Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayramı boyunca farz namazlarından sonra tekbir

  1 ziyaretçi

  kurban bayramı boyunca farz namazlarından sonra tekbir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teşrik tekbirleri ne zaman ve nasıl getirilir?

  Teşrik tekbirleri ne zaman ve nasıl getirilir?

  ”Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelen, ”Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa teşrik tekbiri getirilir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR, HÜKMÜ NEDİR?

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

  “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır. (İ.K.)
  Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri' deniyor.

  İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

  Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”anlamına gelir.

  Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

  Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.

  Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ HZ. İBRAHİM'E DAYANIR

  Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi'l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Kurban bayramında tekbir ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl okunur?

  Kurban bayramında tekbir ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl okunur?

  Kurban bayramında tekbir ne zaman başlar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Teşrik tekbirleri, sadece Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Teşrik tekbirleri Arefe günü başlamaktadır. Teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbiri Arapça okunuşu ve Türkçe yazılışı nedir?

  TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL VE NE ZAMAN GETİRİLİR?

  Teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğine dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;

  Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.

  Teşrîk tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed'in görüşlerine göre arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında yirmi üç vakit farz namazdan sonra, Ebû Hanîfe'ye göre ise sadece arefe günü sabah namazı ile bayramın birinci günü ikindi namazı arasında sekiz vakit farz namazın ardından tekbir alınır.

  KURBAN BAYRAMINDA TEKBİR NE ZAMAN BAŞLAR?

  Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

  TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

  Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

  Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri "Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir.

  Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim'e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa "Allahüekber" denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Namaz İlmihali - DİB

  N

  AMAZ

  307

  Diğer mezheplerde tekbir sayısı ile ilgili farklı uygulamalar da vardır.

  Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur.

  Cuma hutbesindeki hamdü senâya bedel olarak bu hutbede,

  Allâhü ekber,

  Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve

  lillâhi'l-hamd

  der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, cuma

  hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşla

  ayırır.

  Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan

  bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldık-

  tan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Ca-

  mide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.

  Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin

  çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı

  birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2.

  gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz

  olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2.

  veya 3. gün kılınabilir.

  Bayram namazının ilk rek‘atına zâit tekbirlerin alınmasından sonra yeti-

  şip imama uyan kimse, iftitah tekbirini aldıktan sonra Sübhâneke okumaz,

  hemen zâit tekbirleri alır. Eğer imam rükûda iken yetişmiş ise bu takdirde,

  ayakta tekbir alıp imama iktidâ eder ve hemen rükûa gider ve rükû tesbihle-

  rinin yerine zâit tekbirleri ellerini kaldırmaksızın orada yapar. Yetiştiremezse

  zâit tekbirler ondan düşmüş olur. İmama ikinci rek‘atta yetişmiş olan kimse

  ise imam selâm verdikten sonra, kılamadığı birinci rek‘atı kazâ etmek için

  kalktığında zâit tekbirleri kıraatten sonraya bırakır.

  Teşrik Tekbirleri

  Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından

  başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil

  olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bu-

  lunmaktadır. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre arefe günü sabahından bay-

  ramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra

  teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her

  mükellefe vâciptir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur. Teşrik

  günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbir-

  lerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez.

  Yazı kaynağı : namaz.diyanet.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap