Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2021

  1 ziyaretçi

  kpss ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

  KPSS'ye Girerken Yanımızda Bulunması Gerekenler Neler? - Ders Koçu - Bilgi Platformu

  KPSS'ye girerken yan�m�zda bulunmas� gerekenler neler? KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

  KPSS'ye girerken yan�m�zda bulunmas� gerekenler neler? KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

  Heyecanla beklenen KPSS �n Lisans s�nav� bug�n saat 10.15'de ba�layacak. KPSS �n Lisans s�nav�na girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel K�lt�r testlerindeki sorular� yan�tlamalar� i�in 130 dakika s�re tan�nacak. S�nava girecek olan adaylar KPSS s�nav�nda gerekli belgeler neler? KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu? gibi sorular�n yan�tlar�n� ara�t�rmaya ba�lad�lar. 

  KPSS SINAVINDA GEREKL� BELGELER NELER?

  2020-KPSS �n Lisans’a ve DHBT’ye ba�vuran adaylar i�in ayr� ayr� S�nava Giri� Belgesi d�zenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaralar� ve �ifreleri ile �SYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili s�nav tarihinin yakla��k 10 g�n �ncesinden ba�lamak �zere edinebileceklerdir. Belgenin �zerinde aday�n s�nava girece�i merkez, bina, salon bilgileri ile foto�raf� bulunmaktad�r.

  Adaylar girdikleri s�nava ait S�nava Giri� Belgesi’ni yan�nda bulundurmak zorundad�rlar. Bu belge olmadan s�nava girmek m�mk�n de�ildir.

  Hi�bir aday S�nava Giri� Belgesi’nde yaz�l� olan salondan ba�ka bir yerde s�nava giremez. S�nava Giri� Belgesi’nde yaz�l� olan salondan ba�ka bir yerde s�nava giren aday�n s�nav� ge�ersiz say�l�r. Aday�n s�nava girece�i binay�, adres bilgisini teyit etmek amac�yla s�nav g�n�nden �nce gidip g�rmesi s�nav g�n� kendisine kolayl�k sa�layacakt�r.

  S�nava Giri� Belgesi adaylar�n adreslerine ayr�ca g�nderilmeyecektir. S�nava Giri� Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri S�nava Giri� Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz ��kt�lar�n� s�navda yanlar�nda bulundurmak zorundad�r. Belge �zerinde aday�n foto�raf�n�n bulunmas� zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yaz�c�dan d�k�m�n� edinirken belge �zerinde foto�raflar�n�n g�r�n�r olmas�na dikkat etmelidir. Belgenin �n y�z�ndeki �SYM taraf�ndan belirlenmi� bilgiler hari� �n ve arka y�z�nde herhangi bir yaz�, resim, i�aret vb. bulundu�u takdirde aday�n s�nav� ge�ersiz say�lacakt�r.

  N�FUS C�ZDANI VEYA T�RK�YE CUMHUR�YET� K�ML�K KARTI VEYA GE�ERL�L�K S�RES� DOLMAMI� PASAPORTUN ASLI:

  Adaylar�n s�nava girebilmeleri i�in S�nava Giri� Belgesi ile birlikte N�fus C�zdan� veya T.C. Kimlik Kart� veya ge�erlilik s�resi dolmam�� pasaportunun asl�n� da yanlar�nda bulundurmalar� zorunludur.

  N�fus c�zdan� veya T.C. Kimlik Kart� veya ge�erlilik s�resi dolmam�� pasaport d���nda;

  T�rk vatanda�l���ndan izin ile ayr�lanlar ve bunlar�n kanuni miras��lar�na ait Pembe/Mavi Kart�n asl�,

  Pasaportlar� bulunmayan KKTC vatanda�lar�n�n foto�rafl� ve kimlik numaral� Kuzey K�br�s T�rk Cumhuriyeti Kimlik Kart�n�n asl�,

  T.C. Kimlik Kart� edinme s�recinde, ��i�leri Bakanl��� N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl��� taraf�ndan verilen ve yeni kimlik kartlar� teslim al�n�ncaya kadar ge�erli olan “foto�rafl�, imzal�-m�h�rl�, barkodlu-karekodlu” veya “foto�rafl�, barkodlu-karekodlu” Ge�ici Kimlik Belgesi’nin asl� da

  s�nava giri� i�in ge�erli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Ge�ici Kimlik Belgesinde foto�raf�n olmas� zorunludur. Ge�ici Kimlik Belgesinde foto�raf� olmayan adaylar, s�nava al�nmayacaklard�r.)

  Bunlar�n d���nda;

  S�r�c� Belgesi,

  meslek kimlik kartlar�, ��renci kimlik kart� vb. di�er t�m belgeler s�nava giri� i�in ge�erli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

  KPSS'DE KALEM VE S�LG� VER�L�YOR MU?

  S�nav binalar�nda hi�bir e�ya emanete al�nmayaca��ndan adaylar, s�nav binalar�na bu belgeler d���nda herhangi bir e�ya, ara� gere� vb. getirmemelidir. S�nav�n yap�ld��� her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylar�n s�navda kullanacaklar� gere�ler (kalem, silgi, kalemt�ra�) ile pe�ete �SYM taraf�ndan sa�lanacakt�r. Adaylar s�nava, �effaf pet �i�e i�inde su getirebileceklerdir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  KPSS sınavına girerken adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler neler?

  KPSS sınavına girerken adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler neler?

  Yüz binlerce memur adayının ter dökeceği 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için artık son günler. Sınava girişte hangi belgelerin gerekliği olduğu ve sınav salonuna alınması yasak olan eşyaların neler olduğu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İşte, 'Sınava girişte neler yanımızda olmalı?' ve 'KPSS'ye girerken neler yasak?' sorularının yanıtı...

  SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

  2018-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

  2018-KPSS ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

  Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

  Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

  Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından Belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

  DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

  NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT:

  Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

  Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar,

  Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

  Bunların dışında;

  Sürücü belgesi,

  Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

  Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

  2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

  Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

  SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

  Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

  Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

  Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

  Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

  Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

  Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

  İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

  Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

  Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

  Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

  2018 LİSANS KPSS KILAVUZUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  YKS i�in gerekli belgeler neler? YKS'ye girerken yan�m�zda bulunmas� gerekenler 2021

  YKS i�in gerekli belgeler neler? YKS'ye girerken yan�m�zda bulunmas� gerekenler 2021

  YKS s�nav� i�in heyecanl� bekleyi� s�r�yor. Haziran'�n 26-27'sinde ger�ekle�ecek olan YKS i�in gerekli belgeler, s�nava kat�lacak olan adaylar taraf�ndan merak ediliyor. �SYM, ge�ti�imiz hafta YKS 2021 s�nava giri� belgesini yay�mlad�. Adaylar, s�nav yerlerini ve oturuma kat�lacaklar� salonu YKS 2021 s�nava giri� belgesinde g�rebilecekler. Peki YKS i�in gerekli belgeler neler? ��te YKS'ye girerken yan�m�zda bulunmas� gerekenler 2021

  YKS SINAV YERLER� A�IKLANDI

  �SYM taraf�ndan yap�lan a��klamada "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabanc� Dil Testi (YDT) adaylar�n�n s�nava girecekleri bina/salonlara atanma i�lemleri tamamlanm��t�r. Adaylar, s�nava girecekleri yer bilgisini g�steren S�nava Giri� Belgesini, �SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaralar� ve aday �ifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

  YKS 2021 SINAVA G�R�� BELGES� NASIL ALINIR?

  YKS s�nav giri� belgeleri "https://ais.osym.gov.tr" adresinden al�nabilecek.

  YKS SINAV G�R�� BELGES� ALMAK ���N TIKLAYINIZ!

  YKS ���N GEREKL� BELGELER NELERD�R?

  SINAVA G�R�� BELGES�: Adaylar, S�nava Giri� Belgelerini, T.C. Kimlik Numaralar� ve �ifreleri ile �SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden s�nav tarihinin yakla��k 10 g�n �ncesinden ba�lamak �zere edinebileceklerdir. Belgenin �zerinde aday�n s�nava girece�i merkez, bina, salon bilgileri ile foto�raf� yer alacakt�r.

  Adaylar�n s�nava girerken a�a��da belirtilen iki belgeyi yanlar�nda bulundurmalar� zorunludur:

  1) �lgili oturuma ait S�nava Giri� Belgesi (SGB)

  2) N�fus C�zdan� veya T�rkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart� veya ge�erlilik s�resi dolmam�� pasaportun asl�

  (N�fus c�zdan� veya T.C. Kimlik Kart� veya ge�erlilik s�resi dolmam�� pasaport d���nda;

  T�rk vatanda�l���ndan izin ile ayr�lanlar ve bunlar�n kanuni miras��lar�na ait Pembe/Mavi Kartlar,

  Pasaportlar� bulunmayan KKTC vatanda�lar�n�n foto�rafl� ve kimlik numaral� Kuzey K�br�s T�rk Cumhuriyeti Kimlik Kart�,

  T.C. Kimlik Kart� edinme s�recinde ��i�leri Bakanl��� N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl��� taraf�ndan verilen ve yeni kimlik kartlar� teslim al�n�ncaya kadar ge�erli olan "foto�rafl�, imzal�-m�h�rl�, barkodlu-karekodlu" veya "foto�rafl�, barkodlu-karekodlu" Ge�ici Kimlik Belgesi'nin ge�erli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

  S�r�c� belgesi, Meslek kimlik kartlar�, ��renci kimlik kartlar� vb. di�er t�m belgeler, s�nava giri� i�in ge�erli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

  S�nava Giri� Belgesi adaylar�n adreslerine g�nderilmeyecektir.

  Adaylar, s�nav�n ilgili oturumuna ait S�nava Giri� Belgelerinin renkli veya siyah beyaz ��kt�lar�n� s�navda yanlar�nda bulundurmak zorundad�r. S�nav�n ilgili oturumuna ait S�nava Giri� Belgesini yanlar�nda bulundurmayan adaylar, s�nav binas�na al�nmayacaklard�r.

  Belge �zerinde aday�n foto�raf�n�n bulunmas� zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yaz�c�dan d�k�m�n� edinirken belge �zerinde foto�raflar�n�n g�r�n�r olmas�na dikkat etmelidir. Belgenin �n y�z�ndeki �SYM taraf�ndan belirlenmi� bilgiler hari� �n ve arka y�z�nde herhangi bir yaz�, resim, i�aret vb. bulundu�u takdirde aday�n s�nav� ge�ersiz say�lacakt�r. S�nava Giri� Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Ba�vuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak s�nav �cretini yat�rmayan adaylar i�in S�nava Giri� Belgesi d�zenlenmeyecektir.

  *Meslek kimlik kartlar� vb. di�er t�m belgeler, s�nava giri� i�in ge�erli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

  N�fus c�zdan�nda so�uk damga bas�l� olmal�, aday�n s�nav g�revlilerince kolayl�kla tan�nmas�n� sa�layacak g�ncel bir foto�raf (S�nav g�n� s�nav g�revlilerinin sizi foto�raf�n�zdan tan�makta g��l�k �ekti�i takdirde sizi s�nava almayabilece�ini g�z �n�nde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numaras� bulunmal�, pasaportun s�resi s�nav g�n� itibar�yla ge�erli olmal�d�r. �zerinde so�uk damga veya aday�n s�nav g�revlilerince kolayl�kla tan�nmas�n� sa�layacak g�ncel bir foto�raf veya T.C. Kimlik Numaras� bulunmayan n�fus c�zdanlar� (T.C. Kimlik Numaras� elle veya daktilo ile sonradan yaz�lm�� veya ilave edilmi� olmamal�d�r.) ile ge�erlilik s�resi bitmi� pasaport kabul edilmeyecektir. (N�fus c�zdan�nda foto�raf�n olmas� zorunludur. N�fus c�zdan�nda foto�raf� olmayan adaylar, s�nava al�nmayacaklard�r.)

  S�nav binalar�nda hi�bir e�ya emanete al�nmayaca��ndan adaylar, s�nav binalar�na bu belgeler d���nda herhangi bir e�ya, ara� gere� vb. getirmemelidir. S�nav�n yap�ld��� her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylar�n s�navda kullanacaklar� gere�ler (kalem, silgi, kalemt�ra�), �eker, pe�ete �SYM taraf�ndan sa�lanacakt�r. Adaylar s�nava �effaf pet �i�e i�inde su getirebileceklerdir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap