Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  masterchef 14 ekim hangi takım kazandı

  1 ziyaretçi

  masterchef 14 ekim hangi takım kazandı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MasterChef eleme potasına kimler gitti, kim aday oldu? 14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım

  14 Ekim bugün Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef kim kazandı?

  14 Ekim bugün Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef kim kazandı?

  Masterchef takım oyununu kim kazandı? 14 Ekim Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bugün birbirinden farklı yöresel lezzetler yapılıyor. Verilen tarifleri en güzel yapan takım, avantajlı konuma geçecek.

  14 EKİM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

  Mavi takım 18-3 önde devam ederken kazanan takım ise belli oldu. Mavi takım bugün kazanan takım oldu.

  Şiveydiz: Mavi takım kazandı

  Yumurtalı Köfte: Mavi takım kazandı.

  Duvaklı Pilav: Mavi takım kazandı.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  MasterChef üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı 14 Ekim? Eleme potasına kimler gitti?

  MasterChef 14 Ekim 6. ve 7. eleme aday� kim se�ildi? MasterChef T�rkiye 2021 dokunulmazl��� kim kazand�?

  MasterChef 14 Ekim 6. ve 7. eleme aday� kim se�ildi? MasterChef T�rkiye 2021 dokunulmazl��� kim kazand�?

  MasterChef yar��ma program�nda 14 Ekim tarihli dokunulmazl�k oyununu kazanan tak�m belli oldu. Kaybeden tak�m aras�nda haftan�n 6. ve 7. eleme adaylar� belirlendi. TV8 ekranlar�n b�y�k ilgiyle izlenen ekranlar�n sevilen yar��ma program� MasterChef'te Danilo, Somer ve Mehmet �ef'in tad�m� ile ile belirlenen yeni eleme adaylar� a��kland�. ��te haftan�n eleme adaylar� ve dokunulmazl��� kazanan isimler...

  Sevilen yar��ma MasterChef T�rkiye 2021'de haftan�n d�� �ekimi Mardin'de yap�ld�. Bu ak�am, 14 Ekim Per�embe MasterChef yeni b�l�mde Mavi tak�m ile K�rm�z� tak�m, son kez kar�� kar��ya geldi. �lk iki dokunulmazl��� K�rm�z� tak�m kazanm��t�. �ki tak�m da konuklar�n oylama yapaca�� son dokunulmazl�k oyununu kazanmaya �al��t�. Dokunulmazl�k oyunu men�s�, konuk �ef �m�r Akkor taraf�ndan a��kland�.

  MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLI�I K�M KAZANDI?

  MasterChef'te haftan�n son dokunulmazl��� kaybeden K�rm�z� tak�m, bireysel dokunulmazl�k oyunu i�in mutfa�a girdi. Yar��mac�lar, eleme potas�na girmemek i�in gecenin en iyi yeme�ini yapmaya �al��t�. Oyunda verilen ana �r�n ay�i�ek ya��, istenilen yemek ise k�zartma tekni�i ile yap�lan bir yarat�c� tabak idi. Bunun i�in verilen s�re de 40 dakika oldu. �eflerin istedi�i yeme�i yapmak i�in yar��mac�lar t�m h�nerlerini sergiledi. Tad�m sonras�nda �efler ba�ar�l� yar��mac�lar� a��klad�. Dilara, Sergen ve Safanur finale kalan isimler oldu. Gecenin ���nc�s� Safanur oldu. Bireysel dokunulmazl��� kazanan ise Dilara oldu.

  Oyunda yar��mac�lardan Mezopotomya yemekleri yap�lmas� istendi. Yap�lacak yemekleri program�n konu�u �ef �m�r Akkor a��klad�. Be� �e�it yemek i�in 70 dakika s�re verildi. 9 ilin �ne ��kan yemeklerinden olu�an men�, �nemli misafirlere ikram edildi. Konuklar verece�i oylar ile dokunulmazl��� kazanan tak�m� belirledi. �efler, st�dyoda yemeklere g�re oylar� tek tek say�m�n� yapt�. Oylar�n �o�unlu�unu alan Mavi tak�m, dokunulmazl��� kazanan tak�m oldu. Mavi tak�m, 28-7 skorla 3. dokunulmazl�k oyununu kazand�.

  MasterChef 2021'de hafta ba��nda se�ilen tak�mlar aras�nda oynanan oyunlarda kaybeden tak�m aras�nda eleme adaylar� se�ildi.

  Ge�ti�imiz g�nlerde eleme aday� belirlenmi� ve Mert potaya giden ilk isim olmu�tu. �kinci eleme aday� Rabia oldu. Oylaman�n ard�ndan Eren ���nc� aday se�ildi.

  MasterChef'te finale kalan iki isim aras�nda ve gecenin en iyi taba��n� ��karan Emre, bireysel dokunulmazl�k oyununu kazand�. Emre'nin eleme potas�na g�nderdi�i Pelin, haftan�n d�rd�nc� eleme aday� oldu.

  MasterChef'te dokunulmazl��� kaybeden Mavi tak�m i�in konsey topland�. Yap�lan oylama sonucunda Burcu ile Azize'nin oylar� ayn� say�da ��kt�. Bu isimler aras�nda potaya gidecek ismi Tahsin belirledi. Tak�m kaptan� Tahsin'in potaya g�ndermeyi se�ti�i Burcu haftan�n be�inci eleme aday� oldu.

  MASTERCHEF HAFTANIN 6. VE 7. ELEME ADAYLARI K�M OLDU?

  MasterChef'te kaptanl�k oyununu kazanan Tahsin, Mavi tak�m kaptan� olmu� ve K�rm�z� tak�m kaptan� Sergen'i se�mi�ti. Kaptanl�k oyunu sonras�nda alt� yar��mac�n�n davran��lar� �efleri rahats�z etmi� ve onlara bir ceza oyunu oynatm��t�. Bu oyunda en ba�ar�s�z yeme�i yapan Mert, haftan�n ilk eleme aday� oldu.

  Haftan�n ilk dokunulmazl�k oyununu kazanan K�rm�z� tak�m oldu. Kaybeden Mavi tak�mda bireysel dokunulmazl��� kazanan Tahsin, 2. eleme aday� olarak Rabia'y� g�sterdi. Konseydeki oylamada Eren ile Emre, ayn� say�da isimleri yaz�ld�. Kaptan�n potaya g�nderdi�i Eren, ���nc� eleme aday� oldu.

  �kinci dokunulmazl�k oyununu yine K�rm�z� tak�m kazand�. Mavi tak�m, bir kez daha bireysel dokunulmazl�k oyunu i�in mutfa�a girdi. Dokunulmazl��� kazanan Emre oldu. Onun potaya g�nderdi�i Pelin, 4. eleme aday� oldu. Konseydeki oylamada Azize ile Burcu'nun isimleri ayn� say�da yaz�lm��t�. Tahsin, Burcu'yu 5. eleme aday� olarak g�sterdi.

  MasterChef T�rkiye'de bu ak�am dokunulmazl��� kazanan Mavi tak�m oldu. Kaybeden K�rm�z� tak�m, bireysel dokunulmazl�k oyunu oynad�. Gecenin en iyi taba��n� ��karan Dilara, bireysel dokunulmazl�k kazand�. Onun potaya g�nderdi�i Ate�, haftan�n alt�nc� eleme aday� oldu. Sonras�nda K�rm�z� tak�m i�in konsey topland� ve oylama yap�ld�. Bu oylamada ad� en �ok yaz�lan be�er kez ile Milhan ve Safanur oldu. Kural gere�i tak�m kaptan� Sergen, bu iki isim aras�nda Milhan'� potaya g�nderdi. Ve haftan�n yedinci eleme aday� Milhan oldu.

  1- Mert

  2- Rabia

  3- Eren

  4- Pelin

  5- Burcu

  6- Ate�,

  7- Milhan

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Masterchef eleme adayı kim oldu, 6. ve 7. eleme adayı kim? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

  Masterchef eleme adayı kim oldu, 6. ve 7. eleme adayı kim? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

  1- Mert

  2- Rabia

  3- Eren

  4- Pelin

  5- Burcu

  6- Ateş

  7- Milhan

  BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

  MasterChef Türkiye'de haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, ana ürün olarak Ayçiçek yağı verdi. Bu ürünle, kızartma tekniğinin ön planda olduğu yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, tadım yaptığı yemeklerden başarılı olanları açıkladı. Finale kalan isimler Dilara, Sergen ve Safanur oldu.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap