Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mali tatilde geriye dönük işe giriş yapılabilir mi

  1 ziyaretçi

  mali tatilde geriye dönük işe giriş yapılabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mali Tatilde SGK Bildirimleri

  Mali Tatilde SGK Bildirimleri

  Bilindiği gibi her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulaması bulunmaktadır. Vergi ve sigorta bildirimlerin mali tatil süresi içindeyken yapılmazsa cezai bir işlem uygulanmamaktadır. Mali Tatilde SGK Bildirimleri ile ilgili işlemlerde de yasal süre uzatılmış olmaktadır.

  2007 yılında 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’ hükümlerine dayanarak uygulanan Mali Tatil 2018 yılında ise haziran ayının son gününün (30.06.2018) cumartesi olması sebebiyle 3-20 tarihleri arasında yer almaktadır.

  5604 sayılı Kanun’un 2. maddesinde”iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir” denmektedir. Bu maddeye istinaden, mali tatil, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışındaki bildirimler için geçerlidir. Mali tatil devam ederken gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalıkları, mali tatil dışındaki günlerde de olduğu gibi, mali tatile bakılmaksızın 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmelidir.

  Genel Sağlık Sigortası ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar gereğince yapılan bildirimler  ertelenmektedir.  Yasal bildirim süresi 21-25 Temmuz tarihleri arasında sona eren yükümlülükler 25 Temmuz tarihinde sona erecektir.

  Bu bildirimlerden en önemlisi ise işe giriş bildirimleridir. İşe giriş bildirimleri kural olarak işe giriş gerçekleşmeden önceki gün yapılmaktadır. Mali tatil süresi içinde sehven yapılmayan işe giriş bildirgeleri de geriye dönük cezasız olarak yapılabilmektedir.

  İşe giriş bildiriminin son günü, mali tatil gününe rastladığında, mali tatilin bitimini takip eden 5 iş günü içinde verildiğinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

  Mali Tatil yalnızca yapılan beyan ve bildirimlerle ilgili bir tatil dönemidir. Denetim, kontrol, kayıt ve belge taraması gibi konularda verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde mali tatil bitiminden itibaren 5 gün içinde istenen belgeler ilgili kuruma ibraz edilmelidir. Bu süre içinde kayıt ve belgelerini ibraz edenler yasal süresi içinde vermiş sayılacaklardır.

  Yazı kaynağı : iskanunu.com

  Mali Tatil Başladı, SGK Bildirimlerine Dikkat!

  Mali Tatil Başladı, SGK Bildirimlerine Dikkat!

  5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20’si dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

  Kanun’un 1’inci maddesine göre son günü malî tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.

  Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

  2020 yılı mali tatili 01.07.2020 Çarşamba günü başlayıp 20.07.2020 Pazartesi günü sona erecektir.

  5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine göre, Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde;

  Yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

  Mali tatil kapsamına giren işlemler

  İşyeri bildirgesi; Verilmesi gereken sürenin son günü 01.07.2020 – 20.07.2020 tarihleri arasına rastlarsa işyeri bildirgesinin verilme süresi mali tatilin bitimi olan 27.07.2020 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş kabul edilecektir.

  Sigortalı işe giriş bildirgesi; Verilmesi gereken son günün mali tatile rastlaması halinde, bildirgenin verilme süresi mali tatilin bitimini takiben 7 gün uzadığından 01.07.2020 – 20.07.2020 tarihlerinde verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgeleri 27.07.2020 tarihine kadar verilebilecektir.

  Sigortalı işten ayrılış bildirgesi; Sigortalının işten ayrılış bildirgesi, çalışanın işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Sürenin sonu mali tatile rastlarsa SGK’ya bildirim 27.07.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

  Aylık prim ve hizmet belgesi; Belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir. 2020/Haziran ayına ait APHB’si 23.07.2020 tarihine kadar verilmesi gerekirken, 5604 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne istinaden 2020/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç 25.07.2020 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

  İdari para cezası itiraz ve ödeme; İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin 15 günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.

  Prim ödemesi; 5510/88. maddeye göre işverenler, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigorta prim tutarlarını en geç ertesi ayın/dönemin sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler. Buna göre söz konusu ödeme yükümlülüğüne ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.

  Denetim evrakları; İşverene ait defter ve kayıtlar denetim elemanlarınca incelenmek üzere talep edilebilecek ve ilgili defter ve kayıtlar talep yazısının tebliğini izleyen 15 gün içinde incelemeye sunulmalıdır. 15 günlük ibraz etme süresinin son günü mali tatile rastlaması halinde kayıtlar mali tatili izleyen tarihten itibaren 7 gün içerisinde ibraz edilebilecektir.

  Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerin çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken geçici iş göremezlik bildirimi ile iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamına alınmamıştır.

  Yazı kaynağı : www.rasyotek.com.tr

  2020 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

  A-) 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanunun:

  1.Maddesinin;

  1.Fıkrasındaki:

  “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.”

  Hükmüne istinaden, Haziran ayının son günü olan 30.06.2020 Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 2020 yılı mali tatili, 01.07.2020 Çarşamba ve 20.07.2020 Pazartesi (dahil) arasında uygulanacaktır.

  2.Fıkrasındaki:

  Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”

  Hükmüne istinaden, 7. gün 27.07.2020 Pazartesi gününe denk geldiğinden 7 günlük süre de 27.07.2020 Pazartesi günü (dahil) olarak uygulanacaktır.

  2.Fıkrasının 6.Numaralı Alt Bendinde:

  “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.”

  Hükmüne istinaden, 5 günlük süre 25.07.2020 Cumartesi gününe geldiğinden 27.07.2020 Pazartesi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

  2.Maddesinde ise,

  “Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.”

  B-) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Tatil günlerinin etkisi" başlıklı 93.Maddesinde:

  "Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter."

  Hükümleri bulunmaktadır.

  C-) 2020 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

  Yukarıdaki açıklamalar uyarınca;

  D-) Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yönelik Denetim Ve Kontrol İşlemleri:

  Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün;

  İbraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

  4-) Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve İşlemler

  İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir:

  5510, 6356, 4447, 4857, 6183, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap