Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milletvekilliği için istifa eden kamu görevlileri

  1 ziyaretçi

  milletvekilliği için istifa eden kamu görevlileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Milletvekilli�i Aday Adayl��� ��in �stifa Eden Kamu G�revlileri - Memurlar.Net

  Milletvekilli�i Aday Adayl��� ��in �stifa Eden Kamu G�revlileri - Memurlar.Net

  �stifa haberi taraf�m�za ula�an kamu g�revlileri �u �ekilde:

  CEMAL AKIN - BARTIN BELED�YE BA�KANI

  Bart�n'da 3 d�nemdir �st �ste Belediye Ba�kanl��� g�revinde bulunan Cemal Ak�n, MHP'den milletvekili aday aday� olmak i�in g�revinden istifa etti. Ba�kan Ak�n, Belediye �n�ndeki t�rende yapt��� konu�mada, "Bart�n'�m�za daha fazla faydal� olabilmek ad�na ��kt���m�z kutlu bir yolun ba�lang�c� olacak in�allah." dedi.

  MEHMET SARI - AMASYA BELED�YE BA�KANI

  Amasya Belediye Ba�kan� Mehmet Sar�, partisi MHP'den milletvekilli�i aday adayl��� i�in g�revinden ayr�ld�.

  4 y�ll�k g�rev s�resinde birlikte g�rev yapt��� belediye �al��anlar�na te�ekk�r eden Mehmet Sar�, "�n�m�zdeki s�re�te milletvekili olarak �lkemize, partimize hizmet etmek i�in aday oluyorum" dedi.

  Amasyal�lar�n mutlu bir �ekilde ya�amalar� i�in projelere ve �al��malara imza att���n� belirten Sar�, "Amasya'n�n aday�y�m. Amasya'y� kim seviyorsa, 'ben Amasya'y� seviyorum' diyorsa ben onun aday�y�m. E�er sizde bana destek olur, yol arkada�� olur, Ankara yolculu�unu beraber yaparsak, belediyemizde nas�l kap� yoksa, orada da kap�m a��k olacak" diye konu�tu.

  MET�N ERT�RK - KUYUCAK BELED�YE BA�KANI

  Memurlar i�in aday adayl��� s�resinin bitimine dakikalar kala Kuyucak Belediye Ba�kan� Metin Ert�rk'�n, milletvekilli�i aday adayl��� i�in belediye ba�kanl��� g�revinden istifa etti�i ��renildi.

  Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'�n se�im karar�n� imzalamas�n�n ard�ndan 14 May�s se�imlerinde adayl�k i�in kamudan istifa s�resi 16 Mart'ta sona erdi. S�renin dolmas�na dakikalar kala AK Parti'li Kuyucak Belediye Ba�kan� Metin Ert�rk'ten ise adayl�k hamlesi geldi. Kaymakaml�k binas�na giderek son dakika istifas�n� sunan Ba�kan Ert�rk, AK Parti'den milletvekili aday aday� olmak i�in belediye ba�kanl��� g�revinden istifa etti.

  MAKSUT BALMUK - ��RETMEN

  E�itimci Maksut Balmuk milletvekili aday aday� olmak i�in istifa etti

  Maksut BALMUK yapt��� a��klamada "Korkmadan, b�kmadan haks�zl�klar�n kar��s�nda duran bir ��retmen olarak, 2006 y�l�ndan beri yazd���m yaz�larla �zellikle ��retmenlerin sesi olmaya �al��t�m. Y�zbinlerce okuyucuya ula�an yaz�lara imza att�m. Bug�n her ��retmenler odas�nda en az bir ��retmenin belle�inde yer etti�imi d���n�yorum. Bug�n s�n�ftan ��karak o s�n�flarda dokundu�um onbinlerce ��rencime olan inanc�mla ve y�ksek ��renim dahil 28 milyonu bulan ��rencilerin, 2 milyon e�itim ve bilim emek�isi ile t�m vatanda�lar�m�z�n TBMM'de sesi olmak i�in Lise y�llar�m�n ge�ti�i, meslek hayat�m dahil 40 y�la yak�n ikamet etti�im �stanbul 3.B�lgeden Milletvekili se�imlerinde aday olmak i�in 14 May�s 1997 de ba�lad���m kamu g�revimden ayr�l�yorum." dedi.

  HAL�L ELDEM�R - SA�LIK BAKAN YARDIMCISI

  25 ve 26'inci d�nem AK Parti Bilecik Milletvekilli�i yapan Sa�l�k Bakan Yard�mc�s� Halil Eldemir g�revinden istifa etti. Eldemir'in g�revinden 14 May�s 2023'te ger�ekle�tirilecek se�im �ncesi AK Parti'den milletvekili aday adayl��� ba�vurusu yapmak i�in istifa etti�i ��renildi.

  Eldemir'in �n�m�zdeki g�nlerde AK Parti Bilecik milletvekili aday adayl��� ba�vurusu yapaca�� ��renildi.

  MEHMET SADIK TUN� - KAYSER� VAL� YARDIMCISI

  Kayseri Vali Yard�mc�s� Mehmet Sad�k Tun�, AK Parti �zmir'den milletvekili aday adayl���na ba�vurmak i�in g�revinden istifa etti.

  Kayseri Vali Yard�mc�s� Mehmet Sad�k Tun�, AK Parti �zmir'den aday aday� olmak i�in g�revinden istifa etti. Valilik personeliyle vedala�an Tun�, valilikten ayr�ld�.

  SEL�UK �EB� - SPOR H�ZMETLER� GENEL M�D�RL��� SPORCU YET��T�RME DA�RE BA�KANI

  Spor Hizmetleri Genel M�d�rl��� Sporcu Yeti�tirme Daire Ba�kan� Sel�uk �ebi, milletvekili aday aday� olmak i�in g�revinden istifa etti�ini a��klad�.

  D�nya �ampiyonu eski milli g�re��i, sosyal medya hesab�ndan yapt��� a��klamada, "14 May�s'ta yap�lacak 28. D�nem Milletvekili Genel Se�iminde, AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayl��� i�in mevcut g�revimden istifa ettim. Yar�n saat 15.00'te il ba�kanl���m�zda ba�vurumuzu yapaca��z. Dualar�n�z� bekler, hepinize sevgi ve sayg�lar�m� sunar�m." ifadelerini kulland�.

  G�RKAN ���NC� - HOPA KAYMAKAMI

  Artvin'in Hopa Kaymakaml��� g�revini b�rakan G�rkan ���nc�, AK Parti Trabzon Milletvekilli�i i�in aday aday� oldu.

  Artvin'in Hopa il�esinde 19 Eyl�l 2021 tarihinden itibaren Kaymakaml�k g�revini y�r�ten G�rkan ���nc�, AK Parti Trabzon Milletvekilli�i i�in aday adayl��� i�in g�revini b�rakt�. AK Parti Trabzon �l Ba�kanl���'na gelen ���nc�, ba�vurusunu �l Ba�kan� Sezgin Mumcu'ya verdi.

  RAHM� DO�AN - HATAY VAL�S�

  Hatay Valisi Rahmi Do�an, 28. D�nem Milletvekili Genel Se�imi'nde "memleketim Sivas'tan 'aday aday�' olmak i�in g�revimden ayr�lm�� bulunmaktay�m." dedi.

  ZEK� KORKUTATA - CUMHURBA�KANI �DAR� ��LER BA�KANLI�I M��AV�R�

  Cumhurba�kan� �dari i�ler Ba�kanl��� M��aviri Zeki Korkutata Bing�l'den milletvekili aday� olmak i�in istifa etti.

  AL� KESK�NKILI� - MKE Genel M�d�r Yard�mc�s�

  MKE Genel M�d�r Yard�mc�l��� g�revinden istifa eden Ali Keskink�l��, memleketi Karab�k'te AK Parti'den milletvekili aday adayl��� ba�vurusunda bulundu.

  Do�. Dr. KEMAL �AMLIO�LU-Cumhurba�kanl��� E�itim ve ��retim Politikalar� Kurulu �yesi

  Cumhurba�kanl��� E�itim ve ��retim Politikalar� Kurulu �yesi ve Yeni T�rk Edebiyat� AHBV �niversitesi Genel Sekreteri Do�. Dr. Kemal �aml�o�lu Ak Parti'den milletvekili aday adayl��� i�in g�revinden istifa etti�ini a��klad�.

  UMUT TUNCER - �L K�LT�R VE TUR�ZM M�D�R�

  TAH�R EMRE CAN - GEN�L�K VE SPOR �L M�D�R�

  AL� SARI - RT�K DA�RE BA�KAN YARDIMCISI

  Radyo ve Televizyon �st Kurulu'nda (RT�K) �zin ve Tahsisler Dairesi Ba�kan Yard�mc�s� Ali Sar�, 14 May�s 2023 Genel Se�imleri i�in AK Parti'den Milletvekili Aday� olabilmek i�in g�revinden istifa etti.

  DR. S�LEYMAN G�K - �ROLOJ� UZMANI

  Mehmet Akif �nan E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi'nde g�rev yapan �roloji Uzman� Doktor S�leyman G�k, milletvekili aday aday� olmak i�in bu g�revinden istifa etti.

  Uzun y�llard�r Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) yak�nl���yla bilinen ve daha �nce de partiden milletvekili aday� olan Doktor S�leyman G�k, yine CHP �anl�urfa Milletvekili Aday Aday� olmak i�in kollar� s�vad�.

  Ge�ti�imiz g�nlerde CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l��daro�lu ile g�r��en Doktor S�leyman G�k, 2007 Genel Se�imlerinde CHP'den 4. s�ra milletvekili aday�, 2011 Genel Se�imlerinde ise yine CHP'den 2. s�ra milletvekili aday� olmu�tu.

  Milletvekili olmak isteyen kamu g�revlilerinin 16 Mart'ta kadar bu g�revlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

  H�SEY�N ASLIHAN - BELED�YE BA�KAN YARDIMCISI

  Eyy�biye Belediye Ba�kan Yard�mc�s� H�seyin Asl�han, g�revinden istifa ederek AK Parti �anl�urfa Milletvekili Aday Aday� olacak.

  KURTULU� YILMAZ-�L �ZEL �DARES� GENEL SEKRETER�

  K�r�ehir �l �zel �daresi Genel Sekreteri Kurtulu� Y�lmaz, 14 May�s tarihinde yap�lacak olan Cumhurba�kanl��� ve Milletvekilli�i se�imleri i�in g�revinden istifa etti.

  �SMA�L �ALGAN -�L GEN�L�K VE SPOR M�D�R�

  Kocaeli �l Gen�lik Spor M�d�rl���nde Yat�r�m �n�aat �ube M�d�r� iken iki y�l �nce A�r�'ya, ge�en y�l a�ustos ay�nda ise Giresun'a �l Gen�lik ve Spor M�d�r� olarak atanan �smail �algan istifas�n� verdi

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Milletvekili Aday Adaylığı İçin Kamudan İstifa Süreci Sona Erdi - Memurlar.Net

  Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi. İşte istifa edenler

  Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi. İşte istifa edenler

  Aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 2023 Perşembe gününe kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyordu. YSK kararı için tıklayınız.

  İstifa etmesi gereken kamu görevlileri şu şekilde: 

  Hakimler ve savcılar, yüksek yargı mensupları, YÖK öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK üyeleri, kamu kurumlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (oda ve borsalar), kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurulu üyeleri.

  İşçilerin istifa etmesine gerek var mı?

  Anayasanın 76 ncı maddesine istinaden sürekli ve geçici işçilerin milletvekili genel seçiminde aday olabilmek için istifa etmelerine gerek bulunmamaktadır.

  Milletvekilliği seçimi istifa dilekçesinde neler yazmalı?

  Görevden ayrılma dilekçesinde şunlar yazılabilir.

   "14 Mayıs 2023 tarihinde tarihinde gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum." 

  İstifanın kabulü gerekiyor

  İstifa edecek memurun dilekçesinin ilgili idare tarafından hızlı bir şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Zira başvurular 16 Mart'ta sona erecektir. Milletvekilliği için yapılacak istifanın kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

  İşte milletvekilliği için istifa edenler

  - Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den aday olmak için görevinden istifa etti.

  - Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, CHP’den Milletvekili adayı olmak için memurluktan istifa etti.

  - Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, memleketi Kocaeli'den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

  - Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa etti.

  - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun yıllardır uzman doktor olarak görev yapan Süleyman Gök, görevinden istifa ederek CHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı oldu.

  - Kocaeli Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D Öğretim üyesi Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, CHP'den aday olmak için, öğretim üyeliği görevinden Milletvekili adaylığı için istifa etti. 

  - AK Parti Gaziantep Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke görevinden istifa etti. Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeçi ve Gaziantep  Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın da istifa etmesi bekleniyor.

  - Adalet Bakanlığı’nda Hakim -Yüksek Müşavir olarak görev yapan Ayhan Cerebal  Ordu’dan milletvekili aday adayı olacak. Cürebal, bugün itibariyle istifa ettiğini ve AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.

  Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tahir Emre Can, AK Parti’deki görevinden istifa ettiğin açıkladı.

  - Burdur'da aday adaylığı için uzun süredir ismi geçen MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, Burdur Milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

  - İBB'nin AKParti'li meclis üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

   - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Sarı, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için AK Parti’den Milletvekili Adayı olabilmek için görevinden istifa etti

  - Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Aykar CHP’den milletvekili aday adayı olacak

  - Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, görevinden istifa ederek AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olacak.

  - Kocaeli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Doç.Dr. Hasan Naz, görevinden istifa ederek  CHP’den milletvekili aday adayı olacak

  - Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Amasya'dan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

  - Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, AK Parti'den Nevşehir Milletvekili Aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

  - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

  - Hatay Valisi Rahmi Doğan, devlet büyüklerinin de müsaadelerile Sivas'tan Ak Parti'den aday adayı olmak için istifa ettiğini açıkladı.

  - Cumhurbaşkanı İdari işler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata Bingöl'den Ak Parti'den milletvekili adayı olmak için istifa etti-

  - Karaman Defterdarlığı görevine atanan ve o tarihten beri bu görevi yürüten Yüksel Ertekin Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

  - Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, görevlerinden istifa ederek, AK Parti Ankara 2.Bölge Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru yaptı.

  - Necmettin Erbakan Üniversitesi Cerrahi tıp bilimleri bölümü, Genel cerrahi Anabilim dalında görevli Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu İyi Parti'den aday olmak için istifa etti.

  - Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık Ak Parti’den Kahramanmaraş Milletvekilli olmak için istifa etti.

  - Artvin’in Hopa Kaymakamlığı görevini bırakan Gürkan Üçüncü, AKParti Trabzon Milletvekilliği için aday adayı oldu.

  - Akçaabat eski Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Birinci, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda milletvekili aday Adaylığını açıkladı

  - Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi görevinden istifa etti. MHP'den aday adayı olacak

  - MHP Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Abdurahman Kınalı görevinden istifa ederek, MHP Trabzon milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

  - Cumhurbaşkanı İdari işler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata Bingöl'den milletvekili adayı olmak için istifa etti.

  - MKE Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Ali Keskinkılıç, memleketi Karabük'te AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

  - Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, Kars'tan Ak Partiden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

  - TİGEM Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Duran Ak Parti'den Adıyaman'dan aday adayı olmak için istifa etti.

  - Yalova Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Vefa Salman CHP milletvekili aday adaylığı için istifa etti

  - Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

  - Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, milletvekili aday adayı olmak istifa etti. 

  - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) görevinden emekliye ayrılarak AK Parti'den 28'inci dönem milletvekili aday adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

  - Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti

  Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz 14 Mayıs seçimlerinde milletvekilliği seçimleri öncesinde görevinden istifa ederek aday adaylığını açıkladı.

  - Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, milletvekili aday adalığı için Tıp Fakültesi Öğretim üyeliği görevinden istifa etti

  - Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya bugün görevinden istifa etti.

  - Uzm. Matematik Öğretmeni, TÜRKAV Konya Şube Başkanı Süleyman Nur, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Aday Adayı olmak için bulunduğu kamu görevinden istifa etti.

  - SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Burdur İl Müdürü Bayram Balban, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

  - Körfez İlçe Hereke Sümer İlkokulu’nda Okul Müdürü olarak vazife yapan 28 yıllık eğitimci Suat Yazan; Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili Aday Adayı olmak için görevinden istifa ederek, adaylık başvurusunda bulunacak.

  - Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

  - Muğla’nın Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

  - Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Müdürü Ali Paşa Naipoğlu, İYİ Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

  - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

  - Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi RENÇBER, Adıyaman milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı

  Yazı kaynağı : gazetememur.com

  Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

  Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap