Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  müslüm gürsesle muhterem nur arasında kaç yaş var

  1 ziyaretçi

  müslüm gürsesle muhterem nur arasında kaç yaş var bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Muhterem Nur kimdir, ka� ya��nda?

  Muhterem Nur kimdir, ka� ya��nda?

  "M�sl�m" filmi vizyona girdi�i tarihte izleyicilerden tam puan alm��t�. M�sl�m G�rses’in hayat hikayesinin anlat�ld��� filmi izleyenler, Muhterem Nur’un hayat�n� ara�t�rmaya ba�lad�lar. ��te merak edilen sorular�n cevaplar�…

  MUHTEREM NUR VE M�SL�M G�RSES ARASINDAK� YA� FARKI NED�R?

  Muhterem Nur ile M�sl�m G�rses aras�ndaki ya� fark� merak ediliyor. Muhterem Nur 1932 y�l�nda, M�sl�m G�rses ise 1953 y�l�nda do�mu�tur. �kilinin aras�nda ya� fark� 21'dir.

  MUHTEREM NUR K�MD�R?

  Muhterem Nur; ger�ek ad� Aysel Muhterem K�sa’d�r. 31 Aral�k 1932 de Eski Yugoslavya �imdi ise Makedonya s�n�rlar� i�inde olan Manast�r �ehrinde d�nyaya gelmi�tir. 16 ya��ndaki annesini do�um esnas�nda kaybetti, babas�n� hi� tan�mad�. "Anne" dedi�i teyzesi b�y�tt� onu. Ona Olga ad�n� verdiler. Yugoslav h�k�metinin M�sl�manlara yapt��� a��r� bask�lar� alt�nda kalan Manast�r T�rkleri aras�nda ba�layan g��le birlikte oda �ok k���k ya�lar�nda ailesinin geri kalan�yla T�rkiye’ye g�� etti. Di�er g��menlerle birlikte �nce Tekirda�’a yerle�tirildiler. Fakat t�m servetini Manast�r’da b�rakan ailesi ya�ad��� zor �artlara daha fazla dayanamay�p 1942'de �stanbul Ey�p’te k���c�k bir eve s���nd�lar. Yeni n�fus c�zdan�yla ad� Aysel Muhterem, soyad� da K�sa oldu. �ocuklu�u �stanbul - Ey�p'te ge�ti. �lk��renimini Ey�p 36. �lkokulunda yapar. Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde hayat�n� kaybetti. Muhterem Nur hayat�n� kaybetti�inde 87 ya��ndayd�.

  �� ARKADA� F�LM�NDE BA�ROL OYNADI

  Uzun y�llar fabrika i��isi olarak �al��t�. G�nde 1 lira al�yordu �al��mas� kar��l���nda. Sinemaya o g�nlerde tesad�fen tan��t��� �nl� ses sanat��s� ve ayn� zamanda d�nemin en b�y�k film yap�mc�s� Halk Film’inde orta�� olan Suzan Yakar Rutkay’�n deste�iyle 1950 y�l�nda "Y�ld�zlar Rev�s�" filminde fig�ran olarak oynayarak sinema hayat�na ba�lad�. Fabrikadaki i�inden ayr�l�p g�nde 5 lira �cretle filmlerde fig�ranl�k yapmaya ba�lad�. Y�ld�z� parlay�ncaya kadar da 20'nin �zerinde filmde k���k roller oynad�.. Derken onu b�t�n T�rkiye'ye tan�tacak olan �� Arkada� filminde ba�rol �stlendi.

  Memduh �n'�n y�netti�i 1958 tarihli art�k klasikle�mi� bu filmde Fikret Hakan, Semih Sezerli, Salih Tozan gibi d�nemin y�ld�zlar�yla birlikte rol ald�. Filmde k�r bir gen� k�z� canland�ran Muhterem Nur, bebeksi g�zelli�i ve naif rol yetene�iyle bir anda sinema tutkunlar�n�n kalbinde yer etti. Sonra da kariyerinde h�zl� bir y�kseli�e ge�ti. Bu arada etraf�nda da epey geni� bir hayran kitlesi olu�tu. ... Ve hat�r� say�l�r bir para kazan�yordu... Ve bir o kadar da korkusuzca harc�yordu kazand�klar�n�... Bir�ok sanat��n�n d��t��� yanl��a d��m��t� o da... Bu durumun hep b�yle s�rece�ini san�yordu. Ama �yle olmad�... S�k�nt�l� g�nler ya�ad��� d�nemde bu durumu "B�t�n param� gece hayat�nda asalaklarla harcam���m" diye dile getirecekti Muhterem Nur... Para muslu�unun hep a��k kalaca��n� sanan Muhterem Nur, yan�ld���n� anlam��t�. Biraz ge� de olsa... Simit alacak paras� bile olmad��� bir bayram g�n� hissettiklerini ��yle anlatm��t� Muhterem Nur: "Bir bayram g�n�, herkes bayram yaparken, ben bir simit bile alamayacak kadar paras�zd�m. 1972 y�l�yd�.

  10 G�N HAP�S YATTI

  K�sa s�rede ba�rollere y�kselerek bir�ok film �evirmesine, d�nem oyunculu�una ba�l� kalmas� nedeniyle i� yapamaz olan sanat��, ��hretini de yava� yava� kaybetmeye ba�lad�. Maddi s�k�nt�lar� da art�k ba�a ��kamayaca�� boyuta ula�m��t�. Sonunda �deyemedi�i bor�lar� y�z�nden 1967 y�l�n�n Mart ay�nda 10 g�n hapis yatt�.

  1965 y�l�ndan itibaren sinema �al��malar�n� azaltarak dans�z olarak sahneye ��kmaya ba�lad�. 1967’de �ark�c� olarak sahneye ��kmaya ba�lad�. 1970 y�llarda daha �ok k���k gazinolarda ve turne ekiplerinde �ark�c� olarak �al��an Muhterem Nur, Tekrar sinemaya d�nerek aral�kl� y�llarla 2002'ye kadar sinemada yer ald�.

  1982 y�l�n�n May�s ay�nda, ileriki y�llarda arabesk m�zi�in “baba” lakapl� olan M�sl�m G�rses ile Malatya turnesinde tan��arak hayat�na yeni bir y�n �izdi. �ki sanat�� 5 May�s 1986 da Beykoz Evlendirme Memurlu�unda gizlice evlenmi�tir.

  T�rk sinemas�n�n �n� �lke sath�na yay�lm�� ilk ve ger�ek star� olan Muhterem Nur, filmlerinde kent soylu kad�n tipinin d���na ��karak daha �ok ezilen ve yok say�lan kad�n tiplemesiyle tan�nd�. Ye�il�am’�n en �ok a�layan, en �ok a�latan, mendil par�alatan kad�n� olarak tan�nan Muhterem Nur, 1950’li ve 1960’l� y�llarda her ne kadar kay�t alt�na al�nmam�� olsalar dahi h�s�lat rekorlar� k�ran filmleriyle T�rk sinemas�n�n seyirci profiline en �ok katk�da bulunan en �nemli kad�n oyuncular�ndan biridir.

  Evlilikleri:

  �lk evlili�ini 1961 y�l�nda gazeteci-akt�r I��n Kaan K�seo�lu ile yapt�, bu evlilik 1963 y�l�nda bo�anma ile bitmi�tir.

  Bundan sonra �e�itli birliktelikleri olur ( Memduh �n, Cihat A�k�n, Y�lmaz Duru, Efkan Efekan, �mit Utku onun hayat�na giren �nl�lerden baz�lar�.).

  Ve 1982 y�l�n�n May�s ay�nda tan���p, 1986 y�l�n�n May�s ay�nda Beykoz Evlendirme Memurlu�u'nda gizlice M�sl�m G�rses ile evlenmi�tir.

  �d�lleri: 4. Adana Alt�n Koza Film �enli�i, 1972, En �yi Yard�mc� Kad�n Oyuncu - Kara G�n filmi ile 17.�stanbul Film Festivali - 1998, Onur �d�l� 3.�pekyolu Film Festivali - 2008 - Onur �d�l�

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasında kaç yaş fark var?

  Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasında kaç yaş fark var?

  Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı Muhterem Nur, 31. Aralık 1932 tarihinde dünyaya geldi. Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

  İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

  1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

  İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

  Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

  Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.

  Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrıldı. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

  Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasında kaç yaş fark var?

  Hayatları Müslüm filmine konu olan Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasında 21 yaş fark bulunuyor.

  En lezzetli yemek tarifleri burada

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Muhterem Nur biyografisi!

  Muhterem Nur biyografisi!

  T�rk arabesk ve halk m�zi�inin �nde gelen isimlerinden M�sl�m G�rses'in filmi 2018 y�l�nda vizyona girdi ve bir�ok kesimin be�enisini kazand�.

  MUHTEREM NUR K�MD�R?

  Muhterem Nur, ger�ek ad� Aysel K�sa 31 Aral�k 1932’de d�nyaya geldi. Annesini ve babas�n� hi� bilmedi. Daha sonra “teyze” dedi�i bir kad�n taraf�ndan b�y�t�ld�. 1942'de, �kinci D�nya Sava��'n�n deh�eti i�inden bir kamyonun alt�nda �stanbul'a ka��r�ld�. Ey�p'e yerle�tiler. “Teyze”si ona yeni bir n�fus c�zdan� ��kard� ve n�f�sa Muhterem K�sa ad� ile kaydedildi.

  �lkokulu Ey�p'te bitirdi, 14 ya��nda yine Ey�p'te bir dokuma fabrikas�nda �al��ma hayat�na ba�lad�. Bir subay ile evlendi ve bir o�lu oldu.

  1950'lerin ba�lar�nda, mahalleden arkada��, Bulgaristan g��meni �ft�de ile Beyo�lu turlar�na ba�lad�. Onu Beyo�lu'nda ilk ke�feden ki�i, orada inzibat subay� olan, sonradan Film San Vakf� ba�kan� olacak �mit Utku'ydu.

  Muhterem Nur ikinci evlili�ini gazeteci-akt�r I��n Kaan ile yapm�� ve 1963 y�l�nda ayr�lm��t�r. 1986 y�l�nda M�sl�m G�rses ile evlendi.

  20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi g�rd��� �stinye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Ayn� g�n k�l�nan cenaze namaz�n�n ard�ndan Zincirlikuyu Mezarl���'nda, e�i M�sl�m G�rses'le ayn� mezara defnedildi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap