 18.

  M. Buitelaar, Fasting and Feasting in Morocco, Casablanca 1988, s. 50 vd.

  Recep Akakuş, “Ramazan ve Mukabele Okuma Geleneği”, Diyanet Dergisi, XXVI/2, Ankara 1990, s. 61 vd.

  Pakalın, I, 318.

  Abdurrahman Çetin, “Hatim”, DİA, XVI, 468-469.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Mukabele Nedir Ve Nasıl Yapılır? Mukabele Ne Zaman Okunur

  Mukabele Nedir Ve Nasıl Yapılır? Mukabele Ne Zaman Okunur

  Mukabele, sözcük anlamı ile "karşılıklı verme, karşılıklı okuma" manalarına gelmektedir. Mukabelenin diğer bir anlamı ise Kur’an'ın okunması ile ilgilidir.

  Mukabele Nedir?

  Mukabele kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça' da mukabele olumlu anlam taşıyan kelimeler arasında yer almaktadır. Mukabele, bir eylemi anlatır ve karşılıklı verme ya da karşılıklı okuma manasına gelir. İslam dünyasında mukabele geleneği; Cebrail'in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e gelerek nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayandırılır.

  Mukabele kelimesinin Türkçe' de 4 ayrı anlamı bulunmaktadır:

  Mukabele kelimesinin bir anlamı karşılıklı verme, karşılama ve karşılıktır.

  Mukabele kelimesinin diğer anlamı ise karşı gelme ve başkaldırmadır.

  Mukabelenin başka bir anlamı da yüksek sesle hatim okunurken Kur’an'ın gözle ve sessizce takip edilmesidir.

  Mukabelenin başka bir anlamı ise karşılaştırma, karşılıklı yapılan okumadır.

  Mukabele Nasıl Yapılır?

  İslam dünyasında mukabelenin manası şöyledir: Bir kişinin Kuran'ı ezberden ya da kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessiz bir biçimde Kur’an'dan takip etmesidir. İslam dünyasında süregelen "mukabele" geleneği hemen hemen tüm Müslüman coğrafyada yerine getirilmektedir.

  Makedonya ve bazı Balkan ülkelerinde de 3 aylar geldiğinde mukabele yapılmaktadır. Mukabelede her cüz tek bir kişi ya da birden fazla hafız tarafından okunabilir. Mukabelede usul olarak kabul edilen, mukabele okuyan kimsenin hafız bile olsa mushafa bakarak okumasıdır. Bu yöntem daha faziletli kabul edilmiştir. Ayrıca mukabelenin orta hızda okunması da rahat takip imkanı sağlayacağı için tavsiye edilmiştir.

  Mukabelenin tarihinde Kuran'ı güzel okuyan birinden dinleme geleneği yatmaktadır. Hz. Peygamber'in de ashabın içinde güzel Kuran okuyanları dinlediği vakit ve zaman zaman duygulanarak gözyaşlarını tutmadığı bildirilmektedir. Bugün Topkapı Sarayı Müzesinin Hırka-i Saadet Dairesi'nde günün hemen hemen her saatinde mukabele okuma geleneği sürdürülmektedir.

  Mukabele Ne Zaman Okunur?

  Mukabele eski tarihlerden bugüne kadar süregelen bir dini gelenektir. Osmanlı Padişahı 3. Selim' in ramazan aylarında Eyüp'te türbede ya da Saray' da Hırka-i Saadet Dairesi'nde hatim okuttuğu bilinmektedir. Mukabele nasıl ve ne zaman okunur sorularını madde şöyle cevaplamak mümkündür:

  Mukabele; 3 aylarda ve özellikle ramazan ayında cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kuran'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğinin ismidir.

  İstanbul' da eski ramazanlarda camilerde mukabele okunmasına ramazan ayından 15 gün önce başlanılmaktaydı.

  Hatta Osmanlı döneminde camilerde namazlardan önce birer cüz mukabele okumakla görevli "cüzhan" olarak adlandırılan cami görevlileri bulunmaktaydı.

  Eski zamanlarda İstanbul' da Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'nde okunan hatimlerin ayrıca bir faziletinin olduğuna inanılırdı.

  Yine eski İstanbul'un büyük konak ve yalılarında güzel sesli imam ve müezzinler görev alırlar, sahurdan sonra mukabeleler okunurdu.

  Bugün ise mukabeleler ülkemizde ramazan ayının ilk günü başlamakta ve arefe günü de tamamlanarak duası eda edilmektedir.

  Bugün İstanbul'da özellikle selatin camilerinde ve ramazan aylarında tanınmış hafızlar mukabele okumaktadır.

  Ülkemizde ayrıca kadınların ramazanda evlerde toplanarak mukabele okuma geleneği de bulunmaktadır.

  İstanbul ve tüm ülkede olduğu gibi diğer İslam coğrafyasında da mukabeleler okunmaktadır. Balkan ülkelerinde ve Makedonya' da mukabeleye 3 aylar girince başlanmaktadır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında hatim indirilmektedir.

  Mısır, hafızlarıyla ünlü bir İslam ülkesidir. Mısır'da da Ramazan ayında camide, evlerde, radyo ve televizyonlarda mukabele okunmaktadır.

  Kaynak: İslam Ansiklopedisi

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Peygamber efendimizden günümüze mukabele geleneği

  Mukabelenin Ramazandan Önce Başlaması

  Ramazanda yar�m kalan hatime devam edilir mi?

  Ramazanda yar�m kalan hatime devam edilir mi?

  Ramazanda yar�m kalan hatime devam edilir mi?

  Ramazan ay�nda ibadet etmek isteyenlerin en çok tercih etti�i ibadetlerden bir tanesi hatim etmektir. Ancak hastal�k ya da farkl� sebeplerden dolay� hatmin Ramazan ay� içerisinde tamamlanamamas� ile birlikte yar�m kalan hatim için nas�l davran�lmas� gerekti�i ki�ilerin kafas�nda soru i�areti olu�turmaktad�r.

  Ramazan'da yar�m kalan hatime devam edilir mi gibi pek çok farkl� soru i�areti için resmi referanslara göre hareket edilmesi ve bu do�rultuda davran��lar�n �ekillenmesi gerekiyor. Kur'an-� Kerim'de ve hadislerde Kur'an'�n 3-4 günde bir kerede okunmas�n�n uygun olmad��� belirtilmektedir. Bu nedenle de ibadet etmek, Kuran'� Kerim'i okumak ve onu idrak etmek isteyenlerin acele etmeden ve anlayarak okumas�, bu �ekilde hatim etmesi gerekiyor.

  Hatim Etmek Ne Demek?

  Hatim etmek, Kuran-� Kerim’in ba��ndan sonuna kadar bir defa okunmas�na denilmektedir. �slamiyet’i daha iyi anlamak, bilgileri tazelemek, yeni bilgiler ö�renmek ve ibadetleri bu do�rultuda �ekillendirmek isteyen tüm Müslümanlar�n Kur'an-� Kerim okumas� oldukça faziletlidir. Ancak Kur'an-� Kerim'in okunmas� s�ras�nda da yine dikkat edilmesi gereken pek çok farkl� detay vard�r.

  Yar�m Kalan Hatime Devam Edilir Mi?

  Yar�m kalan hatime devam edilmesinde dinen hiçbir sak�nca yoktur. Ki�iler istedi�i zaman yar�m b�rakt��� hatime devam etme imkân�na sahiptir. Bu nedenle Ramazan ay� içerisinde bitirilemeyen hatimlere Ramazan ay� sonras�nda devam edilmesinde bir sak�nca olmad���ndan dolay� ki�iler bu konuda herhangi bir endi�e ya�amadan ibadetlerini sürdürebilmektedir. 

  Hatim için �brahim (en-Nehaî) "Ki�i Kur`an`� gündüz okursa, melekler ona ak�ama kadar salât ederler, gece okursa sabaha kadar salât ederler." demi�tir. Bunun gibi pek çok hadise rastlamak mümkün. Tüm bunlar ki�ilerin Kur'an-� Kerim okumas� ile ne kadar çok faziletli bir ibadet yapaca��n�n önemli göstergesi olmaktad�r. 

  Ramazan ay�nda daha önceden yar�m b�rak�lan bir hatime devam edilebilir ya da Ramazan ay�nda tamamlanamayan hatime daha sonraki aylarda da devam edilerek hatim tamamlanabilir. Bu a�amada önemli olan ki�inin niyetidir. �yi niyetli olan ve elinde olmayan sebeplerden dolay� okumas�n� tamamlayamayan Müslümanlar, daha sonraki dönemlerde bu ibadetini sürdürme konusunda herhangi bir tereddüt ya�amamal�d�r.

  Yazı kaynağı : www.denizfeneri.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap