Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mevlid kandilinde yapılması gereken ibadetler diyanet

  1 ziyaretçi

  mevlid kandilinde yapılması gereken ibadetler diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mevlid Kandili’nde Yapılacak Duâ ve İbadetler

  Mevlid Kandili’nde Yapılacak Duâ ve İbadetler

  Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gündür. Bu gecenin rûhaniyetinden istifade etmek çok önemlidir. Mevlid Kandili’nde okunması tavsiye edilen dua ve yapılması gereken ibadetleri sizler için derledik.

  Mevlid Kandili’nde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler...

  MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

  1. Oruç Tutmak

  Mevlit Kandili'nde oruç tutulur mu, tutulmaz mı?

  Birinci Görüş:

  Resûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

  Resûlullah’a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür.” (Müslim, Siyam 197, 198)

  Bu hadisten yola çıkarak büyükler Resûlullah Efendimiz'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir.

  İkinci Görüş:

  Efendimiz’in cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmasa câizdir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Efendimiz’in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur’ân-ı Kerîm’ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor.

  Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır. Fakat ikisi de Cenâb-ı Hakk’a bir şükrâne olarak olacak. Bir sevinç alâmetleri olması lâzım.

  2. Salavat Getirmek

  Resûlullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

  Übey bin Kâb (r.a.)diyor ki:

  “Hazret-i Peygamber Efendimiz’e:

  «– Yâ Resûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

  «– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

  «– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

  «– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  «– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

  «– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  Ben yine:

  «– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

  «– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

  «– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

  «– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.” (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

  3. Kaza Namazı ve Nafile Namaz Kılmak

  Peygamber Efendimiz: “Namaz, gözümün nûrudur.” (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuşlardır. Hak dostları bu gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza namazı olmayanların nâfile namaz kılınabiliceği bildirilmiştir.

  4. Kur'an-ı Kerim Okumak

  Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

  İbni Mesut‘tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

  “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

  İbni Abbâs’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

  “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

  5. Tevbe İstiğfar Etmek

  Bir Müslüman her gün, günahlardan pişman olarak tevbe etmelidir. Mevlid Kandili tevbe etmeye vesile olan müstesna gecelerdendir.

  Hazret-i Peygamber: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

  6. Dua Etmek

  Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  (Ey Resûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

  Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

  Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

  “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

  7. Sadaka Vermek

  Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

  Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

  “Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

  Peygamber Efendimiz zengin-fakir her mü’mini infâka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

  Mevlid Kandili Nedir?

  Kur’an’da Geçen Dualar

  Hadislerde Geçen Dualar

  Hadislerde Dua

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yap�l�r? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve zikirler hangileri?

  Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yap�l�r? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve zikirler hangileri?

  Mevlid Kandili'nde yap�lacak ibadetler s�kl�kla ara�t�r�l�yor. Bu �zel g�n� en iyi �ekilde de�erlendirmek isteyenler ara�t�rmalar�nda Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yap�l�r? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve zikirler hangileri? gibi sorulara yan�t aramaya ba�lad�. Peygamber'in do�um g�n� olarak kutland��� kandil, 17 Ekim Pazar g�n� kutlanacak.

  MEVL�D KAND�L�'NDE HANG� �BADETLER YAPILIR?

  Sadece Mevlid kandilinde yap�lmas� gereken �zel ibadetler yoktur. ��te her kandil gecesinde yap�lmas� gereken ibadetler:

  1. Kur'�n–� Kerim okunmal�; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek�nlarda Kur'�n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, sayg� ve ba�l�l�k duygular� yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

  2. Peygamber Efendimiz (sas)'e sal�t � sel�mlar getirilmeli; O'nun �efaatini �mit edip, �mmetinden olma �uuru tazelenmeli.

  3. Kaza, nafile namazlar k�l�nmal�; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayr�ca k�l�nabilir; kandil gecesi, �z� itibariyle ibadet ve ibadette ihsan �uuruyla ihya edilmeli.

  4. Tefekk�rde bulunulmal�; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'�n benden istekleri nelerdir" gibi konular ba�ta olmak �zere hayat� meselelerde derin d���ncelere girmeli.

  5. Ge�mi�in muhasebe ve murakabesi yap�lmal�; ve �imdinin ve gelece�in pl�n ve program� �izilmeli.

  6. G�nahlara samimi olarak tevbe ve isti�far edilmeli; idrak edilen geceyi son f�rsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmal�.

  7. Bol bol zikir, evrad � ezkarda bulunulmal�.

  8. M�'minlerle helalle�ilmeli; onlarla irtibat�m�z cihetinden r�zalar� al�nmal�.

  9. K�s ve darg�n olanlar bar��t�r�lmal�; g�n�ller al�nmal�; kederli y�zler g�ld�r�lmeli.

  10. Ki�i kendine ve di�er M�'min karde�lerine hatt� isim zikrederek dualar etmeli.

  11. �zerimizde haklar� olanlar aran�p sorulmal�; vefa ve kadir�inasl�k ahl�k� yerine getirilmeli.

  12. Yoksul, kimsesiz, �ks�z, yetim, hasta, sakat, ya�l� olanlar ziyaret edilip, sevgi, �efkat, h�rmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

  13. O gece ile ilgili �yetler, had�sler ve bunlar�n yorumlar� ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmal�.

  14. Dini toplant�lar, paneller ve sohbetler d�zenlenmeli; va'z � nasihat dinlenmeli; �iirler okunmal�; il�h� ve ezgilerle g�n�llerde ayr� bir dalgalanma olu�turmal�.

  15. Kandil gecesinin ak�am, yats� ve sabah namazlar� cemaatle ve camilerde k�l�nmal�.

  16. Sahabe, ulema ve evliya t�rbeleri ziyaret edilmeli; ho�nutluklar� al�nmal�; ve manev� iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmal�.

  17. Vefat etmi� yak�nlar�m�z�n, dostlar�m�z�n ve b�y�klerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman karde�li�ine ait sadakati yerine getirilmeli.

  18. Hayattaki manev� b�y�klerimizin, �stadlar�m�z�n, anne ve babam�z�n, dostlar�m�z�n ve di�er yak�nlar�m�z�n kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail �ekerek tebrik edilmeli; dualar� istenmeli.

  19. Bu kandil gecelerinin g�nd�zlerinde m�mk�n oldu�unca oru� tutulmal�.

  M�barek gecelerin ihyas� ile ilgili �zel bir ibadet mevcut de�ildir. Namaz, tilavet–i Kur'�n, dua gibi b�t�n ibadet �e�itleri ile gece ihya edilebilir... M�barek gecelerde k�l�nan baz� hususi namazlar s�nnette mevcut de�ildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz k�lmak mekruhtur" anlam�na gelmez. Tehecc�d ve nafile namazlar� te�vik eden rivayetler �oktur. Bunlar�n m�barek gecelerde yap�lmas� elbette daha faziletlidir." (Canan, K�t�b–� Sitte, 3/289).

  MEVL�D KAND�L� DUASI NED�R?

  Bu m�barek g�nde yap�lmas� gereken dualar� sizler i�in haz�rlad�k.

  Euzu Billahi Mine��eytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

  Allah�mme Salli �l� Seyyidina Muhammedin ve �l� �li seyyidina Muhammed (Allah�m peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin s���na��, Ey �cizlerin g�� kayna��, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalm��lar�n yol g�stereni!, Ey �aresizler �aresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk taht�n�n Sultan�! ��inde bulundu�umuz bu Mevlid Kandili Gecesi h�rmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

  Ya Rabbi

  Ey her �eye g�c� yeten Allah�m. Efendimiz'i d���nmekle hayat�n hi� kimseye nasip olmayan tad�n� ve varl���n bitmeyen zevkli maceralar�n� duyar�z. Duyar�z iman�n yenilmez g�c�n�, Duyar�z M�sl�manl���n kahramanl�k oldu�unu, duyar�z do�rulu�un paha bi�ilmez k�ymetler ihtiva etti�ini, duyar�z iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiat�n�n bir buudu haline geldi�ini. Nolur bu ve benzeri nice g�zellikleri daha derince ve engince b�t�n insanlar�n ruhlar�na duyur Ya Rabbi!

  All�h�m

  Acizlikten, �z�nt�den, tasadan, kederden, korkakl�ktan, kabir az�b�ndan, cehennem ate�inden sana s���n�r�z. Bizleri k�t�l�kten ve k�t�lerin �errinden emin eyle ya Rabbi!

  Dua ve ibadetlerle ge�irilmesi gereken bu �zel g�nde dualar okunmal�, ibadetler eksik b�rak�lmamal�d�r.

  ��TE MEVL�D KAND�L� DUALARI;

  Hatm-i Enbiya yapmak i�in, �nce 1 Fatiha suresi 3 �hlas-� �erif okunur.

  Sonra: "E�zu billahis-semi�l-alimi mine�-�eytanir-racim. Rabbi e�zu bike min hemezati�-�eyat�yn. Ve e�zu bike rabbi en yahdur�nr." duas� okunur

  �u ayet-i celile okunur ve buna g�re hareket edilir:

  Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyy�hellezine amenusbir� ve sabir� ve rabit� vettekullahe leallek�m t�flih�n. Sadekallah�l-az�ym.

  Daha sonra �u s�raya g�re hatme devam edilir:

  Bismillahir-rahmanir-rahim. �nnallahe ve melaiketeh� y�sall�ne alen-nebiy. Ya eyy�hellezine amen� sall� aleyhi ve sellim� teslima. Sadekallah�l-az�ym.

  100 kere: Salevat-� �erife,

  500 kere: Rabbena zalemna enf�sena ve in lem ta�fir lena ve terhamna lenek�nenne minel-hasirin.

  100 kere: Salevat-� �erife,

  100 kere: Salevat-� �erife,

  500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erham�r-rahimin.

  100 kere: Salevat-� �erife,

  100 kere: Salevat-� �erife,

  500 kere: La ilahe illa ente s�bhaneke inni k�nt� minez-zalimin.

  100 kere: Salevat-� �erife,

  100 kere: Salevat-� �erife,

  500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-az�ym.

  100 kere: Salevat-� �erife, okunur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap