Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayraminda pandemi yardimi yapilacakmi

  1 ziyaretçi

  kurban bayraminda pandemi yardimi yapilacakmi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sosyal yard�m alanlara bayram paras� 2021 verilecek mi? 1100 TL pandemi deste�i bu bayram verilecek mi?

  Sosyal yard�m alanlara bayram paras� 2021 verilecek mi? 1100 TL pandemi deste�i bu bayram verilecek mi?

  Sosyal yard�m paras�na ili�kin ba�vurular yakla�an Kurban Bayram� �ncesi yo�un ilgi g�r�l�yor. Bilindi�i �zere Koronavir�s s�recinde yard�ma muhta� bir �ok ki�iye 1100 TL pandemi deste�i sa�land�. Bu bayramda da ihtiya� sahipleri pandemi deste�inden faydalanmak istiyor. Peki Kurban Bayram�'nda 1100 TL sosyal yard�m var m�? 1100 TL sosyal yard�m paras� ne zaman yatacak? Pandemi ba�vuru sonu�lar� a��kland� m�?

  1100 PANDEM� DESTEK BA�VURULARI DEVAM ED�YOR MU?

  Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Ba�vurular�, e-Devlet �zerinden "T.C. Kimlik Numaras�n�n" son hanesine g�re al�nmaya devam ediliyor.

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan� Derya Yan�k taraf�ndan e-devlet ba�vurular�nda banka hesab� olan veya PTT Kart'� olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutar�ndaki destek �demelerinin yap�ld���n� ifade etti.

  Pandemi nedeniyle zor �artlar alt�nda ya�an ailelere, Aile �al��ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl��� taraf�ndan 1000 TL yard�m yap�l�yordu. Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'�n s�z konusu destek �demesini 100 TL art�r�larak 1100 TL yap�ld���n� a��klam��t�.

  1100 TL YARDIM PARASI NE ZAMAN VER�LECEK?

  1100 TL yard�m ba�vurusunu ger�ekle�tiren ihtiya� sahibi aileler �demelerin yap�laca�� g�n� merak ediyor . S�z konusu �demelerin ba�vuru sonu�lar� hen�z kesinle�medi. Sonu�lar�n a��kland��� haberinin gelmesinin ard�ndan vatanda�lar e-Devlet sayfas�ndan "Ba�vurular Listesi" k�sm�na t�klay�p 1100 TL pandemi sosyal yard�m ba�vuru sonu�lar�n� g�r�nt�leyebilecek.

  PANDEM� BA�VURU SONUCU SORGULAMA

  �htiya� sahipleri, �cretin yat�p yatmad���n� e-Devlet kap�s� �zerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���n�n "Sosyal Yard�m Sorgula" ba�l�kl� k�sm�ndan ��renebilir.

  KURBAN BAYRAMI'NDA 1100 TL PANDEM� DESTE�� VER�LECEK M�?

  Pandemi Sosyal Destek Program� Faz 1, Faz 2 ve son olarak Faz 3 kapsam�nda ger�ekle�ti. Kurban Bayram� �zelinde herhangi bir �deme yap�laca��na dair resmi bir a��klama yok. Sadece pandemi deste�i Faz 3 ba�vurular� devam etmekte olup, ba�vuru yapan bir �ok vatanda��n da de�erlendirme s�re�leri E Devlet �zerinden sonu�lanacak.

  "BAYRAM HAR�LI�I" �D�ALARINA �L��K�N UYARI

  Siber Su�larla M�cadele Daire Ba�kanl���n�n g�venli internet kullan�m� i�in vatanda�lara rehberlik amac�yla ba�latt��� S�BERAY program�n�n Twitter hesab�ndan yap�lan uyar�da, vatanda�lardan sosyal medyada "E-Devlet �zerinden bayram har�l��� ba�vurusu" ifadesinin bulundu�u ciddiyetsiz ve as�ls�z payla��mlara itibar etmemeleri istendi.

  S�BERAY'�n payla��m�nda, "Bu t�r i�erikleri kendi hesaplar�m�zdan payla�arak dezenformasyona alet olmayal�m. Kamu hizmeti sa�lanan elektronik ortamlar� bilgi kirlili�inden uzak tutal�m." ifadelerine yer verildi.

  1100 TL PANDEM� DESTEK BA�VURUSU NASIL YAPILIR?

  E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Ba�vurusu i�in;

  TC Kimlik Numaran�z�n son hanesine g�re;

  0- Pazartesi

  2-Sal�

  4-�ar�amba

  6-Per�embe

  8- Cuma

  g�nlerinde ba�vurular�n�z� yapabilirsiniz.

  Cumartesi ve Pazar g�nleri ise herhangi bir s�n�rlama olmas�z�n herkes ba�vuru yapabilir.

  SOSYAL YARDIM BA�VURU �ARTLARI NELERD�R?

  Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Ba�vurular�, e-Devlet �zerinden "T.C. Kimlik Numaras�n�n" son hanesine g�re al�nmaya ba�lanm��t�r.

  Ba�vuru s�re�leri e-devlet �zerinden takip edilebilecektir.

  De�erlendirmeler, ki�i bazl� de�il, hane bazl� yap�lacakt�r.

  Ayn� haneden birden �ok ba�vuru yap�lmas� halinde, tek ba�vuru olarak de�erlendirilecektir.

  Ba�vuran ki�inin hanesinde a�a��da belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunmas� halinde ba�vuru de�erlendirmeye al�nmayacakt�r:

  Pandemi Sosyal Destek Program� Faz 1 ve Faz 2 kapsam�nda verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanm�� olanlar,

  5510 say�l� Kanunun 4/a maddesi kapsam�ndaki kamu i��ileri,

  5510 say�l� Kanunun 4/c maddesi kapsam�ndaki memurlar,

  Sosyal G�venlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya ayl�k alanlar (emekliler),

  ��KUR ��sizlik �dene�inden faydalananlar,

  ��KUR K�sa �al��ma �dene�inden faydalananlar

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?

  Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?

  TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

  0- Pazartesi

  2-Salı

  4-Çarşamba

  6-Perşembe

  8- Cuma

  günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

  Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

  Yazı kaynağı : www.ahaber.com.tr

  Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL sosyal yardım parası verilecek mi? 1100 TL pandemi destek ödemeleri bitti mi?

  Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu!

  Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu!

  E- devlet üzerinden alınan başvurular halen devam etmekte. Peki, Kurban Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu! Kurban Kurban Bayramı pandemi parası başvurusu nasıl yapılır?

  KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NEDİR?

  Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

  KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

  Başvuru yapan kişiler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapabilirler.

  0- Pazartesi

  2-Salı

  4-Çarşamba

  6-Perşembe

  8- Cuma

  günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. E-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmından yardım ücreti sonuçlarını öğrenebilirler.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap