Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kurban bayramı arefesinde 1000 ihlas okumanın fazileti

  1 ziyaretçi

  kurban bayramı arefesinde 1000 ihlas okumanın fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas suresi ne zaman okunmalı?

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas suresi ne zaman okunmalı?

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri gününü dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hadis-i şerifinde Arife Günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili, "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." denilmiştir.

  AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

  Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir.

  Birçok ayette de yazdığı gibi Allah ''onlardan korkmayın, benden korkun'' , ''başka ilah bellemeyin, yalnızca bana ibadet'' buyurmuştur. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminler, dünyanın geçici süsüne tamah etmez ve Hakka yönelir. Kuran'ın da bildirdiği gibi, dünya sadece bir eğlence, bir oyalanma yeridir. Bu nedenle hamdın ve şükrün tek sahibi yüce Allah'tır.

  İHLAS SURESİ OKUNUŞU

  Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

  İhlas Suresinin Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Kul hüvellâhü ehad
  2- Allâhüssamed
  3- Lem yelid ve lem yûled
  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İhlas Suresinin Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- De ki; O Allah bir tektir.
  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  3- Doğurmadı ve doğurulmadı
  4- O 'na bir denk de olmadı.

  İHLAS SURESİ KONUSU

  Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir

  İHLAS SURESİ FAZİLETİ

  Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

  AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

  Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

  Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

  İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

  İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

  Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir.

  Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ebediyet” mânasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Arefe g�n� 1000 ihlas okuman�n fazileti ve �nemi nedir? Arefe g�n� 1000 ihlas ne zaman ve nas�l okunmal�?

  Arefe g�n� 1000 ihlas okuman�n fazileti ve �nemi nedir? Arefe g�n� 1000 ihlas ne zaman ve nas�l okunmal�?

  Arefe g�n� 1000 ihlas okuman�n fazileti ve �nemi yo�un bir �ekilde ara�t�r�lan konu ba�l�klar�ndan oldu. 20 Temmuz Sal� Kurban Bayram� kutlanacak. Bayramdan bir g�n �nce idrak edilen arefe g�n�nde vatandalar ibadet edecek. Arefe g�n� 1000 ihlas okuman�n fazileti ve �nemi nedir? Arefe g�n� 1000 ihlas ne zaman ve nas�l okunmal�?

  AREFE G�N� 1000 �HLAS OKUMANIN FAZ�LET� VE �NEM� NED�R?

  "Arefe g�n� Besmele ile bin �hl�s okuyan�n g�nahlar� affedilir ve duas� kabul olur." (Ebu-� �eyh)

  Bir hadis-i �erifte:

  "Kim ihl�s suresini Arefe g�n�nde ��le ile ak�am aras�nda bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktad�r.

  Hadis-i �eriflere g�re; "�hl�s suresini okumak kul hakk� hari� di�er b�t�n g�nahlar�n aff�na vesiledir." (Ebu-� �eyh)

  Had�s-i �er�flerde buyuruldu ki:

  "Arefe G�n�'ne h�rmet ediniz! ��nk� Arefe, Allah� te�l�n�n k�ymet verdi�i g�nd�r."

  "Arefe G�n� oru� tutanlar�n, iki senelik g�nahlar� af olur. Biri ge�mi� senenin, di�eri gelecek senenin g�nah�d�r."

  "Arefe G�n� 1000 �hl�s okuyan�n b�t�n g�nahlar� af olur ve du�s� kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumal�d�r.)

  "Arefe gecesi ib�det edenler, Cehennemden azat olur."

  AREFE G�N� 1000 �HLAS NE ZAMAN OKUNMALI?

  Yine ba�ka bir hadis-i �erifte, arefe g�n� �hlas Suresi okunmas�yla ilgili "Kim ihl�s suresini Arefe g�n�nde ��le ile ak�am aras�nda bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

  Arefe g�n� Bin �hl�s okurken, ihtiya� h�linde, arada konu�tuktan veya ba�ka bir i� yapt�ktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Pe� pe�e okumak �art de�ildir. Mesela, bir k�sm� sabahtan, bir k�sm� ��leden veya ikindiden sonra okunabilir.

  Arefe g�n� bin �hl�s'� yeti�tiremeyen, ak�amdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

  Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe g�n�ne h�rmet ediniz! ��nk� Allah� Teal�n�n k�ymet verdi�i bir g�nd�r. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe g�n� ibadet ve dua edenlerin iki senelik g�nahlar� affolur. Biri ge�mi� senenin, di�eri gelecek senenin g�nah�d�r. Arefe g�n� bin ihlas okuyan�n b�t�n g�nahlar� affolur ve her duas� kabul olur. Hepsini besmele ile okumal�d�r. Peygamber Efendimiz bug�n i�in "En hay�rl�, kabul� �ayan olan yakar��, Arefe G�n� meydana getirilen duad�r" �eklinde bir Hadis s�ylemi�tir. M�sl�manlar bug�n� oru�, namaz ve yakarma e�li�inde ge�irmelidir.

  �HLAS SURES� OKUNU�U

  Bismillahirrahm�nirrah�m.

  1- Kul h�vell�h� ehad

  2- All�h�ssamed

  3- Lem yelid ve lem y�led

  4- Ve lem yek�n leh� k�f�ven ehad

  �HLAS SURES� ANLAMI

  Rahm�n ve Rah�m olan Allah'�n ismiyle.

  1- De ki; O Allah bir tektir.

  2- Allah eksiksiz, sameddir (B�t�n varl�klar O'na muhta�, fakat O, hi� bir �eye muhta� de�ildir).

  3- Do�urmad� ve do�urulmad�

  4- O 'na bir denk de olmad�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Arefe günü bin İhlas okumanın faziletleri nelerdir? İhlas okurken her seferinde besmele çekilir mi? - DİNİ BİLGİLER Haberleri

  Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali

  Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali

  İHLAS SURESİ OKUNUŞU

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Kul hüvellâhü ehad
  2- Allâhüssamed
  3- Lem yelid ve lem yûled
  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İHLAS SURESİ ANLAMI

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- De ki; O Allah bir tektir.
  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  3- Doğurmadı ve doğurulmadı
  4- O 'na bir denk de olmadı.

  Yazı kaynağı : www.ahaber.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap