Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayramı arefesinde oruç tutmanın sevabı

  1 ziyaretçi

  kurban bayramı arefesinde oruç tutmanın sevabı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Arefe günü orucu Diyanet tarafından ele alındı

  Arefe günü ibadetleri neler? Arefe günü oruç tutmanın fazileti

  Arefe günü ibadetleri neler? Arefe günü oruç tutmanın fazileti

  2021 Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi olacak. 

  Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

  Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

  Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

  Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

  Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
  Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

  Arefe günü ibadetleri neler?

  Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

  Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

  Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

  İhlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”

  Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

  Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Arefe günü oruç tutmanı fazileti nedir? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın sevabı! Peygamberimizin arefe günü duası

  Arefe günü oruç tutmanı fazileti nedir? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın sevabı! Peygamberimizin arefe günü duası

  Kurban Bayramı arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe gününüibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Kurban Bayramı’nın bir gün öncesine “yevmü’l-arefe”, dilimize geçen haliyle de “arefe” veya “arife” denilmiştir. Arefenin önemine işaret eden, o gün yapılan duanın faziletli ve makbul olduğuna dair hadis-i şerifler vardır.

  Peygamber Efendimiz’in arefe günü müjdesi nedir?

  Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir (Hac da iken). Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de, Lailahe illallahu vahdehü la şerike lehu. (Allah birdir, O’ndan başka ilah yoktur. O`nun ortağı da yoktur.) sözüdür.” (Muvatta,Hacc 246)

  Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor,

  “Arefe gününe hürmet edin! Arefe Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.” Arefe Günü oruç tutana, Adem aleyhisselamdan Sura üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.”"Arefe günü tutulan oruç, bin gün tutulan nafile oruca bedeldir.”

  Arefe günü duası

  Resulullah (s.a.v) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için Allah’a dua etti. Duasına Yüce Allah (c.c.) “Muhakkak ki ben zalimden başkasına mağfiret ettim. Zalimden mazlumun hakkını alırım” diye buyurdu. Resulu Ekrem “Ey Rabbim,dilersen mazluma cennette mükafatını verir zalime de mağfiret edersin.” diye dua etti fakat Arafatta bu duasına Kabul edilmedi. Sabah vakti Müzdelifede aynı duayı tekrarladı. Bu defa duası kabul edildi. Resulullah memnuniyetinden sevincini belli ederek güldü. Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer (r.a), “Anam babam sana feda olsun, bu saatte siz gülmezdiniz, sizi güldüren nedir?” diye sordu. Resulullah (s.a.v) “Allahın düşmanı iblis, Allahü Teala’nın duamı kabul ederek ümmetimi affettiğini anlayınca toprağı alıp başına çalmaya ve vay bana helak oldum diye feryada başladı. İşte Şeytanın görmüş olduğum bu feryadı beni güldürdü” diye buyurdu.Resulullah (s.a.v) arefe gününde şeytanın durumunu şöyle anlattı:“Şeytan, arefe gününden daha çok küçülmüş, daha fazla hayırdan uzaklaşmış, daha ziyade hakir ve zelil, daha çok kinli ve öfkeli olarak başka hiçbir günde görülmemiştir. Bunun sebebi, Allah’ın bu günde rahmetinin inmesi ve büyük günahlardan vazgeçtiğini görmesinden başka bir şey değildir.” (Muvatta)

  Arefe günü orucun fazileti

  Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü Teâlâ, yeryüzündekileri övüp göktekilere, “Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler” buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz. Burada Hac yapmanın önemi belirtiliyor.

  Arefe, Kurban Bayramından bir önceki güne denir. Hicrî takvime göre Zilhicce ayinin 9. günüdür. Arefe günü senede bir gündür. Halkımız Ramazan bayramından önceki günüde arefe günü olarak kabul etmiştir.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Kurban Bayram� arefesinde oru� tutulur mu? Arefe g�n� oru� tutman�n fazileti ve �nemi nedir?

  Kurban Bayram� arefesinde oru� tutulur mu? Arefe g�n� oru� tutman�n fazileti ve �nemi nedir?

  Arefe g�n� oru� tutman�n fazileti ve �nemi ile ilgili detaylar yak�ndan takip ediliyor Yar�n Kurban Bayram� arefesi idrak ediliecek. Bu �nemli zaman diliminde oru� tutmak isteyen vatanda�lar, Arefe g�n� oru� tutman�n fazileti ve �nemi nedir? Kurban Bayram� arefesinde oru� tutulur mu? sorular�na cevap aramaya ba�lad�. ��te konu hakk�nda merak edilen t�m detaylar...

  AREFE G�N� ORU� TUTULUR MU?

  Zilhiccenin ilk dokuz g�n� oru� tutmak m�stehap kabul edilmi�tir. �steyen tamam�n� tutabilece�i gibi birka� g�n�n� de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu g�n� olan Arefe g�n�n�n dinde �nemli bir yeri vard�r. Hz. Peygamber (s.a.s.) bug�n� oru�lu ge�irme ile ilgili olarak "Arefe g�n� tutulan orucun ge�mi� ve gelecek birer y�ll�k g�nahlar� ba���layaca�� Allah'tan umulur." (M�slim, S�y�m, 196-197) buyurmu�tur. Fakat hacda olanlar�n, yapacaklar� ibadetleri aksatmamalar�, s�k�nt� ve h�lsizli�e d��memeleri gerek�esiyle Arefe g�n� oru� tutmamalar� daha uygundur (Eb� D�v�d, Savm, 64).

  AREFE G�N� ORU� TUTMANIN FAZ�LET� VE �NEM� NED�R?

  Arefe g�n� mana olarak g�zel g�nler �ncesi anlam�na da gelmektedir. Bayramdan bir g�n �ncesi olan arefe g�n�nde bayram haz�rl�klar� yan� s�ra dualar okunur, ibadetler yap�l�r zikirler �ekilir. Diyanet ��lerinden edinilen bilgiye g�re, Peygamber efendimiz Arefe G�n� i�in �u duay� okumay� uygun g�rm��t�r.

  "Allah'tan ba�ka ilah yoktur, o tektir, onun orta�� yoktur. M�lk sadece onun, hamd da yaln�z onad�r. O her �eye kadirdir."

  Hz. Ali ise bug�n i�in �u duan�n okunmas�n� tavsiye etmi�tir:

  "Allah'�m, bizim dedi�imizden hay�rl� olarak, Z�t'�n�n buyurdu�u gibi hamd sana mahsustur. Allah'�m namaz�m, sair ibadetlerim, �l�m�m, ya�amam senin i�indir. Kalan varl���m da Z�t'�n i�indir. Allah'�m kabir azab�ndan, kalp fitnesinden, i�lerin bozulmas�ndan sana s���n�r�m. Allah'�m esen yelin getirdi�i �eyin hay�rl�s�n� senden dilerim."

  Allah Resul� Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ��yle buyurdu: "Arefe g�n� oru� tutmak, ge�mi� bir y�l�n ve gelecek bir y�l�n g�nahlar�na kef�ret olur." (M�slim, S�y�m 196)

  Arefe, Kurban Bayram�'ndan bir �nceki g�n, hicr� takvime g�re Zilhicce ay�n�n 9. g�n�d�r. Ba�ka g�ne arefe denmez. �lkemizde Ramazan Bayram� ve Kurban Bayram�'n�n bir �nceki g�n�ne de arefe denmi�tir. Resulullah'�n (sav) bildirdi�ine g�re: "G�nlerin en faziletlisi arefe g�n�d�r. Fazilet�e cumaya benzer. O, cuma g�n� d���nda yap�lan yetmi� hacdan faziletlidir. Dualar�n en faziletlisi de arefe g�n� yap�lan duad�r. Benim ve benden �nceki peygamberlerin s�yledi�i en faziletli s�z de: Lailahe illallah vahdehu la �erike lehu. (Allah birdir, ondan ba�ka ilah yoktur, O'nun orta�� da yoktur) s�z�d�r." (Muvatta, Hacc 246)

  Hazreti Ai�e (ra) anlat�yor: "Allah, hi�bir g�nde, arefe g�n�ndeki kadar bir kulu ate�ten �ok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yakla��r ve onlarla meleklere kar�� iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der." (M�slim, Hacc 436)

  Resulullah(sav): "Arefe g�n�ne h�rmet edin! Arefe, Allah'�n k�ymet verdi�i bir g�nd�r." diyerek, Allah Te�l�'nm k�ymet verdi�i g�n� h�rmet ederek bilin�li bir �ekilde ya�amaya gayret etmemizi istemi�tir. H�rmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, g�rebilmekle ba�lar. Arefe g�n�n� g�nahlara girmeden oru�la, duayla, isti�farla ge�irmek kullar�n� arefe g�n�nde ba���layaca��n� m�jdeleyen Allah Te�l�'ya h�rmetin ve ��kr�n bir ifadesidir. (Deylemi)

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap