Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milletvekili olmak için askerlik şart mı

  1 ziyaretçi

  milletvekili olmak için askerlik şart mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�RK�YE B�Y�K M�LLET MECL�S�

  Say�n �zkan�

  RAMAZAN KER�M �ZKAN (Burdur) - Say�n Ba�kan, arac�l���n�zla Say�n Bakan�m�za bir soru sormak istiyorum.

  Anayasa'm�zda milletvekili se�ilebilmek i�in askerli�i yapm�� olma veya askerlikten muaf olma ko�ulu zorunludur. Ancak, �lkemiz ger�ekleri, e�itim ve ��retimden dolay� �niversite bitirme ya��n� en erken yirmi ��, yirmi d�rt olarak belirlemektedir. Bu durumda, erkek milletvekili adaylar� aras�nda ��retim engelinden dolay� yirmi be� ya��nda aday olabilme bir sorun te�kil edecektir. Bu sorunu a�mak i�in herhangi bir ��z�m�n�z var m�?

  Te�ekk�r ederim.

  BA�KAN - Te�ekk�r ediyorum Say�n �zkan.

  Say�n �zdo�an.

  �BRAH�M �ZDO�AN (Erzurum) - Te�ekk�r ediyorum Say�n Ba�kan�m.

  Arac�l���n�zla Say�n Bakana �u sorular� tevcih etmek istiyorum: Bu anayasal maddeyi �ktidar Partisi ve muhalefet partileri olarak hep birlikte ��kard�n�z, se�ilme ya��n�n otuzdan yirmi be�e d���r�lmesi hususunda, ��nk� tek ba��na AK Partinin g�c� yetmiyordu, 355 oldu�u i�in milletvekili say�s�. Bundan, tabii, biz Anavatan Partisi olarak �ok memnuniyet duyuyoruz.

  Yaln�z yirmi be� ya��nda se�ilme hakk� verilmekle birlikte, �lkemizde gen�lerin bir y���n sorunu vard�r. Bu sorunlardan �nemlileri de Siyasi Partiler Yasas�'n�n ve di�er Yasa'n�n, Se�im Kanunu'nun de�i�tirilmesi laz�md�r. Yani, daha do�ru bir deyimle lider sultas�n�n kald�r�lmas� laz�md�r, delege sultas�n�n kald�r�lmas� laz�md�r, mesela dar b�lge sisteminin getirilmesi laz�md�r. �leri bir vaziyet olarak bunu kabul etti�imiz zaman�

  BA�KAN - Say�n �zdo�an, l�tfen sorunuzu sorar m�s�n�z.

  �BRAH�M �ZDO�AN (Erzurum) - Hemen soruyorum.

  BA�KAN - Bu kadar yorum yeter Say�n �zdo�an.

  �BRAH�M �ZDO�AN (Erzurum) -Te�ekk�r ediyorum.

  �ileride Siyasi Partiler Yasas� ve Se�im Kanunu de�i�tirilecek midir?

  Te�ekk�r ediyorum.

  BA�KAN - Te�ekk�r ediyorum Say�n �zdo�an.

  Say�n Emek�

  AT�LA EMEK (Antalya) - Te�ekk�r ederim Say�n Ba�kan.

  Arac�l���n�zla Say�n Bakana sormak istiyorum. Anayasa'm�z� gen�lerimiz i�in de�i�tirdik ve se�ilme ya��n� yirmi be�e indirdik, bug�n de Se�im Yasas�'n� Anayasa'm�za uyarl�yoruz.

  �imdi, yirmi be� ya��nda gen�lerimiz milletvekili se�ilebilecekler. Ancak, yirmi be� ya��nda gen�lerimiz a��s�ndan, ekonomik ba��ms�zl�klar� bulunmad��� ve bir H�k�met �yemizin, yak�n bir tarih �ncesinde "Y�lda 500 bin i�siz i�sizler ordusuna kat�lmakta." �eklinde bir a��klamas� bulundu�una g�re ve �zellikle, �niversiteyi bitirmi�, master yapm��, doktora yapm��, yani nitelikli yeti�tirdi�imiz insanlar bug�n �lkede i� bulamazken, sadece att���m�z -ama tabii sevindirici olan- hepimizin destekledi�i bu ad�m kar��s�nda, ekonomik ba��ms�zl���n� sa�layamam�� gen�lerimizin siyasi ba��ms�zl���n� nas�l sa�layaca��z? �lkedeki nitelikli i�sizlik sorununu nas�l ��zece�iz?

  Te�ekk�r ederim.

  BA�KAN - Te�ekk�r ederim Say�n Emek.

  Say�n Kaya�

  YILMAZ KAYA (�zmir) - Te�ekk�r ediyorum Say�n Ba�kan.

  Say�n Bakan, �ok k�sa s�re �nce ya�ad���m �� tane somut olay� k�saca anlataca��m.

  Bir arkada��m�n b�rosuna gitti�imde, �ay servisi yapan gen� k�z�m�z�n ODT� mezunu oldu�unu; bir sekreter arkada��m�za rastlad���mda, makine m�hendisli�i fak�ltesi ve i�letme fak�ltesi mezunu oldu�unu ��rendim. Bir arkada��m�z, hukuk fak�ltesi mezunu oldu�u halde, "spor ayakkab�s� giyiyorum, ��nk� sabah �zmir-Konak'a i� aramaya iniyorum, sabah y�r�yerek iniyorum, ak�am da y�r�yerek ��k�yorum, daha rahat oluyor" dedi�ine �ahit oldum.

  �imdi, bunlar� niye anlat�yorum: Say�n Bakan�m, bu gen�lerin, i�siz olmalar� nedeniyle ve kar�nlar� doymad�klar� i�in, siyasete ve siyaset�iye ne yaz�k ki g�veni kalmam��. Bu durumdaki gen�lerimizin, bu haldeyken, milletvekili se�ilme ya�� yirmi be�e inmesine ra�men, milletvekili aday� olmalar� �ok zor g�r�n�yor. Bu konuda ne yapmay� d���n�yorsunuz? Gen�leri siyasete �s�nd�rmay� nas�l d���n�yorsunuz?

  Te�ekk�r ediyorum.

  BA�KAN - Te�ekk�r ediyorum Say�n Kaya.

  Say�n K�l��

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği ertelenecek

  Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği ertelenecek

  İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat:G2, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Şirketimiz Scope Medya Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin (“Medyascope”) tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla internet sitemizde yer alan E-Bülten Aboneliği kısmından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olup, Şirketimiz tarafından başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaları https://medyascope.tv adresinde yer almaktadır.

  İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

  İşlenen kişisel verileriniz, E-Bülten Aboneliği aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, e-posta adresinizdir.

  Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler kapsamında promosyon, kampanya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında internet sitemizde yer alan E-Bülten Aboneliği bölümünde e-posta adreslerini bildiren kişilere Şirketimizin ticari olarak faaliyet gösterdiği alanlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapmasına ilişkin sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, aşağıdaki belirtilen işleme amaçlarıyla uygun süre zarfında, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  Şirketimiz, kişisel verileri “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir ve sadece zorunlu durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve aşağıda yer verilen amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

  Kişisel verileriniz KVKK’nın 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

  Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.eliteworldhotels.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

  6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

  “Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat: G2, Sarıyer/İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

  Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Medyascope ‘a iletmeniz durumunda Medyascope talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Medyascope tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

  Yazı kaynağı : medyascope.tv

  18 yaşta askerlik şartı kaldırıldı

  Seçilmek için askerlik şartı kalkıyor

  Seçilmek için askerlik şartı kalkıyor

  TBMM Kulisi'nde gazetecilerin teklifle ilgili sorularını yanıtlayan Canikli, teklif üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve tamamlandığında TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

  ASKERDEYKEN MİLLETVEKİLİ OLABİLECEK

  Anayasa değişikliği teklifinin 4 maddeden oluşacağını bildiren Canikli, “Seçilmek için askerlik şartı kaldırılıyor. Tecil imkanı getiriliyor. Kişi eğer askerliğini yapmadan seçilmişse, askerliğini görevi sona erince yapacak. Askerlikten kurtuluş yok. Eğer askerde iken seçilmişse askerliğini tamamlayacak. Bakaya ve kaçak konumda olanlar seçilemeyecek” diye konuştu.

  Canikli, er ve erbaşların oy kullanmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağını kaydetti.

  Teklifle, Anayasa'nın “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”yı düzenleyen 67. maddesindeki “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçilme hakkına sahip olduğu”nun yer alacağını, aynı maddede “silah altında bulunan er ve erbaşların da oy kullanabilecekleri yönünde değişiklik yapılacağını anlatan Canikli, ayrıca “milletvekilliği seçilme yeterliliği”ni düzenleyen 76. maddede milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürüleceğini, aynı maddede “yükümlü oldukları askerlik hizmetini yapmamış olanların milletvekilli seçilemeyeceklerine” ilişkin ifadenin de maddeden çıkarılacağını söyledi.

  Anayasa'da yapılacak değişikliğin, ilk seçimlerde uygulanması planlanıyor.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap