Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  muharremin 10 günü yapılması gerekenler

  1 ziyaretçi

  muharremin 10 günü yapılması gerekenler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Muharrem'in 10. g�n� oru� tutulur mu?

  Muharrem'in 10. g�n� oru� tutulur mu?

  MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

  Muharrem ay�n�n 9. ve 10 g�n�n�n oru�la ge�irilmesinin yan�nda namazlara da dikkat edilmelidir. �zellikle farz olan 5 vakit namaz� kazaya b�rak�lmamas� gerekir. Bunun yan�nda ge�mi� namazlar�n kazas�n�n yap�lmas�, t�vbe edilmesi yap�lmas� tavsiye edilen ibadetlerdendir.

  Peygamberimiz Muharrem ay�n�n 9–10. veya 10–11. g�nlerinde oru� tutmay� tavsiye etmi�tir. Ancak Muharrem ay�n�n sadece 10. g�n�n� oru�lu ge�irmek mekruhtur.

  Yaln�zca A�ure g�n� oru� tutulmas� Yahudilere benzeme endi�esi ile mekruh g�r�lm��, Muharrem ay�n�n 10. g�n� ile birlikte 9. veya 11. g�n�n�n� de oru�lu ge�irmek tavsiye edilmi�tir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ay�n�n sadece 10. g�n� oru� tutmam��t�r (Tirmiz�, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. g�n� oru� tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmu�tur.

  MUHARREM AYI �BADETLER� NELERD�R?

  “Muharrem” h�rmet edilen anlam�ndad�r. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) taraf�ndan Allah’�n ay� diye nitelendirilmi�tir. Bu niteleme Muharrem ay�n�n faziletine, ilah� feyz ve bereketinin bollu�una i�arettir. M�barek g�n ve gecelerde farz, vacip h�km�nde ba�lay�c� �zel bir ibadet �ekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ay�na �zel bir nafile namaz�n oldu�una dair herhangi bir rivayet mevcut de�ildir.

  M�barek g�n ve gecelerde kaza namazlar� olanlar�n �ncelikle kaza namazlar�n� k�lmalar� uygun olur. Ayr�ca Kur’an okumak ve anlamak, din� eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla me�gul olmak da unutulmamal�d�r.

  Muharrem ay� i�erisinde oru� tutmak ise, m�stehabt�r. Bu ay�n ba��nda, sonunda veya ortas�nda yani 13, 14, 15’inci g�nlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci g�nlerinde oru� tutulabilir.

  Res�l-i Ekrem (s.a.s.) ��yle buyurmu�lard�r: “Ramazan orucu d���nda en faziletli oru�, Allah’�n ay� Muharremde tutulan oru�tur. Farzlar d���nda en faziletli namaz da gece namaz�d�r.” (M�slim, S�y�m, 202-203; Eb� D�v�d, Savm 55; Tirmiz�, Sal�t, 212; Nes��, K�y�m�’l-leyl, 6)

  MUHARREM AYI ORUCU

  Muharrem’in onuncu g�n� ���r� g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir. Zira Res�lullah (s.a.s.), ���r� g�n�nde oru� tutmu� ve bunu m�sl�manlara tavsiye etmi�tir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin ���r� g�n�nde oru� tuttuklar�n� g�rm�� ve “Bu g�n ni�in oru� tutuyorsunuz?” diye sormu�tu. “Bu, hay�rl� bir g�nd�r. Allah, o g�nde Ben� �sr�il’i d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) Hz. M�s� o g�n oru� tuttu.” dediklerinde Res�lullah da (s.a.s.) “Ben M�s�’ya sizden daha lay���m (yak�n�m).” buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti.

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu g�nde oru� tutulmas�n� te�vik eden ba�ka hadisleri de vard�r. Bir hadiste, “���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n g�nahlar�na keff�ret olaca��n� zannederim.” buyurmu�tur. Ba�ka bir hadiste de ���r� orucuna i�aret ederek “Ramazan orucundan sonra en faz�letli oru� Allah’�n ay� olan Muharrem ay�nda tutulan oru�tur.” buyurmu�tur.

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet i�in ertesi sene ���r� orucunu Muharrem’in dokuzuncu g�n� de tutaca��n� s�ylemesi; bu orucun Muharrem ay�n�n 9. ve 10. veya 10. ve 11. g�nlerinde tutulmas�n�n daha do�ru olaca��na i�aret etmektedir. �u da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz k�l�n�nca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin ���r� orucu tutup isteyenlerin tutmayabilece�ini belirtmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Muharrem'in 10. g�n� neler yap�l�r? Muharrem ay�nda yap�lacak ibadetler nelerdir?

  Muharrem'in 10. g�n� neler yap�l�r? Muharrem ay�nda yap�lacak ibadetler nelerdir?

  Muharrem ay� Temmuz'un 30'u itibariyle ba�lad�. �slam alemi a��s�ndan b�y�k �neme sahip Muharrem ay�n� ibadet ederek de�erlendirmek isteyen M�sl�manlar bu ayda neler yap�laca��n� ara�t�rmaya ba�lad�. Muharrem ay�nda ibadet etmek �ok faziletlidir. �zellikle Muharrem'in 10. g�n� (A�ure G�n�) oru� tutmak s�nnettir. Peki Muharrem ay�nda yap�lacak ibadetler nelerdir? Muharrem'in 10 g�n� neler yap�l�r?

  MUHARREM'�N 10. G�N� NELER YAPILIR?

  Muharrem ay�nda sadece oru� ibadetinin yan� s�ra; Dua, namaz, zikir ve tesbih �ekilerek Allah'�n rahmetinden faydalanmak m�mk�nd�r.

  MUHARREM AYINDA YAPILACAK �BADETLER NELERD�R?

  Muharrem ay�, Ramazan ay�ndan sonra oru� tutman�n en faziletli oldu�u ayd�r.

  Muharrem'in onuncu g�n� ���r� g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir. Zira Res�lullah (s.a.s.), ���r� g�n�nde oru� tutmu� ve Muharrem ay�nda yap�lacak ibadetler aras�nda oru� tutmay� �mmetine tavsiye etmi�tir.

  Rasul�llah'�n Muharrem ay�nda oru� tutulmas�n� te�vik eden hadisleri vard�r. Peygamber efendimiz bir Hadis-i �erif'inde, ���r� orucuna i�aret ederek "Ramazan orucundan sonra en faz�letli oru� Allah'�n ay� olan Muharrem ay�nda tutulan oru�tur." (Tirmiz�, Savm, 40) buyurmu�tur.

  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Medine'ye gelince, yahudilerin ���r� g�n�nde oru� tuttuklar�n� g�rm�� ve "Bu g�n ni�in oru� tutuyorsunuz?" diye sormu�tu. "Bu, hay�rl� bir g�nd�r. Allah, o g�nde Ben� �sr�il'i d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) Hz. M�s� o g�n oru� tuttu." dediklerinde Res�lullah da (s.a.s.) "Ben M�s�'ya sizden daha lay���m (yak�n�m)." buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m, 127-128).

  MUHARREM'�N 10. G�N� (A�URA) NE ZAMAN?

  Muharrem ay�n�n 10. g�n� olan A�ure g�n� ise A�ustos'un 8'ine denk geliyor.

  MUHARREM AYINDA HANG� G�NLER ORU� TUTULUR?

  Hanef� ve Malik� mezheplerinde muharremin 9. g�n� ile birlikte 10. g�n� ya da 10.g�n ile 11. g�n� oru� tutulmas� s�nnet kabul edilmektedir. ��fi�ler ise bu ay�n 9 ve 10. g�nlerinde oru� tutmay� m�stehap sayar.

  MUHARREM AYINDA TEK G�N ORU� TUTULUR MU?

  Diyanet'te yer alan bilgilere g�re, Res�lullah (s.a.s.), "���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n (k���k) g�nahlar�na keff�ret olaca��n� umar�m." (Tirmiz�, Savm, 48) buyurarak, �mmetine bu g�nde oru� tutmay� tavsiye etmi�lerdir.

  Hz. Peygamber (s.a.s.) d�neminde Yah�diler sadece Muharrem ay�n�n 10. (���r�) g�n�nde oru� tuttuklar�ndan, onlar�nkine benzememesi i�in �ncesine veya sonuna bir g�n ilave edilerek oru� tutulmas�n� tavsiye etmi�tir. Baz� rivayetlerde ise bir �ncesine ve bir sonras�na ilave ederek �� g�n oru� tutulmas�n� tavsiye etmi�tir (M�ttek�, Kenz�'l-umm�l, VIII, 570). Bu nedenle ���r� g�n� oru� tutulurken �nemli olan ���r� g�n�n� yaln�z tutmamakt�r. Bir �nceki veya sonraki g�n� ilaveyle iki g�n oru� tutulabilece�i gibi her ikisini de ilave ederek �� g�n de tutulabilir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Muharrem ayının 10. Günü yapılması gerekenler ve Aşure günü yapılması gerekenler! Aşure günü ibadetleri ile Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? - Yaşam Haberleri

  Muharrem ayının 10. Günü yapılması gerekenler ve Aşure günü yapılması gerekenler! Aşure günü ibadetleri ile Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? - Yaşam Haberleri

  MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

  Muharrem ayı boyunca kılınacak namazlardan sonra 11 defa:

  La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

  11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir. Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

  "Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

  Türkçe Anlamı:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.

  365 defa Âyete'l-Kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap