Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  müslüm gürses ile muhterem nur arasındaki yaş farkı

  1 ziyaretçi

  müslüm gürses ile muhterem nur arasındaki yaş farkı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Muhterem Nur ile M�sl�m G�rses aras�ndaki ya� fark� nedir?

  Muhterem Nur ile M�sl�m G�rses aras�ndaki ya� fark� nedir?

  Sa�l�k durumu k�t�le�en ve bilinci kapanan Muhterem Nur'un hayat�n� kaybetti�i s�yleniyor. Dokturundan hen�z resmi a��klama gelmemesine kar��n M�sl�m G�rses'in ve Muhterem Nur'un sevenleri aralar�ndaki b�y�k a�k ile ilgili arama yapmaya ba�lad�.

  M�SL�M G�RSES �LE MUHTEREM NUR ARASINDAK� YA� FARKI

  Muhterem Nur ile M�sl�m G�rses aras�ndaki ya� fark� merak ediliyor. Muhterem Nur 1932 y�l�nda, M�sl�m G�rses ise 1953 y�l�nda do�mu�tur. �kilinin aras�nda ya� fark� 21'dir.

  M�SL�M G�RSES VE MUHTEREM NUR A�KI

  ��te Muhterem Nur ile M�sl�m G�rses'in birbirleri i�in s�yledikleri o e�siz s�zler...

  "Adana’da onun filmlerini hi� ka��rmazd�m. Platonik olarak seviyordum. Onu g�rmek r�ya gibi bir �eydi o zamanlar." - M�sl�m G�rses

  "Kendisini hi� tan�m�yordum. ‘Ben �nsan De�il miyim’ diye bir �ark�s� vard�, dinleyip dinleyip a�l�yordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece g�zel bir �ark� diye dinliyordum." - Muhterem Nur

  "Teslimiyet�i olmak k�t� m�? Sevdi�ine teslim oluyorsun sonunda. Bu al�alt�c� bir �ey olmasa gerek." - M�sl�m G�rses

  "Her insana bel ba�lamam ama Muhterem Han�m, bu d�nyan�n insan� de�il." - M�sl�m G�rses

  "Bu d�nyada tek ba��na kal�rsa kurtlar sofras�nda yem olur. Onun benden sonra yaln�z kalmas�ndan korkuyorum." - Muhterem Nur

  "Hi�bir zaman ‘B�y�k sanat�� olduk, muhit de�i�tiriyoruz’ demedik. �stesek, oralarda oturacak g�c�m�z vard�. Oturmad�k. �z�m�zden kopmad�k." - Muhterem Nur

  "Muhte�emdir. 30’uncu y�l�nda evlili�imiz, d��ar�da bana hep Muhterem Han�m diye hitap eder. Bir g�n dedim ki “M�sl�m, bari evdeyken ‘Muhterem’ de!” - Muhterem Nur

  "Kuaf�r sa��m� yaparken ona ba��r�rd�: “G�ner biraz kenara �ekil de Muhteremci�imin y�z�n� g�reyim!”. Evde ben nereye oturursam o da kar��ma otururdu." - Muhterem Nur

  "Ondan �nce ya�am�yordum. Mutlu olmay�, huzuru anlad�m. E�er bir g�n g�zlerim g�rmez, ayaklar�m tutmaz, kollar�m da yukar�ya kalk�p ona yard�m etmezse, o zaman M�sl�m’� yaln�z b�rak�r�m.” - Muhterem Nur

  "Hi� ayr�lmay� d���nmedik. Hi� kavga etmedik. 30 sene birbirimizden bir kere koptuk; o da Avustralya’ya gitti�inde. Onun d���nda hep beraberdik. "

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Muhterem Nur biyografisi!

  Muhterem Nur biyografisi!

  T�rk arabesk ve halk m�zi�inin �nde gelen isimlerinden M�sl�m G�rses'in filmi 2018 y�l�nda vizyona girdi ve bir�ok kesimin be�enisini kazand�.

  MUHTEREM NUR K�MD�R?

  Muhterem Nur, ger�ek ad� Aysel K�sa 31 Aral�k 1932’de d�nyaya geldi. Annesini ve babas�n� hi� bilmedi. Daha sonra “teyze” dedi�i bir kad�n taraf�ndan b�y�t�ld�. 1942'de, �kinci D�nya Sava��'n�n deh�eti i�inden bir kamyonun alt�nda �stanbul'a ka��r�ld�. Ey�p'e yerle�tiler. “Teyze”si ona yeni bir n�fus c�zdan� ��kard� ve n�f�sa Muhterem K�sa ad� ile kaydedildi.

  �lkokulu Ey�p'te bitirdi, 14 ya��nda yine Ey�p'te bir dokuma fabrikas�nda �al��ma hayat�na ba�lad�. Bir subay ile evlendi ve bir o�lu oldu.

  1950'lerin ba�lar�nda, mahalleden arkada��, Bulgaristan g��meni �ft�de ile Beyo�lu turlar�na ba�lad�. Onu Beyo�lu'nda ilk ke�feden ki�i, orada inzibat subay� olan, sonradan Film San Vakf� ba�kan� olacak �mit Utku'ydu.

  Muhterem Nur ikinci evlili�ini gazeteci-akt�r I��n Kaan ile yapm�� ve 1963 y�l�nda ayr�lm��t�r. 1986 y�l�nda M�sl�m G�rses ile evlendi.

  20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi g�rd��� �stinye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Ayn� g�n k�l�nan cenaze namaz�n�n ard�ndan Zincirlikuyu Mezarl���'nda, e�i M�sl�m G�rses'le ayn� mezara defnedildi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaç? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşındadır?

  Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaç? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşındadır?

  Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı, Müslüm filmi ile birlikte sanatçının sevenleri başta olmak üzere filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. 2013 senesinde organ yetmezliği sebebiyle kaybettiğimiz Müslüm Baba'nın hayatını konu edinen Müslüm filmi, tüm Türkiye'nin Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki aşka daha yakından tanıklık etmesine olanak sağlamıştı. İşte Muhterem Nur ve Müslüm Baba aşkı ve iki ünlü sanatçı arasındaki yaş farkı…

  PLATONİK BİR AŞK OLARAK BAŞLADI

  Müslüm Baba, Muhterem Nur'u henüz tanışmadan önce bile seviyordu. Kendisi sıradan bir gençken, Muhterem Nur ünlü bir yıldızdı. Kadere bakın ki, hayranı olduğu yıldızla hayat arkadaşı olacaklardı...

  Muhterem Nur ise Müslüm Gürses'in henüz kim olduğunu bilmeden, şarkılarını dinliyordu. Ruh eşleri bir şekilde, sözle ve görüntüyle iletişime geçiyormuş demek ki, hem de henüz tanışmadan...

  MUHTEREM NUR İLE MÜSLÜM GÜRSES ARASINDAKİ YAŞ FARKI

  Aralarındaki yaş farkı 21... Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu.

  Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi. Gençti.

  Ne yaş, ne de statü farkı bu aşka engel olabildi.

  Muhterem Nur kariyer açısından bir çöküşteydi ve istemediği işleri yaptığı için çok mutsuzdu. Pek çok Yeşilçam yıldızının sonu olan noktaya doğru tam gaz ilerliyordu.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap