Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2020 fiyatları

  1 ziyaretçi

  mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2020 fiyatları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MEHMETÇİK VAKFI

  06.10.2020

  Değerli Bağışçılarımız,

  Öncelikli olarak Vekaleten Kurban Bağışı kapsamında, Vakfa göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. 

  Kesim Faaliyetimiz tamamlanmıştır. Sistemimizde cep telefonu numarası ve e-posta adresleri kayıtlı olan bağışçılarımıza kurbanlarının kesildiği bilgisi kısa mesaj ve e-posta ile yapılmıştır.
   
  Noter onaylı kesim tutanakları ile teşekkür mektupları Eylül ayında siz değerli bağışçılarımıza gönderilmiştir. Kesim görüntüleri Ekim, konserve kavurmalar ise Kasım ayı içerisinde bağışçılarımıza gönderilmeye başlanacaktır. 

  Bağışınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiye 0 (312) 284 19 70 numaralı telefondan Vakıfla iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.mehmetcik.org.tr

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Yazı kaynağı : www.mehmetcik.org.tr

  MEHMETÇİK VAKFI

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir.

  Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için tüm şehit ve gazi Mehmetçik aileleri adına teşekkür ederiz.

  Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. (Belirlenen hisse sayısının dolması halinde bağış kabulü sonlandırılacaktır) Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihi 19 Temmuz Pazartesi saat 12.30’dur. Vakıf online bağış sisteminden ise 20 Temmuz Salı saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir. 

  Yazı kaynağı : www.mehmetcik.org.tr

  2021 vekaleten kurban bağışı fiyatları Diyanet, LÖSEV, İBB, Kızılay, Mehmetçik Vakfı ve İHH - Son Dakika Ekonomi Haberleri

  Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba��� 2020 fiyatlar�... Mehmet�ik kurbanl�k ba��� 2020

  Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba��� 2020 fiyatlar�... Mehmet�ik kurbanl�k ba��� 2020

  Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba��� 2020 fiyatlar� kurban bayram� �ncesi ara�t�r�l�yor. Vak�flar�n kurban bayram� �ncesi ald��� vekaleten kurbanl�k ba��� i�lemleri ba�lad�. Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba���lar�n� Diyanet ��leri Ba�kanl���'n�n yay�mlad��� tebli�lerin h�k�mlerine uygun olarak yapmaktad�r. Kurban bayram� �ncesi Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba��� 2020 fiyatlar� merak ediliyor. Kurban bayram�na say�l� g�nler kala yava� yava� kurbanl�k tela�� ba�lad�. Mehmet�ik Vakf�'n�n kurban bayram� i�in belirledi�i Mehmet�ik kurbanl�k ba��� 2020 belli oldu. ��te Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba��� 2020 fiyatlar�

  MEHMET��K VAKFI KURBANLIK BA�I� F�YATLARI

  1995'ten beri vek�leten kurban ba���lar�n�z� kabul edip kesim faaliyetlerini g�veninize uygun �ekilde ger�ekle�tiren Mehmet�ik Vakf�, bu y�l da vek�leten kurban ba���lar�n�z� kabul etmektedir. Mehmet�ik Vakf�'n�n vatanda�lar�m�z�n kendi irade ve arzular� ile yapt�klar� vek�leten kurban ba���lar�n� kabul etti�ini, ba�ka herhangi ki�i, kurum veya kurulu�a Mehmet�ik Vakf� ad�na vek�leten kurban ba���� toplama yetkisi vermedi�ini belirtmekte fayda var.

  Mehmet�ik Vakf�'na yap�lan t�m ba���lar T�rk Liras� kuruna �evrilerek al�nmaktad�r.

  A�a��daki kura g�re d�viz T�rk Liras�na g�re �evirilerek hesab�n�zdan al�nacakt�r.

  1 TL = 1,00 TL (02.07.2020 14:01:00 - T.C. Merkez Bankas�)

  Tahsil edilecek BA�I� TUTARI : 1.260,00 TL

  Mehmet�ik Vakf� kurbanl�k ba��� 2020 Duyurusu

  1. TSK Mehmet�ik Vakf� 1995 y�l�ndan itibaren yapm�� oldu�u vek�leten kurban temin ve kesim faaliyetini bu y�l da halk�m�z�n g�venine lay�k bir �ekilde ger�ekle�tirecektir. Bu maksatla TSK Mehmet�ik Vakf� vek�leten kurban ba���� kabul�ne 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ba�lam��t�r.

  2. TSK Mehmet�ik Vakf�n�n vek�leten kurban temin ve kesim hizmeti:

  a. Diyanet ��leri Ba�kanl��� ile Tar�m ve Orman Bakanl��� G�da ve Kontrol Genel M�d�rl���n�n konuyla ilgili yay�mlad��� tebli�lerin h�k�mlerine uygun olarak y�r�t�lecektir.

  b. Kurbanl�klar�n kesimi; modern tesislerde, hijyenik ko�ullarda, her kesimhanede g�revlendirilen Vak�f personeli, veteriner hekim, noter ve din g�revlisinin denetimi ve g�zetimi alt�nda, kesimhanelerin kapasitelerine g�re, Kurban Bayram�n�n ilk �� g�n�nde dini vecibelere uygun olarak yap�lacakt�r. Kesimlerin yap�laca�� merkezler; Kahramankazan/Ankara, Bilecik, Ergani/Diyarbak�r, Merkez/Diyarbak�r, O�uzeli/Gaziantep, �ehitkamil/Gaziantep, Malatya, Elaz�� ve �anl�urfa’d�r.

  3. Kesilen kurbanl�klar�n etlerinin de�erlendirilmesi:

  a. Kesilen kurbanl�klar�n etlerinin bir b�l�m� kesim b�lgelerinde bulunan �ehit yak�nlar�, malul Gazi ve engelli Mehmet�ik ailelerine taze et olarak, bir b�l�m� de t�m �ehit yak�nlar�, malul Gazi ve engelli Mehmet�ik aileleri ile kurban ba�����lar�na konserve kavurma olarak da��t�lacakt�r. (Kurban etlerinden konserve kavurma yap�lmas�n� m�teakip.)

  b. Etlerin da��t�lamayan b�l�m� ise TSK Mehmet�ik Vakf�n�n yaz�s�na cevaben al�nan Diyanet ��leri Ba�kanl��� Din ��leri Y�ksek Kurulunun 26.04.2019 tarihli yaz�s�nda belirtilen; “S�z konusu etlerin, k�smen veya tamamen et olarak yurt i�i ve yurt d���ndaki M�sl�manlara ula�t�r�lmas� imkan�n�n sa�lanamamas� halinde -deri ve ba��rsaklar gibi- bunlar�n da rayi� bedelle sat�larak bedelinin bu maksatlara sarf edilmesi caiz g�r�lmektedir.” g�r���ne uygun olarak de�erlendirilecektir.

  c. Bu ba�lamda da��t�lamayan etler, k�r amac� g�tmeden ihale dok�man� esaslar�na uygun olarak kurban kesimini yapan y�klenici firmalara sat�lacak ve elde edilen gelir tamamen Vak�f Senedine uygun olarak yard�m plan� d�hilinde �ehit, malul Gazi ve engelli Mehmet�ik ailelerine yap�lacak yard�mlarda kullan�lacakt�r.

  4. Kurban bedeli 1.260 TL ya da 185 ABD Dolar� veya 165 Euro'dur.

  5. TSK Mehmet�ik Vakf�na vek�leten kurban ba���� y�ntemleri a�a��da a��klanm��t�r:

  a. Vakf�n anla�mal� oldu�u bankalar�n T�rkiye genelindeki �ubelerinin �zel ekranlar� ile internet bankac�l��� kullan�larak herhangi bir ek �cret �demeden,

  b. Ankara’da Vak�f Genel M�d�rl��� ile �stanbul, �zmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa’daki Vak�f temsilcilikleri ve �irketleri (Mehmet�ik Ltd. �, Mehmet�ik Vakf� ve T�naztepe Gayrimenkul Y�netimi Ltd. �, Mehmet�ik Vakf� Sigorta Arac�l�k Hiz. Ltd. �, TSK Mehmet�ik Vakf� G�ng�ren Park AVM ��letmecili�i Ltd. �) arac�l��� ile,

  c. Vak�f internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) �zerinden kredi kart� ile,

  �. Yurt d���nda bulunan vatanda�lar�m�z ise Vak�f internet sitesi �zerinden kredi kart� ile online ba��� yapabilecekleri gibi, bulunduklar� �lkelerdeki banka �ubelerinden (BIC SWIFT Kodu ve IBAN Numaralar� Vak�f internet sitesinde belirtilmi�tir) ba��� yapabileceklerdir.

  6. TSK Mehmet�ik Vakf�n�n ilan edilen bu a��klamalar�n� kabul edip yukar�da izah edilen yollardan herhangi biriyle TSK Mehmet�ik Vakf�na kurban ba����nda bulunan ba�����lar�m�z, kurbanl�klar�n�n kesimi i�in TSK Mehmet�ik Vakf�n� malik ve vekil k�lm�� olacaklard�r.

  7. Vek�leten kurban ba���� hizmetinin, temin edilen kurban say�s� ile s�n�rl� olmas� nedeniyle kurban ba����nda bulunacak vatanda�lar�m�z�n ba���lar�n� son g�nlere b�rakmamas� arzu edilmektedir. Temin edilen kurbanl�k say�s�n�n yeterli olmas� halinde bankalar arac�l��� ile yurt i�inden son ba��� tarihi 30 Temmuz Per�embe saat 12.30’dur. Yurt d���ndan d�viz ile yap�lacak ba���lar i�in son tarih 28 Temmuz Sal� saat 16.00’d�r. Vak�f online ba��� sisteminden ise 31 Temmuz Cuma saat 18.00’e kadar ba��� kabul edilebilecektir.

  8. Kesim sonras� ba�����lar�m�za minnetimizin simgesi olarak g�nderdi�imiz; konserve kavurman�n (yurt i�inde), te�ekk�r mektubunun, noter onayl� kesim tutana�� ile arzu eden ba�����lar�m�za kurban kesimi g�r�nt�lerinin CD’sinin ula�t�r�labilmesi i�in ba��� i�lemleri s�ras�nda kimlik, adres, cep ve ev telefon bilgileri ile vatanda�l�k numaras�n�n tam ve do�ru olarak yaz�lmas�n� rica ederiz.

  9. Diyanet ��leri Ba�kanl���n�n yukar�da bahsi ge�en tebli�inde �zetle “Kurban ibadetinin yerine getirilmesi i�in kurban temin edilmesi ve kurban�n kesilerek kan�n�n ak�t�lmas� gerekti�i” belirtilmektedir. Dolay�s� ile Mehmet�ik Vakf�na yap�lan her kurban ba���� i�in kesim yap�laca��n� dikkatinize sunar�z.

  10. TSK Mehmet�ik Vakf�n�n, vatanda�lar�m�z�n kendi irade ve arzusu ile yapt�klar� vek�leten kurban ba���lar�n� kabul etti�ini, ba�ka ki�i, kurum veya kurulu�lara Mehmet�ik Vakf� ad�na vek�leten kurban ba���� toplama yetkisi vermedi�ini kamuoyunun bilgisine sayg�yla sunar, ba���lar�n�z i�in te�ekk�r ederiz.

  KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap