Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır

  1 ziyaretçi

  kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? Diyanet Kurban kesilince kaç rekat namaz kılınır?

  Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? Diyanet Kurban kesilince kaç rekat namaz kılınır?

  Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? sorusu kaç rekat namaz kılınacağını araştıran vatandaşların gündeminde. Kurban ibadeti yerine getirilirken ve getirildikten sonra okunması gereken dualar ve kılınacak namaz ile ilgili bilgiler haberimizde...

  KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

  Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndaki bilgilendirme notuna göre, esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.


  KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

  Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndaki bilgilendirme notuna göre, kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

  KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

  Enam Suresi 79. Ayet Arapça:

  Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”


  Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

  Enam Suresi 162. Ayet Arapça:

  Enam Suresi 162. Ayet Okunuşu: “İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn.”

  Enam Suresi 162. Ayet Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’âm, 162)

  TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

  Teşrik; doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ

  Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

  Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”


  Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

  KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndaki bilgilendirme notuna göre, kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

  b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

  d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

  f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban sonrası şükür namazı kılınışı..

  Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban sonrası şükür namazı kılınışı..

  Dinimizce farz ibadetler arasında olan kurban kesme ibadetini yerine getirmeye hazırlanan birçok vatandaş, bu ibadeti eksiksiz tamamlamak için bilgi eksiklerini gidermek istiyor.

  Kurban kesmeyle ilgili Diyanet açıklamaları araştırılırken, ''Kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar? Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? '' sorularının yanıtı merak ediliyor.

  Kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı da inceleniyor. Peki kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? İşte kurban sonrası şükür namazı kılınışı...

  Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer. Kurban kesme imkanı olan Müslüman, sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.

  Şükür namazı istenilen vakitte kılınabilmektedir. Kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra Subhaneke okuyarak ve besmele çekerek namaza başlar. Ardından Fatiha okunur. Devamında Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunması gerekir. Kurban kesen kadın, kurban esnasında adetliyse şükür namazını adeti bittiğinde kılabilir.

  Kurban sonrası şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir.

  Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından tesbihat ve duada bulunmak da önemlidir.

  Şükür namazı ve şükür secdesi sünnet olarak kabul edilir. Kurbanın ardından kılınan şükür namazı da dinimizde şart olmadığından bu namazın farzı da yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati yanlıştır.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m merak edilenler!

  Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m merak edilenler!

  Kurban, �slam dininde imkan� olan M�sl�manlar i�in vacip k�l�nan ibadetler aras�nda bulunuyor. Allah-� Teala'ya yak�nl�k sa�lamak amac� ve udhiyye manas�yla kesilen hayvan� tan�mlayan kurban, b�y�kba� ve k���kba� hayvanlar�n kan�n�n ak�t�lmas�yla idrak edilmektedir. Peki, Kurban kesmeden �nce k�l�nan namaz ka� rekatt�r? Kurban kestikten sonra namaz k�l�n�r m�? ��te t�m detaylar...

  KURBAN KEST�KTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREK�R M�?

  Esas olarak kurban namaz� diye bir namaz yoktur. Bu namaz�n din� bir gereklilik oldu�u inanc� veya kanaati yanl��t�r. Ancak ki�i nafile namaz k�l�nmas� mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz diledi�i kadar nafile namaz k�labilir. Kurban kesen ki�i de b�yle bir ibadeti yapma imk�n�na kavu�tu�u i�in Allah'�n verdi�i nimete ��k�r olarak iki rek�t nafile namaz k�labilir.

  NAF�LE NAMAZ NED�R?

  Nafile namaz, farz ve vacib olan namazlar�n d���nda belli g�nlerde veya g�n�n belli saatlerinde k�l�nan namazlard�r. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalar�na dayan�larak belirli zamanlarda veya baz� vesilelerle ya da ki�inin kendi iste�iyle herhangi bir zamanda Allah'a yak�nla�mak ve sevap kazanmak amac�yla k�l�nan namazlard�r. Bunlar g�n�ll� olarak kendili�inden k�l�nd��� i�in "g�n�ll� (tatavvu) namazlar veya arzuya ba�l� namazlar" olarak da adland�r�l�r.

  Nafile namazlar� s�nnet ve hadiste belirtilmediyse en �ok 12 rekat olarak k�l�nabilmektedir. En az ise 2 rekatl�k nafile namaz� k�l�nabilir. Farkl� nafile namazlar�n�n rekatlar�nda da de�i�iklik olabilmektedir.

  NAF�LE NAMAZI NASIL KILINIR?

  2 REKAT NAF�LE NAMAZIN KILINI�I

  1. Rekat

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Nafile Namaz k�lmaya" diye niyet ederiz.

  "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z.

  Subhaneke'yi okuruz.

  Euz�-besmele �ekeriz.

  Fatiha okuruz.

  Kur'an'dan en az, k�sa �� ayet veya �� ayet miktar� uzun bir �yet okuruz.

  R�ku'ya gideriz.

  Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2. Rekat

  Aya�a kalkarak k�yama dururuz.

  Besmele �ekeriz.

  Fatiha okuruz.

  Kur'an'dan en az, k�sa �� ayet veya �� ayet miktar� uzun bir �yet okuruz.

  R�ku'ya gideriz.

  Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz.

  "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap