Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  maflor saşe ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  maflor saşe ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MAFLOR 5 sa�e Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  MAFLOR 5 sa�e Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.MAFLOR nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  MAFLOR�un etkin maddesi olan Bifidobacterium animalis ssp lactis B94 biyolojik kaynakl� bir ishal kesicidir. MAFLOR ba��rsak floras�nda bulunan bakterilerinin say�s�n� art�r�r ve zararl� bakterilerin say�lar�n�n azalmas�na yard�mc� olarak isal olu�umunu engeller.

  MAFLOR, karton kutulara koyulmu�, PAP/PE/AL/PE sa�ede ambalaj i�inde 5 ve 10 adet sa�e i�erecek �eklinde pazarlanmaktad�r.

  MAFLOR, mikrobik (enfeksiy�z) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine ba�l� ishal gibi sindirim sistemi rahats�zl�klar�n�n �nlenmesi ve tedavisinde kullan�lan Vankomisin/metranidazole isimli ila�lara ek olarak Clostridium diff icile isimli bir bakterinin neden oldu�u hastal���n�n tekrar�n�n �nlemesinde, Seyahate ba�l� turist ishalinin �nlenmesi ve tedavisinde kullan�l�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  MAFLOR 10 sa�e Kullanma Talimat�

  MAFLOR 10 sa�e Kullanma Talimat�

  MAFLOR sa�e A��zdan al�n�r.

  Yard�ma maddeler:Hindiba �nulini, Maltodekslrin, Askorbik asit i�erir.

  Bu ila� kullanmaya ba�lamadan �nce bu NI dikkatlice okuyunuz, ��nk� sizin i�in �nemli bilgiler i�ermektedir.

  Bu ila� sizin re�etesiz olarak temin edip bir doktor yard�m� olmadan eczac�n�z�n tavsiyesi ile hafif bir hastal��� tedavi etmeniz i�indir. Buna kar��n, yine de MAFLOR' dan en iyi sonu�lar� alabilmeniz i�in dikkatli kullanmam� gerekmektedir.

  - Bu kullanma talimat�m saklay�n�z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya� duyabilirsizniz.

  - E�er ilave sorular�n�z olursa, l�tfen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  - Bu ila� ki�isel olarak size re�ete edilmi�tir, ba�kas�na vermeyiniz

  - Bu ilac�n kullan�m� s�ras�nda, doktora veya hastaneye gitti�inizde bu ilac� kulland���n�z� doktorunuza s�yleyiniz.

  - Bu talimatla yaz�lanlara aynen uyunuz. �la� hakk�nda size �nerilen dozun d���nda y�ksek veya d���k doz kullanmay�n�z.

  Bu Kullanma Talimat�nda:

  1. MAFLOR nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  2. MAFLOR�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  3. MAFLOR nas�l kullan�l�r?

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  5. MAFLOR�in saklanmas�

  Ba�l�klar� yer almaktad�r.

  2.MAFLOR nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  MAFLOR�un etkin maddesi olan Bifidobacterium animalis ssp lactis B94 biyolojik kaynakl� bir ishal kesicidir. MAFLOR ba��rsak floras�nda bulunan bakterilerinin say�s�n� art�r�r ve zararl� bakterilerin say�lar�n�n azalmas�na yard�mc� olarak isal olu�umunu engeller.

  MAFLOR, karton kutulara koyulmu�, PAP/PE/AL/PE sa�ede ambalaj i�inde 5 ve 10 adet sa�e i�erecek �eklinde pazarlanmaktad�r.

  MAFLOR, mikrobik (enfeksiy�z) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine ba�l� ishal gibi sindirim sistemi rahats�zl�klar�n�n �nlenmesi ve tedavisinde kullan�lan Vankomisin/metranidazole isimli ila�lara ek olarak Clostridium diff icile isimli bir bakterinin neden oldu�u hastal���n�n tekrar�n�n �nlemesinde, Seyahate ba�l� turist ishalinin �nlenmesi ve tedavisinde kullan�l�r.

  2.MAFLOR kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  E�er;

  � MAFLOR�un i�erdi�i maddelerden herhangi birine a��n duyarl���n�z varsa

  � Santral ven�z kateteriniz varsa

  � Akut pankreas iltihab�n�z varsa kullanmay�n�z.

  � �shaliniz �iddetliyse a��zdan veya damar yolundan s�v� verilebilir ise

  � Bu uyar�lar ge�mi�teki herhangi bir d�nemde dahi olsa sizin i�in ge�erliyse, bu t�bbi �r�n� almadan �nce doktorunuzla temasa ge�iniz.

  Bu ila� g�n�n herhangi bir saatinde al�nabilir, ancak h�zl� bir etki sa�lamak i�in yemeklerle birlikte al�nmamal�d�r.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Doktorunuz taraf�ndan yarar zarar oran� de�erlendirilerek uygulanmal�d�r.

  Tedaviniz s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Doktorunuz taraf�ndan yarar zarar oran� de�erlendirilerek uygulanmal�d�r.

  MAFLOR�un ara� ve makine kullan�m� �zerinde etkileri bildirilmemi�tir.

  ��indeki maddelerden herhangi birisine kar�� a��r� duyarl��� olanlarda dikkatli kullan�lmal�d�r.

  Di�er ila�larla birlikte kullanum�:

  MAFLOR bakteriyel yap�da oldu�u i�in bakteri �nleyici ila�lara kar�� duyarl�d�r.

  Bir antibiyotik ile birlikte kullan�l�yorsa, antibiyotik ile ayn� zamanda al�nabilir.

  Momoamin oksidaz inhibit�rleri ile (depresyon ve duygu durum bozuklu�u tedavisinde kullan�lan ila�lar) birlikte kullan�ld���nda hipertansiyona neden olabilir.

  3.MAFLOR nas�l kullan�l�r ?

  Yeti�kinlerde g�nde 1 veya 2 sa�e al�n�r.

  �ocuklarda g�nde 1 sa�e al�n�r.

  A��zdan al�n�r.

  Yemek saatlerinin d���nda al�nmas� tavsiye edilir.

  MAFLOR �ok s�cak, gazl� veya alkoll� i�eceklerle veya yiyeceklerle al�nmamal�d�r.

  �ocuklarda g�nde 1 sa�e kullan�l�r. 6 ya��ndan k���k �ocuklar kaps�l alamayaca�� ��in sa�e kullan�lmal�d�r.

  Ya�l�larda Kullan�m�:

  Ya�l�larda �zel bir kullan�m� bulunmamaktad�r.

  �zel kullan�m durumlar�;

  B�brek/Karaci�er yetmezli�i;

  �zel kullan�m durumu yoktur.

  E�er MAFLOR�un etkisinin �ok g��l� veya zay�f oldu�una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczac�n�z �le konu�unuz.

  MAFLOR�u kullanmam� gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ile konu�unuz.

  MAFLOR �u kullanmay� unutusan�z

  Unutulan dozlan dengelemek i�in �ift doz almay�n�z.

  MAFLOR ile tedavi sonland�r�ld��mdaki olu�abilecek etkiler:

  Herhangi bir etki olu�umu bildirilmemi�tir.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  maflor

  Maflor 10 Şase Fiyatı, Yorumları - Trendyol

  MAMSEL Maflor Probiyotik 10 Saşe Fiyatı, Yorumları - TRENDYOL

  Maflor Sa�e Kullanma Talimat�

  Bu ila� kullanmaya ba�lamadan �nce bu KULLANMA TAL�MATINI dikkatlice okuyunuz, ��nk� sizin i�in �nemli bilgiler i�ermektedir.

  Bu ila� sizin re�etesiz olarak temin edip bir doktor yard�m� olmadan eczac�n�z�n tavsiyesi ile hafif bir hastal��� tedavi etmeniz i�indir. Buna kar��n, yine de MAFLORdan en iyi sonu�lar�alabilmeniz i�in dikkatli kullanmam� gerekmektedir.

  Bu kullanma talimat�m saklay�n�z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya� duyabilirsizniz.

  - E�er ilave sorular�n�z olursa, l�tfen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  - Bu ila� ki�isel olarak size re�ete edilmi�tir, ba�kas�na vermeyiniz

  Bu ilac�n kullan�m� s�ras�nda, doktora veya hastaneye gitti�inizde bu ilac� kulland���n�z�doktorunuza s�yleyiniz.

  - Bu talimatta yaz�lanlara aynen uyunuz. �la� hakk�nda size �nerilen dozun d���nda y�ksekveya d���k doz kullanmay�n�z.Bu Kullanma Talimat�nda1.MAFLORnedir ve ne i�in kullan�l�r?2.MAFLOR'u kullanmadan �nce nelere dikkat etmelisiniz?3.MAFLORnas�l kullan�l�r?4. Olas� yan etkileri nedir?5.MAFLOR'un saklanmas�Ba�l�klar� yer almaktad�r.1. MAFLOR nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  Bif�dobacterium ammalis ssp lactis B94

  Clostridium diff�icile2. MAFLOR'u kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenlerMAFLOR'u a�a��daki durumlarda KULLANMAYINIZ

  MAFLOR'u a�a��daki durumlarda D�KKATL� KULLANINIZ E�er;

  MAFLOR'un yiyecek ve i�ecek ile kullan�lmas�

  Hamilelik

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Tedaviniz s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.Emzirme

  Ara� ve makine kullan�m�

  MAFLOR'un i�eri�inde bulunan baz� yard�mc� maddeler hakk�nda �nemli bilgiler

  Di�er ila�larla birlikte kullanum�:

  E�er re�eteliya da re�etesiz herhangi bir ilac� �u anda kullan�yorsan�z veya son zamanlarda kulland�n�z ise l�tfen doktorunuza veya eczac�n�za bunlar hakk�nda bilgi veriniz.3. MAFLOR nas�l kullan�l�r?

  Uygun kullan�m ve doz/uygulama s�kl��� i�in talimatlar:

  Uygulama yolu ve metodu:

  De�i�ik ya� gruplar�:�ocuklarda kullan�m�;

  Ya�l�larda Kullan�m�:

  �zel kullan�m durumlar�;B�brek/Karaci�er yetmezli�i;

  E�erKullanman�z gerekenden fazla MAFLOR'u kulland�ysan�z

  MAFLOR'u kullanmam� gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ile konu�unuz.MAFLOR 'u kullanmay� unutusan�z

  MAFLOR ile tedavi sonland�r�ld��mdaki olu�abilecek etkiler:

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  A�a�tdakilerden biri olursa, Maflor'u kullanmay� durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yak�n hastanenin acil b�l�m�ne ba�vurunuz.

  Seyrek

  f�ok seyrek

  E�er bu kullanma talimat�nda bahsi ge�meyen herhangi bir yan etki ile kar��la��rsan�z doktorunuzu veya eczac�n�z� bilgilendiriniz.5. MAFLOR'un saklanmas�

  MAFLOR 'u �ocuklar�n g�remeyece�i, eri�emeyece�i yerlerde ve ambalaj�nda saklay�n�z.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullan�n�z.

  Ambalaj�ndaki son kullanma tarihinden sonra MAFLOR 'u kullanmay�n�z.

  Ruhsat sahibi:

  �retim yeri:

  Yazı kaynağı : kt.ilacprospektusu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap