Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss tercih için kaç puan almak gerekir

  1 ziyaretçi

  kpss tercih için kaç puan almak gerekir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS),  2001 yılında Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır.
  Kamu Personeli Seçme Sınavları; *KPSS – A Lisans mezunları için A grubu meslekler sınavı KPSS- P10, P93, P94, P120, P121,P122,P123,P124 puan türleri haricinde kalan puan türleri
  *KPSS – B  Lisans mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P3 puan türü.
  *KPSS – B Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P93 – 94 puan türü.
  *KPSS – Din Hizmetleri ( Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P122, P123, P124 puan türü)
  *KPSS – Öğretmenlik ( Lisans mezunları için B grubu meslekler sınavı KPSS- P10, P120,P121 puan türü ) olmak üzere temelde beşe ayrılmaktadır.
  KPSS sisteminde 55 tane puan bulunmaktadır. KPSS puan türleri aşağıdaki gibidir:

  KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı, Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  a) A Grubu Kadrolar;
  Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, lisans mezunu adayların kamu kurumlarındaki kariyer meslekler olarak adlandırılan; Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik, Denetçilik, Hukuk Uzmanlığı, Uzman Hukukçu,  Hukuk Müşavirliği, Aday Meslek Memurluğu, olarak sayabileceğimiz mesleklerdir.
  b) B Grubu Kadrolar;
  Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.  B kadro meslekler lisans, önlisans, ortaöğretim mezunlarının katıldığı düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
  LİSANS MEZUNLARI İÇİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS –A ) A GRUBU PUAN NEDİR?
  KPSS sisteminde 55 ayrı puan türü bulunmaktadır, testlerin değişik puan ağırlıkları ile oluşturulan ve kurumların personel ihtiyacına göre belirlenmiş bu puanların, 47 tanesi A grubu kadrolara atanmada kullanılacak puan türlerini, 1 tanesi de ( P 3 ) B grubu kadrolara atama için, geri kalan kısım ise öğretmenlik, lise ve önlisans, din hizmetleri kadroları için kullanılan puanlardır. Kurumların 48 puan türünün seçimindeki ana kriter,  kurumun alacağı personel ve kadro ihtiyacına uygun olan eğitim ve yeterliliği ölçecek Kpss puanını belirleyerek bu puan türlerinden bir veya daha fazlasını giriş sınavı ilanlarında duyurarak personel alımı yapmaktır. Örneğin bir kurumun hukuk, bilgisi fazla olan personele ihtiyacı varsa bu puan türlerinden, hukuk ağırlıklı puanı, iktisat, muhasebe veya maliye bilgisi fazla personel ihtiyacını yine bu puan türlerinden ihtiyacını karşılayacak ve bu testlerde ağırlığı fazla olan puanı seçerek ilanlarında belirtirler.

  *KPSS-A GRUBU KADROLAR
  Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için,  müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları ile kontrolör kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir.
  Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki; KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir.  Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir.
  Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.
  Adayların öncelikle KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır. KPSS-A’ da Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvuru için açacağı giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve istenilen asgari puanın en az 10 puan üzerinde puan almak giriş sınavına katılma şansını artıracağından, başvurulacak kadroların puan türleri ve kapsamlarını iyi değerlendirilmelidir. Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir.
  Ancak her dönem belirli sayıda kişi giriş sınavlarına katılma hakkına sahip olacağından, asgari başvurma puanı 70 veya 75 ise de, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir. KPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. KPSS’ ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.
  Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

  *KPSS  KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

  Hukuk fakültesi ve İİBF mezunlarının genel kültür, genel yetenek, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme derslerine hazırlanmaları, kurumların açacağı sınavlarda kullanılan puanlar açısından önemli olduğu için bu testlere önem vermeleri gerekir, ancak diğer testlere hazırlanmamış dahi olsa adaylar bu testlerden en az bir net yaparak puanlarının hesaplanmasını sağlaması uygun olmaktadır.

  *KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI KPSS SINAV İÇERİKLERİ VE SORU SAYILARI
  *KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
  *KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR,)
  Sınavı Alan sınavlarından 1 hafta önce ayrı bir sınav şeklinde yapılmaktadır, GK – GY sınavı bütün adaylar için zorunlu olarak girilmesi gereken tek sınavdır. Lisans mezunları A kadro mesleklere de girmek için puanlarının hesaplanmasını isterse, GK – GY sınavı dışında alan sınavlarında katılmak zorundadır. Genel Yetenek (60) – Genel Kültür (60) sınavı toplam 120 sorudan oluşmaktadır ve süre olarak 130 dakika verilmektedir.
  Genel Yetenek – Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

   *A Grubu Kadrolar için yapılan alan sınavından Ekonometri testinin çıkarılması
  2016 KPSS ve öncesinde Ekonometri Testinin dikkate alındığı altı farklı puan türü bulunmakta ve bu puan türlerinde Ekonometri testi 0.05 ile 0.15 arasında ağırlıklandırılmakta idi.
  KPSS sayısal verilerine göre Ekonometrinin sırasıyla 0,471 ve 0,404 net ortalamasıyla oldukça gerilerde olduğu ve bahsi geçen puan türlerinin adaylarca ve kurumlarca tercih edilmediği için işlevsel olmayan Ekonometri testinin KPSS alan sınavından çıkarılması kararlaştırılmıştır.

  *A Grubu Kadrolar için hesaplanan puan türlerinden YDS ağırlıklarının çıkarılması
  2016 KPSS ve öncesinde, hesaplanan 120 puan türünün 91’inin hesabında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) elde edilen puan %10 ila %60 oranlarında etkili olmakta; ancak, YDS Yönetmeliğinde bu sınav sonucunun geçerlilik süresine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, bu da KPSS’de hangi tarihten itibaren YDS’nin kullanılacağı hususunda karmaşaya neden olmakta idi. Adayların pek çoğunun, yabancı dil ile ilgili çalışma yapmamasına rağmen bahsi geçen 91 puanın hesaplanabilmesi için YDS’ye de girmek zorunda kalmasının önüne geçebilmek için YDS puanının KPSS puanlarının hesabında dikkate alınmayıp, kamu kurum ve kuruluşlarınca istenilmesi ve mevzuatlarında konu ile ilgili hüküm bulunması halinde sınav ilanlarında yer verilmek suretiyle ayrıca dikkate alınması kararlaştırılmıştır.

  *A Grubu puan türleri ile test ağırlıklarının yeniden belirlenmesi
  Ekonometri testinin ve YDS ağırlıklarının çıkarılması sonrasında, A Grubu Kadrolar için daha önce hesaplanan 120 puan türünün ağırlıklarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuş; bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarınca sıklıkla kullanılan ve hiç kullanılmayan puan türleri de dikkate alınarak, hesaplanacak puan türleri ve test ağırlıkları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, alan sınavında yer alan testlerin ilgili puan türlerine katkısında asgari düzey 0.15 olarak belirlenmiş ve puan türleri alan testi ağırlıklarına göre sistemli hale getirilmiştir.

   *KPSS alan testlerinde puanın hesaplanması için en az bir net yapmış olma koşulunun getirilmesi 2016 KPSS ve öncesinde, KPSS A Grubuna yönelik puan türlerinin hesaplanmasında adayın ilgili test grubundan doğru veya yanlış en az bir işaretleme yapması şartı bulunmakta iken; alan testleri ile ilgili daha doğru bir değerlendirme yapılabilmesini temin etmek üzere, 2017 KPSS’den itibaren puan türlerinin hesaplanmasında, adayın ilgili testlerden en az 1 ham puanının bulunması şartının getirilmesi kararlaştırılmıştır.

  3.1 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
  Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda
  gösterilmiştir.
  Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik
  okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına
  yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

  İşletme                                                                                  40                                                            50 dakika
  Muhasebe                                                                            40                                                            50 dakika
  İstatistik                                                                                40                                                            60 dakika


  Hukuk                                                                                   40                                                            50 dakika
  Kamu Yönetimi                                                                   40                                                            50 dakika
  İktisat                                                                                   40                                                            50 dakika


  Maliye                                                                                 40                                                            50 dakika
  Uluslararası İlişkiler                                                          40                                                            50 dakika
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri                       40                                                            50 dakika


  *KPSS’lerde alan testlerinin uygulanması
  Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testlerinin (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3 oturumlu bir sınav olarak yapılmaktadır

  Sadece KPSS  A Grubu adaylarının  gireceği Alan sınavlarındaki testler ve soru sayıları aşağıda verilmiştir:

  *KPSS A GRUBU MESLEKLERE ATAMA SÜRECİ
  Kpss – A kadroları olan Uzmanlık, Müfettişlik, gibi kadrolara atanma süreci 3 aşamada yapılmaktadır.

  1.Aşama Kpss Aşaması
  2. Aşama Kurum Giriş Sınavları
  Kurumlar giriş sınavlarını sadece yazılı, sadece sözlü ya da yazılı ve sözlü sınav olarak yapma yetkisine sahiptir. Giriş sınavlarına katılmanın ilk şartı, Kurumların personel alım ilanlarında belirtilen Kpss puanlarını almak ve bu puanlarla da alım yapılacak kadro sayısının ilanlarda belirtilen sıralamasına girebilmektir. Kurum ilanında herhangi bir Kpss puanından 70 ve üzeri almış olma şartını koymuşsa da, başvurular arasındaki sıralamada alım yapılacak kadronun, belirtilen miktardaki sıralamaya girmeye puanı yetmezse giriş sınavına katılmaya hak kazanamayacaktır. İlanda belirtilen puan sadece bu sınava başvuru hakkı verecektir. Bu sebeple Kpss puanı ne kadar yüksek olursa adayların giriş sınavına katılmalarındaki şansı da o kadar büyük olacaktır. Kurum giriş sınavlarında adaylara, klasik ya da test şeklinde olabileceği gibi, sadece sözlü mülakat şeklinde de yapılmaktadır. Sınav konuları genellikle Kpss sınav konularından oluşmakta olup, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ile Gnel Kültür, Yetenek konularını içermektedir. Kurumun faaliyet alanları da bazı sınavlarda soru olarak çıkabilmektedir. Bu sebeple de iyi bir Kpss hazırlığı Giriş sınavlarında büyük başarı sağlayacaktır.

  3. Aşama Kurum Mülakat Aşaması
  Kpss , Giriş sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar, ilanlarda belirtilmişse eğer kurum tarafından mülakat sınavlarına tabi tutulurlar. Mülakatlarda adaylara giriş sınavları konularından ve kurumun özel mevzuatından  sorular yöneltilerek. Bilgileri ölçülür. Mülakatta adayların; Bilgi düzeyi İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği Zekâ seviyesi ve intikâl sürati Genel kültür düzeyi Kılık ve kıyafet Temsil yeteneği Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikleri puanlandırılarak bir değerlendirmeye tabi tutulur. Mülakat aşamasını da başarı ile geçen adayın belirtilen kadroya ataması yapılır.
  Bu bölüm kariyerinizin 2. aşaması olan A grubu kadrolar ve görevler için kurum ve kuruluşların açacağı giriş sınavları aşamasıdır.

  *KARİYER MESLEK NEDİR?
  Kariyer meslek, yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar. Yardımcılık dönemi, yetiştirilme dönemidir. Bu dönemde, yoğun bir şekilde eğitim görülür ve meslek için gerekli ve zorunlu olan bilgiler alınır.

  *HANGİ MESLEKLER KARİYER MESLEKTİR?
  Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik, Denetçilik, Hukuk Uzmanlığı, Uzman Hukukçu, Hukuk Müşavirliği,  Murakıp, Aday Meslek Memurluğu

  *KARİYER MESLEKLERİN AVANTAJLARI:
  Yüksek Ücret (Görevde / Emeklilikte) Yükselme İmkânı (Üst Düzey İdari Görevler) Yurtdışı İmkânı (Toplantılara Katılma, Staj, Bilgi Görgü Artırma, Araştırma, Master / Doktora) Özel sektöre geçiş için basamak (malî müşavirlik, gümrük müşavirliği, vb.

  KARİYER MESLEK SINAVLARI  ( YARIŞMA SINAVLARI ) KPSS VE GİRİŞ SINAVLARI ARASINDA NE FARK VARDIR ?

  Kurum Giriş sınavı:
  Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar.

  Kurum sınav ilanı:
  Kurumlar alım yapacakları A kadro personel alımı için Resmi gazetede ve kendi internet sayfalarında personel alım ilan verirler. Bu ilanda alacağı personelin unvanı, alım yapılacak sayılar, kadro için istenen Kpss puan türü ve en az kaç puana sahip adayın başvurabileceği, sınav konuları, başvuru koşulları ve hangi bölüm mezunlarından başvuru kabul edileceği gibi bilgiler adaylara duyurulur. Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar. ( Kurumlar yazılı, sözlü veya yazılı ve sözlü sınav yapabilirler)

  III– a Yazılı Giriş Sınavı
  III-  b Sözlü Sınav Kurumlar Giriş sınavlarını klasik veya test biçiminde yapabilirler, sınavlarda hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, sorularından oluşan sınavlar yapılır. Sözlü sınavlarda da yine yazılı sınavı konuları ile adayların genel görünüm, kendini ifade yetenekleri, mesleğe uygunluğu ve mesleki bilgileri ölçülür

  * SÖZLÜ SINAVINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
  Bilgi düzeyi İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği Zekâ seviyesi ve intikâl sürati Genel kültür düzeyi Kılık ve kıyafet Temsil yeteneği Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikler

  *MESLEK SINAVLARINA BAŞVURU ŞARTLARI:
  Yaş (35 yaşından büyük olmamak) Sağlık (Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak) Güvenilirlik (Sabıka kaydı bulunmamak) Giriş sınavı ilanlarında belirtilen Kpss puanlarını alarak, alım yapılacak kadronun belirtilen katlarda ki sözlü sınava girme sıralamasına kalmak. Ve kurumların belirleyeceği özel şartları taşımak.

  *KPSS- B *KPSS-B GRUBU KADROLAR
  B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Bu kadrolara yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre düz memurluk kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların Alan sınavına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir. Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS-B Kadrolarına atama KPSS’de  Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından alınan puanlara göre yapılır. KPSS-B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunları, fakülte mezunlarının katıldığı KPSS’ de almış olduğu Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre müracaat ederek tercihte bulunurlar.

  KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? 
  KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:
  Genel Yetenek (60) – Genel Kültür (60) sınavı toplam 120 sorudan oluşmaktadır ve süre olarak 130 dakika verilmektedir.

  Genel Yetenek – Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

  *Yerleştirme 

  Adaylar, ÖSYM tarafından B grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır. Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

  *YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI-YDS
  Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2017 Kpss değişiklikleri ile Kpss puanlarının hesaplanmasından çıkarılmıştır. Adaylar Kpss puanlarına hiçbir etkisi olmayan YDS ye girmeleri zorunlu değildir. 2016 KPSS ve öncesinde, hesaplanan 120 puan türünün 91’inin hesabında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) elde edilen puan %10 ila %60 oranlarında etkili olmakta; ancak, YDS Yönetmeliğinde bu sınav sonucunun geçerlilik süresine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, bu da KPSS’de hangi tarihten itibaren YDS’nin kullanılacağı hususunda karmaşaya neden olmakta idi. Adayların pek çoğunun, yabancı dil ile ilgili çalışma yapmamasına rağmen bahsi geçen 91 puanın hesaplanabilmesi için YDS’ye de girmek zorunda kalmasının önüne geçebilmek için YDS puanının KPSS puanlarının hesabında dikkate alınmayıp, kamu kurum ve kuruluşlarınca istenilmesi ve mevzuatlarında konu ile ilgili hüküm bulunması halinde sınav ilanlarında yer verilmek suretiyle ayrıca dikkate alınması kararlaştırılmıştır.

  KPSS-A hakkında yaptığımız açıklamalarda da değindiğimiz gibi, adaylar KPSS’de hangi oturumuna gireceklerine ve YDS sınavına girip girmeyeceğine karar verirken, sınavda alacakları puanlarla hangi kurum ve kuruluşun sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdır.

  Yazı kaynağı : www.themisuzem.com.tr

  KPSS tercih yapabilmek i�in ka� puan almak gerekir? KPSS ka� puanla tercih yap�l�r?

  KPSS tercih yapabilmek i�in ka� puan almak gerekir? KPSS ka� puanla tercih yap�l�r?

  Kamu Personeli Sse�me S�nav sonu�lar�n�n a��klanmas� sonras� adaylar KPSS ka� puanla tercih yap�l�r? sorusuna yan�t aramaya ba�lad�. Milyonlarca aday�n kat�l�m sa�lad��� Genel Yetenek, Genel K�lt�r, E�itim Bilimleri, Alan bilgisi ve �ABT s�navlar�nda kat�lan adaylar KPSS puanlar� do�rultusunda tercih yapabilecekler. Buna g�re; KPSS tercih yapabilmek i�in ka� puan almak gerekir?

  KPSS KA� PUANLA TERC�H YAPILIR?

  KPSS atama puanlar� kurumlara g�re de�i�mektedir. KPSS tercih yapabilmek i�in �SYM taraf�ndan belirlenen taban puan 60't�r. Puan�n d���k olmas� tercih yapmaya engel de�il fakat a��lan kadrolar�n az olmas� nedeniyle y�ksek puan alan adaylar�n yerle�tirilme olas�l��� daha y�ksektir.

  KPSS'DE TERC�H YAPAB�LMEK ���N KA� PUAN ALMAK GEREK�R?

  KPSS'de 60 puan ald�ysan�z tercih yapabilirsiniz fakat Devlet b�nyesinde memur olarak �al��mak isteyen adaylar�n atanmak i�in en az 70 puan seviyesine eri�mesi gerekiyor. Kamu Personeli Se�me s�nav�nda belirlenen bir baraj yoktur ancak yap�lan al�mlarda kurumlar genellikle 65-70 puan�n alt�nda al�m �ok s�n�rl� bir �ekilde yaparlar.

  KPSS TERC�HLER� NE ZAMAN 2020?

  KPSS tercih k�lavuzu hen�z �SYM taraf�ndan a��klanmad�. Ge�ti�imiz y�l KPSS tercih k�lavuzu Kas�m ay�nda yay�nlanm�� ve adaylar tercihlerini 3-12 Aral�k 2020 tarihleri aras�nda ger�ekle�tirmi�ti.

  KPSS Lisans S�nav� Ka� Y�lda Bir Yap�l�r?

  Kpss Lisans s�nav� her y�l yap�lmaktad�r ama bu s�nav�n pek �ok alt dal� oldu�u i�in her sene her lisans mezunu farkl� durumlar ile s�nava girebilmektedir. Bu durumlarda KPSS A ve KPSS B grubunu ortaya ��karm��t�r.

  KPSS A Ka� Y�lda Bir Yap�l�r?

  Kpss A grubu s�nav� her sene yap�l�r. Bu alandan s�nava girmek isteyen adaylar her sene bu s�nava ba�vuru yap�p s�nava girebilirler.

  KPSS B Ka� Y�lda Bir Yap�l�r?

  Kpss B grubu s�nav� 2 senede bir yap�l�r. Bu senelerde �ift senelerdir. 2016-2018-2020 gibi her 2 y�lda bir yap�lmaktad�r. Hem�irelik kpss ka� y�lda bir yap�l�r kpss b grubu ka� y�lda bir yap�l�r sorusunun cevab� ayn�d�r. ��nk� hem�irelik kpss atamalar� b grubundan yap�lmaktad�r.

  Kpss B grubu s�nav� 2 y�lda bir yap�l�r. Bu y�llar da �ift senelere denk gelir.

  KPSS �ABT Ka� Y�lda Bir Yap�l�r?

  KPSS ��retmenlik alan bilgisi testi her sene yap�lmaktad�r. Belirli alanlarda ��retmen adaylar�n�n girdi�i bu s�nav i�in tabi kide P10 puan�n�z�n da olmas� gerekir. Yani Kpss Lisans s�nav�na ve E�itim Bilimleri s�nav�na da girmeniz gerekmektedir. ��retmen adaylar� i�in devlet okullar�nda g�rev yapmak isteyenler bu s�nava girmek zorundad�rlar.

  B GRUBU KADROLAR ���N TERC�H ALINMASI!

  Lisans, �n lisans ve orta��retim mezunlar� i�in yap�lacak olan KPSS sonu�lar�n�n a��klanmas�ndan sonra B Grubu Kadrolar i�in �SYM taraf�ndan Tercih K�lavuzu haz�rlanacakt�r. Bu K�lavuzda kamu kurum ve kurulu�lar�na ait B Grubu Kadrolar, kadro say�lar� ve ko�ullar� yer alacakt�r. Adaylar, Tercih K�lavuzunda yer alacak y�nteme g�re tercihlerini �nternet arac�l���yla yapacaklard�r. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nas�l yap�laca�� �SYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacakt�r.

  S�navdan sonra yap�lan ilk yerle�tirmede adaylardan yerle�tirme �creti al�nmaz. Ancak, bu s�nav sonucuna ba�l� daha sonra Merkezimiz taraf�ndan yap�lacak t�m yerle�tirme i�lemlerinde adaydan yerle�tirme �creti al�n�r.

  B GRUBU KADROLARA YERLE�T�RME NASIL YAPILACAK?

  Adaylar, �SYM taraf�ndan B Grubu Kadrolara; puanlar�, tercihleri ve kadro say�lar� g�z �n�nde tutulmak suretiyle yerle�tirilecektir. Yerle�tirme i�lemleri ile ilgili esaslar Tercih K�lavuzunda yer alacakt�r. Yerle�tirme i�lemlerinde ayn� puan� alan adaylar aras�ndan diploma tarihi itibar�yla �nce mezun olmu� olana, bunun ayn� olmas� h�linde ya�� b�y�k olana �ncelik tan�nacakt�r.

  Yerle�tirmede adaylar�n �SYM'ye internet yoluyla g�nderdi�i bilgiler esas al�nacakt�r. Yerle�tirme sonu�lar� ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na, adaylara ve Aile, �al��ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl��� �al��ma Genel M�d�rl���ne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  2022 KPSS baraj puanı kaç? Atanmak için kaç net yapmak gerekir? KPSS taban puanlar

  Memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2022!

  Memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2022!

  Memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sınavlarına katılım sağlıyor. Yapılan KPSS Lisans, KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim oturumlarına katılan adaylar aldıkları puanlara göre kamu kurumlarına çalışma fırsatı sağlayacak. Alım yapacak her kamu kurumu için puanlar kadrolara göre değişmektedir. Peki memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2022!

  KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJI 2022

  Adaylar, aldıkları KPSS sonuçlarına göre kamu kurumlarına başvuru yapmaktadır. Kurumlar tarafından yayımlanan ilanlarda puanlar yazmaktadır. Bu anlamda baraj puanı çoğunlukla 60 olarak gösterilmektedir. 60 puan ve üzeri alan adaylar başvurularını gerçekleştiriyor.

  KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı sonuç tarihi 2022

  KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı cevap anahtarı sorgulama ekranı

  MEMUR OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

  Memur alımlarında puanlar kadrolara göre farklılık gösterirken, birçok kurum en az 60, kimi kurum ise 70 puan ile alım yapmaktadır. Kadrolara belirlenen sayı kadar alım yapılmaktadır.

  ALINAN PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

  Sınavda her test kendi içinde değerlendirilip ayrı ayrı ÖSYM tarafından hesaplanmaktadır. Bu anlamda Genel Yetenek bölümündeki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilmektedir. Bu puanların ortalama ve standart sapmalar kullanılarak son puan durumu ortaya çıkmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap