Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mayozun hangi evresinde sonunda kromozom sayısı yarıya iner

  1 ziyaretçi

  mayozun hangi evresinde sonunda kromozom sayısı yarıya iner bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mayoz B�l�nme

  H�crede kromozom say�s�n�n yar�ya indirgenmesi amac�yla yap�lan b�l�nmeye mayoz veya red�ksiyon b�l�nme deniir. Mayoz b�l�nmenin amac� ger�ekte bir �o�alma de�il, aksine e�eysel rekombinasyonlar� ve bunun sonucunda biyolojik �e�itlili�i meydana getirmektir. Birbirini takibeden iki b�l�nme �eklinde olan mayozun birinci b�l�m�nde kromozom say�s� yar�ya iner, ikinci b�l�m�nde ise tipik bir mitoz b�l�nme meydana gelir.

  �NTERFAZ I

  Mitoz b�l�nmede oldu�u gibidir. Genetik materyal ve organeller kendini e�ler.

  PROFAZ I

  Kromotin iplikler k�sal�p, kal�nla��r ve belirgin kromozom �eklini al�r. Kromozomlar �zerindeki kromerler belirgin hale gelir. Bu evreye Leptoten de denir. �ekirdek zar� yava� yava� erir ve sentrozomlar kutuplara do�ru hareket eder.Homolog kromozomlar�n her bir �iftinin yan yana gelip ve birbirinden ayr�lmadan kalmalar�na zigoten denir. Homolog kromozomlardaki bu protein eksenler birbirine enine protein k�pr�lerle ba�lanarak �ok sa�lam synaptonemal kompleksleri olu�tururlar. Yap�s�nda 4 kromotid bulunan bu komplekslere tetrad bu olaya da sinapsis denir. birinci profaz�n bu evresine ise Zigoten ad� verilir. Sinaps s�ras�nda kromozomlar hem k�sal�p hem de kal�nla��rlar. bu evreye de Pakiten de denir. Bu s�rada �ok �nemli bir olay olan krossing over ba�lar.

  METAFAZ I

  Mitozda bir �ift ikiz kromotid ihtiva eden homolog kromozomlardaki her bir kromozomun h�crenin ekvator tablas�n a hareket etmesine kar��l�k, mayoz b�l�nmede ekvator tablas�nda yer alan kromozomlar 2 homolog kromozom �ifti halindedir ve her birinde iki�er hibrid kromotid bulunmaktad�r.

  ANAFAZ I

  Bu safhada profaz�n ortalar�nda birbirine sinaps yapan homolog kromozomlar birbirinden ayr�lmaya ba�larlar.Hibrid kromotidleri ihtiva eden her bir kromozomun i� ipliklrine tak�l�p kutuplara do�ru hareket etmesiyle birinci anafaz son bulunur.

  TELOFAZ I

  Bu safha t�m�yle mitoza benzer tek fark ise mitozda yeni te�ekk�l eden �ekirdekte ana h�creninkine ei�t say�da kromozom bulunmas�na kar��l�k mayoz b�l�nmede bu kromozom say�s� yarya inmi�tir. Mitoz b�l�nmedeki her bir kromozom bir kromotid kromozomdur. Halbuki mayozdakiler bir �ift hibrit kromatid ihtiva eden kromozomlar halinde bulunurlar.

  Yazı kaynağı : yunus.hacettepe.edu.tr

  Mayoz bölünmenin hangi evresinde kromozom sayısı yarıya iner

  Mayoz bölünmenin hangi evresinde kromozom sayısı yarıya iner

  Merhaba

  mayoz bölünmenin birinci evresinde kromozom sayısı yarıya iniyor.

  Kromozom nedir ?

  Dna üzerinde olan protein ile kaplı gene kromozom adı verilir.

  Homolog kromozom nedir ?

  şekli ve büyüklüğü aynı olan 2 kromozma homolog kromozom adı verilir.

  Mayoz bölünmede niçin kromozom sayısı yarıya iner ?

  mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor ve böylece tür içi çeşitlilik sağlanıyor. Bu yüzden kromozom sayısı yarıya iner düzenli bir şekilde .

  Peki kromozom sayısı yarıya inmeseydi nolurdu ?

  kromozom sayısı yarıya inmiyor olsaydı düzenli olarak artardı belli bir kromozom sayısı da olmazdı ve tür içi çeşitlilik sağlanamazdı

  Mayoz bölünmenin özellikleri ;

  Mitoz bölünme ;

  Başarılar...

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Mayoz Bölünme Nedir? Mayoz Bölünme Evreleri Ve Özellikleri

  Mayoz Bölünme Nedir? Mayoz Bölünme Evreleri Ve Özellikleri

  Mayoz, aynı zamanda eşeyli üremenin temelinde yer alan, yüksek yapılı hayvan ve bitkilerin tümünde görülen bir bölünme çeşididir. Bu bölünmeyle yeni nesiller arasında genetik çeşitlilik sağlanmaktadır.

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap