Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kuddise sirruhu ne demek

  1 ziyaretçi

  kuddise sirruhu ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KUDDİSE SIRRUH

  KUDDİSE SIRRUH

  Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ḳds” md.

  el-Muvaṭṭaʾ, “Veṣâyâ”, 7.

  Müsned, V, 257.

  Hakîm et-Tirmizî, Ḫatmü’l-evliyâʾ, s. 285.

  Serrâc, el-Lümaʿ, s. 303.

  Sülemî, Ṭabaḳāt, s. 254, 275.

  Kuşeyrî, Risâle, Kahire 1966, s. 251.

  Herevî, Menâzil, s. 40.

  Gazzâlî, el-Maḳṣadü’l-esnâ, Kahire 1322, s. 43-44.

  Muhammed b. Münevver, Esrârü’t-tevḥîd, Tahran 1348, s. 196.

  Baklî, Şerḥ-i Şaṭḥiyyât, s. 337-339.

  Şehâbeddin es-Sühreverdî, ʿAvârifü’l-maʿârif, Beyrut 1966, s. 403-413.

  Yahyâ b. Ahmed el-Bâharzî, Evrâdü’l-aḥbâb ve fuṣûṣü’l-âdâb, Tahran 1355 hş., s. 57, 77-93.

  Süyûtî, Tenvîrü’l-ḥavâlik, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 235.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki "sır" nedir?

  Değerli Kardeşimiz;

  "Sır" kelimesi bir çok anlamda kullanılabiliyor. Birinci anlamı; gizli ve anlaşılması müşkül olan hakikat ya da hakikatler demektir ki, bu anlamda (Ks) yani sırrın mukaddes olması; kudsi ve latif hakikatlerin görünür ve bilinir hale gelmesi için yapılan küçük bir duadır. Yani Allah sana bu gizli ve latif hakikatleri göstersin demektir.

  Sırrın ikinci anlamı; sırrın Müşâhedetullahın mahalli bulunan kalpteki bir lâtife olmasıdır ki, burada (ks) bu latifenin inkişaf ve inbisat etmesini dilemektir.

  Sırrın üçüncü anlamı; insanın aklının ermediği ve anlamakta zorluk çektiği ince ve latif İlahi hikmetler ve kaderi sırlardır ki, (ks) bu incelikleri ve hikmetleri kavrama ve idrak etme temennisidir.

  Sırrın dördüncü manası; evliyalara has bir unvan, bir hitap şekli olmasıdır. Peygamberlere (as) sahabelere (ra) denilmesi gibi...

  Alimlerin örfünde, sahabeye radıyallahü anh, Allah ondan razı olsun; tâbiîn ve tebe-i tâbiîne, rahimehullah, Allah rahmet eylesin; onlardan sonrakilere, gaferehullah, Allah affetsin; ve evliyaya, kuddise sırruhu denilir.

  Yoksa sır burada keramet ya da bir şeyin takdis edilmesi anlamında kullanılmıyor.

  Konuyla ilgili olarak tıklayınız:

  Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla Risale Editörü

  Yazı kaynağı : sorularlarisale.com

  kuddise sirruh

  Radiyallahu anh, kuddise sırruhu gibi ifadeler neden söylenir?

  " Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

   Radiyallahu anh, kuddise sırruhu gibi ifadeler neden söylenir?

  Mübarek zatların adı geçince radiyallahu anh, kuddise sırruhu gibi sözler neden söylenir?

  Cevap:

  Değerli Kardeşimiz;
  Radıyallahu anh (ra): Allah ondan razı olsun, mealinde duâdır. Aslında Allah ondan razı oldu demektir.
  Kuddise Sırruhu (ks): "Sırrı ve hakikatı muazzez ve müşerref olsun" meâlinde bir hürmet ifadesidir.
  Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim’de ashabı-ı kiramdan ve onlara tabi olanlardan razı olduğunu bildirmiştir:
  “Sâbikun’un, (İslâm’a olan hizmetleriyle öne geçenlerin) birincileri olan Muhâcirler ve Ensâr ile onlara güzelce tâbi‘ olanlar var ya, Allah onlardan râzı olmuştur ve (onlar da) O’ndan râzı olmuşlardır ve (Allah) onlar için, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır; orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur!” (Tevbe, 100)
  Rasulullah (asm) da ölen birisinin iyiliklerinin anılmasını emretmiştir.
  Bu sebeple sahabe-i Kiram başta olmak üzere İslam’a hizmet eden büyük zatlara tazim ve hürmet maksadıyla edilen “radıyallahu anh”, “kuddise sırrahu” gibi dualar Müslümanların İslam büyüklerine gösterdiği hürmet ve saygıdan ileri gelmektedir.
  Resul-i Ekremin bir şiârı olan “aleyhissalâtü vesselâm” kelâmı gibi “radıyallahu anh” terkibi de sahabe gibi, veraset-i nübüvvet denilen velâyet-i kübrâda bulunan ve makam-ı rızaya yetişen Eimme-i Erbaa, Şah-ı Geylânî, İmam-ı Rabbânî, İmam-ı Gazalî gibi zatlara söylenir.
  Fakat örf-ü ulemada Sahabeye radıyallahu anh, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîne rahimehullah, onlardan sonrakilere gaferahullah ve evliyaya kuddise sirruhu denilir. (23. Mektub)
  Allah’a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Radiyallahu anh, kuddise sırruhu gibi ifadeler neden söylenir?

  Yazı kaynağı : www.sorusorcevapbul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap