Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kyk burs ne zaman açıklanacak

  1 ziyaretçi

  kyk burs ne zaman açıklanacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KYK BURS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 2023 KYK burs başvurusunda son tarih belli oldu! İşte e-Devlet burs başvuru ekranı

  KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

  KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı: GSB 2022 KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - Yeni Şafak

  KYK burs ve kredi ba�vuru sonucu belli oldu mu? KYK burs sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  KYK burs ve kredi ba�vuru sonucu belli oldu mu? KYK burs sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  B�y�k bir heyecanla beklenen KYK burs kredi ba�vurular� ba�lad�. Gen�lik ve Spor Bakan� Dr. Mehmet Muharrem Kasapo�lu, 2022-2023 e�itim ��retim y�l� i�in burs/kredi ba�vurular�n�n ba�lad���n� sosyal medya hesab�ndan duyurdu. Bu duyurunun ard�ndan ba�vurusunu yapan ��renciler sonu�lar�n ne zaman a��klanaca��n� merak ediyorlar. Peki, KYK burs sonu�lar� ne zaman a��klanacak? ��te t�m detaylar...

  KYK BURS SONU�LARI NE ZAMAN A�IKLANACAK?

  KYK burs ba�vurular� bug�n itibari ile ba�lad�. Ba�vurular 17 Kas�m Per�embe g�n� saat 23.59'a kadar devam edecek. Burs/kredi ba�vurular� e-Devlet �zerinden yap�labilecek. Ba�vuru bilgilerini de�i�tirmek isteyen ��renciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet �zerinden bilgilerini g�ncelleyebilecek.

  Ba�vuru s�ras�nda ��rencilerin beyan etti�i ekonomik, sosyal ve ba�ar� durumuna ili�kin bilgiler, Gen�lik ve Spor Bakanl��� taraf�ndan kamu kurumlar� arac�l���yla teyit edilecek.

  Yap�lan de�erlendirmelerin ard�ndan mevzuata uygun olan ��rencilere burs ya da ��renim kredisi tahsis edilecek.

  BURS NED�R?

  Y�ksek ��renim g�ren ba�ar�l� ve ihtiya� sahibi ��rencilere 5102 say�l� Y�ksek ��renim ��rencilerine Burs/Kredi Verilmesine �li�kin Kanun h�k�mlerine g�re kar��l�ks�z verilen parad�r.

  ��REN�M KRED�S� NED�R?

  Y�ksek ��renim g�ren T.C. vatanda�� ��rencileri maddi y�nden desteklemek, sosyal ve k�lt�rel geli�melerini kolayla�t�rmak amac�yla devam ettikleri y�ksek ��retim kurumlar�n�n normal ��renimi s�resince verilen, zorunlu hizmet y�k�ml�l��� bulunmayan bor� parad�r.

  ��renim kredisi borcu; ��renciye normal ��renimi s�resince verilen miktarlara T�rkiye �statistik Kurumu Yurt ��i �retici Fiyat Endeksindeki art��lar uygulanarak, hesaplanacak miktar�n ilave edilmesi ile tespit edilir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap