Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  müdür yardımcısının hakları nelerdir

  1 ziyaretçi

  müdür yardımcısının hakları nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Müdür yardımcısının görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Müdür yardımcısının yapacağı işlemler

  Müdür yardımcısının görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Müdür yardımcısının yapacağı işlemler

  Demokratik bir şekilde eğitimin gerçekleşmesi için okullar müdür tarafından yönetilmektedir. Okul müdürü kanun, yönetmelik ve emirlere uygun bir şekilde okulu yönetmektedir. Okulu düzene sokan ve denetleyen kişidir. Müdürün okulda olmadığı zamanlarda bu görevleri müdür yardımcı devralmaktadır.

   Müdür yardımcısı; okulun kurallara ve yönetmeliğe uymasında, okul verimliliğini artırmasında müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

   Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

   Müdür yardımcısının görevleri çalıştığı sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Müdür yardımcısının görevleri şu şekildedir:

  Müdür yardımcısı ders vermekle yükümlüdür. Ders vermek dışında okulun her türlü eğitim, yönetim, personel, öğrenci, koruma, düzen, temizlik gibi görevlerini üstlenir ve yerine getirmektedir.

  Müdür yardımcısı okulda gerekli olan belgeleri imzalayan kişidir.

  Müdür yardımcısı görevlendirildiği kurul ve ekiplere katılarak başkanlık etmektedir.

  Müdür yardımcısına verilen nöbet görevini yerine getirir.

  Nöbetçi öğretmen çizelgesini hazırlar ve öğretmenleri takip eder.

  Öğrenci nöbetçi listesini hazırlar ve takip eder.

  Elektronik olarak bilgi alışverişi işlemlerini yürütür.

  Mezun olan öğrencilerin işlemlerinde yardımcı olur.

  Okulun ihtiyaçlarını müdüre bildirir.

  Belli kaynakları temin eder ve bu kaynakların verimli kullanılması sağlar.

  Eğitim ve öğretimle ilgili yayın ve dokümanları takip eder.

  Bina ve araç temizliğine dikkat eder.

  Araç gereçlerin kullanılır durumda olmasını sağlar.

  Sınavların kurallara göre yapılmasını sağlar.

  Personellerin işlerini takip eder ve bu işleri deftere işler.

  Sınıf ve ders dağıtımını belirler.

  Okul içerisinde olan dağınıklığı engeller.

  Personellerin veya öğretmenlerin dosyalarını tutar.

  Tayini gelen öğretmenlerin dosyalarını düzenler.

  Disiplin ve düzen ile alakalı her türlü önlemi alır.

  Tüm görevlerde ve projelerde yardımcı olur.

  Hedeflerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olur.

  Denetlemek ve günlük görevleri yerine getirmektedir.

  İşe alma, değerlendirme gibi personel sorumluluklarını üstlenir.

  Bütçe ve tedarik kaynaklarını sıralar ve önceli olanları belirler.

  Çalışanların performansını değerlendirir.

  Projeleri tamamlar.

  Çalışanlar arasında olan problemleri çözer.

  Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

  Özel ilgi ihtiyacı olan çocuklara yardımcı olur.

  Eğitim eşyalarını sağlar ve korur.

  Periyodik olarak sağlık kontrollerini düzenler.

  Okulun yıllık bütçesini hazırlar. Bütçeyi ilgili makamlara gönderir.

  Okulla ilgili durumları makamlara bildirir.

  Personellerin beslenme işlerini düzenler.

  Personellerin sağlıklarını kontrol eder.

  Yıllık ve günlük programları hazırlar.

  Eğitim kalitesini artırmak için sürekli bu konu hakkında çalışmalar gerçekleştirir.

  Eğitim başlamadan önce planlar oluşturur.

  Bulunduğu çevrede liderlik yapar.

  Gelişen teknoloji ile birlikte sürekli yenilikler yapar.

  Personellerin iş bölümünü yapar ve personellere bunları verir.

  Her yılda en az bir kere derslere girer ve rehberlik eder.

  Elektronik ortamdaki işleri takip eder.

  Öğrencilerin katılacağı yarışmalar.

  Her türlü idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

  Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

  Öğretmenler ve ilgili zümreler ile iş birliği yapar.

  Alan eğitimi yapan öğrencilerin sigortaları ile ilgilenir.

  Müdür Yardımcısının Sorunlukları Nelerdir?

   Müdür yardımcısı okulun her türlü eğitim, öğrenci, yönetim, yazışma, etkinlikler, bakım, koruma, düzen, temizlik gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerin yapılmasında müdüre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı gerektiğinde müdürün yerine geçebilmektedir.

   Nasıl Müdür Yardımcısının Özellikler Nelerdir?

   Öncelikli olarak disiplin sahibi olması gerekmektedir. Güçlü bir yargılama özelliğine sahip olmalıdır. İlgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kaliteli standartları bilmelidir. Detay odaklı olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Sözlü ve yazı kabiliyetinin iyi olması gerekmektedir. Proje yönetimini sağlayabilmelidir. Stres altında çalışabilmelidir. Etkili bir şekilde karar verebilmelidir. Ekip çalışmasını gerçekleştirebilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Okul Müdürleri Ve Yardımcılarının Görevleri Nelerdir? - Memurlar.Net

  Okul Müdürleri Ve Yardımcılarının Görevleri Nelerdir? - Memurlar.Net

  Okul müdürleri veya müdür yardımcılarının yetkileri yönetmeliklerde tek tek düzenlenmiştir. Aşağıda, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yer alan hükümlere yer verilecektir.

  A-OKUL MÜDÜRLERİ;

  1-Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdürlerinin Görevleri Nelerdir?

  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdürlerinin görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 39. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdürlerinin Görevleri;

  "Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

  MADDE 39 - 1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar."

  2-Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Genel Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin genel görevleri,Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 77. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Genel Görevleri;

  "Yönetim

  MADDE 77- (1) Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, okulu hizmete hazır durumda bulundurur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir, zamanı ve tüm imkanları okulun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.

  (2) Okul yönetimi;

  a) Araştırma ve planlama,

  b) Örgütleme,

  c) Rehberlik,

  ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,

  d) İletişim ve yönetişim

  görevlerini yerine getirir."

  3-Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin Görevleri;

  Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 78- (1) Müdür, Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir.

  (2)Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dahilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.

  (3)Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranış içinde bulunur; mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.

  (4)Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a)Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin dağılımını yapar.

  b)Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.

  c)Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır bulundurur. Bunlardan imkanlar ölçüsünde diğer okullarla çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul ve çevre imkanlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır. Öğrencilerin sürekli eğitimlerini yürütmek için milli eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak il sınırları içindeki bütün okul ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bina kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

  ç)Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.

  d)Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur.

  e)Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkanlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereciyle donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.

  f)Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.

  g)Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

  ğ)Personelin performans yönetimi ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür.

  h)Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirleri alır.

  ı)Öğrencilere ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.

  i)Öğrencilerin askerlik ertelemesine ilişkin iş ve işlemlerinin 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.

  j)Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirler, onaylar ve uygulamaya koyar.

  k)Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

  l)Diploma, usta öğreticilik, ustalık, işyeri açma, kalfalık, öğrenim durum belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylar.

  m)Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

  n)Görevini üstün başarıyla yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder. Görevini gereği gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin işlemi yapılmasını sağlar.

  o)Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri alır.

  ö)İzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür başyardımcısının bulunmadığı hallerde ise bir müdür yardımcısının müdür vekili olarak görevlendirilmesini milli eğitim müdürlüğüne teklif eder.

  p)Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere duyurulmasını sağlar.

  r)Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar, yetkisinde bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir, harcamalarla ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.

  s)Okulun bina, tesis, atölye, laboratuvar, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mahalli mülki idare amirinin onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama gönderir.

  ş)Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.

  t) 28.12.2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek üzere gerekli bilgi ve niteliklere sahip personel arasından taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirir.

  u)Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar.

  ü) 9.2.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğindeki sorumluluklarını yerine getirir.

  v)Öğrenci ve çalışanların sağlığının korunması, okulun fiziki yapısından ve çevreden kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlar.

  y)Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

  z)Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluşturur, bu etkinliklere katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen görevlendirir.

  aa)Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.

  bb) 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 ve 12 nci maddesi uyarınca acil durumlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır.

  (5)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürleri ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişiyle ilgili olarak;

  a)Derslik, atölye ve laboratuvarların birer üretim ortamı durumuna getirilmesini; çevredeki işletme, müze, turistik tesis ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gidilerek insan gücü ihtiyacıyla alana/dallara alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesini; atölye, laboratuvar, uygulamalı ders, stajının buralarda yapılabilme imkanlarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı olanların ders, seminer ve konferans gibi etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlar.

  b)Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi için gerekli önlemleri alır. Okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarında açılması planlanan yaygın eğitim faaliyetleri konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

  c)Mezunların elektronik ortamda izlenmesini, gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygulanmasını sağlar. Okulun yıllara göre mesleki ve akademik başarısını tespit ederek sonuçlarından yararlanır.

  ç)Okulda üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını, teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

  d)Sektörle işbirliğine önem verir. Çevredeki sektörel gelişim ve değişimi izleyerek programların, iş hayatının istek ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların, ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

  e)Döner sermaye iş ve işlemlerinde, 20.10.2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla gerektiğinde sorumluluğundaki atölye ve laboratuvarlar ile makine ve teçhizatın özel sektörle birlikte kullanılmasına imkan sağlar.

  (6)İşletmelerde mesleki eğitimle ilgili olarak;

  a)Öğrencilere, yaşına uygun asgari ücretin 3308 sayılı Kanunda belirlenen tutarı kadar ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer imkanlar konusunda öğrenci reşitse kendisi; değilse yasal temsilcisiyle birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalar.

  b)Eğitimin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul-işletme arasında sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısıyla ilgili alandaki öğretmen, öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin okula uzaklıkları dikkate alınarak aynı alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir, rehberlik eder ve denetler. Yönetici ve öğretmenlere, "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla verilecek ders göreviyle ilgili programı hazırlar ve milli eğitim müdürlüğünün onayına sunar.

  c)İşletmelerde görevli eğitici personel/usta öğreticinin hizmetiçi eğitiminde, okulun personel ve diğer imkanlarıyla yardımcı olur.

  ç)Eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır. İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık eder.

  d)Okulda atölye, laboratuvar kurulmaması veya yeterli donanım bulunmaması halinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için ilgili alanın atölye ve laboratuvar öğretmeni görevlendirir. Ayrıca uygulamalı derslerin eğitiminin işletmelerde yapılması halinde yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere bu işletmelerde öğretmen görevlendirir.

  (7)Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla mesleki konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programlarındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını sağlar.

  (8)Öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yer alan görevleri yerine getirir."

  4- Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Yetkili Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir?

  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Yetkili Öğretmenlerinin görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Yetkili Öğretmenlerinin Görevleri;

  "Müdür yetkili öğretmen

  MADDE 42 - (1) Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir."

  B- MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI;

  1-Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Başyardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Başyardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 40. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Başyardımcılarının Görevleri;

  "Müdür başyardımcısı

  MADDE 40 - (1) Müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir."

  2- Ortaöğretim Kurumları Müdür Başyardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Müdür Başyardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 79. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Müdür Başyardımcılarının Görevleri;

  Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 79- (1) Müdür başyardımcısı, eğitim ve öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.

  (2)Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a)Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekalet eder.

  b)Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder.

  c)Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıklarıyla ilgili çalışmalarını izler, devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle iletişim sağlar ve gerektiğinde rehberlik öğretmeniyle işbirliği yapar.

  ç)Derslerin öğretmenlere dağıtımıyla ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına sunar.

  d)Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.

  e)Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.

  f)Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.

  g)Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir.

  ğ)Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.

  h)Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt veya taşınır kontrol yetkilisi görevini yürütür.

  ı)Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

  i)Pansiyonla ilgili iş ve işlemlerden; uhdesinde yer alanları yürütür, diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlar.

  (3)Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

  C- MÜDÜR YARDIMCILARI;

  1- Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Yardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Müdür Yardımcılarının Görevleri;

  "Müdür yardımcısı

  MADDE 41 - 1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir."

  2- Ortaöğretim Kurumları Müdür Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Müdür Yardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 80. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Müdür Yardımcılarının Görevleri;

  Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları

  MADDE 80- (1) Müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.

  (2)Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a)Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve gerekli olanları imzalar.

  b)Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplere katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

  c)Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.

  ç)Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdür ve müdür başyardımcısıyla işbirliği içinde yürütür.

  d)Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.

  e)Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütür.

  (3)Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

  3- Ortaöğretim Kurumları Teknik Müdür Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Teknik Müdür Yardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Teknik Müdür Yardımcılarının Görevleri;

  Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 81- (1) Döner sermayeli okullarda, atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan bir müdür yardımcısı, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.

  (2) Teknik müdür yardımcısı:

  a) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre yürütülebilmesi, iş takibi, malzeme alımı, iş teslimi, sipariş alınması gibi konularda piyasayı günü gününe izler.

  b) Döner sermeye işletmesi bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin ödeme emri belgesini düzenlemek görevini yürütür.

  c) Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile diğer işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini sağlar.

  ç) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her türlü iş ve işlemlerini izler ve müdüre bilgi verir.

  d) Alan/bölüm şeflerince düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya sunar.

  e) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma işlerinde ihale komisyonuna başkanlık eder.

  f) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yönetime önerilerde bulunur.

  g) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.

  ğ) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim yapılmasını sağlar.

  h) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların giderilmesi için önlem alır.

  ı) Okulun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendirir.

  i) Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür.

  j) Taşınır Mal Yönetmeliğiyle kendisine verilen görevleri yapar.

  (3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

  4- Ortaöğretim Kurumları Koordinatör Müdür Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Koordinatör Müdür Yardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 82. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Koordinatör Müdür Yardımcılarının Görevleri;

  Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

  MADDE 82- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitimde işyerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile okulun araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

  (2) Koordinatör müdür yardımcısı:

  a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve müdüre bildirir.

  b) İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmetiçi eğitim almasını sağlamak amacıyla, işletme yönetiminin görüşünü de alarak gerekli planlamayı yapar, hizmetiçi eğitim programını hazırlar ve müdüre sunar.

  c) Mesleki eğitim yaptırılabilecek işletmelerin, eğitimi yapılacak meslek alanı/dalı ve öğretim programına uygunluğunu belirlemek amacıyla kurulan komisyon çalışmalarına katılır.

  ç) Alan eğitimine başlayan öğrenciler ile işletmelerde mesleki eğitim gören, tamamlayıcı eğitime devam eden veya staj çalışması yapan öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

  d) İşletmelerde mesleki eğitim gören, tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerini yapar.

  e) Koordinatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesi, ilgili formların gününde okul yönetimine verilmesi konusunu takip eder, değerlendirir, varsa aksaklıklar konusunda müdürü bilgilendirir.

  f) Öğretmenlere koordinatörlük görevinin dağıtılmasında ilgili alan zümreleriyle işbirliği yapar.

  g) Koordinatör öğretmenlerce mezunlara ve iş yeri yetkililerine uygulanan anketlerin değerlendirilmesi ve elektronik ortama aktarılmasını sağlar.

  ğ) Koordinatör öğretmenlerce, işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesine esas olmak üzere alan taraması yaparak işletme taleplerinin alınmasını sağlar.

  (3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

  5- Ortaöğretim Kurumları Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

  Ortaöğretim Kurumları Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılarının görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 83. maddesinde sıralanmıştır.

  İşte Ortaöğretim Kurumları Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılarının Görevleri;

  Müdür Yardımcısı Ve Görevleri

  MADDE 83- (1) Pansiyonlu okullarda, müdür yardımcılarından biri yatılılık, bursluluk ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların görevleri, 17.10.2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, 30.4.1995 tarihli ve 22273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde okul müdürü tarafından belirlenir.

  Ahmet KANDEMİR

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Okul Y�neticilerinin Mali Haklar� Nelerdir? - Memurlar.Net

  Okul Y�neticilerinin Mali Haklar� Nelerdir? - Memurlar.Net

  Okul y�neticilerinin okulun a��k oldu�u saatler i�inde okulda bulunma zorunlulu�u da g�z �n�nde bulundurulursa, y�netim g�revine ba�l� olarak �ok c�zi bir mali hak almakta ise de ��retmenler ile aralar�nda belirgin bir maa� fark� bulunmamaktad�r. Okul y�neticili�inin cazip taraf� ek ders bulunmayan okullarda tam �cret alma ve ek derslerden tam yararlanma imkan�d�r.

  Okul y�neticileri ile alakal� olarak a�a��da s�ralad���m�z t�m ek ders g�revleri ve ek ders �cretlerinden ayn� anda yararlan�lmas� zaten imkans�zd�r. Ayn� haklar�n bir �o�undan zaten ��retmenler de faydalanmaktad�r. Ayr�ca okul y�neticilerine bu g�revlere ba�l� olarak �denmekte olan ek ders �cretlerinin yan�nda okul y�neticilerinin yararlanamad��� ek ders g�revleri ve �cretleri de bulunmaktad�r.

  Bu dosyam�zda okul y�neticilerinin, yararlan�p yararlanamad��� t�m ek ders g�revleri ve �cretlerini inceleyece�iz;

  439 Say�l� Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� Y�ksek ve Orta Dereceli Okullar ��retmenleri �le �lkokul ��retmenlerinin Haftal�k Ders Saatleri �le Ek Ders �cretleri Hakk�nda Kanun ile ��retmenlerin �al��ma saatleri d�zenlenmi� ve kanunun a��klamas� olan Milli E�itim Bakanl��� Y�netici ve ��retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar'�n "Ayl�k kar��l��� ders g�revi" ba�l�kl� 5. maddesi ve "Ek ders g�revi"ba�l�kl� 6. maddesi ve di�er maddeler ile girilecek dersler belirlenmi�tir.

  Okul y�neticilerinin, istisnai durumlar� hari� 6 saat ayl�k kar��l��� ders g�revi bulunmaktad�r

  Karar'�n "Ayl�k kar��l��� ders g�revi" ba�l�kl� 5. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda g�revli; a) �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�n�n m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�lar� haftada 6 saat, ders okutmakla y�k�ml�d�rler. Bu y�k�ml�l�k �ncelikle alanlar�nda, alanlar�nda ders bulunmayanlara ise ihtiya� halinde ve istekleri �zerine alanlar� d���nda ders g�revi verilmek suretiyle yerine getirilir." h�k�mleri ile okul y�neticilerin 6 saat ayl�k kar��l��� ders g�revi bulunmaktad�r.

  Fakat Kamu G�revlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar�na Y�nelik Mali ve Sosyal Haklara �li�kin 2018 ve 2019 Y�llar�n� Kapsayan 4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "�rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�n�n m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�lar�n�n ayl�k kar��l��� ders g�revi" ba�l�kl� 10. maddesi; "(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 say�l� Kanunun 6 nc� maddesinin ikinci f�kras� ile 2006/11350 say�l� Karar�n 5 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli E�itim Bakanl���na ba�l� �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�s� olarak g�rev yapanlar i�in "2 saatten az olmamak �zere 6 saate kadar" �eklinde uygulan�r." h�k�mlerine g�re Milli E�itim Bakanl���na ba�l� �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda g�rev yapan m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�lar� 1 Ocak 2014 ten itibaren 2 saatten az olmamak �zere 6 saate kadar derse girmektedirler. Ancak bu d�zenleme m�d�r yard�mc�lar�n� kapsamamaktad�r. Dolays�yla, m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�lar� 1 Ocak 2014 ten itibaren 2 saatten az olmamak �zere 6 saate kadar derse girmekte iken m�d�r yard�mc�lar� 6 sat derse girmek zorundad�rlar.

  Milli E�itim Bakanl���n�n 27/02/2007 tarihli ve11707 say�l� 2007/19 nolu genelgesinin 2.maddesindeki a��klamalara g�re; Ders b�t�nl��� de dikkate al�narak �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar� m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�lar�na haftada 6 saat ayl�k kar��l��� ders g�revi verilecek, ayl�k kar��l��� ders g�revini dolduran y�neticilere 6 saate kadar da ek ders �creti kar��l��� ders g�revi verilebilecektir. G�rev yapt�klar� kurumlar�n �zelli�i nedeniyle derse girmeleri m�mk�n olmayan y�neticiler bu kapsam d���nda de�erlendirilecektir. Ayr�ca, kadrolar�n�n bulundu�u e�itim kurumunda yeterli ders say�s� olmamas� gibi nedenlerle ayl�k kar��l��� ders g�revini dolduramayan y�neticiler, ayl�k kar��l��� ders g�revlerini doldurmalar� amac�yla bir ba�ka e�itim kurumunda g�revlendirilmeyecektir.

  A��klamalarda; E�itim-��retimin b�t�nl�k i�erisinde sa�l�kl� bir �ekilde yerine getirilmesi i�in y�neticilere ayl�k kar��l��� ders g�revi verilmesinde ders b�t�nl���n�n mutlaka korunmas� gerekti�i "ders b�t�nl��� de dikkate al�narak" ifadesiyle vurgulanm��t�r.

  Detayl� a��klamam�z i�in "E�itim kurumu y�neticilerinin ayl�k kar��l��� ders g�revleri" ve "S�n�f ��retmeni olan y�neticiler derse girmeyecek" dosyalar�m�za bak�n�z.

  A-OKUL Y�NET�C�LER�N YARARLANDI�I EK DERS G�REVLER� VE �CRETLER�;

  Okul y�neticilerinin istisnai durumlar� hari� 6 saat ek ders g�revi bulunmaktad�r

  Karar'�n "Ek ders g�revi"ba�l�kl� 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda g�revli olup, ayl�k kar��l��� ders g�revini tamamlayan; a) M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�lar�na haftada 6 saate, kadar alanlar�nda, alanlar�nda ek ders g�revi verilemeyen veya k�smen verilebilenlere, ihtiya� halinde ve istekleri �zerine alanlar� d���nda da ek ders g�revi verilebilir." h�k�mleri ile okul y�neticilerin 6 saat ek ders g�revi bulunmaktad�r.

  Okul y�neticilerine, ders niteli�inde y�netim g�revi kar��l���nda ek ders �creti �denir

  Karar'�n "Ders niteli�inde y�netim g�revi" ba�l�kl� 10. maddesindeki �e�itli h�k�mleri ile okul y�neticilerinin y�neticilik g�revleri ders niteli�inde y�netim g�revi say�l�r ve fiilen g�rev yapma kar��l���nda bu maddede yaz�lan kriterlere g�re belirlenen say�larda ek ders �creti �denir.

  Karar'�n "Y�z y�ze e�itim yap�lmayan e�itim kurumlar� y�netici ve ��retmenleri" ba�l�kl� 14. maddesindeki; "(1) Yayg�n e�itim enstit�s�, a��k ��retim okulu, gen�lik ve izcilik e�itim tesisleri, ak�am sanat okulu m�d�rl�kleri, televizyon ve radyo programlar� ile g�ze ve kula�a hitap eden �� boyutlu ara�larla e�itim-��retim yap�lan, ders ara� ve gere�leri �retilen, Bakanl��a ba�l� okullara g�nd�zl� ve yat�l� olarak al�nacak ��renci adaylar�na uygulanacak se�me ve yar��ma s�navlar� i�in soru kitap���� ve test haz�rlanan ak�am sanat okullar� y�neticilerine haftada 20, ��retmenlerine haftada 18 saat ek ders �creti �denir." h�k�mlerine g�re y�z y�ze e�itim yap�lmayan e�itim kurumlar� y�neticilerine ders niteli�inde y�netim g�revi kar��l���nda haftada 20 saat ek ders �creti �denmektedir.

  �kili ��retim yapan �rg�n e�itim kurumlar�ndaki y�neticilere, 2 saat art�r�ml� ek ders �creti �denmektedir

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "�kili ��retim yapan �rg�n e�itim kurumlar� y�neticilerinin ilave ek ders �creti" ba�l�kl� 7. maddesi; "(1) 2006/11350 say�l� Karar�n 10 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi uyar�nca �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�ndaki y�neticilere �denmekte olan ek ders �creti, ikili ��retim yapan �rg�n e�itim kuramlar�ndaki y�neticilere ders y�l� s�resince haftada 2 saat art�r�ml� �denir." h�k�mlerine g�re ikili ��retim yapan �rg�n e�itim kuramlar�ndaki y�neticilere 2 saat art�r�ml� ek ders �creti �denmektedir.

  �rg�n e�itim kurumlar�ndaki m�d�r yard�mc�lar�na, n�bet ek ders �creti �denir

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "�rg�n e�itim kurumlar�nda ek ders �creti" ba�l�kl� 21. maddesi; "(1) �rg�n e�itim kurumlar�nda (mesleki e�itim merkezleri dahil) ders y�l� s�resi i�inde e�itim ve ��retimin fiilen yap�ld��� normal �al��ma g�nleri i�in ilgili mevzuat�na g�re kendilerine n�bet g�revi verilen ve bu g�revi de fiilen yerine getiren m�d�r yard�mc�lar� ile ��retmenlere haftada 3 saati ge�memek �zere ek ders �creti �denir." h�k�mlerine g�re �rg�n e�itim kuramlar�ndaki m�d�r yard�mc�lar�na haftada 3 saati ge�memek �zere n�bete ba�l� ek ders �creti �denir.

  Not; �rg�n e�itim kurumlar�ndaki m�d�r yard�mc�lar�na haftada 3 saati ge�memek �zere n�bet ek ders �creti �denmekte iken; �rg�n e�itim kurumlar�ndaki okul m�d�rlerine n�bete ba�l� ek ders �creti �denmemektedir. Yayg�n e�itim kurumlar�ndaki okul m�d�r yard�mc�lar�na ve ��retmenlerine n�bet g�revi veriliyor iken n�bete ba�l� ek ders �creti �denmemektedir.

  Y�netici iken ge�ici g�revlendirilen y�neticiler, kendileri i�in �ng�r�len ek ders �cretlerinden daha y�ksek olandan yararland�r�l�r

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "Ge�ici g�revlendirilen y�neticilerin ek ders �creti " ba�l�kl� 5. maddesi; "(1) 2006/11350 say�l� Karar�n 10 uncu maddesi kapsam�nda ders niteli�inde y�netim g�revi kar��l���nda ek ders �cretinden yararlanmakta iken ayn� Karar�n 16 nc� maddesi uyar�nca Milli E�itim Bakanl��� merkez ve ta�ra te�kilat� ile di�er kuramlarda g�revlendirilen y�neticiler, 10 uncu ve 16 nc� maddede �ng�r�len ek ders �cretlerinden daha y�ksek olandan yararland�r�l�r." h�k�mlerine g�re y�netici iken ge�ici g�revlendirilen y�neticiler kendileri i�in �ng�r�len ek ders �cretlerinden daha y�ksek olandan yararland�r�l�r.

  Detayl� a��klamam�z i�in "Ge�ici okul y�neticisi olarak g�revlendirilen ��retmenlere hangi ek ders �cretleri �denir, hangileri �denmez?" , "Vekaleten veya ge�ici g�revlendirilen okul y�neticisi ka� saat ek ders al�r?" ve "Y�netici olarak ge�ici g�revlendirilen ��retmenler n�bet g�revine kar��l�k ek ders �creti alabilir mi?" dosyalar�m�za bak�n�z.

  Baz�; m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�lar� haftada 4, m�d�r yard�mc�lar� haftada 1 saat art�r�ml� ek ders �cretinden yararland�r�l�r

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "�rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�n�n y�neticilerinin ilave ek ders �creti" ba�l�kl� 23. maddesi; "(1) 2006/11350 say�l� Karar�n 10 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinin; 4 numaral� alt bendi uyar�nca m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�lar�na �denmekte olan ek ders �creti haftada 4 saat, 7 numaral� alt bendi uyar�nca m�d�r yard�mc�lar�na �denmekte olan ek ders �creti haftada 1 saat art�r�ml� uygulan�r." h�k�mlerine g�re m�d�r ve m�d�r ba�yard�mc�lar� haftada 4, m�d�r yard�mc�lar� haftada 1 saat art�r�ml� ek ders �cretinden yararland�r�l�r.

  Hizmet i�i e�itim, kurs ve seminerlerde, aday memurlar�n temel ve haz�rlay�c� e�itimlerinde ders vermekle g�revlendirilen okul y�neticilerine, 30 saate kadar ek ders g�revi verilebilir

  Karar'�n "Hizmet i�i e�itim faaliyetleri"ba�l�kl� 7. maddesindeki; "(1) Bakanl�k veya verilen yetki uyar�nca valilikler taraf�ndan a��lan hizmet i�i e�itim, kurs ve seminerlerde, aday memurlar�n temel ve haz�rlay�c� e�itimlerinde ders vermekle g�revlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kayd�yla haftada 30 saate kadar ek ders g�revi verilebilir. Bu faaliyetler i�in al�nacak onayda ek ders g�revi verilen personelin ad�, unvan�, girecekleri dersler ile saat say�s� gibi hususlar belirtilir." h�k�mleri ile hizmet i�i e�itim, kurs ve seminerlerde, aday memurlar�n temel ve haz�rlay�c� e�itimlerinde ders vermekle g�revlendirilen okul y�neticilerine 30 saate kadar ek ders g�revi verilebilir.

  E�itim faaliyetleri ve yeti�tirme kurslar�nda g�revli okul y�neticilerine, ders y�l� i�inde haftada 10 saat, yar�y�l ve yaz tatillerinde ise 44 veya 30 saat ek ders �creti �denir

  Karar'�n "Yeti�tirme, okuma -yazma ve uyum kurslar�"ba�l�kl� 8. maddesi 1. f�kras�ndaki;"(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders g�revi ve ek ders g�revinden say�lan ders saatleri d���nda olmak �zere;

  a) Ders y�l� i�inde;

  1) �lgili mevzuat�na g�re, d�nem i�inde herhangi bir nedenle derslerin yap�lamad��� g�nler i�in d�nem i�inde veya d�nem sonunda d�zenlenen e�itim faaliyetleri ve yeti�tirme programlar� ile ikinci yar�y�l sonunda baz� derslerden yetersizli�i g�r�len ��renciler i�in d�zenlenen yeti�tirme kurslar�nda veya programlar�nda,

  2) Tam g�n tam y�l e�itim yap�lan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar i�in,

  3) Yurt d���nda �al��an vatanda�lar�m�z�n �ocuklar�, ortak dil ve k�lt�r birli�i bulunan soyda�lar�m�z ile �lkemizde ge�ici koruma alt�nda bulunan yabanc� uyruklular�n toplumumuza ve e�itim sistemimize uyumlar�n� sa�lamak amac�yla a��lan kurslarda,

  4) Okuma-yazma kurslar�nda,

  5) ��sizlikle m�cadele projesi �er�evesinde yap�lan beceri kazand�rma ile ilgili e�itim programlar�nda,

  6) A��k ��retim kurumlar� ��rencilerinin, �rg�n e�itim kurumlar�nda g�rd�kleri y�z y�ze e�itim uygulamalar�nda,

  b) Yar�y�l ve yaz tatillerinde;

  1) E�itim yap�lan her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda,

  2) (a) bendinin 3 ve 4 numaral� alt bentlerinde say�lan kurslar ile 6 numaral� alt bendinde say�lan e�itim faaliyetlerinde,

  g�revlendirilen y�netici ve ��retmenlerden alan� at�lye, laboratuvar ve kurs ��retmenli�i olanlara haftada 44, di�erlerine haftada 30 saate kadar,

  ek ders g�revi verilebilir."h�k�mlerine g�re e�itim faaliyetleri, yeti�tirme kurslar�nda g�revli okul y�neticilerine ders y�l� i�inde haftada 10 saat, yar�y�l ve yaz tatillerinde ise 44 veya 30 saat ek ders �creti �denir.

  Kurslarda g�revli okul y�neticilerine, y�netim g�revine ba�l� olarak g�rev yapt�klar� g�nler i�in 2 saat ek ders �creti �denir

  Karar'�n "Yeti�tirme, okuma -yazma ve uyum kurslar�" ba�l�kl� 8. maddesi 3. f�kras�ndaki; "(3)Cumartesi ve pazar g�nleri, bu madde kapsam�nda belirtilen e�itim faaliyetlerinde g�rev yapan okul/kurum y�neticilerinden birine fiilen g�rev yapt�klar� an�lan g�nler i�in 2 saat ek ders �creti �denir. Y�neticilere, fiilen ders okuttuklar� s�reler hari� olmak �zere y�netim g�revine ba�l� olarak bunun d���nda bu madde kapsam�nda ayr�ca ek ders �creti �denmez."h�k�mlerine g�re kurslarda g�revli okul y�neticilerine y�netim g�revine ba�l� olarak g�rev yapt�klar� g�nler i�in 2 saat ek ders �creti �denir.

  ��letmelerde meslek e�itimi yap�lan okul y�neticilerine, azami ek ders saatleri kapsam�nda i�letmelerde meslek e�itimi g�revi ve kar��l���nda ek ders �creti �denmektedir

  Karar'�n "��letmelerde meslek e�itimi"ba�l�kl� 15. maddesindeki; "(1)��letmelerde meslek e�itimi yap�lan okul ve kurumlarda g�revli y�netici ve ��retmenlerin ��renci, ��rak ve aday ��raklar�n i�yerindeki uygulamal� e�itimini izlemek, programa uygunlu�unu ve sistemin i� yerindeki i�lerli�ini sa�lamak, mesleki rehberlikte bulunmak �zere yapt�klar� bu g�revler ek ders g�revi say�l�r.

  (2) Bu dersler, ders da��t�m �izelgelerinde "i�letmelerde meslek e�itimi" ad�yla g�sterilir ve i�letmelerin okul ve kuruma uzakl���, ��renci, ��rak ve aday ��rak say�s� gibi k�staslar esas al�narak okul ve kurum m�d�rl���nce haz�rlanacak ve milli e�itim m�d�rl���nce onaylanacak programlara g�re haftada;

  a) Mesleki e�itim merkezlerinde;

  1) B�y�k�ehir belediyesi s�n�rlar� i�indeki il�elerde 24 saati,

  2) Di�er il ve il�elerde 18 saati,

  b) Di�er okul ve kurumlarda;

  1) B�y�k�ehir belediyesi s�n�rlar� i�indeki il�elerde 20 saati,

  2) Di�er il ve il�elerde 16 saati,

  ge�memek �zere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsam�nda verilir.

  3)Okul ve kurumun bulundu�u il veya il�e merkezinde yeterli say�da i�letme bulunmamas� halinde ilgili mevzuat�na g�re meslek e�itimi ve stajlar�n� kendi okullar�nda yapan ��rencilerin e�itiminde g�revlendirilen y�netici ve ��retmenlerin ek ders g�revleri de bu maddenin birinci ve ikinci f�kralar� kapsam�nda belirlenir." h�k�mleri ile ��letmelerde meslek e�itimi yap�lan okul ve kurumlarda g�revli y�neticilerine yukar�daki kriterler g�re azami ek ders saatleri kapsam�nda i�letmelerde meslek e�itimi g�revi ve kar��l���nda ek ders �creti �denmektedir.

  Not: Bu maddeden bir y�neticinin alabilece�i ek ders g�revi; ayl�k kar��l��� g�revini tamamlad�ktan sonra Karar'�n "Ek ders g�revi"ba�l�kl� 6. maddesindeki h�k�mlerine g�re 6 saattir.

  Ayr�ca Orta��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin "Koordinat�r ��retmen g�revlendirilmesi "ba�l�kl� 88. maddesi 1. f�kras�ndaki; "��letmelerdeki mesleki e�itimle staj �al��malar�n�n planl� olarak y�r�t�lmesi, programa uygunlu�unun izlenmesi, ortaya ��kabilecek sorunlar�n belirlenmesi, ��rencilerin ba�ar�, devams�zl�k ve disiplin durumlar�n�n izlenmesi ve rehberlikte bulunulmas� amac�yla okulda alan� at�lye, laboratuvar ve meslek dersleri ��retmenli�i olan y�netici ve ��retmenler aras�ndan koordinat�r ��retmen g�revlendirilir. Di�er alanlardan olan y�netici ve ��retmenlere bu kapsamda g�rev verilmez. Koordinat�r olarak g�revlendirilen ��retmenlerin isimleri ilgili i�letmeye bildirilir. " h�k�mlerine g�re di�er alanlardan olan y�netici ve ��retmenlere i�letmelerde meslek e�itimi g�revi verilemez ve kar��l���nda ek ders �creti �denemez.

  Okul y�neticilerine, di�er okul ve kurumlarda �cretleri g�rev ald�klar� okul veya kurumca �denmek �zere 10 saat ek ders g�revi verilebilir

  Karar'�n "Di�er okul ve kurumlarda ders g�revi" ba�l�kl� 26. maddesindeki; "(1) Bu Karar kapsam�nda bulunan y�netici ve ��retmenlere, asli g�revlerini aksatmamak ve ayl�k kar��l��� ders g�revlerini tamamlamak kayd�yla; Bakanl��a ba�l� okul ve kurumlarda, di�er kurumlara ba�l� okullar ile y�ksek ��retim kurumlar�nda, �cretleri g�rev ald�klar� okul veya kurumca �denmek �zere ek ders g�revi verilebilir. Ancak, bu t�r g�revlendirmelerde verilecek ek ders g�revi, kendi okullar�nda veya dengi okullarda haftada ayl�k ve �cret kar��l��� okuttuklar� ek ders saati say�s� toplam�n� dolduranlar bak�m�ndan haftada 10 saati ge�emez.

  (2) Bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen y�netici ve ��retmenlere, bu Karar�n 7, 8 ve 9 uncu maddelerine g�re verilen ek ders g�revleri istisnad�r."h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine di�er okul ve kurumlarda �cretleri g�rev ald�klar� okul veya kurumca �denmek �zere 10 saat ek ders g�revi verilebilir.

  Okul y�neticilerine, okul deneyimi ve ��retmenlik uygulamas� ek ders g�revi verilebilir

  Karar'�n "Okul deneyimi ve ��retmenlik uygulamas� ders g�revi" ba�l�kl� 28. maddesindeki; "(1) Milli E�itim Bakanl��� ve Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl��� aras�nda imzalanan ��retmen Adaylar�n�n Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� E�itim-��retim Kurumlar�nda Yapacaklar� ��retmenlik Uygulamas�na �li�kin Koordinasyon ve ��birli�i Protokol� ile bu Protokol do�rultusunda haz�rlanan ��retmen Adaylar�n�n Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� E�itim-��retim Kurumlar�nda Yapacaklar� ��retmenlik Uygulamas�na �li�kin Y�nerge uyar�nca, ��retmen yeti�tiren y�ksek ��retim kurumlar�ndaki ��rencilerin ��retmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve ��retmenlik Uygulamas� derslerini Bakanl��a ba�l� resmi ve �zel e�itim-��retim kurumlar�nda yapmalar� amac�yla; milli e�itim m�d�r�, milli e�itim m�d�r yard�mc�s�, �ube m�d�r�, okul y�neticileri ile ��retmenlere "��retmenlik uygulamas� g�revi" verilebilir.

  (2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve ��retmenlik Uygulamas� derslerinin y�r�t�lmesinde g�rev alacak milli e�itim m�d�rl��� uygulama koordinat�r�, uygulama okulu m�d�r� ve uygulama okulu koordinat�r�n�n, ��retmen adaylar�n�n ��retmenlik uygulamas� ve okul deneyimi uygulamas�na y�nelik ileti�im, koordinasyon, rehberlik ve dan��manl�k gibi g�revlerinden;

  a) Milli e�itim m�d�rl��� uygulama koordinat�r�n�n haftada 4 saati,

  b) Uygulama okulu m�d�r�n�n haftada 2 saati,

  c) Uygulama okulu koordinat�r�n�n haftada 2 saati,

  (3) Uygulama ��retmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, ��retmenlik Uygulamas� dersinden haftada 6 saat ek ders g�revi verilebilir. Ancak, uygulama ��retmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati say�s�n�n toplam� haftada 10 saati ge�emez.

  (4) Her bir �niversite i�in il veya il�ede ayr� bir milli e�itim m�d�rl��� uygulama koordinat�r�, uygulaman�n yap�ld��� okullarda ise m�d�r yard�mc�lar�ndan biri uygulama okulu koordinat�r� olarak g�revlendirilir. Uygulamalar�n hangi okullarda yap�laca��, g�rev verilen y�netici ve ��retmenlerin il, il�e, okul ve bran� baz�nda say�lar�; ��retmen Adaylar�n�n Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� E�itim-��retim Kurumlar�nda Yapacaklar� ��retmenlik Uygulamas�na �li�kin Y�nerge h�k�mlerine g�re her ��retim y�l� i�in yeniden belirlenir. Uygulama sonu�lar� Maliye Bakanl���, Milli E�itim Bakanl��� ve Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca her ��retim y�l� sonunda de�erlendirilir.

  (5) Bu madde kapsam�nda �denecek ek ders �cretleri, ilgili �niversitelerce 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 176 nc� maddesi uyar�nca �denir."h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine okul deneyimi ve ��retmenlik uygulamas� ek ders g�revi verilebilir.

  �zel e�itime muhta� ��rencilerin okul y�neticilerine, ek ders �cretleri %25 ve Destekleme ve Yeti�tirme Kurslar�nda g�rev alan okul y�neticilere ek ders �cretleri %100 fazlas�yla �denir

  657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunun "Ders Ve Konferans �cretleri" ba�l�kl� 176. maddesi 2. f�kras�ndaki; "Bu �cretler, �zel e�itime muhta� ��rencilerin e�itim ve ��retim g�rd��� kurumlarda g�revli ��retmen ve y�neticiler ile bu ��rencilere y�nelik olarak a��lan �zel s�n�f ��retmenlerine ve cezaevlerinde g�revli ��retmenlere %25, Milli E�itim Bakanl��� �rg�n ve Yayg�n E�itimi Destekleme ve Yeti�tirme Kurslar� Y�nergesi kapsam�nda g�rev alan y�netici ve ��retmenlere %100 fazlas�yla �denir." h�k�mlerince �zel e�itime muhta� ��rencilerin okul y�neticilerine ek ders �cretleri %25 ve Destekleme ve Yeti�tirme Kurslar�nda g�rev alan okul y�neticilere ek ders �cretleri %100 fazlas�yla �denir.

  Not: B�nyesinde �zel e�itime muhta� ��rencilerin e�itim ald��� �zel s�n�f bulunan okul y�neticilerine, ek ders �cretleri %25 fazlas�yla �denmemektedir.

  Detayl� a��klamam�z i�in "�zel e�itimde, hangi durumlarda ek ders %25 fazla �denir?" dosyam�za bak�n�z.

  �SYM Ba�vuru Merkezi olarak g�rev yapan okulun bu g�revi yerine getiren y�neticisine, belirli bir �cret �denmektedir

  Milli E�itim Bakanl��� ile �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl��� aras�nda 16 Aral�k 2014 tarihinde imzalanan: Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� Okul ve Kurum M�d�rl�klerinin �SYM Taraf�ndan Ba�vuru Merkezi Olarak A��lmas� ve Y�netilmesi ile ilgili i� ve i�lemlerin yap�lmas�na ili�kin protokol gere�ince �SYM Ba�vuru Merkezi olarak g�rev yapan okulun bu g�revi yerine getiren y�neticisine belirli bir �cret �denmektedir.

  Detayl� a��klamam�z i�in "�SYM ba�vuru merkezlerinin �al��ma usul ve esaslar� hakk�nda y�netmelik" ve "Okullar�n �SYM merkezi olmas�na y�nelik protokol" dosyalar�m�za bak�n�z.

  Okul y�neticilerine, �SYM ve A�F S�nav G�revleri verilebilmektedir

  �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl��� (�SYM)s�navlar�nda g�rev alacak okul y�neticileri �SYM G�revli ��lemlerinin internet adresine girerek s�nav g�revlerini talep etmekte ve onaylamaktad�rlar.

  A��k ��retim Fak�ltesi (A�F) s�navlar�nda g�rev alacak okul y�neticileri Anadolu �niversitesi G�revli ��lemleri Sistemi internet adresine girerek s�nav g�revlerini talep etmekte ve onaylamaktad�rlar.

  Okul y�neticilerine, MEB merkezi sistem s�navlar�nda s�nav �creti �denmektedir

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "Milli E�itim Bakanl���nca hafta sonu yap�lan merkezi s�navlarda g�rev alanlara �denecek s�nav �cretleri" ba�l�kl� 17. maddesi; "(1) 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde �ng�r�len Bakanlar Kurulu karar�n�n 01/01/2018 tarihine kadar y�r�rl��e konulmamas� halinde, s�z konusu karar�n y�r�rl��e girece�i tarihe kadar 2006/11350 say�l� Karar�n 12 nci maddesinin be�inci f�kras�nda say�lan s�navlardan hafta sonu tatillerinde yap�lan merkezi s�navlarda fiilen g�rev yapanlara, 2006/11350 say�l� Karar uyar�nca herhangi bir ek ders �creti �denmemek kayd�yla, m�lga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan S�nav �cretlerine �li�kin Usul ve Esaslar�n uygulanmas�na devam edilir. �creti d�ner sermayeye yat�r�lmak suretiyle yap�lan s�navlar i�in bu kapsamda yap�lacak �demeler d�ner sermaye b�t�esinden kar��lan�r." h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine, MEB merkezi sistem s�navlar�nda s�nav �creti �denmektedir.

  Not: Karar'�n "S�nav g�revi" ba�l�kl� 12. maddesi 2. f�kras�ndaki h�k�mlere g�re okul y�neticilerine, s�nav komisyon �yeli�i ve s�nav g�zc�l��� ek ders �creti �denmemektedir.

  Ta��n�r kay�t kontrol yetkilisi olarak g�revlendirilen okul y�neticilerine, mali sorumluluk tazminat� �denmektedir

  657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun "Deyimler" ba�l�kl� 147 nci maddesinde: "Bu Kanunda ge�en; d) Mali sorumluluk tazminat�: Say��tay'a hesap vermekle y�k�ml� olan saymanlarla vezne a����ndan sorumlu veznedarlara �denen paray�, ifade eder." h�k�mlerine,

  "Zam ve Tazminatlar" ba�l�kl� 152. maddesindeki; "I - Zamlar c) Say��tay'a hesap vermekle y�k�ml� olan saymanlarla, vezne a����ndan malen sorumlu olan veznedar ve di�er g�revlilere mali sorumluluk zamm� �denir." h�k�mlerine g�re Say��tay'a hesap vermekle y�k�ml� olan saymanlar ile vezne a����ndan sorumlu olan veznedar ve di�er g�revlilere mali sorumluluk tazminat� �denmektedir.

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin Birinci B�l�m�nde yer alan " Genel H�k�mler " ba�l�kl� k�sm�ndaki " Ta��n�r kay�t yetkilisi ve ta��n�r mal sorumlular�n�n mali sorumluluk zamm� " ba�l�kl� 12. maddesi; " (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Devlet Memurlar�na �denecek Zam ve Tazminatlara �li�kin Karara ekli (I) say�l� Cetvelin "(A) Genel �dare Hizmetleri B�l�m�"n�n 37 nci s�ras�nda �ng�r�len mali sorumluluk zamm� puan�, kadro veya g�revleri itibar�yla mali sorumluluk zamm�ndan yararlanamayan veya daha d���k puan �zerinden s�z konusu zamdan yararlananlardan ta��n�r kay�t yetkilisi veya ta��n�r mal sorumlusu olarak g�revlendirilen Devlet memurlar� i�in de uygulan�r. An�lan s�rada yer alan puandan daha d���k mali sorumluluk zamm� �ng�r�len kadro ve g�revlerde bulunup, ayn� zamanda ta��n�r kay�t yetkilisi veya ta��n�r mal sorumlusu olarak g�revlendirilen Devlet memurlar�na kadro veya g�revleri itibar�yla �ng�r�len mali sorumluluk zamm� ayr�ca �denmez." h�k�mlerine g�re ta��n�r kay�t kontrol yetkilisi olarak g�revlendirilen okul y�neticilerine mali sorumluluk tazminat� �denmektedir.

  Baz� okul y�neticilerine "�� riski zamm� veya i� g��l��� zamm�" ile "Temininde G��l�k Zamm�" �denmektedir.

  T�m memurlar�n zam ve tazminatlar� 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 152. maddesine g�re haz�rlanan 05.05.2006 tarih ve 26159 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 say�l� Devlet Memurlar�na �denecek Zam ve Tazminatlara �li�kin Bakanlar Kurulu Karar�na g�re �denmektedir.

  Bu karar�n "(D) E��T�M VE ��RET�M H�ZMETLER� B�L�M�"nde yer alan baz� okul y�neticileri i�in "�� riski zamm� veya i� g��l��� zamm�" ve "Temininde G��l�k Zamm�" �denmesi �ng�r�lm��t�r.

  Detayl� a��klamam�z i�in "Hangi ��retmenlere i� riski ve i� g��l��� zamm� �denmektedir?" ve "Hangi ��retmenlere teminde g��l�k zamm� �denmektedir?" dosyalar�m�za bak�n�z.

  Mesleki E�itim okul ve kurumlar�ndaki az� okul y�neticilerine ek �cret ve huzur hakk� �denmektedir.

  3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununun "Kurulu�" ba�l�kl� 32. maddesindeki; "a) ��rakl�k, mesleki ve teknik e�itimi geli�tirme ve yayg�nla�t�rma hizmet ve faaliyetlerinde kullan�lmak �zere;

  1) Bakanl�k b�nyesinde bulunan d�ner sermaye i�letmelerinin karlar�,

  2) Bakanl��a ba�l� kurumlarda e�itim ��retimde �retilen mallar�n sat���ndan elde edilen gelirler,

  3) Ba���, yard�m ve di�er her t�rl� gelirler,

  b) ��rakl�k, mesleki ve teknik e�itimi geli�tirme ve yayg�nla�t�rma hizmet ve faaliyetlerinde kullan�lmak �zere Bakanl�k b�t�esine �zel �denek kaydedilen bu tutarlar a�a��daki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullan�l�r.

  4) ��rakl�k, �rg�n ve yayg�n mesleki ve teknik e�itim kurumlar�nda g�revli kadrolu ve kadrosuz at�lye ve meslek dersi ��retim elemanlar�na asli g�revleri d���nda, okulda ve i�yerlerinde yap�lan e�itimle ilgili normal maa� ve �cretlerine ilave ek �cret �denmesinde kullan�l�r.

  8) �l Mesleki E�itim Kurulu toplant�lar�na kat�lan ba�kan, �ye, m��avir �ye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu �yelerine Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakk� �demelerinde kullan�l�r." h�k�mleri gere�ince ��rakl�k, mesleki ve teknik e�itimi geli�tirme ve yayg�nla�t�rma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullan�lacak gelirler ve gelirlerin harcamalar� kapsam�nda;

  a) Mesleki ve Teknik E�itim Genel M�d�rl���ne ba�l� mesleki ve teknik ��retim okul ve kurumlar�nda g�revli kadrolu ve kadrosuz at�lye ve meslek dersi ��retmenleri ile usta ��reticilere okulda ve i�yerlerinde yapt�klar� e�itimle ilgili olarak yap�lacak ek �cret �demeleri,

  b) ��letmelerde beceri e�itimi g�ren meslek lisesi ��rencilerinin y�l sonu beceri s�navlar� ve kalfal�k-ustal�k s�navlar�yla ilgili olarak kurulan s�nav ve mesleki ihtisas komisyonlar�nda fiilen g�rev yapan komisyon �yesi meslek dersi ��retmenleri ile i�yeri, i�letme veya mesleki te�ekk�l temsilcisi �yelerine; bu s�navlar�n yap�ld��� okul veya kuramlarda s�nav komisyonu ba�kanl��� yapan m�d�r veya vekillerine bran�lar�na bak�lmaks�z�n huzur hakk� �demeleri,

  c) �l Mesleki E�itim Kurulu toplant�lar�na kat�lan ba�kan, �ye, m��avir �ye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu �yelerine Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakk� �demeleri,

  28 Aral�k 2002 tarih ve 24977 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan "Mesleki E�itimi Geli�tirme ve Yayg�nla�t�rma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle �lgili Gelirlere ve Harcanmas�na �li�kin Esas ve Usuller" �er�evesinde haz�rlanan 10/03/2003 tarih ve 121 say�l� 2003/16 nolu Genelge ve "Ek �cret Ve Huzur Hakk� �demelerine Y�nelik A��klamalar" do�rultusunda ger�ekle�tirilmektedir.

  B-OKUL Y�NET�C�LER�N�N YARARLANAMADI�I EK DERS G�REVLER� VE �CRETLER�;

  Okul y�neticileri olarak yukar�da "Notlar" �eklinde verdi�imiz yararlan�lamayan ek ders g�revleri ve �cretlerinin yan�nda a�a��daki ek ders g�revleri ve �cretlerinden de yararlan�lamamaktad�rlar.

  Y�ksek lisans ve doktora yapm�� okul y�neticilerine, y�netim g�revine ba�l� �denen ek ders �cretleri art�r�ml� �denmemektedir

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "Lisans�st� ��renim g�ren ��retmenlere ilave ek ders �creti" ba�l�kl� 8. maddesi; "(1) Milli E�itim Bakanl���na ba�l� �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda g�rev yapan ��retmenlerden y�ksek lisans ve doktora yapm�� olanlara, fiilen girdikleri dersler i�in �denecek ek ders �cretleri s�ras�yla %5 ve %15 art�r�ml� �denir." h�k�mlerine g�re y�ksek lisans ve doktora yapm�� olanlara, fiilen girdikleri dersler i�in �denecek art�r�ml� ek ders �cretleri y�neticiler fiilen derse girmediklerinden fiilen girdikleri dersler hari� y�netim g�revine ba�l� �denen ek derslerine �denmeyecektir.

  Okul y�neticilerine, mesleki �al��ma yani seminer ek ders �creti �denmemektedir

  Karar'�n "Ek ders g�revi"ba�l�kl� 6. maddesi 3. f�kras�ndaki; "(3) ��retmenlere, ilgili mevzuat�na g�re ��retim y�l� ba��nda ve sonunda yapt�klar� meslekle ilgili �al��ma s�relerinde iki haftay� ge�memek �zere ve fiilen g�rev yapmalar� kayd�yla haftada 15 saat ek ders �creti �denir."h�k�mlerine,

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "Rehber ��retmen ek ders �creti" ba�l�kl� 6. maddesi; "(1) 2006/11350 say�l� Karar�n 6 nc� maddesinin ���nc� f�kras�, bu f�kra h�km�nden yararlanmayan rehber ��retmenler hakk�nda da uygulan�r." h�k�mlerine,

  4. D�nem Toplu S�zle�me metninin �kinci B�l�m�nde yer alan "E�itim, ��retim Ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� k�sm�ndaki "Yayg�n e�itim kurumlar� ��retmenlerinin ek ders �creti" ba�l�kl� 24. maddesi; "(1) ��retmenlere, ��retim y�l� ba��nda ve sonunda Milli E�itim Bakanl��� Yayg�n E�itim Kurumlar� Y�netmeli�inin 23 �nc� maddesinin birinci f�kras� uyar�nca yapt�klar� e�itim ihtiya�lar�n� belirleme �al��ma s�releri i�in iki haftay� ge�memek �zere ve fiilen g�rev yap�lmas� kayd�yla haftada 15 saat ek ders �creti �denir." h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine mesleki �al��ma yani seminer ek ders �creti �denmemektedir.

  Okul y�neticilerine, Planlama ve Bak�m-Onar�m G�revi ek ders �creti �denmemektedir

  Karar'�n "Ek ders g�revi"ba�l�kl� 6. maddesi 4. f�kras�ndaki; "(4) Birinci f�kran�n (c) bendinde belirtilen at�lye ve laboratuvar ��retmenlerinden kendilerine b�l�m, at�lye ve laboratuvar �efli�i g�revi verilenlerin, g�rev yapt�klar� e�itim kurumunun b�l�m, at�lye ve laboratuvarlar�ndaki �al��malar�n planlanmas�, tezgah, makine, ara� ve gerecin sa�lanmas�, bak�m�, onar�m� ve ��retime haz�r halde bulundurulmas� amac�yla yapt�klar� �al��malar�n b�l�m �efleri i�in haftada 10, at�lye ve laboratuvar �efleri i�in ise haftada 6 saati ek ders g�revi say�l�r. Bu dersler ders da��t�m �izelgesinde "Planlama ve Bak�m-Onar�m G�revi" ad�yla g�sterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri i�inde verilir."h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine, Planlama ve Bak�m-Onar�m G�revi ek ders �creti �denmemektedir.

  Okul y�neticilerine, dan��man ��retmenlik, s�n�f/�ube rehber ��retmenli�i ek ders �creti �denmemektedir

  Karar'�n "Ek ders g�revi"ba�l�kl� 6. maddesi 5. f�kras�ndaki; "(5) Okul �ncesi ve s�n�f ��retmenleri ile b�l�m, at�lye ve laboratuvar �efli�i g�revi verilen ��retmenler hari� olmak �zere, �rg�n e�itim kurumlar�nda ilgili mevzuat�nda belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde dan��man ��retmen olarak g�revlendirilen ��retmenler ile s�n�f veya �ube sorumlulu�u verilen s�n�f/�ube rehber ��retmenlerinin bu g�revlerinin haftada 2 saati ek ders g�revi say�l�r. Bu dersler, ders da��t�m �izelgesinde "��renci Sosyal ve Ki�ilik Hizmetleri" ad�yla g�sterilir. Bu kapsamda ayn� ki�iye hem dan��man ��retmenlik hem de s�n�f/�ube rehber ��retmenli�i g�revi verilmesi halinde sadece bir g�rev i�in ek ders �creti �denir."h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine dan��man ��retmenlik, s�n�f/�ube rehber ��retmenli�i ek ders �creti �denmemektedir.

  Okul y�neticileri, ��retmen say�s�n�n yetersiz olmas� halinde ders �creti kar��l���nda g�revlendirilememektedirler

  Karar'�n "Ders �creti kar��l���nda g�revlendirme"ba�l�kl� 9. maddesi 1. f�kras�ndaki; "(1) ��retmen say�s�n�n yetersiz olmas� halinde;

  a) Y�ksek ��renimli olmak ko�uluyla;

  1) Bu Karar kapsam�ndaki y�netici ve ��retmenler d���ndaki resmi g�revliler ile s�n�f ��retmenlerine ilk��retim, orta ��retim ve yayg�n e�itim kurumlar�nda haftada 8 saate, kadar ek ders g�revi verilebilir."h�k�mlerine g�re okul y�neticileri ��retmen say�s�n�n yetersiz olmas� halinde ders �creti kar��l���nda g�revlendirilememektedirler.

  Okul y�neticilerine, haz�rl�k ve planlama g�revi ek ders �creti �denmemektedir

  Karar'�n "Haz�rl�k ve planlama g�revi"ba�l�kl� 11. maddesindeki; "(1) Bu Karar�n 10 uncu maddesinde say�lanlar hari�, m�d�r yetkili ��retmenler dahil, her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda g�revli ��retmenlere, haftada 3 saati ge�memek �zere Bakanl��a ba�l� okul ve kurumlarda ayl�k ve �cret kar��l��� fiilen okuttuklar� her 10 saat ders i�in 1 saat daha haz�rl�k ve planlama g�revi kar��l���nda ayr�ca ek ders �creti �denir."h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine haz�rl�k ve planlama g�revi ek ders �creti �denmemektedir.

  Okul y�neticilerine, s�nav komisyon �yeli�i ve s�nav g�zc�l��� ek ders �creti �denmemektedir

  Karar'�n "S�nav g�revi"ba�l�kl� 12. maddesi 2. f�kras�ndaki; "(2) S�nav komisyonu �yeli�i ve s�nav g�zc�l��� g�revleri kapsam�nda; c) Y�neticiler, i�in �cret �denmez." h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine s�nav komisyon �yeli�i ve s�nav g�zc�l��� (bekleme, sorumluluk, d��ar�dan bitirme, final, ortalama y�kseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adayl�k e�itimi, beceri s�nav� ve beceri/proje yar��mas� s�navlar�) ek ders �creti �denmemektedir.

  Okul y�neticilerine, ek ders �creti kar��l��� belleticilik g�revi verilemez

  Karar'�n "Belleticilik g�revi"ba�l�kl� 13. maddesi 2. f�kras�ndaki; "(2) Vekaleten atananlar dahil y�neticilere, ek ders �creti kar��l��� belleticilik g�revi verilmez." h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine, ek ders �creti kar��l��� belleticilik g�revi verilemez.

  Okul y�neticilerine, ders d��� e�itim �al��malar� (egzersiz)g�revi verilemez

  Karar'�n "Ders d��� e�itim �al��malar�"ba�l�kl� 17. maddesi 2. f�kras�ndaki; "(2) Vekaleten atananlar dahil y�neticilere, bu madde kapsam�nda ek ders g�revi verilmez." h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine, ders d��� e�itim �al��malar�(egzersiz) g�revi verilemez.

  Okul y�neticilerine, diploma denklik i�lemleri g�revi verilemez

  Karar'�n "Kurul ve komisyon �yeli�i"ba�l�kl� 19. maddesi 1. f�kras�ndaki; "(1) Asli g�revleri d���nda, diploma denklik i�lemlerini y�r�ten yabanc� dil dersi ��retmenlerinin sonu�land�rd�klar� her 5 denklik i�lemi 1 ek ders saati say�l�r ve kar��l���nda ek ders �creti �denir. " h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine, kurul ve komisyon �yeli�i(diploma denklik i�lemleri) g�revi verilemez.

  Okul y�neticilerine, tercih dan��manl��� g�revi verilemez

  Karar'�n "Kurul ve komisyon �yeli�i"ba�l�kl� 19. maddesi 2. f�kras�ndaki; "(2) Her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar� ��retmenlerine �e�itli mevzuatla verilen kurul ve komisyon �yeli�i g�revinin yar�y�l ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu g�revler, yar�y�l ve yaz tatiliyle s�n�rl� olmak ve fiilen g�rev yap�lmak kayd�yla ek ders g�revinden say�l�r ve kar��l���nda her g�n i�in 3 saat ek ders �creti �denir. " h�k�mlerine g�re okul y�neticilerine, kurul ve komisyon �yeli�i(tercih dan��manl���) g�revi verilemez.

  Ahmet KANDEM�R

  Not:Dosyam�zda eksik g�rd���n�z bir husus var ise l�tfen yorumlarda belirtiniz.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap