Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  metin yazarı kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur açıklayınız

  1 ziyaretçi

  metin yazarı kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur açıklayınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Metin yazarı, kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur? Açıklayınız.

  metin yazarı, kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur? açıklayınız.​ - Eodev.com

  metin yazarı kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur

  metin yazarı kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur

  metin yazarı kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Page 15 - Türk Dili ve Edebiyatı 9 | 1.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  derskonum.com

  Metin Nedir? Metin Türleri

  Metin Nedir? Metin Türleri

  Metin türlerinin belirlenmesinde esas alınan ölçütleri belirleyiniz.

  Önceden metinler nazım ya da nesir olup olmadıklarına göre sınıflandırılıyordu. Ancak daha sonra metinlerin sınıflandırılması tablosu oluşturulurken metnin yazılış amacı, hedef kitlesi, anlatım tarzı, gerçeği ele alışı gibi birçok etken ölçüt olarak belirlenmiştir.

  Bilimsel, felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır?

  Soruda yer alan metin türleriyle kişisel hayatı konu alan metinlerin yazılış amaçları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Kişisel hayatı konu alan metinlerin öncelikli amaçları metnin yazıldığı kişi hakkında bilgi vermek, kişinin yaşamına okuyucunun da tanıklık etmesidir. Ancak bilimsel ve felsefi metinlerde amaç bir konuda kesin bir dilde bilgi vermektir. Edebi metinler ise daha çok okuyucuyu duygulandırmak, heyecanlandırmak için yazılır.

  Metin yazarı, kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur?

  Öncelikle yazar metni yazmadaki amacını belirlemelidir. Eğer amacı okuyucuyu da estetik bir zevk oluşturmaksa edebi metin türlerine, eğer amacı bir konuda bilgi vermekse öğretici metin türlerine yönelmesi gerekir. Yine aynı şekilde amacını, hedef kitlesini belirleyen yazar tam olarak hangi türü kullanacağını da tercih edecektir.

  Yazı kaynağı : www.edebiyatciyim.com

  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Çalışma Soru ve Cevapları

  Farklı tanımları olmakla birlikte çoğunlukla “olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına ……………. denir.

  Edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedeni …………………………………………………..’dir.

  “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  Edebiyatın işlevi ………………………………….., ……………………………………………………….’tır.

  Edebiyatla dil arasındaki ilişki nedir?

  Anlatımın hiçbir tartışmaya girmeden, tek bir yargıyı açıkça ifade etmesine …………………….. denir. Birden çok anlam çıkmaz. Herkes aynı şeyi anlar.

  Anlatımın yoruma açık olması ve anlatılanı doğrudan ifade etmemesine …………………………. denir. Herkes aynı şeyi anlamaz. Örneğin Ahmet Haşim, Merdiven şiirinde ölümü söylemez ancak ölümü imgelerle anlatır.

  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ……………………. ve ………………………..…  diye ikiye ayrılır.

  İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı …………..…….. ve ………………………. diye ikiye ayrılır.

  Halk edebiyatı kendi içinde …………………, ……………… ve ………………. olmak üzere üçe ayrılır.

  Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemleri şunlardır:……………………………………………………

  Edebiyatla bilim arasındaki ilişki nedir?

  Edebiyatla bilim arasındaki fark nedir?

  Edebiyat hangi bilimlerle ilişki içindedir?

  …………,………………,……………,………. gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindeyken……………………. ………………..…………….. gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içindedir.

  Edebiyat diğer güzel sanat dallarından hangi yönleriyle ayrılır?…………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Güzel sanatlar ………., …………….ve ………… olmak üzere üçe ayrılır.

  Görsel sanatlar nelerdir?

  İşitsel sanatlar nelerdir?

  Dramatik sanatlar nelerdir?

  Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönü ………………………………’dır.

  İnsanların farklı edebî türlere ilgi duymasının nedenleri nelerdir?…………………………………………………….

  Çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla oluşturulan anlatma ve anlaşma aracına ………………..denir.

  Metinler ………………………………………………………………. ……………………………………………………..ve …………………. bakımından gruplandırmak mümkündür.

  Sanat metinleri; …………………………. ve ………………………………. diye ikiye ayrılır.

  Olay çevresinde gelişen metinler ………………………………ve ………………………… diye ikiye ayrılır.

  Göstermeye Bağlı Metinler; …………………… ve …………………………….. diye ikiye ayrılır.

  Geleneksel Tiyatro;…………………………… ………………………………………… ..diye dörde ayrılır.

  Modern Tiyatro; …………………………… diye üçe ayrılır.

  Anlatmaya Bağlı Metinler; ……………………………………….’dır.

  Öğretici metinler; ………………………………………………………………………………..’dir.

  Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: ….………………………………………………….….’dır.

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler: ………………..’tur.

  Metin yazarı, kullanacağı metnin türünü belirlerken …………………………………………………………………………………………………göz önünde bulundurur.

  “Her metnin kendine özgü sesi vardır.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

  Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine ………… denir. Ör: ………………………………………………………………………………vb.

  Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihî gelişimi içinde ayrılmış kollarına ……….. denir. Ör: …………………………………………………………

  Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarına ……….denir. Ör: ……………………………………………….

  Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığına …………….denir. Ör: …………………

  Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına ……………. denir. Ör: ……………………..

  Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dile …………………… denir.

  Standart Türkçe kabul edilirken hangi Türkçe esas alınmıştır?……………………………………………………………

  Başlıca düşünceyi geliştirme yolları şunlardır:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Değerli olan, sevilen ya da nefret edilen sözcükler ya da harfler değil; insan, hayat ve dünyadır. İyi yazar dile egemenken onu unutur- taklitçi yazar bilmez bunu-doğrudan varlıkla, hayatla, dünyayla uğraşır. Daha doğrusu dili kullanırken, dürbünle dünyayı seyreden biri gibi, dikkatini sözcüklere değil, varlığa çevirir. Dünyayı seyredecek yerde dürbünün kendisine bakan biri, dünyayı değil dürbünü görür.

  Yukarıdaki metinde ………………ve …………………. adlı düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır.

  Yazma Süreci Aşamaları şunlardır:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  İletişimin Ögeleri;…………………………………… .…………………………………………………………’dır.

  Kodlanmış iletiyi alan, ona anlam verip kodu çözen iletişim ögesine ……………denir.

  Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hâle dönüşmüş şekline ………………denir.

  İletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve araca …………….. denir.

  İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş hâline ………. denir.

  İletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortama ……………. denir.

  Göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılığa ………………. denir.

  Dilin İşlevleri şunlardır:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  “Bunca işten sonra hâlâ beni arıyorsun!” cümlesinde dilin ………………………………’i vardır.

  “Elindeki kitabı sıraya bırak.” cümlesinde dilin ……………………………………..’i vardır.

  “Türkçede sözcük kökleriikiye ayrılır: İsim ve fiil kökleri” cümlesinde dilin ………………………..’i vardır.

  “Verdiğim ödevleri yaptınız mı?” cümlesinde dilin …………………………….’i vardır.

  “Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
  Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu” cümlesinde  dilin ……………………………………..’i vardır.

  “Anadolu’da tarih boyunca birçok uygarlık, devlet kurmuştur.” cümlesinde dilin …………………..’i vardır.

  Yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebî türe …………………denir.

  Dünya edebiyatında ilk hikâye ……………..’nun yazdığı ………………………’dur.

  Türk edebiyatında Tanzimat’tan önce hikâye türünün yerini ………………………………………… …………………..ve …………………….. tutmaktaydı.

  Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatına …………………………………………. girmiştir.

  …………………………….nin ……………………. adlı eseri edebiyatımızda ilk hikâye örneklerindendir.

  Edebiyatımızda teknik açıdan güçlü, Batılı örneklere benzeyen ilk hikâye ise ……………………………..’nin …………………………… adlı eseridir.

  Hikâye; ……………………. ve ………………. bölümünden oluşur.

  Hikâyenin yapı unsurları;……………………….. ……………………………………………………..…dır.

  Hikâyedeki olayı anlatan kişiye …………………… denir. Yazarın kendisi değil kurmaca bir kişidir.

  Anlatıcının hikâyedeki kişi, olay, yer ve zamanı ele alış biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumuna …………… denir.

  Anlatıcı, olaylara ve kahramanlara hâkimdir.  Olayların nasıl gelişeceğini bilir ve görür. Olayları anlatırken kahramanların aklından geçenleri ve psikolojilerini yansıtır. Bu bakış açısında anlatıcı üçüncü kişidir. Bu bakış açısına ………………………. denir.

  Olaylar,  hikâye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılır.  Olayları yaşayan kahraman,  olaylar karşısındaki izlenim ve tutumunu kendi bakış açısıyla yansıtır.  Bu bakış açısına ………………………….. denir.

  Anlatıcı;  gördüklerini,  tanık olduklarını aktarır.

  Hikâye kahramanlarının aklından geçenleri bilmez. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle sınırlıdır. Nesnel bir tutum sergilenir. Bu bakış açısına ……………………. denir.

  Başlıca hikâye türleri: ………………………. ve …………………………..’dir.

  Hikâyedeki temel duygu veya düşüncedir, soyut ve geneldir. Buna …………….. denir.

  Hikâyedeki duygu veya düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alındığı olgudur. Temayı sınırlandırır. Buna ………………. denir.

  Hikâyede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin;  kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkan duruma ………………denir.

  Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farkları nelerdir?

  1.………………………………………………………….

  2.………………………………………………………….

  3…………………………………………………………..

  4…………………………………………………………..

  Olay Hikâyesi’nin dünyada ilk temsilcisi Fransız yazar …………………………………..’tır.

  Olay Hikâyesi’nin edebiyatımızda en önemli temsilcileri: ………………….., ……………………..’dır.

  Durum Hikâyesi’nin dünyada ilk temsilcisi ………………………………………….’dur.

  Durum Hikâyesi’nin edebiyatımızda en önemli temsilcileri: …………………………, ……………………………………….’dır.

  Hikâyede hangi anlatım teknikleri kullanılır?

  …………………………., ………………………………

  Hikâyede hangi anlatım biçimleri kullanılır?

  ………………………, …………………………………

  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Çalışma Soruları İndir! (Halil İbrahim ARSLANHAN)

  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Çalışma Cevapları İndir! (Halil İbrahim ARSLANHAN)

  Yazı kaynağı : www.edebiyatogretmeni.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Page 15 - Türk Dili ve Edebiyatı 9 | 1.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 30

  derskonum.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap