Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  millî eğitim bakanlığı öğretmenler günü kutlama yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  millî eğitim bakanlığı öğretmenler günü kutlama yönetmeliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I ��RETMENLER

  G�N� KUTLAMA Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Genel H�k�mler

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, Atat�rk��n Millet Mektepleri Ba���retmenli�ini kabul buyurduklar� 24 Kas�m tarihinin ��retmenler G�n� olarak kutlanmas�na ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, ��retmenler G�n�n�n ama�lar�n�, kutlama kurullar�n�n g�rev, yetki ve sorumluluklar� ile Kutlama G�n�ne ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Mill� E�itim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesi h�k�mlerine g�re haz�rlanm��t�r.

  ��retmenler G�n�n�n amac�

  MADDE 4 � (1) ��retmenler G�n�n�n amac�;

  a) B�t�n ��retmenlerin Atat�rk ilke ve ink�l�plar� ile Atat�rk��n e�itim ve ��retime ili�kin d���nce ve idealleri do�rultusunda birlik ve beraberliklerini s�rekli k�lmak,

  b) ��retmenler aras�ndaki sevgi ve sayg� ba�lar�n� kuvvetlendirmek ve meslek� dayan��may� canl� tutmak,

  c) 24 Kas�m tarihi itibar�yla adayl�k s�recini tamamlam�� ��retmenlerin yemin etmelerini sa�lamak, ��retmenlere mesleklerinin y�celi�i �uurunu vermek,

  �) Emekli olmu� ��retmenlerin hizmetlerini ��kranla anmak,

  d) ��retmenlik mesle�inin kamuoyuna daha iyi tan�t�lmas�n� sa�lamak ve kamuoyunu bilin�li ve duyarl� h�le getirmek,

  e) ��retmenlik mesle�inin toplumdaki de�erini korumak, y�celtmek ve sayg�nl���n� art�rmak,

  f) ��retmen, ��renci, veli ve okulun sosyal �evresiyle b�t�nl���n� canl� tutmak,

  g) ��retmenlik mesle�inde �evresinde tan�nan, sevilen ve �st�n ba�ar�s� bilinenlerin bu niteliklerini di�er meslekta�lar�na ve kamuoyuna �rnek olacak �ekilde tan�tmak,

  �) �ehit ve gazi ��retmenlerimiz ile e�itim personelini �e�itli etkinliklerle anarak hat�ralar�n� canl� tutmakt�r.

  �K�NC� B�L�M

  Kutlama Faaliyetleri

  Yap�lacak �al��malar

  MADDE 5 � (1) ��retmenler G�n� dolay�s�yla Mill� E�itim Bakanl��� merkez te�kilat� ba�ta olmak �zere il, il�e, okul ve kurumlar ile yurt d��� temsilciliklerinde olu�turulan kutlama kurullar�nca programlar haz�rlan�r. Haz�rlanan programlara g�re t�renler, sosyal, k�lt�rel ve sportif faaliyetler, 24 Kas�m g�n�n� i�ine alan hafta boyunca ger�ekle�tirilir.

  (2) Kutlama t�renleri, kutlama kurullar�nca kararla�t�r�lacak okul veya uygun g�r�lecek yerlerde yap�l�r.

  (3) Programlara m�lki idare erk�n�, emekli ��retmenler, �al��makta olan ��retmenler, Mill� E�itim Bakanl���nda g�rev yapan personel, ��renciler ile birlikte mezun ��renciler, veliler ve vatanda�lar davet edilir.

  ��retmenler G�n� kutlama programlar�

  MADDE 6 � (1) ��retmenler G�n� kutlama program�nda;

  a) Her y�l 24 Kas�m tarihinde An�tkabir�e Mill� E�itim Bakan�, il ve il�elerdeki Atat�rk an�t ve b�stlerine il/il�e mill� e�itim m�d�rl�kleri taraf�ndan �elenk konularak ba�ta Atat�rk olmak �zere T�rk Mill� E�itimine hizmetleri ge�en, �ehit olan ve ebediyete irtihal eden t�m ��retmenlerimize, e�itim personeline ve devlet b�y�klerimize sayg� duru�unda bulunulmas� ve �stikl�l Mar���n�n s�ylenmesi,

  b) Mill� E�itim Bakan� taraf�ndan g�n�n anlam ve �nemini belirten mesaj�n medya arac�l���yla payla��lmas�, 24 Kas�m tarihinde mahallinde yap�lan programlarda g�n�n anlam ve �nemini belirten konu�malar�n mill� e�itim m�d�rlerince yap�lmas�,

  c) ��retmenlik mesle�iyle ilgili sosyal, k�lt�rel, sportif ve sanatsal etkinliklerin d�zenlenmesi,

  �) Edebiyat, sanat ve bilim alanlar�nda, ��retmeni ve ��retmenlik mesle�ini konu alan yar��malar d�zenlenmesi ve derece alanlar�n �d�llendirilmesi,

  d) ��renciler aras�nda d�zeylerine g�re ��retmenlik mesle�i ile ilgili �iir, kompozisyon, resim ve benzeri yar��malar d�zenlenmesi, derece alanlara arma�anlar verilmesi,

  e) �mk�nlar �l��s�nde ��retmenlerin de g�rev alabilece�i a��k oturum, panel, sempozyum, konferans, inceleme ve benzeri etkinliklere yer verilmesi,

  f) Emekli ��retmenlerin; halen g�revde bulunan ��retmenler, ��renciler ve velilerle bir araya getirilmesine y�nelik etkinlikler d�zenlenerek, ��retmenlik mesle�i ve e�itim ��retimle ilgili deneyimlerinin payla��lmas� ve hat�ralar�n�n anlat�lmas�,

  g) Kamu kurum ve kurulu�lar� ve �zel kurulu�lar ile i� birli�i yap�larak, sosyal medya, TRT ve di�er bas�n yay�n kurulu�lar� yoluyla vatanda�lar�n ��retmenler G�n�ne kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�,

  �) �ehit olmu� ve ebediyete irtihal etmi� ��retmenler ile e�itim personelinin kabirleri ba��nda an�lmas�; gazi, hasta ve emekli ��retmenler ile e�itim personelinin ziyaret edilmesi,

  gibi faaliyetlere yer verilir.

  Kutlamalarda kullan�lacak materyal

  MADDE 7 � (1) 24 Kas�m g�n�n� i�ine alan hafta boyunca, e�itim kurumlar�nda ��retmenlikle ilgili ders i�i ve ders d��� faaliyetler yap�l�r. Kutlama g�n� e�itim kurumlar�, T�rk Bayra��, flamalar, afi�ler ve Atat�rk resimleri ile donat�l�r. Ba���retmen Atat�rk ba�ta olmak �zere T�rk ve d�nya tarihinde e�itim alan�nda ve ��retmenlik mesle�inde iz b�rakm�� �ahsiyetleri merkeze alan bas�l� ve dijital materyaller haz�rlan�r ve kamuoyuyla payla��l�r.

  Bas�n yay�n kurulu�lar� ile i� birli�i

  MADDE 8 � (1) Her y�l ��retmenler G�n� dolay�s�yla Merkez Koordinasyon Kurulunun yapaca�� d�zenlemelere g�re merkez, il, il�e, okul, kurum ve yurt d���ndaki kutlama kurullar�nca, TRT ve di�er bas�n yay�n kurulu�lar� yoluyla g�n�n anlam ve �nemini belirten yay�nlar yap�lmas� sa�lan�r.

  ���NC� B�L�M

  Kutlama Kurullar� ve G�revleri

  Kutlama kurullar�n�n kurulu�u

  MADDE 9 � (1) ��retmenler G�n� dolay�s�yla, Mill� E�itim Bakanl��� merkezinde, il, il�e, okul ve kurumlar ile yurt d��� temsilciliklerinde ��retmenler G�n� Kutlama Kurullar� olu�turulur.

  Okul/Kurum kutlama kurulu

  MADDE 10 � (1) Okul/kurum kutlama kurulu; okul/kurum m�d�r�n�n ba�kanl���nda bir m�d�r yard�mc�s�, ��retmenler kurulu taraf�ndan se�ilen bir ��retmen ile okul-aile birli�i ba�kan�ndan olu�ur. Gerekti�inde okul m�d�rl���nce kutlama kuruluna yeteri kadar ��retmen, veli ve ��renci temsilcisi g�revlendirilebilir.

  (2) Birle�tirilmi� s�n�fl� okullar, birbirine yak�n okullar, ��renci/��retmen say�s� az olan okullar; yak�nlar�ndaki okullarla i� birli�i yaparak kutlama kurullar� olu�turup ortak kutlama programlar� tertip edebilirler. Bu durumda kutlama kurulu; en �ok ��retmene sahip olan okulun m�d�r� ba�kanl���nda her okulun m�d�r�, m�d�r yetkili ��retmeni ve her okuldan birer ��retmen, okullar�n okul-aile birli�i ba�kanlar�ndan olu�ur.

  Okul/Kurum kutlama kurulunun g�revleri

  MADDE 11 � (1) Okul/kurum kutlama kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Her y�l eyl�l ay� i�inde �evre �zellikleri ve imk�nlar� g�z �n�nde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� haz�rlamak.

  b) Merkez, il ve il�e kutlama kurullar� taraf�ndan yay�mlanan genelge ve emirlerin gere�ini yapmak.

  c) Haz�rlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� ekim ay� ba��nda; bu konudaki �al��ma raporunu da en ge� ekim ay� sonuna kadar il�e kutlama kuruluna g�ndermek.

  �) Haz�rlanan plan ve programlara g�re ��retmenler G�n�n� anlam ve �nemine yara��r �ekilde kutlamak.

  d) ��retmenler G�n� t�renlerini izleyen 15 g�n i�inde de�erlendirme raporlar�n� il�e kutlama kuruluna g�ndermek.

  �l�e kutlama kurulu

  MADDE 12 � (1) �l�e kutlama kurulu; kaymakam�n ba�kanl���nda il�e mill� e�itim m�d�r�, il�e mill� e�itim m�d�rl���nde kutlamalardan sorumlu il�e mill� e�itim �ube m�d�r�, ��retmenevi m�d�r� ve halk e�itimi merkezi m�d�r� ile il�e mill� e�itim m�d�r�n�n teklif edece�i ve kaymakam�n uygun g�rece�i bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir orta dereceli okul m�d�r�nden olu�ur. Gerekti�inde kutlama kurulunda yeteri kadar okul y�neticisi ve ��retmen de g�revlendirilebilir.

  �l�e kutlama kurulunun g�revleri

  MADDE 13 - (1) �l�e kutlama kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Her y�l mart ay�n�n son haftas� i�inde �evre �zellikleri ve imk�nlar� g�z �n�nde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� haz�rlamak.

  b) Merkez Koordinasyon Kurulu ve il kutlama kurullar� taraf�ndan yay�mlanan genelge ve emirlerin gere�ini yapmak.

  c) Haz�rlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� may�s ay� sonuna; bu konudaki �al��ma raporunu da en ge� eyl�l ay� sonuna kadar il kutlama kuruluna g�ndermek.

  �) Haz�rlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlar�na g�re ��retmenler G�n�n�, anlam ve �nemine yara��r �ekilde kutlamak.

  d) ��retmenler G�n� t�renlerini izleyen 15 g�n i�inde de�erlendirme raporlar�n� il kutlama kuruluna g�ndermek.

  �l kutlama kurulu

  MADDE 14 � (1) �l kutlama kurulu; valinin veya g�revlendirece�i vali yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda mill� e�itim m�d�r�, kutlamalardan sorumlu mill� e�itim m�d�r yard�mc�s� veya �ube m�d�r�, ilde varsa hizmet i�i e�itim enstit�s� m�d�r� ile il mill� e�itim m�d�r�n�n teklif edece�i ve valinin uygun g�rece�i bir ��retmenevi, bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir orta dereceli okul m�d�r�nden olu�ur. Kurul �al��malar�na valinin veya yard�mc�s�n�n kat�lmamas� durumunda il mill� e�itim m�d�r� kurul ba�kanl��� g�revini y�r�t�r. Gerekti�inde kutlama kurulunda yeteri kadar okul y�neticisi ve ��retmen de g�revlendirilebilir.

  �l kutlama kurulunun g�revleri

  MADDE 15 � (1) �l kutlama kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Her y�l �evre �zelliklerini ve imk�nlar�n� g�z �n�nde bulundurarak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� mart ay�n�n ilk haftas� i�inde, bu konudaki �al��ma raporunu ise en ge� eyl�l ay� sonuna kadar haz�rlamak.

  b) Merkez Koordinasyon Kurulu taraf�ndan haz�rlanan genelge ve emirlerin gere�ini yapmak, bu genelge ve emirleri il�e kutlama kurullar�na ula�t�rmak.

  c) �l�e kutlama kurullar�ndan gelen kutlama faaliyetleri plan ve programlar�n� inceleyip de�erlendirmek, ilin genel kutlama faaliyetlerini, yap�lan plan ve programlar do�rultusunda y�nlendirmek ve koordinasyonu sa�lamak.

  �) M�lk� idare s�n�rlar� i�inde yer alan �niversiteler ve �niversitenin varsa e�itim fak�lteleriyle i� birli�i yaparak ba�ta ��retmen aday adaylar�n�n ve �niversite personel ve ��rencilerinin ��retmenler G�n� kutlamalar�na etkinlik ve kat�l�m d�zeyinde katk� sunmalar�n� sa�lamak.

  d) Haz�rlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlar�na g�re ��retmenler G�n�n� anlam ve �nemine yara��r �ekilde kutlamak.

  e) ��retmenler G�n� t�renlerini izleyen bir ay i�inde yap�lan �al��malar� g�steren de�erlendirme raporlar�n� Merkez Koordinasyon Kuruluna g�ndermek.

  Yemin ettirme ve Hizmet �eref Belgesi verilmesi

  MADDE 16 � (1) �l ve il�e kutlama kurullar�;

  a) Kutlama t�renlerinde 24 Kas�m tarihi itibar�yla adayl�k s�recini tamamlam�� ��retmenlerin �YEM�N" etmelerini,

  b) Bakanl�k kadrolar�ndan y�l i�inde emekli olanlar i�in Hizmet �eref Belgelerinin d�zenlenmesini ve t�ren s�ras�nda ilgililere veya temsilcilerine verilmesini,

  c) T�rende kendisi veya temsilcisi bulunmayanlar�n belgelerinin adreslerine g�nderilmesini

  sa�lar.

  Merkez Koordinasyon Kurulu

  MADDE 17 � (1) Merkez Koordinasyon Kurulu; Mill� E�itim Bakanl��� Bakan Yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda; Tefti� Kurulu Ba�kan�, �zel Kalem M�d�r�, Talim ve Terbiye Kurulundan bir �ye, ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�r�, Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Genel M�d�r�, Bas�n ve Halkla �li�kiler M��aviri, Bilgi ��lem Dairesi Ba�kan�, Destek Hizmetleri Genel M�d�r�, Din ��retimi Genel M�d�r�, Hayat Boyu ��renme Genel M�d�r�, Hukuk Hizmetleri Genel M�d�r�, Mesleki ve Teknik E�itim Genel M�d�r�, Orta��retim Genel M�d�r�, �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�r�, �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�r�, �zel ��retim Kurumlar� Genel M�d�r�, Personel Genel M�d�r�, Temel E�itim Genel M�d�r�, Yenilik ve E�itim Teknolojileri Genel M�d�r�, Y�ksek��retim ve Yurtd��� E�itim Genel M�d�r� ile Merkez Y�r�tme Birimi Ba�kan�ndan olu�ur. Bu Kurula, faaliyetlerin gerektirdi�i di�er kurum ve kurulu�lardan da temsilci davet edilebilir.

  Merkez Koordinasyon Kurulunun g�revleri

  MADDE 18 � (1) Merkez Koordinasyon Kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) ��retmenler G�n� dolay�s�yla Mill� E�itim Bakanl���nca d�zenlenecek kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� �ubat ay� i�inde haz�rlamak ve bir genelge ile ilgililere duyurmak.

  b) ��retmenlik mesle�i ile ilgili olarak, T�rkiye genelinde yar��malar d�zenlemek, de�erlendirmek, verilecek �d�lleri belirlemek.

  c) ��retmenler G�n�n�n T�rkiye genelinde bir program b�t�nl��� i�erisinde y�r�t�lmesini sa�lamak ve bunun i�in gerekli tedbirleri alarak ilgililere duyurmak.

  �) ��retmenler G�n� kutlamalar� ile ilgili olarak; bakanl�klar, Y�ksek��retim Kurulu, T�rkiye Radyo Televizyon Kurumu ve di�er bas�n yay�n kurulu�lar� ile di�er kurum ve kurulu�larla i� birli�i yapmak.

  d) ��retmenlik mesle�ine ili�kin a��k oturum, panel, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetler d�zenlemek.

  e) �l, il�e, okul/kurum ve yurt d��� temsilcilikleri kutlama kurullar�n�n y�netmelik esaslar�na g�re �al��malar�n� takip etmek.

  f) Yurt i�inde ve yurt d���nda kutlama faaliyetlerinin y�netmelik esaslar�na g�re y�r�t�lmesini sa�lamak.

  Yurt d��� kutlama kurulu

  MADDE 19 � (1) Yurt d��� temsilciliklerimizde g�revli bulunan e�itim m��avirlikleri ile e�itim ata�eliklerinde de ��retmenler G�n� kutlama kurullar� olu�turulur.

  (2) Kutlama kurulu, b�y�kel�i veya ba�konsolosun ba�kanl���nda ya da g�revlendirecekleri kendi nezdindeki e�itim m��aviri yahut e�itim ata�esinin ba�kanl���nda, uygun g�r�lecek say�da ��retmenden, ��retmen bulunmayan yerlerde ise ata�elik mensubu iki personelden olu�ur.

  Yurt d��� kutlama kurulunun g�revleri

  MADDE 20 � (1) Yurt d��� kutlama kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Her y�l mart ay� i�inde �evre �zellikleri ve imk�nlar� g�z �n�nde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlar�n� haz�rlamak.

  b) Merkez Koordinasyon Kurulu taraf�ndan yay�mlanan genelge ve emirlerin gere�ini yapmak.

  c) 24 Kas�m g�n�, b�lgelerinde d�zenlenen t�renlere ��retmenlerin, velilerin, �evrede bulunan T�rk vatanda�lar�n�n ve mahall� e�itimcilerin kat�lmalar�n� sa�lamak ve t�renlerin istenen amaca ula�mas� i�in gerekli tedbirleri almak.

  �) ��retmenler G�n� t�renlerini izleyen bir ay i�inde de�erlendirme raporlar�n� Merkez Koordinasyon Kuruluna g�ndermek.

  D�RD�NC� B�L�M

  Merkez Y�r�tme Birimi ve G�revleri

  Merkez Y�r�tme Birimi

  MADDE 21 � (1) ��retmenler G�n� kutlama faaliyetleri dolay�s�yla Bakanl�k�a yap�lacak her t�rl� i� ve i�lemlerin y�r�t�lmesi i�in ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�rl��� ��retmene Hizmet, Sosyal ve K�lt�rel Faaliyetler Daire Ba�kanl��� b�nyesinde bir �Merkez Y�r�tme Birimi� olu�turulur. Gerekti�inde Merkez Y�r�tme Birimine yard�mc� olmak �zere Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� di�er birimlerden de en az �ube m�d�r� d�zeyinde ge�ici olarak personel g�revlendirilir.

  Merkez Y�r�tme Biriminin g�revleri

  MADDE 22 � (1) Merkez Y�r�tme Biriminin g�revleri �unlard�r:

  a) Merkez Koordinasyon Kurulu taraf�ndan al�nan kararlar�n uygulanmas�n� sa�lamak.

  b) Merkez Koordinasyon Kurulunun plan ve programlar�nda yer alan her t�rl� faaliyeti y�r�tmek.

  c) Mill� E�itim Bakanl��� birimleri ve di�er kurumlarla olan ili�kileri d�zenlemek.

  �) ��retmenler G�n� ad�na al�nan t�ketim malzemelerinin depolanmas�n� ve en iyi �ekilde kullan�lmas�n� sa�lamak.

  d) ��retmenler G�n� ile ilgili olarak yap�lacak yar��malar�n �artnamelerini d�zenlemek ve Merkez Koordinasyon Kuruluna sunmak.

  e) ��retmenler G�n� kutlamalar�yla ilgili her t�rl� de�erlendirme i� ve i�lemleri y�r�tmek.

  f) ��retmenler G�n� kutlama faaliyetleri ile ilgili her t�rl� sekretarya i�lerini y�r�tmek.

  BE��NC� B�L�M

  ��retmenlik Mesle�ine Giri� ve Hizmet �eref Belgesi

  ��retmenlik mesle�ine giri�

  MADDE 23 � (1) 24 Kas�m g�n�, ��retmenler G�n� olmas�n�n yan�nda, adayl�k s�recini tamamlam�� ��retmenlerin yemin etme g�n�d�r.

  (2) ��retmenler G�n�nde adayl�k s�recini tamamlam�� ��retmenler kutlama kurullar�n�n yapacaklar� d�zenlemeye g�re a�a��daki yemini ederler:

  �T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�na, Atat�rk �nk�l�p ve �lkelerine, Anayasada ifadesini bulan T�rk milliyet�ili�ine sadakatle ba�l� kalaca��ma; T�rkiye Cumhuriyeti kanunlar�n� milletin hizmetinde olarak tarafs�z ve e�itlik ilkelerine ba�l� kalarak uygulayaca��ma; T�rk Milletinin mill�, ahl�k�, insan�, manev� ve k�lt�rel de�erlerini benimseyip koruyup bunlar� geli�tirmek i�in �al��aca��ma; insan haklar�na ve Anayasan�n temel ilkelerine dayanan mill�, demokratik, l�ik bir hukuk devleti olan T�rkiye Cumhuriyetine kar�� g�rev ve sorumluluklar�m� bilerek, bunlar� davran�� halinde g�sterece�ime namusum ve �erefim �zerine yemin ederim.�

  Hizmet �eref Belgesi

  MADDE 24 � (1) Y�l i�inde; hizmet s�resi, ya� haddi ve sa�l�k nedenleriyle Bakanl�k kadrolar�ndan emekli olanlara Hizmet �eref Belgesi verilir.

  (2) Hizmet �eref Belgeleri, merkez te�kilat�nda Bakan, ta�ra te�kilat�nda valilerce verilir.

  (3) Devlet memurlu�undan ��kar�lanlara Hizmet �eref Belgesi verilmez.

  ALTINCI B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  B�t�e

  MADDE 25 � (1) ��retmenler G�n� kutlama faaliyetleri ile ilgili olarak Mill� E�itim Bakanl��� merkez, ta�ra ve yurt d��� te�kilat�nda yap�lacak harcamalar, Mill� E�itim Bakanl��� b�t�esine konulan �deneklerden kar��lan�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mler

  MADDE 26 � (1) 26/11/1992 tarihli ve 21417 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan ��retmenler G�n� Kutlama Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�rm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 27 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 28 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  2021 Yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi Yayınlandı

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

  Mevzuat Takip Sistemi; HMC Yönetim Danışmanlığının Mahalli İdareler ve Sulama Birlikleri için oluşturduğu, muhteviyat ve özelliği itibariyle bu kuruluşlara özgü EN KAPSAMLI Dijital Mevzuat Kütüphanesi hizmetidir. Sistemin Mahalli İdareler Mevzuatı içeriği, MİARGEM tarafından desteklenmektedir.

  Yazı kaynağı : mevzuattakip.com.tr

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği değişti

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği değişti

  MEB harekete geçti! Öğretmenlerle ilgili flaş karar! KPSS ve 5 yıl şartı... - Eğitim Haberleri

  Ögretmenler Günü ne zaman? İşte 2021 Öğretmenler Günü kutlama tarihi

  24 Kasım Öğretmenler Günü (2022/19 Nolu Genelge)

  24 Kasım Öğretmenler Günü (2022/19 Nolu Genelge)

  T.C.

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

  Sayı : E-30408313-880-56245021

  31.08.2022

  Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü

  GENELGE

  2022/19

  İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği.

  b) Millî Eğitim Bakanlığının 16.09.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı Genelgesi.

  24 Kasım Öğretmenler Günü, Bakanlığımızın koordinesinde; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde kutlanacaktır.

  Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu benim günüm!” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterilecektir.

  Bu kapsamda;

  1- Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacak; bu kurullar, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirecektir.

  2- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kuramların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı, gerekmesi hâlinde elektronik iletişim araçları da kullanılarak sağlanacaktır.

  3- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici ve bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterecektir. Eğitim kuramlarında düzenlenecek programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler ile çevre sakinleri davet edilecek; meslekte başarılı emekli öğretmenler ile başarılı mezun öğrencilerin anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

  4- Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.

  5- Eğitim kurumları, Öğretmenler Günü kutlamalarını öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecek; birbirine yakın konumda olan eğitim kurumları yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabilecektir.

  6- Öğretmenler Günü kutlamalarında; ilgi (a) Yönetmeliğin 16, 23 ve 24’üncü maddelerine göre adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

  7- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web platformlarında öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak; bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına ve öğretmenlerin bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine yer verilecektir.

  8- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir. Dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

  9- Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi ve benzeri müsabakalar ile halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

  10- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenleyecek; ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

  11- Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenecektir.

  12- Öğretmenler Gününü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

  13- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan haftada “2022 Yılı Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecektir.

  14- Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.

  15- Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin yapılamaması durumunda söz konusu etkinlikler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilecektir.

  16- İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bu çerçevede 24 Kasım 2022 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki meslekî dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve meslekî algıyı güçlendirerek öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanmasını ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

  Mahmut ÖZER

  Bakan

  Ek:

  1- İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim usul ve esasları (2 Sayfa)

  2- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu (1 Sayfa)

  3- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (2 Sayfa)

  Yazı kaynağı : altinoz.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap