Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurbanlık bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir

  1 ziyaretçi

  kurbanlık bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban ne zaman kesilmeli?

  Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban ne zaman kesilmeli?

  Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kurban kesimi zamanı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler yer alıyor. Bu bilgilere göre, kurban kesim vaktinin bayram namazı kılındıktan sonra başladığı ifade ediliyor. İşte Diyanet tarafından kurban kesimi hakkında yapılan açıklamalar…

  KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

  Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

  Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

  Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
  a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

  Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

  İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

  Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
  قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ
  “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'âm, 6/162-163)
  اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ
  “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” (En'âm, 6/79)

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Bayram�n 3. ve 4. g�n� kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman ba�lar ve biter?

  Bayram�n 3. ve 4. g�n� kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman ba�lar ve biter?

  Kurban Bayram�'n�n gelmesiyle birlikte kurban kesimine dair ara�t�rmalar h�z kazand�. Kurban kesim vakti ne zaman ba�lar ve biter? Bayram�n 3. ve 4. g�n� kurban kesilir mi? gibi sorular�n yan�tlar� yo�un bir �ekilde ara�t�r�lmaya ba�land�. Kurban gerek fert gerekse toplum a��s�ndan �e�itli yararlar ta��yan mal� bir ibadettir. Ki�i kurban kesmekle Allah'�n emrine boyun e�mi� ve kulluk bilincini korudu�unu canl� bir bi�imde ortaya koymu� olur. ��te konu hakk�nda t�m merak edilenler...

  KURBAN KES�M VAKT� NE ZAMAN BA�LAR VE B�TER?

  Kurban kesim vakti, bayram namaz� k�l�nan yerlerde bayram namaz� k�l�nd�ktan sonra; bayram namaz� k�l�nmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namaz� vakti girdikten) sonra ba�lar.

  Hanef�lere g�re bayram�n 3. g�n� ak�am�na kadar devam eder (Mer��n�n�, el-Hid�ye, VII, 154). Bu s�re i�inde gece ve g�nd�z kurban kesilebilir. Ancak kurbanlar�n g�nd�z kesilmesi daha uygundur. ��fi�lere g�re ise 4. g�n� g�n bat�m�na kadar kesilebilir (�irb�n�, Mu�ni'l-muht�c, IV, 383; �bn R��d, Bid�ye, I, 436).

  KURBAN KESERKEN D�KKAT ED�LMES� GEREKENLER NELER?

  Kurban keserken a�a��daki hususlara dikkat edilmelidir:

  a) Usul�ne g�re bir kesim yapm�� olmak i�in hayvan�n yemek ve nefes borular�yla, iki atardamar�ndan en az birinin kesilmesi gerekir. Bu �ekilde yap�lan bir kesim s�ras�nda, hayvan�n omurili�inin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanl�k kesim aras�nda bir fark yoktur.

  b) Hayvan�n can� ��kmadan ba��n�n g�vdesinden ayr�lmamas�na �zen g�sterilmelidir.

  c) Kurban edilecek hayvana ac� �ektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil ki�iler taraf�ndan kesilmeli ve bo�azlama i�lemi s�ratli bir �ekilde yerine getirilmelidir.

  d) �evre temizli�i i�in gerekli tedbirler al�nmal�d�r.

  f) Hayvanlar�n bir di�erinin kesimini g�recek �ekilde yan yana bulundurulmamalar�na azami �zen g�sterilmelidir.

  KURBAN BAYRAMI'NIN �NEM� NED�R?

  Kurban gerek fert gerekse toplum a��s�ndan �e�itli yararlar ta��yan mal� bir ibadettir. Ki�i kurban kesmekle Allah'�n emrine boyun e�mi� ve kulluk bilincini korudu�unu canl� bir bi�imde ortaya koymu� olur. M�minler her kurban kesiminde Hz. �br�him ile o�lu �sm�il'in Cen�b-� Hakk'�n buyru�una mutlak itaat konusunda verdikleri ba�ar�l� s�nav�n h�t�ras�n� tazelemi� ve kendilerinin de benzeri bir itaate haz�r oldu�unu simgesel davran��la g�stermi� olmaktad�r.

  Kurban toplumda karde�lik, yard�mla�ma ve dayan��ma ruhunu canl� tutar, sosyal adaletin ger�ekle�mesine katk�da bulunur. �zellikle et sat�n alma imk�n� hi� bulunmayan veya �ok s�n�rl� olan yoksullar�n bulundu�u ortamlarda onun bu rol�n� daha belirgin bi�imde g�rmek m�mk�nd�r.

  Zengine mal�n� Allah'�n r�z�s�, yard�mla�ma ve ba�kalar�yla payla�ma yolunda harcama zevk ve al��kanl���n� verir, onu cimrilik hastal���ndan, d�nya mal�na tutkunluktan kurtar�r. Fakirin de varl�kl� kullar arac�l���yla Allah'a ��kretmesine, d�nya nimetinin yery�z�ndeki da��l�m� konusunda karamsarl�k ve d��manl�ktan kendini kurtarmas�na ve kendini toplumunun bir �yesi olarak hissetmesine vesile olur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilebilir?

  Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilebilir?

  KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

  Kurban kesmenin asıl amacı Allah'a daha yakın olabilmek ve aynı zamanda da onun rızasını kazanabilmektedir. Müslümanlar bu iki amaç için kurban ibadetini yerine getirmektedir. Mübarek kurban bayramı içerisinde ibadet ile Allah'a yaklaşmak isteyen kişiler kurban keserler ve yoksullara, durumu olmayanlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim içerisinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte kurban bayramının birinci gününden başlayarak üçüncü günü içerisinde akşam olana kadar kesilebilir.

  KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

  Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap