Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  meb okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  meb okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  10 Temmuz 2019 �AR�AMBA

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I OKUL �NCES� E��T�M VE �LK��RET�M

  KURUMLARI Y�NETMEL���NDE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 26/7/2014 tarihli ve 29072 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Okul �ncesi E�itim ve �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin 3 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Mill� E�itim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 say�l� �zel ��retim Kurumlar� Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 say�l� �zel E�itim Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 301 inci, 304 �nc� ve 326 nc� maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b), (f) ve (n) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �a) Anaokulu: Eyl�l ay� sonu itibar�yla 36-68 ayl�k �ocuklar�n e�itimi amac�yla a��lan okulu,

  b) Ana s�n�f�: Eyl�l ay� sonu itibar�yla 57-68 ayl�k �ocuklar�n e�itimi amac�yla �rg�n e�itim ve hayat boyu ��renme kurumlar� b�nyesinde a��lan s�n�f�,�

  �f) Destek e�itim odas�: Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itimlerine devam eden ��renciler ile �zel yetenekli ��rencilere ihtiya� duyduklar� alanlarda destek e�itim hizmetleri verilmesi i�in d�zenlenmi� ortam�,�

  �n) Uygulama s�n�f�: Mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�nda �ocuk geli�imi ve e�itimi alan�nda eyl�l ay� sonu itibar�yla 36-68 ayl�k �ocuklar�n e�itiminin yap�ld��� uygulama birimini,�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan �Ders y�l�,� ibaresinden sonra gelmek �zere �ara tatil,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 4 � Ayn� Y�netmeli�in 6 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kran�n (c) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ayn� maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n (�) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �a) G�ne ba�lama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve g�n� de�erlendirme zamanlar�n� da i�erecek �ekilde g�nde elli�er dakikal�k aral�ks�z 6 etkinlik saati s�re ile normal e�itim yap�lmas� esast�r. Ancak kay�t alan�nda okula kesin kayd� yap�lamam�� �ocuk bulunan okullarda ikili e�itim yap�lmas� zorunludur.�

  �a) Bir ders saati s�resi 40 dakikad�r. Okul y�netimince teneff�sler i�in normal e�itim yap�lan okullarda en az 15 dakika, ikili e�itim yap�lan okullarda ise en az 10 dakika s�re ayr�l�r.�

  MADDE 5 � Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinde yer alan �hafta sonu,� ibaresi �hafta sonu tatili, ara tatil� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 6 � Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler

  MADDE 9 � (1) Anaokullar� ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullar�nda; rehberlik hizmetlerini y�r�tmek amac�yla rehberlik servisi olu�turulur. Rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re y�r�t�l�r.�

  MADDE 7 � Ayn� Y�netmeli�in 11 inci maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar�, be�inci f�kras�n�n (a), (b), (c), (�) ve (d) bentleri, alt�nc� f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Okul y�netimi, ��renim �a��nda olup n�fus kayd� bulunmayan �ocuklar�, 25/4/2006 tarihli ve 5490 say�l� N�fus Hizmetleri Kanununun ilgili h�k�mleri �er�evesinde T�rkiye Cumhuriyeti kimlik kart� d�zenlenmesi i�in n�fus m�d�rl���ne bildirir ve T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� temin edilen ��rencilerin kesin kay�tlar�n� e-Okul sistemi �zerinden yapar.

  (3) Yabanc� uyruklu olup ��i�leri Bakanl���nca verilen belge ile kimlik numaras� edinen �ocuklar�n kay�tlar� bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere g�re yap�l�r. T�rk vatanda�l���na kabul i�lemleri devam eden �ocuklar�n T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� edinmelerinin ard�ndan e-Okul sisteminde kimlik numaras� g�ncellenir.�

  �a) Anaokulu, ana s�n�f� ve uygulama s�n�flar�na, kay�tlar�n yap�ld��� y�l�n eyl�l ay� sonu itibar�yla 57-68 ayl�k �ocuklar�n kayd� yap�l�r. Okulun kay�t alan�nda ikamet eden ve bir sonraki e�itim ve ��retim y�l�nda ilkokula ba�layacak �ocuklar�n kayd� yap�ld�ktan sonra fiziki imk�nlar� yeterli olan anaokulu ve uygulama s�n�flar�na 36-56 ayl�k, ana s�n�flar�na ise 45-56 ayl�k �ocuklar da kaydedilebilir.

  b) Bir grup olu�turabilecek kadar �ocuk bulunmayan okullarda 36-68 ayl�k �ocuklar ayn� ana s�n�f�na kaydedilebilir.

  c) �lkokula kayd� bir y�l ertelenen ve bir �nceki y�l okul �ncesi e�itim almam�� olan 69-71 ayl�k �ocuklara, okul �ncesi e�itim kurumlar�na kay�tta �ncelik tan�n�r.

  �) E�itimlerine tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla devam eden ��rencilerden okul �ncesi e�itimde bir s�n�fta bulunacak �zel e�itim ihtiyac� olan ��renci say�s� 7/7/2018 tarihli ve 30471 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �zel E�itim Hizmetleri Y�netmeli�i h�k�mleri do�rultusunda d�zenlenir.

  d) E�itimlerini tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla s�rd�remeyecek durumda olan a��r d�zeyde yetersizli�i bulunanlar ile birden �ok yetersizli�i olan �ocuklar, bu kurumlarda fiziki mek�n�n uygun olmas� ve �zel e�itim ��retmeni istihdam edilmesi kayd�yla a��lan �zel e�itim s�n�flar�na kaydedilir.�

  �a) �lkokullar�n birinci s�n�f�na, kay�tlar�n yap�ld��� y�l�n eyl�l ay� sonu itibar�yla 69 ay�n� dolduran �ocuklar�n kayd� yap�l�r. Ayr�ca 66, 67 ve 68 ayl�k �ocuklardan velisinin yaz�l� iste�i bulunanlar da ilkokul birinci s�n�fa kaydedilir.

  b) Okul m�d�rl�kleri, ya��a kay�t hakk�n� elde eden �ocuklardan 69, 70 ve 71 ayl�k olanlar� velisinin yaz�l� talebi bulunmas� halinde okul �ncesi e�itime y�nlendirir veya kay�tlar�n� bir y�l erteler.�

  MADDE 8 � Ayn� Y�netmeli�in 12 nci maddesinin be�inci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(5) �ehit, harp mal�l� ve muharip gazi �ocuklar�, mill� sporcu olan �ocuklar, �zel e�itime ihtiyac� olan �ocuklar ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Kar�� �iddetin �nlenmesine Dair Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 say�l� �ocuk Koruma Kanunu kapsam�ndaki �ocuklar�n nakilleri, durumlar�n� belgelendirmeleri �art�yla kontenjan �art� aranmadan ve ulusal adres veri taban�ndaki adreslerine bak�lmaks�z�n istedikleri okula yap�l�r.�

  MADDE 9 � Ayn� Y�netmeli�in 16 nc� maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Okul �ncesi e�itim kurumlar� ve ilkokullarda s�n�f� okutan ��retmen, ortaokul ve imam-hatip ortaokullar�nda �ube rehber ��retmeni ��renci dosya bilgilerini e-Okul sistemine zaman�nda i�ler ve gerekli g�ncellemeleri yapar. Bilgilerin e-Okul sistemine i�lenmesi ve g�ncellenmesinin takibinden okul y�netimi sorumludur.�

  MADDE 10 � Ayn� Y�netmeli�in 18 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendi ve ���nc� f�kras�n�n (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kraya a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �a) Kay�tlar� yap�lan �ocuklar�n kuruma g�nl�k e�itimi aksatmayacak �ekilde devam etmelerinin sa�lanmas� esast�r. Ancak �zel e�itim ihtiyac� olan �ocuklar ile �zel yetenekli �ocuklar�n sosyal uyum ve geli�im �zelli�ine g�re Bireyselle�tirilmi� E�itim Program� Geli�tirme Biriminin karar� ile g�nl�k devam s�relerinde esneklik sa�lan�r.�

  �b) Bir derse girdi�i h�lde bir veya daha fazla derse �z�rs�z olarak girmeyen ��rencinin durumunu ders ��retmeni okul y�netimine, okul y�netimi ise velisine ivedilikle bildirir ve ��rencinin devams�zl��� yar�m g�n say�l�r.�

  �e) Devams�zl�k yapan ��rencilerin durumlar� veliye posta, e-posta veya k�sa mesaj yolu ile bildirilir.�

  MADDE 11 � Ayn� Y�netmeli�in 20 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinde yer alan �Kayna�t�rma� ibaresi �Kayna�t�rma/b�t�nle�tirme� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 12 � Ayn� Y�netmeli�in 31 inci maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �Kayna�t�rma ve �zel e�itim s�n�flar�nda� ibaresi �Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itim alan ��renciler ile �zel e�itim s�n�flar�nda� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �a) Velinin yaz�l� talebi ve Bireyselle�tirilmi� E�itim Program� Geli�tirme Biriminin karar� do�rultusunda, ilkokulda tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itim alan ��renciler ile ilk��retim program� uygulayan �zel e�itim s�n�flar�nda e�itimlerine devam eden ��rencilere bir defaya mahsus olmak �zere s�n�f tekrar� yapt�r�labilir.�

  MADDE 13 � Ayn� Y�netmeli�in 32 nci maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesi ve ayn� maddenin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��lkokul 1, 2 ve 3 �nc� s�n�f ��rencilerinden bilgi ve beceri bak�m�ndan s�n�f d�zeyinin �st�nde olanlar velisinin yaz�l� talebi ve s�n�f ��retmeninin �nerisi ile ders y�l�n�n ba�lad��� tarihten itibaren bir ay i�inde s�n�f y�kseltme s�nav�na al�n�rlar.�

  �(2) �lkokul �a��nda olup akranlar� ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen ��renciler, birinci s�n�f ��renimlerini ba�ar�yla tamamlamalar� h�linde, ders y�l�n�n ba�lad��� tarihten itibaren bir ay i�inde yap�lacak bir s�navla ya��na uygun bir ilkokul s�n�f�na yerle�tirilir.�

  MADDE 14 � Ayn� Y�netmeli�in 34 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (b), (c) ve (�) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �b) Toplant� g�nleri ve g�ndemi, en az be� g�n �nceden imza kar��l��� ilgililere duyurulur ve g�ndemin bir �rne�i ��retmenler odas�na as�l�r. Kurul toplant�s�na ba�lamadan �nce, gerekli g�r�len di�er konular da oy �oklu�uyla kurul g�ndemine al�nabilir.

  c) Kurul toplant�lar�nda belirtilen g�r��ler ve al�nan kararlar, kurulca se�ilen yazman taraf�ndan tutanak alt�na al�n�r ve imzalan�r. Kararlar oy �oklu�uyla al�n�r. E�itlik h�linde kurul ba�kan�n�n kat�ld��� g�r�� kabul edilir. Al�nan kararlar, karar defterine yaz�larak uygulanmak �zere toplant�ya kat�lamayanlar da d�hil y�netici ve ��retmenler taraf�ndan imzalanarak dosyas�nda saklan�r.

  �) ��retmenler kurulu toplant�lar� ders saatleri d���nda yap�l�r. Ancak, gerekli h�llerde okul m�d�r�n�n �nerisi, il/il�e mill� e�itim m�d�rl���n�n onay�yla ders saatleri i�inde de kurul toplant�s� yap�labilir. Bu durumda ��renciler izinli say�l�r.�

  MADDE 15 � Ayn� Y�netmeli�in 35 inci maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Tek ��retmenli birle�tirilmi� s�n�fl� ilkokullarda z�mre toplant�s� yap�lmaz, bu ��retmenler ilgili il�e/il z�mre toplant�s�na kat�l�r. Ayn� s�n�f� okutan bir s�n�f ��retmeni veya alan�nda bir ��retmen olmas� durumunda z�mre toplant�s�, e�itim kurumu m�d�r� veya m�d�r�n g�revlendirece�i m�d�r yard�mc�s� ile yap�l�r. Bu ��retmenler alanlar� ile ilgili bir �st z�mre toplant�s�na da kat�l�r.

  (3) Z�mre ��retmenler kurulu, ��retmenler kurulunda yap�lacak �al��ma plan�na uygun olarak ders y�l� ba��nda, ortas�nda, sonunda ve ihtiya� duyulduk�a toplan�r. Toplant�lar, z�mre ��retmenleri aras�ndan se�imle belirlenen ��retmenin ba�kanl���nda yap�l�r.�

  MADDE 16 � Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  S�n�f/�ube ��retmenler kurulu

  MADDE 36 � (1) S�n�f ��retmenler kurulu ayn� s�n�f seviyesinde, �ube ��retmenler kurulu ise ayn� �ubede ders okutan ��retmenler ile okul rehberlik ��retmeninden olu�ur. S�n�f/�ube ��retmenler kurulu ortaokul ve imam-hatip ortaokullar�nda olu�turulur, okul �ncesi e�itim kurumlar� ile ilkokullarda olu�turulmaz. Kurula, gerek g�r�l�rse veliler ile ��renciler aras�ndan se�ilen temsilciler de �a�r�labilir.

  (2) S�n�f/�ube ��retmenler kurulu, okul y�netimince yap�lacak planlamaya g�re birinci d�nemin ikinci ay�nda, ikinci d�nemin birinci veya ikinci haftas�nda ve ders y�l� sonunda okul m�d�r� ya da g�revlendirece�i m�d�r yard�mc�s� veya �ube rehber ��retmeninin ba�kanl���nda ayr� ayr� toplan�r. Ayr�ca, gerekti�inde s�n�f/�ube ��retmenler kurulu, �ube rehber ��retmeni veya okul rehberlik ��retmeninin �nerisinin okul y�netimince uygun g�r�lmesi h�linde de toplanabilir.

  (3) S�n�f/�ube ��retmenler kurulunda; s�n�f/�ubedeki ��rencilerin ki�ilik, beslenme, sa�l�k, sosyal ili�kileri, ailenin ekonomik durumu ve benzeri konular ile al�nacak �nlemler g�r���l�r. Bunun yan� s�ra �ube ��retmenler kurulunda bu Y�netmeli�in 31 inci maddesi h�km� gere�ince, ��rencilerin ba�ar�lar� de�erlendirilerek uygulanmak �zere karar defterine yaz�l�r.�

  MADDE 17 � Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 36/A maddesi eklenmi�tir.

  Kurullar ve z�mreler ile ilgili di�er hususlar

  MADDE 36/A � (1) ��retmenler kurulu, z�mre ��retmenler kurulu, s�n�f ��retmenler kurulu ve �ube ��retmenler kurulu ile ilgili usul ve esaslar Y�nerge ile belirlenir.�

  MADDE 18 � Ayn� Y�netmeli�in 37 nci maddesinde yer alan �okul �ncesi e�itim kurumlar� ile birle�tirilmi� s�n�f uygulamas� yap�lan ilkokullar�n d���ndaki� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 19 � Ayn� Y�netmeli�in 38 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, d�rd�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �(3) Y�netici ve ��retmenler ara tatillerde, eyl�l ay�n�n ilk i� g�n�nden derslerin ba�lang�c�na ve derslerin kesiminden temmuz ay�n�n ilk i� g�n�ne kadar ge�en s�re i�erisinde okul m�d�rl���, il/il�e mill� e�itim m�d�rl��� veya Bakanl�k�a belirlenen mesleki �al��malar� kendi okullar�nda y�r�t�rler. Ancak ��retmenler ilgili genel m�d�rl�kler taraf�ndan belirlenen mesleki e�itim konular� d�hilinde il/il�e mill� e�itim m�d�rl�klerince haz�rlanan program �er�evesinde ilkokullarda z�mre baz�nda, di�er okullarda ise alan baz�nda belli merkez veya merkezlerde mesleki e�itime tabi tutulabilirler.�

  MADDE 20 � Ayn� Y�netmeli�in 43 �nc� maddesinin yedinci f�kras�nda yer alan �iki� ibaresi �be�� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 21 � Ayn� Y�netmeli�in 44 �nc� maddesinin ikinci, ���nc�, d�rd�nc�, alt�nc�, yedinci ve onbirinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �(2) Ba��ms�z anaokulu, ana s�n�f� ve uygulama s�n�f� ��retmenleri okul �ncesi e�itim ��rencilerinin bulundu�u alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri d���ndaki zamanlarda n�bet tutarlar.

  (3) M�d�r yard�mc�s� ve ��retmen say�s� yeterli olmayan okullarda m�d�r yard�mc�s� ve ��retmenlere haftada birden fazla n�bet g�revi verilir.

  (4) �lk��retim kurumlar�nda; okulun bina ve tesisleri ile ��renci mevcudu, yat�l�, g�nd�zl�, normal veya ikili e�itim yapma gibi durumlar� g�z �n�nde bulundurularak okul m�d�rl���nce d�zenlenen n�bet �izelgesine g�re ��retmenler normal e�itim yapan okullarda g�n s�resince, ikili e�itim yapan okullarda ise kendi devresinde n�bet tutarlar. Ayr�ca normal e�itim yap�lan okullarda ��le aras�nda yap�lan n�bet g�revi n�bet�i ��retmenlerin dinlenme s�releri g�z �n�nde bulundurularak d�n���ml� ve dengeli olacak �ekilde okul idaresi taraf�ndan d�zenlenir.�

  �(6) Okuldaki ��retmen say�s�n�n yeterli olmas� durumunda, kad�nlarda 20, erkeklerde 25 hizmet y�l�n� dolduran ��retmenlere, istememeleri h�linde n�bet g�revi verilmez. Ancak ihtiya� duyulmas� h�linde bu ��retmenlere de n�bet g�revi verilir.

  (7) Hamile ��retmenlere, hamileli�in yirmi d�rd�nc� haftas�ndan ba�layarak do�um sonras� anal�k izni s�resinin bitimini takip eden bir y�ll�k s�renin sonuna kadar n�bet g�revi verilmez.�

  �(11) ��retmenlerden; engelli olanlar, engelli �ocu�u bulunanlar ve bakmakla y�k�ml� oldu�u engelli birey bulunanlara n�bet g�revi verilmez. Ancak bu durumdaki ��retmenlere istemeleri h�linde, g�n tercihlerine �ncelik verilerek n�bet g�revi verilir.�

  �(12) �zel e�itim s�n�flar�nda g�revli �zel e�itim ��retmenleri n�bet g�revlerini teneff�s ve yemek saatlerinde s�n�flar�na kay�tl� ��rencilerin g�zetimine devam ederek yerine getirirler.

  (13) �e�itli nedenlerden dolay� ��retmeni bulunmayan s�n�f�n d�zeni, o saatte dersi olmayan n�bet�i ��retmen taraf�ndan sa�lan�r.�

  MADDE 22 � Ayn� Y�netmeli�in 45 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(3) �l/il�e mill� e�itim m�d�rl�klerince bir �ubede en fazla bir stajyer ��renci olmak kayd�yla okul �ncesi e�itim kurumlar�nda 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanunu gere�ince mesleki e�itim kapsam�nda beceri e�itimi yapt�r�lan �ocuk geli�imi ve e�itimi ��rencilerinin hizmetlerinden de yararlan�l�r. Beceri e�itimi yapacak ��renci say�s�n�n o il/il�e merkezindeki okul �ncesi �ube say�s�ndan fazla olmas� durumunda; her �ubeye birer ��renci verilmi� olmas� kayd� ile bir �ubeye birden fazla da ��renci verilebilir. Bu ��rencilerin okul/s�n�flara yo�unla�may� engelleyecek �ekilde dengeli olarak da��t�m� sa�lan�r. Beceri e�itimi yap�lacak okul �ncesi e�itim kurumlar�n�n planlamas� il/il�e mill� e�itim m�d�rl�kleri taraf�ndan yap�l�r.�

  MADDE 23 � Ayn� Y�netmeli�in 46 nc� maddesinin ba�l��� ile birinci ve ���nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ikinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Belletici ve n�bet�i belletici ��retmen g�revlendirilmesi

  �(1) Belletici ve n�bet�i belletici ��retmen g�revlendirilmesine ili�kin i� ve i�lemler 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Mill� E�itim Bakanl���na Ba�l� Resmi Okullarda Yat�l�l�k, Bursluluk, Sosyal Yard�mlar ve Okul Pansiyonlar� Y�netmeli�ine g�re y�r�t�l�r.�

  �(3) Asker ��retmenler istemeleri h�linde belletici ��retmen olarak g�rev alabilirler.�

  MADDE 24 � Ayn� Y�netmeli�in 47 nci maddesinde yer alan �ve psikolojik dan��ma� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 25 � Ayn� Y�netmeli�in 48 inci maddesinde yer alan �ve psikolojik dan��ma� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 26 � Ayn� Y�netmeli�in 49 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Alan/b�l�m �efi

  MADDE 49 � (1) Mesleki ve teknik e�itim kurumlar� b�nyesindeki uygulama s�n�flar�nda g�revli �ocuk geli�imi ve e�itimi alan/b�l�m �efi, bu s�n�f�n ama�lar�na uygun olarak i�leyi�inden ve Okul �ncesi E�itim Program� ile mevzuata uygun olarak y�netilmesinden okul m�d�r�ne kar�� sorumludur.�

  MADDE 27 � Ayn� Y�netmeli�in 53 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kran�n (c) ve (�) bentleri y�r�rl�kten kald�r�lm��, ayn� maddenin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �b) Sosyal etkinlikler kapsam�nda �st�n ba�ar� g�steren ��renciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar� Sosyal Etkinlikler Y�netmeli�inin ilgili h�k�mlerine g�re de�erlendirilir.�

  �(3) Te�ekk�r ve Takdir Belgesiyle �d�llendirilenlerin belgeleri, s�n�f veya �ube rehber ��retmeni taraf�ndan karne ile birlikte ��rencilere verilir.�

  MADDE 28 � Ayn� Y�netmeli�in 55 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendine a�a��daki alt bent eklenmi�, ayn� f�kran�n (b) bendinin (8) ve (11) numaral� alt bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n (c) bendinin (17) numaral� alt bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �10) K�l�k ve k�yafetle ilgili kurallara uymamak.�

  �8) Bili�im ara�lar� ya da sosyal medya kanal�yla ki�ilik haklar�n� ihlal edecek �ekilde izinsiz ses ya da g�r�nt� kaydetmek veya yay�nlamak.�

  �11) K�l�k ve k�yafetle ilgili kurallara uymamakta �srar etmek.�

  MADDE 29 � Ayn� Y�netmeli�in 56 nc� maddesinin be�inci ve onuncu f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(5) Ayn� olumsuz davran���n o e�itim ve ��retim y�l� i�inde tekrar� h�linde bir �st yapt�r�m uygulan�r.�

  �(10) K�nama ve okul de�i�tirme yapt�r�mlar�ndan birini alan ��renciye o e�itim ve ��retim y�l� i�inde te�ekk�r ve takdir belgesi verilmez.�

  MADDE 30 � Ayn� Y�netmeli�in 58 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde yer alan �ve psikolojik dan��ma� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 31 � Ayn� Y�netmeli�in 60 �nc� maddesinde yer alan �kurul ba�kan� taraf�ndan� ibaresinden sonra gelmek �zere �rehberlik ��retmeni, bulunmamas� durumunda bir ��retmen e�li�inde� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 32 � Ayn� Y�netmeli�in 62 nci maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Karar ��renci velisine tebli� edilir.�

  MADDE 33 � Ayn� Y�netmeli�in 67 nci maddesinin alt�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(6) Beslenme saatlerinde �ocuklara refakat etmek zorunda olan ��retmen ve yard�mc� personel okuldaki yemek hizmetinden �cretsiz yararlan�r. Okul y�netimince belirlenen g�nl�k yemek �cretini ilgili banka hesab�na haftal�k veya ayl�k pe�in olarak yat�rmalar� kayd�yla okulun di�er �al��anlar� da yemek hizmetinden faydalanabilir.�

  MADDE 34 � Ayn� Y�netmeli�in 68 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �Yar�y�l tatilinde� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve ara tatilde� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 35 � Ayn� Y�netmeli�in 73 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  �Bu belgeyi almak i�in, belgenin talep edildi�i okulun bulundu�u ilde ya�ayanlar okul m�d�rl���ne, farkl� bir ilde bulunanlar ise bulunduklar� il/il�e mill� e�itim m�d�rl���ne bir dilek�e ile �ahsen ba�vurur. Ba�vuru yap�lan il/il�e mill� e�itim m�d�rl��� talebi ger�ekle�tirmek �zere ilgili il/il�e mill� e�itim m�d�rl��� ile gerekli yaz��malar� yapar.�

  MADDE 36 � Ayn� Y�netmeli�in 74 �nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) �lkokul, ortaokul, ilk��retim okulunu 2012 y�l�ndan �nce bitiren ve zaman�nda okuldan diplomas�n� alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildi�i okulun bulundu�u ilde ya�ayanlar okul m�d�rl���ne, farkl� bir ilde bulunanlar ise bulunduklar� il/il�e mill� e�itim m�d�rl���ne bir dilek�e ile �ahsen ba�vurur. Ba�vuru yap�lan il/il�e mill� e�itim m�d�rl��� talebi ger�ekle�tirmek �zere ilgili il/il�e mill� e�itim m�d�rl��� ile gerekli yaz��malar� yapar. Okul m�d�rl���nce, kay�tlara g�re dilek�e sahibinin ald��� belge ve diploma ile ba�ka bir okula yaz�lmad��� belirlendikten sonra, dilek�enin alt�na veya arkas�na, onayl� Diploma Kay�t �rne�i EK-14 verilir. Durum, o d�neme ait diploma defterine veya ��renci k�t�k defterine i�lenir. Ald��� belgeyi kaybedene, ayn� y�ntemle yeniden belge verilir.�

  MADDE 37 � Ayn� Y�netmeli�in 78 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(3) Okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, b�fe, �ay oca�� ve benzeri yerlerde, 9/2/2012 tarihli ve 28199 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Okul-Aile Birli�i Y�netmeli�i, 5/2/2013 tarihli ve 28550 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Okul Kantinlerine Dair �zel Hijyen Kurallar� Y�netmeli�i, 5/7/2013 tarihli ve 28698 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Hijyen E�itimi Y�netmeli�i h�k�mlerine uyulur.�

  �(6) 20/6/2012 tarihli ve 6331 say�l� �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu ve ilgili mevzuat do�rultusunda gerekli i� ve i�lemler y�r�t�l�r.�

  MADDE 38 � Ayn� Y�netmeli�in 81 inci maddesinin birinci, ikinci ve d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) Okul �ncesi e�itim kurumlar�; ba��ms�z anaokullar� olarak a��labilece�i gibi m�lki idare amirinin onay� ile �ocuk geli�imi ve e�itimi alan� olan mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�nda uygulama s�n�f� ve di�er e�itim kurumlar� b�nyesinde ana s�n�f� olarak da a��labilir.

  (2) Okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�, 24/6/2017 tarihli ve 30106 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Kurum A�ma, Kapatma ve Ad Verme Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re a��l�r.�

  �(4) Okulda m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s�, m�d�r yard�mc�lar�, ��retmen, rehberlik servisi, memur ve di�er personel i�in uygun odalar ayr�l�r. Bu odalar, hizmetin gerektirdi�i �ekilde standard�na uygun ve sade olarak d�zenlenir.�

  MADDE 39 � Ayn� Y�netmeli�in 82 nci maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Okul �ncesi e�itimde e�itime eri�im modelleri

  MADDE 82 � (1) Okul �ncesi e�itim �a� n�fusu az oldu�u i�in �ube a��lamayan yerle�im yerleri ile �a� n�fusunun yo�un, fiziki �artlar�n yetersiz oldu�u yerle�im yerlerindeki �ocuklar�n okul �ncesi e�itime eri�imini sa�lamak i�in; gezici ��retmen s�n�f�, gezici s�n�f, ta��ma merkezi ana s�n�f�, yaz e�itimi ve benzeri esnek saat ve zamanl� e�itime eri�im modelleri uygulanabilir, gezici ��retmen g�revlendirilebilir. Uygulanacak olan farkl� eri�im modellerinde bir y�lda en az 200 etkinlik saati e�itim yap�l�r. Bir g�nde yap�lacak e�itim 2 (iki) etkinlik saatinden az olamaz. Yaz aylar�nda yap�lan e�itime bir sonraki e�itim ��retim y�l�nda ilkokula ba�layacak �ocuklar �ncelikli olmak �zere okul �ncesi e�itimden yararlanamam�� �ocuklar kaydedilir. E�itime eri�im modelleri ile ilgili usul ve esaslar Y�nerge ile belirlenir.�

  MADDE 40 � Ayn� Y�netmeli�in 84 �nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itim alan ��renciler ile �zel yetenekli ��renciler i�in okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�nda �zel e�itim deste�i verilmesi amac�yla okulun fiziki imk�nlar� do�rultusunda destek e�itim odas� a��l�r.�

  MADDE 41 � Ayn� Y�netmeli�in 93 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 93 � (1) Yat�l� b�lge ortaokullar�nda i� ve i�lemler, Mill� E�itim Bakanl���na Ba�l� Resmi Okullarda Yat�l�l�k, Bursluluk, Sosyal Yard�mlar ve Okul Pansiyonlar� Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re y�r�t�l�r.�

  MADDE 42 � Ayn� Y�netmeli�in 94 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 94 � (1) Okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�n�n e�itim, ��retim ve y�netim ile ilgili i� ve i�lemlerine y�nelik rehberlik ve denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat� do�rultusunda denetlemeye yetkili olan birimlerce y�r�t�l�r.�

  MADDE 43 � Ayn� Y�netmeli�in 13 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda, 14 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda, 54 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�n�n (c) bendinde ve 57 nci maddesinin sekizinci f�kras�nda yer alan �rehber� ibareleri �rehberlik� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 44 � Ayn� Y�netmeli�in EK-5�inde yer alan �Okul Rehber ��retmeninin (Psikolojik Dan��man) G�r���� ibaresi �Okul Rehberlik ��retmeninin G�r���� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 45 � Ayn� Y�netmeli�in ekinde yer alan EK-8 y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 46 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 47 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap