Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  muharrem ayının 9 ve 10 günü oruç tutmak

  1 ziyaretçi

  muharrem ayının 9 ve 10 günü oruç tutmak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Muharrem ayında hangi gün oruç tutulur? 2022 Muharrem ayı 10.gün orucu detayları!

  Muharrem ayında hangi gün oruç tutulur? 2022 Muharrem ayı 10.gün orucu detayları!

  Muharrem ayında hangi gün oruç tutulur? 2022 Muharrem ayı 10.gün orucu detayları!

  Muharrem ayının bugün başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar Muharrem ayı orucuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Muharrem ayı orucu hangi gün tutulur? İşte detaylar…

  Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı ile ilgili detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Muharrem ayı Temmuz ayının sonunda başlayacak. Bu ay Muharrem ayı orucu ve aşure yapımı ile önemli bir yere sahiptir. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.  Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. 

  AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

  2022 yılı Muharrem ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yayımlandı. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

  MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

  Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir.

  İbn Abbas r.a. ise bu konuyu şöyle ifade etmiştir:

  Rasulullah s.a.v. Medine'ye gelince Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

  "Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun'u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları'nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah'a şükretmek için bu orucu tutuyoruz"

  "Ben Musa'ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını söyledi". (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

  Rasulullah (s.a.v.) Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, Yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)

  Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

  Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

  Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor:

  “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

  Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü’l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Muharrem'in 10. g�n� oru� tutulur mu?

  Muharrem'in 10. g�n� oru� tutulur mu?

  MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

  Muharrem ay�n�n 9. ve 10 g�n�n�n oru�la ge�irilmesinin yan�nda namazlara da dikkat edilmelidir. �zellikle farz olan 5 vakit namaz� kazaya b�rak�lmamas� gerekir. Bunun yan�nda ge�mi� namazlar�n kazas�n�n yap�lmas�, t�vbe edilmesi yap�lmas� tavsiye edilen ibadetlerdendir.

  Peygamberimiz Muharrem ay�n�n 9–10. veya 10–11. g�nlerinde oru� tutmay� tavsiye etmi�tir. Ancak Muharrem ay�n�n sadece 10. g�n�n� oru�lu ge�irmek mekruhtur.

  Yaln�zca A�ure g�n� oru� tutulmas� Yahudilere benzeme endi�esi ile mekruh g�r�lm��, Muharrem ay�n�n 10. g�n� ile birlikte 9. veya 11. g�n�n�n� de oru�lu ge�irmek tavsiye edilmi�tir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ay�n�n sadece 10. g�n� oru� tutmam��t�r (Tirmiz�, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. g�n� oru� tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmu�tur.

  MUHARREM AYI �BADETLER� NELERD�R?

  “Muharrem” h�rmet edilen anlam�ndad�r. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) taraf�ndan Allah’�n ay� diye nitelendirilmi�tir. Bu niteleme Muharrem ay�n�n faziletine, ilah� feyz ve bereketinin bollu�una i�arettir. M�barek g�n ve gecelerde farz, vacip h�km�nde ba�lay�c� �zel bir ibadet �ekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ay�na �zel bir nafile namaz�n oldu�una dair herhangi bir rivayet mevcut de�ildir.

  M�barek g�n ve gecelerde kaza namazlar� olanlar�n �ncelikle kaza namazlar�n� k�lmalar� uygun olur. Ayr�ca Kur’an okumak ve anlamak, din� eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla me�gul olmak da unutulmamal�d�r.

  Muharrem ay� i�erisinde oru� tutmak ise, m�stehabt�r. Bu ay�n ba��nda, sonunda veya ortas�nda yani 13, 14, 15’inci g�nlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci g�nlerinde oru� tutulabilir.

  Res�l-i Ekrem (s.a.s.) ��yle buyurmu�lard�r: “Ramazan orucu d���nda en faziletli oru�, Allah’�n ay� Muharremde tutulan oru�tur. Farzlar d���nda en faziletli namaz da gece namaz�d�r.” (M�slim, S�y�m, 202-203; Eb� D�v�d, Savm 55; Tirmiz�, Sal�t, 212; Nes��, K�y�m�’l-leyl, 6)

  MUHARREM AYI ORUCU

  Muharrem’in onuncu g�n� ���r� g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir. Zira Res�lullah (s.a.s.), ���r� g�n�nde oru� tutmu� ve bunu m�sl�manlara tavsiye etmi�tir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin ���r� g�n�nde oru� tuttuklar�n� g�rm�� ve “Bu g�n ni�in oru� tutuyorsunuz?” diye sormu�tu. “Bu, hay�rl� bir g�nd�r. Allah, o g�nde Ben� �sr�il’i d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) Hz. M�s� o g�n oru� tuttu.” dediklerinde Res�lullah da (s.a.s.) “Ben M�s�’ya sizden daha lay���m (yak�n�m).” buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti.

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu g�nde oru� tutulmas�n� te�vik eden ba�ka hadisleri de vard�r. Bir hadiste, “���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n g�nahlar�na keff�ret olaca��n� zannederim.” buyurmu�tur. Ba�ka bir hadiste de ���r� orucuna i�aret ederek “Ramazan orucundan sonra en faz�letli oru� Allah’�n ay� olan Muharrem ay�nda tutulan oru�tur.” buyurmu�tur.

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet i�in ertesi sene ���r� orucunu Muharrem’in dokuzuncu g�n� de tutaca��n� s�ylemesi; bu orucun Muharrem ay�n�n 9. ve 10. veya 10. ve 11. g�nlerinde tutulmas�n�n daha do�ru olaca��na i�aret etmektedir. �u da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz k�l�n�nca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin ���r� orucu tutup isteyenlerin tutmayabilece�ini belirtmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Muharrem ayının 9. ve 10. günleri ne zaman? İşte oruç tutulacak tarihler Foto Galeri | STAR

  Muharrem ayının 9. ve 10. günleri ne zaman? İşte oruç tutulacak tarihler Foto Galeri | STAR

  D�YANET D�N� G�NLER TAKV�M� - 2020


  20 A�USTOS-2020 PER�EMBE H�CR� YILBA�I (MUHARREM 1442 )


  29 A�USTOS-2020 CUMARTES� A�URE G�N� (MUHARREM 1442 )

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap