Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayraminda yapilmasi gereken ibadetler

  1 ziyaretçi

  kurban bayraminda yapilmasi gereken ibadetler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler, okunacak dualar! 2021 Kurban Bayramı ibadetleri... - Takvim

  Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler, okunacak dualar! 2021 Kurban Bayramı ibadetleri... - Takvim

  Hz. Peygamber "Sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin." buyurmuştur.

  (Ebû Dâvûd, Edeb, 58)

  Sadaka vermek kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhafaza eder. Bu yüzden mübarek gün ve geceler sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

  Zira ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:

  "Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever."

  (el-Bakara, 195)

  Peygamber Efendimiz zengin-fakir her mümini infaka teşvik eder, bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için mümin şöyle buyururdu:

  "Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun."

  Kulun hakka dönüşü demek olan tövbe yaptığı hatalarının farkında olan kulun, girdiği yanlış yolun farkına varıp yüzünü ve gönlünü Rabbine yöneltmesi ve affını dilemesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

  "Şüphesiz Allah, çok tövbe eden ve çok temizlenenleri sever." (el-Bakara, 222)

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  Arefe günü okunacak dualar ve sureler – Arefe gününde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? - Son Dakika Haberler

  Arefe günü okunacak dualar ve sureler – Arefe gününde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? - Son Dakika Haberler

  AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

  Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

  "La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

  "Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

  "Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

  AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

  Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Kurban Bayram� sabah� okunacak dualar nelerdir? Kurban Bayram� sabah� yap�lacak ibadetler!

  Kurban Bayram� sabah� okunacak dualar nelerdir? Kurban Bayram� sabah� yap�lacak ibadetler!

  �slam alemi i�in son derece �nemli olan Kurban Bayram�'na eri�menin mutlulu�unu ya��yoruz. M�barek Kurban Bayram� bu y�l 20-23 Temmuz tarihleri aras�nda idrak edilecek. M�barek Kurban Bayram�'n� ibadetlerle dolu bir �ekilde ge�irmek isteyen vatanda�lar, Kurban Bayram�'nda yap�lacak ibadetleri ara�t�rmaya ba�lad�lar. Kurban Bayram� sabah� okunacak dualar nelerdir?sorusunun yan�t� merak konusu oldu. ��te Kurban Bayram� sabah� yap�lacak ibadetler...

  KURBAN BAYRAMI SABAHI OKUNACAK DUA!

  Ey rahmeti ile b�t�n varl���, b�t�n k�inat� ku�atan Rahman ve Rahim olan Allah'�m

  �u m�barek Bayram sabah�nda huzuruna geldik. L�y�k� ve�hile kul olamay���m�z�n mahcubiyeti i�inde divan�na durduk. ��kr�m�z� hakk�yla eda edemeyi�imizin bilinci i�indeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlar�m�z� kabul eyle Allah'�m!

  Ya Rabbi!

  K�ld���m�z namazlar�, "Kurban Bayram� g�nlerinde senin kat�nda en sevimli amelimiz olan kurbanlar�m�z�", okudu�umuz Kur'anlar�, indirdi�imiz hatm-i �erifleri, yapt���m�z zikirleri, tesbihat�, dua ve niyazlar�, va'z-u nasihatleri, has�l� b�t�n ibadet ve taatlerimizi, hay�r ve hasenat�m�z�, �u Bayram g�n� h�rmetine en g�zel �ekliyle kabul eyle Allah'�m!

  Bu m�barek bayram sabah�nda, y�rekten itiraflar�m�z ve samimi t�vbelerimizle sonsuz rahmet ve ma�firetine iltica ediyoruz. Bizi g�n�llere �ifa, dertlere deva, huzur ve bar�� kayna�� olan Kur'an'la bulu�tur Allah'�m!

  Bize bah�eyledi�in en b�y�k sermaye olan �mr�m�z� r�zana uygun ge�irmeyi nasip eyle Allah'�m! Bizleri Sana lay�k bir kul, Habibine lay�k bir �mmet eyle.

  Onlar� cennetinle ve cemalinle m��erref eyle! Ailelerine sab�r ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekas�n� sarsacak her t�rl� d�hili ve harici belalardan, s�k�nt�lardan, musibetlerden, kederlerden ve ter�rden bizleri muhafaza eyle!

  KURBAN BAYRAMI SABAHI YAPILACAK �BADETLER NELER?

  Kurban Bayram�'nda yap�lacak ibadetlere arefe g�n�nden ba�lanmal�d�r. Arefe g�n�ne h�rmet edilmeli, g�naha girmemeye dikkat edilmelidir. �ok�a dua ve isti�far edilmesi gereken bu �zel g�nde ihlas suresi okunmal� hatta vaktinizin �o�unu Kuran'� Kerim okuyarak ge�irmelisiniz.

  1000 �HLAS OKUMANIN FAZ�LET� NED�R?

  �hl�s S�resini farkl� say�larda okuman�n f�ziletlerine dair hadisler oldu�u (1) gibi, 1000 defa okuman�n faziletiyle ilgili rivayetler de vard�r:

  "Arefe g�n� Besmele ile bin �hl�s okuyan�n g�nahlar� affedilir ve duas� kabul olur." (Ebu-� �eyh)

  Bir hadis-i �erifte:

  "Kim ihl�s suresini Arefe g�n�nde ��le ile ak�am aras�nda bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktad�r.

  Hadis-i �eriflere g�re; "�hl�s suresini okumak kul hakk� hari� di�er b�t�n g�nahlar�n aff�na vesiledir." (Ebu-� �eyh)

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap