Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mevlid kandilinde oruc tutulur mu diyanet

  1 ziyaretçi

  mevlid kandilinde oruc tutulur mu diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mevlid Kandili hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandilinin önemi nedir, kandilde oruç tutulur mu?

  Mevlid Kandili'nde ka� g�n oru� tutulur? Mevlid Kandili'nde oru� tutulur mu, fazileti nedir?

  Mevlid Kandili'nde ka� g�n oru� tutulur? Mevlid Kandili'nde oru� tutulur mu, fazileti nedir?

  Mevlid Kandili'nde oru� tutmak isteyen vatanda�lar ara�t�rmalar�nda Mevlid Kandili'nde ka� g�n oru� tutulur? Mevlid Kandili'nde oru� tutulur mu, fazileti nedir? gibi sorular�n yan�t�n� ara�t�rmaya ba�lad�. Diyanet ��leri Ba�kanl��� dini g�nler takviminde Mevlid Kandili bu y�l 17 Ekim Pazar g�n� kutlanacak. Haberimizin i�erisinden konuya dair detaylara ula�abilirsiniz.

  MEVL�D KAND�L�'NDE ORU� TUTULUR MU?

  Mevlid Kandili'nde oru� tutmak farz de�ildir. Ancak Mevlid Kandili'nde oru� tutmak b�y�k sevaplar aras�nda yer al�yor. Dini kaynaklara g�re Mevlid Kandili'nde oru� tutulmas�na dair herhangi bir bilgi yer almamas�na kar��n, bu gece, Resulullah�n do�um zaman�nda g�r�len h�lleri, mucizeleri okumak, dinlemek, ��renmek �ok sevapt�r. O g�n veya ertesi g�n oru� tutmakta mahzur yoktur. Mevlid Kandili'nde oru� tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

  MEVL�D KAND�L�'NDE ORUCA NASIL N�YET ED�L�R?

  �ncelikle Oru� tutmak i�in, "Allah r�zas�n� g�zeterek oru� tutmaya niyet" etmemiz laz�m. Di�er ibadetlerde oldu�u gibi oru� ibadetinde de niyet �artt�r. Mevlit Kandilinde "Allah�m Niyet ettim R�za-i �erifin i�in Rebiulevvel ay�n�n yar�n�na oruc tutmaya" E�er Ramazandan kazalar� varsa �ayet "Niyet ettim Allah r�zas� i�in tutamad���m Ramazan orucunun kazas�n� Rebiulevvel ay�nda tutmaya" diye niyet edilir.

  SAHURA KALKMADAN ORU� TUTULUR MU?

  Sahur yeme�i, oru� tutacak ki�ilerin imsak vaktinden �nce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkm�� ve bunu �mmetine de tavsiye etmi�tir (Buh�r�, Savm, 19, 20).

  Res�l-i Ekrem (s.a.s.), sahur yeme�inde "bereket" (Buh�r�, Savm, 20) oldu�unu ifade etmi� ve sahur yeme�inin, m�sl�manlar�n orucu ile ehl-i kitab�n orucu aras�ndaki en �nemli farklardan biri oldu�unu belirtmi�tir (M�slim, S�y�m, 46). Onun sahurla ilgili s�z ve uygulamalar�ndan hareketle fakihler, sahura kalkman�n ve sahuru geciktirmenin s�nnet oldu�unu s�ylemi�lerdir (K�s�n�, Bed��', II, 105).

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?

  Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?

  Dinimizde faziletleriyle önemli yeri olan Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili pazar gününde cami minarelerinin aydınlatacak. Dinimizce özel olan bu günü ibadet ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid kandilinde oruç tutulup  tutulmayacağını merak ediyor. Bizler de haberimizde "Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?" Haberimizde soru başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

  Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?

  MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET? MEVLİD KANDİLİNDE TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

  Oruç tutmak müslümanlar için yılın her gününde ve herhangi bir ayında huzur anlamına geliyor. Sağlık açısından da öenmli bir yere sahip olan oruç ibadeti yalnızca ramazanda tutulmuyor. Kandil gibi, özel dini aylar gibi dönemlerde de oruç ibadetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Vücudun ve midenin dinlendiği kadar, zihinleri ve kalpleri de dinlendiren oruç ibadetinin faydaları ise saymakla bitmiyor. İnanlar için ise bu ibadetin sevabı yetmiş farz işlemiş gibi sevap sayılır. 

  Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?

  Mevlid kandilinde oruç tutmak isteyenler 17 Ekim 2021 Pazar günü oruç ibadetlerini yerine getirebilirler. 

  Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?

  KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET?

  Diyanetin kandillerde oruç tutulup tutulmayacağına dair verdiği yanıtta "Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
  Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir."
  ifadeleri yer alıyor.

  Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?

  Yazı kaynağı : www.bolgegundem.com

  Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandilinde neler yapılır?

  Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandilinde neler yapılır?

  Mevlid Kandili günü dua, namazı kılarak geçirecekler oruç hakkında da araştırmalarını hızlandırdı. Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandilinde neler yapılır?

  MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

  Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

  MEVLİD NE DEMEK?

  Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî’ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

  Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

  Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

  MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

  Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

  Mübarek gecelerde ibadet ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

  MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

  Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir ifade bulunmazken 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir:

  “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle Yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (bk. Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile).

  Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap