Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  maaş farkı ne zaman yatacak memurlar net

  1 ziyaretçi

  maaş farkı ne zaman yatacak memurlar net bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Maa� fark� - Memurlar.Net - Forum

  Herkesin diline 15 g�nl�k fark olarak pelesenk olmu�sa da.i�in asl� 14 g�nlk farkd�r.

  Memurlar maa�lar�n� o ay�n 15 ile sonraki ay�n 14 � aras� olarak pe�in al�r.

  Temmuz ay� maa� zamm� 1 temmuzdan ge�erli olaca��ndan 14 temmuza kadar al�nan maa�da fark al�nmas� gerekir ��nki 15 haziran 14 temmuz aras� maa��m�z� 15 haziranda alm��t�k.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Maa� fark� - Memurlar.Net - Forum

  Arkada�lar 14 g�nl�k maa� fark� hesaplamas� nas�l yap�l�yor hay�rl� bayramlar

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Maa� farklar� yatma tarih - Memurlar.Net - Forum

  Arkada�lar bekledi�imiz gibi maa� farklar� yak�n bir zamanda yatacak ayr�ca 2,5 oran�ndaki art��ta ek olarak gelecek. 2021 y�l�nda ger�ekle�en maa� fark� 21/01/2021 tarihinde yatm��t�. umar�m bu y�lda ayn� �ekilde bu gece 00:00'dan sonra yatacakt�r. hay�rl� g�nler iyi �al��malar.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Memur Maa� Farklar� Hesaplara Yatmaya Ba�lad�! - Memurlar.Net

  Memur Maa� Farklar� Hesaplara Yatmaya Ba�lad�! - Memurlar.Net

  22 OCAK'TA RESM� GAZETE'DE YAYIMLANMI�TI

  Kamu G�revlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar�na Y�nelik Mali Ve Sosyal Haklara �li�kin 2022 Ve 2023 Y�llar�n� Kapsayan 6. D�nem Toplu S�zle�mede 2022 y�l�n�n ilk alt� ay� i�in memur, memur emeklisi ve s�zle�meli personelin maa�lar�na yap�lacak y�zde 5 lik art��� y�zde 7,5'e y�kselten kanun Resmi Gazete'de yay�mlanarak y�r�rl��e girdi.

  ANKARA DEFTERDARLI�I HESAPLARA YATIRDI

  Ankara Defterdarl��� personelinin 15 g�nl�k maa� farklar�n� hesaplar�na yat�rd�. Memurlar maa� farklar�n�n hesaplar�na yat�p yatmad���n� bankalar�ndan sorgulayarak ��renebilirler.

  MEMURLAR YATAN FARK �CRET�N� SOSYAL MEDYADA PAYLA�TILAR

  Kamu �al��anlar� maa� farklar�n�n yatt���n� sosyal medayada payla�arak duyurdurlar. Maa� farklar� her kurumun mutemetli�inin haz�rlamas�na ba�l� olarak de�i�ik tarihlerde yatabilir.

  27 OCAK 2022'DE HESABA YATMI�

  Payla��lan hesap hareketinde 27 Ocak 2022 tarihinde 14 g�nl�k fark �cretinin hesaplara ge�ti�i g�r�ld�.

  BANKA HESABINIZI KONTROL ED�N

  Kamu �al��anlar� banka hesaplar�n� kontrol ederek veya mutemetlerinden bilgi alarak maa� farklar� hakk�nda bilgi alabilirler.

  MUTEMETLERE YETK� A�ILMI�TI

  Muhasebat Genel M�d�rl��� 14 g�nl�k maa� fark� i�in mutemetlere yetki a�tm��t�. Muhasebat Genel M�d�rl��� memurlar i�in 24 Ocak saat 16:00 itibariyle; s�zle�meli personel i�in 25 Ocak Sal� g�n� saat 14:00 itibariyle sisteme veri giri�i i�in mutemetlere yetki a�t���n� duyurmu�tu.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  8 Temmuzda maa�lar yatacakm�� do�ru mu? - Memurlar.Net - Forum

  maaslari kurum mutemetleri yapar

  sonra maaslar ankaraya gonderilir ve onaydansonra bankaya aktarilir

  banka 2-3 gun bu paranin faizini kullandiktan sonra hesaplara aktarir

  takvimde bunun icin zaman yok bu ay

  erken yatacak tum memur, emekli maaslari

  ve hatta bayram ikramiyeleri

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  14 G�nl�k Maa� Fark� ��in Mutemetlere Yetki A��ld� - Memurlar.Net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap