Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurumlar vergisi uzatıldı mı 2022

  1 ziyaretçi

  kurumlar vergisi uzatıldı mı 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. dönem gelir ve kurum geçici vergi beyan süresi uzatıldı

  4. dönem gelir ve kurum geçici vergi beyan süresi uzatıldı

  Altın fiyatları, yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan belirsizliklere odaklanmasıyla yeniden yükselişe geçti. Gram altın da dolar kurunun dar bir fiyat aralığında seyretmesiyle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

  ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

  Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.

  Ons altın fiyatı

  Yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesine 1.878 dolar civarına tırmanmıştı. Rusya’nın tansiyonu düşüren açıklamaları sonrasında yüzde 1’e yakın değer kaybeden ons altın, perşembe günü yeniden yükselerek 1.873 dolar seviyesinde bulunuyor.

  Gram altın fiyatı

  Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, perşembe günü 819 TL seviyesinde işlem görüyor.

  Yazı kaynağı : m.bloomberght.com

  2022 Yılı Mali Takvim

  Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı

  Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı

  Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı

  Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün gün sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süresini 25 Şubat'a uzattı.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı ekim-kasım-aralık 4. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin sirküler yayınlandı.

  Bakanlığa iletilen talepler nedeniyle, bugün gün sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süresi 25 şubata kadar uzatıldı.

  TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UZATILDI

  Ocak 2022 dönemi beyan ve ödemelerin son günü olması nedeniyle tarihin uzatılmasını talep eden muhasebeciler ve mali müşavirler, erteleme talebinde bulunmuştu.

  GİB’den yapılan çıklamada, “17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

  Söz konusu uzatmanın ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı da belirtildi.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  2022 Yılında Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri - Muharrem ÖZDEMİR, YMM - Alomaliye.com

  2022 Yılında Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri - Muharrem ÖZDEMİR, YMM - Alomaliye.com

  ÖDEME ZAMANI

  6183 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde, amme alacaklarının özel kanunlarda düzenlenmiş olan ödeme sürelerinde ödeneceği ve ödeme süresinin son gününün amme alacağının vade günü olduğu, özel kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği ancak amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebileceği hükme bağlanmıştır.

  Tahsil işlemleri ödeme süresi ile başlar. Ancak, ödeme süresinden önce borcun bir kısmını veya tamamını ödemek isteyen mükelleflerin yapacakları ödemeler de kabul edilir. Mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş borçlarına karşılık olarak yapacakları ödemeler ise emaneten tahsil edilir.

  Ödeme vadesinin bilinmesi cebri takibin başlatılması açısından da önem taşır. Ödeme vadesi geçmemiş amme alacağına ödeme emri gönderilemeyeceği için bu vadenin belirlenmesi ve beklenilmesi önem arz etmektedir.

  I. ÖDEME ZAMANI GÖSTERİLMEMİŞ ALACAKLAR

  Özel (hususi) kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.

  Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi gibi amme alacaklarında vade kendi kanunlarında belirlenmiştir. Örneğin, yılık beyanname ile bildirilen kurumlar vergisi beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Bu süre kurumlar vergisinde belirlenen özel vadedir.

  Ancak sözünü ettiğimiz amme alacakları dışında kalan ve kanunlarında özel ödeme zamanı belirlenmeyen alacaklar için vade günü tebliğden itibaren bir aylık sürenin son günüdür. Bu sürenin belirlenmesinde temel kıstas tebliğ şartının yerine getirilmesidir. Tebliğ yükümlülüğü yerine getirilmeden ödeme vadesi olan bir aylık süre işlemez.

  Örnek: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun[1] 26 ncı maddesi ile idari para cezalarının tebliğinde aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece 7201 sayılı Tebligat Kanunu[2] hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu tebliğ yerine getirildikten sonra 1 aylık ödeme süresinin son günü vade günü olarak belirlenecektir.

  I.1. Adli para cezalarında ödeme zamanı

  Adli para cezaları, açılmış kamu davası neticesinde işlenen suçun niteliğine göre mahkemeler tarafından verilen mali cezalardır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince mahkemeler tarafından verilen ve kesinleşen kararların infazı, Cumhuriyet Savcılıklarınca yerine getirilmektedir.

  Adli para cezalarının ne şekilde infaz edileceği aynı Kanunun 106 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, Cumhuriyet Savcıları tarafından hükümlüye adli para cezasının 30 gün içinde ödenmesi için 5275 sayılı Kanun hükmüne göre düzenlenmiş ödeme emri tebliğ edilmektedir.

  Bu süre içinde adli para cezasının ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısma karşılık gelen gün sayısınca hükümlü hapsedilmekte, ancak, bu şekilde verilebilecek hapis süresi 3 yılı geçememektedir.

  İnfaz edilen hapsin süresi, adli para cezasının tamamını karşılamamış olması durumunda, geri kalan adli para cezası tutarı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahsil dairesine gönderilecek mahkeme kararı üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil dairelerince tahsil edilecektir.

  Cumhuriyet Savcılıklarının, 5275 sayılı Kanun hükmüne göre düzenleyerek tebliğ ettikleri ödeme yapılmasına davet içerikli “ödeme emrinde” yer verilen 30 günlük ödeme süresinin son günü vade tarihi olduğundan, tahsil dairesine tahsil edilmek üzere bildirilen adli para cezaları için yeniden ödeme süresi belirlenmeyecek ve bu yönde tebligat yapılmayacaktır.

  Bu nedenle, tahsil dairelerince adli para cezalarının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır.

  I.2. Yargı harçlarında ödeme zamanı

  Yargı harçları (karar ve ilam harçları hariç) ile mahkeme giderlerinin kesinleştikten ne kadar süre sonra ödeneceği hakkında bir hüküm bulunmadığından, bu ilamların borçlularına daha önce tefhim veya tebliğ edilmiş oldukları da dikkate alınarak 6183 sayılı Kanunun 37 inci maddesi hükmüne göre yapılacak tebliğden (talik suretiyle) itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

  Vergi dairelerince yargı harcı ve mahkeme giderlerine ilişkin harç tahsil müzekkerelerinin alınmasını müteakip talik suretiyle yapılacak tebliğlerde, borçlunun adı, soyadı, unvanı, biliniyorsa T.C. kimlik/vergi kimlik numarası, bilinen son adresi ile amme alacağının tutar ve türünü gösterir bir cetvel 10 gün süreyle vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılacaktır.

  İlanın asılması ve indirilmesi tutanakla tespit edilecek, söz konusu 10 günlük ilan süresinin sonunda ilgiliye tebligat yapılmış sayılacaktır. Bu şekilde yapılan tebligat tarihinden itibaren 1 aylık sürenin son günü, amme alacağının vade tarihi olacaktır.

  I.3. Karar ve ilam harçlarında ödeme zamanı

  492 sayılı Harçlar Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebi ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir (1/20) olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.

  Buna göre, karar ve ilam harçlarının peşin ödenmesi gereken kısmından bakiye kalan tutarların ödeme zamanı mahkeme kararının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay olarak belirlenmiş olduğundan, mahkemelerce vergi dairelerine gönderilen yazılarda belirtilen tebligat tarihi esas alınarak hesaplanacak bir aylık sürenin bitim tarihi bu alacakların vade tarihi olarak kabul edilecektir.

  Ödeme süresi içerisinde ödenmeyen karar ve ilam harçlarının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacak ve vade tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanacaktır.

  I.4. Madenlerde devlet hakkı ve ödeme zamanı

  3213 sayılı Maden Kanununun[3] 3 üncü maddesinde tanımlanan madenlerde Devlet hakkı, işletmelerce birer yıllık dönemler halinde üretilen madenlerin ocak başı fiyatları üzerinden hesaplanan ve takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına beyan edilerek tahakkuk ettirilen ve bu süre içerisinde ödenmesi gereken mali yükümlülüklerdir.

  Devlet hakkı, ruhsat sahibince her yılın haziran ayının sonuna kadar ödenir ve bu sürenin son günü amme alacağının vade tarihidir. Ruhsat sahiplerinin, Devlet hakkını yatırdıklarına dair makbuz suretlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına beyan edildiği halde süresinde (vadesinde) ödenmeyen Devlet hakkının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi üzerine, vade tarihi olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bildirilen tarih esas alınacak ve bu alacağa vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı hesaplanacaktır

  Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkı ve bu alacak üzerinden hesaplanan faizin bir ay içinde ödenmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından borçluya bir tebligat yapılacaktır. Verilen süre içinde ödenmeyen Devlet hakkı ve faiz alacakları anılan Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili tahsil dairesince, Devlet hakkı alacağının aslına vade tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı hesaplanarak takip ve tahsil edilecektir.

  Devlet hakkının takibine, ayrıca ödeme süresi verilmeksizin, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır.[4]

  I.5. Ecrimisillerde ödeme zamanı

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun[5] 75 inci maddesi gereğince tahsili gereken ecrimisillerin ödeme süresi ilgili Kanunda yer almadığından, Milli Emlak Müdürlükleri/ Emlak Müdürlükleri tarafından borçlusuna tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesinde, eğer düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde, yer alan ödeme süresinin son günü ecrimisil alacağının vade tarihi olacaktır.

  Süresinde ödenmeyen ecrimisilin vergi dairelerince takibi istendiğinde, bu alacak için vergi dairesince yeniden ödeme süresi verilmeyecek, takip işlemleri 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emri ile başlatılacaktır. Ecrimisil alacaklarının süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

  I.6.Köy Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarında özeme zamanı

  442 sayılı Köy Kanununun[6] 45 inci maddesi gereğince köy parasını usulsüz sarf eden köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri hakkında ilçe idare kurulları tarafından verilen tazmin kararlarına istinaden tahakkuk ettirilecek alacaklar ile aynı Kanunun 46 ncı maddesine istinaden mecburi işleri gördürmeyen ve toplanması isteğe bağlı olmayan paraları toplamayan ve toplattırmayan köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerine köyün bağlı bulunduğu idare kurulunca verilen ve köy sandığına teslim edilmesi gereken para cezalarının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili gerekmektedir.

  İlçe idare kurullarınca tazminine hükmedilen ve köy sandığına ödettirilmesi gereken köy paraları ile idare kurullarınca verilen karara istinaden tahsili gereken ve 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Genel Bütçe geliri haline gelen para cezalarının hangi süre içerisinde ödeneceğine ilişkin ilgili Kanunda bir hüküm mevcut olmadığından, bu alacakların süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammına tabi olduğu da (para cezaları hariç) belirtilmek suretiyle, borçlularına alma haberli bir yazı tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 37 inci maddesine göre 1 aylık ödeme süresi verilmesi gerekmektedir. İdare kurullarınca verilen bu para cezalarının 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerekmektedir.

  II. NORMAL ÖDEME ZAMANLARI

  Ödeme zamanlarının özel kanunlarında açık bir şekilde belirlenmesi ve anlaşılır olması vergilendirmenin hukuki güvenlik ilkesinin gereğidir. Hukuki güvenlik ilkesi ise, bir toplumda bireylerin bağlı oldukları hukuk kurallarını önceden bilmeleri, davranış ve tutumlarını bu kurallara göre güvenle düzene sokabilmeleri, başka bir ifadeyle ilgililerin hukuki durumun süreceğine olan inancı dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına gelir. Dolayısıyla hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur.

  Vergilendirme de belirlilik ilkesine göre de, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade eder. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar.

  Açıklanan nedenlerle kanun koyucu vergi kanunlarında ödeme zamanlarını bu ilkeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde açık ve net bir şekilde belirleme yoluna gitmiştir.

  » Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar verilir ve mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. (Md. 92, 108, 117)[7]

  » Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. (Md.101, 120)

  » Kurumlar vergisi ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir. Beyanname hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar verilir ve beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (Md.21, 24, 25)

  » Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Beyanname verme süresi içinde ödenir. (Md. 26, 29)

  » Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar katma değer vergisi beyannamelerini vergilendirme dönemini takibeden 24 üncü akşamına kadar vergi dairesine vermekle ve 26 ıncı günü akşamına kadar da ödemekle yükümlüdürler. (Md. 41, 46)

  » Vergi tevkifatı yapmakla zorunlu olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar bildirmek ve 26 ıncı günü akşamına kadar ödemekle yükümlüdür. (Md. 98, 119)

  » Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Hesaplanan geçici vergi,  üç aylık   dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. (GVK mükerrer md. 120)[8]

  213 Vergi Usul Kanununun ‘Beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki’ başlıklı mükerrer 28 inci maddesine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

  Gelir İdaresi Başkanlığı, mükerrer 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 115 No.lu VUK Sirkülerinde[9] 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerini yeni bir belirleme yapılıncaya tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatma kararı almıştır.

  Dip Notlar:

  [1] 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  [2] 19.02.1959 tarihli ve 10139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  [3] 15.06.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  [4] Seri: A, No:9 Tahsilat Genel Tebliği, 23.12.2017 tarih ve 30279 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  [5] 10.09.1983 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  [6] 07.04.1924 tarihli ve 68 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  [7] 7338 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021

  [8] 7338 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere 26.10.2021

  [9] 29.03.2019 tarih ve VUK-115 / 2019-5 sayılı sirküler

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap