Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuvayi milliye kahramanları kimlerdir

  1 ziyaretçi

  kuvayi milliye kahramanları kimlerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurtulu� Sava�� kahramanlar� kimlerdir? Kurtulu� Sava�� ne zaman ba�lad�, �nemi nedir?

  Kurtulu� Sava�� kahramanlar� kimlerdir? Kurtulu� Sava�� ne zaman ba�lad�, �nemi nedir?

  Kurtulu� Sava��, en �nemli ba��ms�zl�k m�cadelelerimizden biri olarak tarihe ad�n� kaz�m��t�r. Gen�, ya�l�, kad�n ya da erkek demeden herkes �lkesi i�in seferber olmu�tur. Gazi Mustafa Kemal Atat�rk'�n �nderli�inde ba�lat�lan Kurtulu� Sava��'nda say�s�z kahraman vard�r. O tarihi sava��n kahramanlar� sizlerle...

  KURTULU� SAVA�I KAHRAMANLARI K�MLERD�R?

  �ahin Bey

  As�l ad� Mehmet Sait olan �ahin Bey, Frans�z i�gal kuvvetlerine erzak ta��yan y�z elli arabal�k konvoyu bozguna u�ratarak Antep’in kurtulu� m�cadelesi ba�latm�� ve “D��man cesedimi �i�nemeden Antep’e giremez!” s�z�yle tarihe ge�mi�tir.

  �erife Bac�

  �erife Bac�, Milli M�cadele’nin en �nemli kad�n kahramanlar�ndan. �nebolu’daki cephanelerin Ankara’ya g�t�r�lmesinde, �ocu�u ve ka�n�s�yla, zorlu k�� �artlar�na ra�men canla ba�la g�rev ald�. �erife Bac�; cephanelerin �slanmamas� i�in battaniyesini cephaneye saran, bir yandan da bebe�inin de donmamas� i�in �aba g�steren bir kahraman…

  G�rdesli Makbule

  Makbule Han�m, G�rdes’in ileri gelen ailelerinden birinin k�z�yd�. Hen�z 19 ya��ndayken e�iyle beraber Kuvay� Milliye g��lerine kat�lm�� ve Yunan kuvvetleriyle yap�lan bir�ok �at��mada yer alm��t�r. Yi�itli�iyle silah arkada�lar�na cesaret veren Makbule Han�m, hen�z 22 ya��ndayken Akhisar’da �ehit d��m��t�r.

  S�t�� �mam

  Kahramanmara�’ta s�t satarak ve imaml�k yaparak ge�imini sa�lad��� i�in as�l ad� olan Ali yerine S�t�� �mam olarak tan�nm��t�r. D��man askerlerinin 3 T�rk kad�n�na sald�r�p pe�elerini a�mak istemeleri �zerine d��mana ilk kur�unu atan S�t�� �mam, Kahramanmara�’taki Kurtulu� hareketini ba�latm��t�r.

  Fevzi �akmak

  T�rkiye’nin Atat�rk’ten sonra ikinci ve son mare�ali olan Fevzi �akmak, m�cadele i�in �ok �nemli bir komutand�. �stiklal m�cadelesinde �zellikle de Sakarya Meydan Muharebesi, B�y�k Taarruz ve Ba�komutanl�k Meydan Muharebesi’nde b�y�k katk�lar�yla an�lan kahraman�m�zd�r.

  Y�r�k Ali

  Yunan i�gali alt�nda olan Ayd�n’da, Malga� Bask�n� ile d��mana ilk darbeyi vuran ve b�lgedeki istiklal m�cadelesini ba�latan efe olmu�tur. Al�ak g�n�ll��� ile halk�n sevgisini kazanan ve “Efelerin Efesi” t�rk�s�yle an�lan kahraman�n evi de K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan Y�r�k Ali Efe M�zesi ad�yla ziyaret�ilere a��lm��t�r.

  KURTULU� SAVA�I NE ZAMAN BA�LADI?

  Kurtulu� m�cadelesinin lideri olan Atat�rk Samsun'a ��kt���nda Anadolu'nun her yeri i�gal alt�ndad�r. �ngilizler Musul, Antep, Kilis ve �skenderun'u i�gal ederken, Frans�zlar ise Adana, Osmaniye ve Mersin'i i�gal etmi�tir. Milli bilincin uyand�r�lmas� i�in Havza ve Amasya genelgeleri yay�nlanm��t�r. Daha sonra Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas'ta kongre d�zenlemi�tir. Milli bilincin uyanmas� ile birlikte halk i�gallere kar�� miting ve protesto yapm��t�r.

  Sivas ve Erzurum Kongrelerinden sonra Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de T�rk milleti ile birlikte B�y�k Millet Meclisi'ni a�m��t�r. B�y�k Millet Meclisi ba�kan� se�ilen Atat�rk, Kurtulu� Sava�� m�cadelesinin lideri olmu�tur. Milletin birlikte her �eylerini seferber ederek verdikleri Kurtulu� Sava�� m�cadelesi, 11 Ekim 1922 y�l�nda ba�ar�ya ula�m��t�r.

  Birinci D�nya Sava��'ndan yenik ��kan Osmanl� Devleti'nin ba�kenti �stanbul olmak �zere bir�ok stratejik noktas� i�gal alt�ndad�r. Anadolu'da i�galcilere kar�� ba�layan m�cadele g�z kama�t�r�c� Kurtulu� Sava��'na d�n��m��t�r. “Ya istiklal, ya �l�m” diyen T�rk milleti, Mustafa Kemal �nderli�inde ulusal ba��ms�zl�klar� i�in m�cadele etmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kuvayı Milliye Kadın Kahramanları - kuvayı milliye

  türk kurtuluş savaşına direk katkıları bulunan kahraman kadınlardır.

  birkaçını herkes bilir.
  kara fatma, şerife bacı, onbaşı halide edip…

  ama daha niceleri vardı.

  türk kadını tarih boyunca olduğu gibi erkeğiyle, kocasıyla, oğluyla, babasıyla yan yana, omuz omuzaydı kurtuluş savaşımızda da…

  işte o kahraman kadınlarımız;

  kara fatma(fatma seher erden):
  300 kişilik kuvayi milliye çetesi ile izmit, bursa, adapazarı, bilecik dolaylarında işgalci yunan ordusuna büyük kayıplar verdirmiş, bursa’nın düşman işgalinden kurtulmasında büyük katkıda bulunmuş, 1. ve 2. inönü, sakarya meydan muharebesi, büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşında bulunarak kurtuluş savaşımızın her merhalesinde yer almış yiğit gazi kadınımız.

  onbaşı halide edip adıvar:
  kah cephede karargahta, kah hastanede yaralı bir askerin başında, kah tbmm’de evrakların arasında. ama kurtuluş savaşımızın verildiği her cephede atatürk ve ismet paşa’nın yanında yer alan kahraman gazi ve yazarımız.

  şerife bacı:
  inebolu’nun gururu, türk kadını denildiğinde akla gelen imgedir şerife bacı. defalarca inebolu’dan ankara’ya silah ve mühimmat taşıyan konvoyların en önünde üzerine düşen vazifesini ifa etti.
  yine bir başka seferde top mermisi yüklü kağnısında donarak şehit oldu.
  (bkz: kurtuluş savaşında şehit düşen kadının videosu)

  kamacı fatma: adana yöresinin kuvvacı kahramanlarındandır.

  çete emir ayşe:
  aydın’ın işgali ile birlikte küpelerini bozdurup tüfek alarak dağa çıkan ve yörük ali efe’ye katılan kahraman kuvvacı kadın.

  gördesli makbule:
  kocası ile birlikte işgale karşı çete kurarak dağa çıkmış, bir çarpışmada şehit düşerek hakka yürümüştür.

  tayyar rahmiye: adana yöresinde kurduğu müfreze ile kuvvayi milliye kuvvetlerine katılmış hasanbeyli muharebesinde fransızlara karşı kahramanca çarpışmış, osmaniye’nin işgalden kurtarılmasında yararlılık göstermiş olan kahramanımız.

  havva ve annesi zehra hanım(soyyanmaz):
  trakya’da kuvvayi milliye faaliyetlerine katılan anne ve kızı.

  nezahat onbaşı:
  manisa(gördes) yöresi kuvvayi milliyecilerindendir. inönü savaşlarına da katılmıştır.

  tarsuslu adile hala(adile onbaşı):
  onbaşı kara fatma lakabıyla da tanınan cerit aşiretinden kahraman kuvvacı kadın.

  ayşe hatun(binbaşı ayşe):
  izmir’in yunan işgali sonrası dağa çıkan ve kuvvayi milliyeye katılan kahraman kadın. 1. ve 2. inönü savaşları ve sakarya savaşına katılmış bu savaşlarda iki evladını şehit vermiş, kendisi de yaralanarak gazi olmuştur.

  kılavuz hatice:
  adana yöresinden çıkan bir başka kahraman.
  fransız birliklerine kılavuzluk yapmış, onları aldatarak kuvayi milliye’nin pususuna yöneltmiş ve ağır kayıplar almasına sebep olmuştur.

  süreyya sülün hanım:
  doğu cephesinde, kürt ve ermeni çetelere karşı mücadele etmiş kadın kahramanımız.

  halime çavuş:
  kastamonulu halime çavuş. saçlarını kazıtıp erkek kılığına girerek kurtuluş savaşımıza katılan yiğit kadındır.

  satı çırpan:
  cepheye sırtında silah taşıyan fedakar kadın. tbmm’ne giren ilk 18 kadın milletvekilinden biridir.

  yörük emine kız:
  adana’da istiklal mücadelesi veren vali haşim bey çetesi’nin bir neferi olan kahraman.
  (bkz: bir kurtuluş savaşı kahramanı emine kız/#3451220)

  antepli yirik fatma:
  gaziantep’te fransızlara karşı verilen savaşta (1 nisan 1920-8 şubat 1921) çete teşkilatına katılmak isteyen yirik fatma gelmesini istemeyenlere karşı «benim kanım, sizinkinden daha mı şirindir?» cevabını vermiş ve çetecilerle birlikte yola çıkmıştı.

  domaniçli habibe:
  düşmanla işbirliği yapan oğlunu inegöl’ün orta yerinde vurmuş sonra dağa çıkmış kahraman kadın.

  zeynep onbaşı:

  bunlardan başkaca;
  çavuş penbe,
  senem ayşe hatun,
  nafize kadın,
  bitlis defterdarının hanımı,
  sultan hanım,
  faika hakkı,
  ali kızı alime,
  hacı osman kızı fatma,
  besim kızı şükriye,
  musa kızı fatma,
  veli onbaşı kızı ayşe,
  molla ibrahim kızı fatma,
  molla hasan kızı fatma.

  ve ismi bilinmeyen binlercesi…

  ayrıca;
  cepheye silah ve mühimmat taşıyan kadınlarımız;

  ve demiryolu tamir eden kadınlarımız;

  (bkz: kurtuluş savaşında demiryolu tamir eden kadınlar)

  son olarak ulu önder mustafa kemal atatürk’ün kahraman türk kadını için yaptığı konuşmaya yer verelim;

  dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, anadolu köylü kadınının üzerinde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını “ben anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte anadolu kadını kadar gayret gösterdim”’ diyemez.

  erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. memleketin mevcudiyet vasıtalarını hazırlayan kadınlarımız olmuş ve kadınlarımız olmaktadır. kimse inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan önceki harplerde, milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.

  çift süren, tarlayı eken, ormandan odunu, keresteyi getiren, mahsulâtı pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan, hep onlar, hep o ulvi, o fedakâr, o ilahi anadolu kadınları olmuştur.

  dolayısıyla hepimiz bu büyük ruhlu, büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim.

  (tbmm reisi mustafa kemal, konya hilaliahmer kadınlar şubesi-21 mart 1923)

  allah kadınlarımızı başımızdan eksik etmesin.

  Yazı kaynağı : sites.google.com

  Kuvâ-yi Milliye

  Kuvâ-yi Milliye

  Kuvâ-yi Milliye[2] (Osmanlıcaقوا ملّیه), Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir. Kuvâ-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kuvâ-yi Milliye mevcudu, 1919 yılı sonuna kadar, Batı Anadolu'da 6.500-7.500 arasında değişmiştir. 1920 yılı ortalarında ise, bu mevcudun yaklaşık 15.000 kişiye ulaştığını tahmin edilmektedir.[3] İlk Kuvâ-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların, Güney Cephesi'nde gerçekleştirdikleri işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.

  İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü ilk Kuvâ-yi Milliye hareketi) İzmir'in İşgali'nden sonra; Kuvâ-yi Milliye hareketini, milliyetçi ve yurtsever olan bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu'daki Kuvâ-yi Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesi'nde (Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşı'nı düzenli ve disiplinli Kuvâ-yi Milliye birlikleri yapmıştır. Ulukışla'da faaliyet gösteren Kuvâ-yi Milliye de ilk kurulanlardan olup Fransızların Toroslar'ın ardında ulaştığı bu en iç noktadan kısa sürede püskürtülmelerini sağlamışlardır. Çalışmalarını belgeleyen bir karar defterinin çabalarıyla günümüze ulaşmıştır.[4]

  Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuvâ-yi Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Fransızlara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir'in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege Bölgesi'nde Kuvâ-yi Milliye olarak başlamış ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak yayılmıştır. Bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Muharebesi sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür.

  Mustafa Kemal Paşa Kuvâ-yi Milliye'nin kuruluşunu şöyle açıklar:

  Kuvâ-yi Milliye'nin oluşmasının nedenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  İsyanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuvâ-yi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması I. İnönü Muharebesi'nden önce, Çerkez Ethem Ayaklanması ise I. İnönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kuvâ-yi Milliye'nin Askeri Açıdan Etüdü - Yrd. Doç. Dr. Kadir Kasalak 10 Aralık 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap