Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss ortaöğretim sonuçları e devlet

  1 ziyaretçi

  kpss ortaöğretim sonuçları e devlet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

  2022 KPSS sonu�lar�: KPSS lisans sonu�lar� e-Devlet SORGULAMA sayfas�!

  2022 KPSS sonu�lar�: KPSS lisans sonu�lar� e-Devlet SORGULAMA sayfas�!

  �SYM taraf�ndan a��klanan takvime g�re KPSS lisans sonu�lar� bug�n adaylar�n eri�imine a��ld�. B�y�k bir heyecanla beklenen sonu�lar i�in nefesler tutulmu�tu. Sonu�lar�n a��klanmas�n�n ard�ndan t�m adaylar KPSS lisans s�nav� sonu�lar�n� nas�l sorgulayacaklar�n� ara�t�rmaya ba�lad�lar. KPSS sonu� ��renme i�lemi iki �ekilde yap�labiliyor. KPSS lisans sonu�lar� e-Devlet SORGULAMA sayfas� haberimizin detaylar�nda...

  KPSS L�SANS SONU�LARI NASIL ��REN�L�R?

  KPSS lisans sonu�lar� iki �ekilde ��renilebilir. Birinci se�enek �SYM'nin sonu� sayfas� olarak biliniyor. Adaylar, KPSS sonu�lar�n� T.C. kimlik numaralar�n� ve �ifrelerini kullanarak; �SYM'nin internet sitesi �zerinden ��renebilir.

  �SYM KPSSL�SANS SONU� EKRANI

  �SYM ��renci �ifresini unutanlar yada hat�rlayamayanlar KPSS s�nav sonucunu e devlet �zerinden ��renebilirler. E devlet sistemine T.C. kimlik numaran�z ve �ifreniz ile girdikten sonra arama butonuna �SYM yazarak �SYM Aday ��lemleri Sistemi'ne giri� yapabilirsiniz. Bu sistem sizi �SYM'nin Aday ��lemleri (A�S.�SYM) sayfas�na y�nlendirecektir.

  Bu sayfa �zerinde yer alan 'SONU�LARIM' sekmesinden KPSS lisans sonu�lar�n�z� g�r�nt�leyebilirsiniz.

  KPSS SONUCU E DEVLET SAYFASI

  KPSS YERLE�T�RMELER� NASIL OLACAK?

  B GRUBU KADROLAR ���N TERC�H ALINMASI

  Lisans, �n lisans ve orta��retim mezunlar� i�in yap�lacak olan KPSS sonu�lar�n�n a��klanmas�ndan sonra B Grubu Kadrolar i�in �SYM taraf�ndan Tercih K�lavuzu haz�rlanacakt�r. Bu K�lavuzda kamu kurum ve kurulu�lar�na ait B Grubu Kadrolar, kadro say�lar� ve ko�ullar� yer alacakt�r. Adaylar, Tercih K�lavuzunda yer alacak y�nteme g�re tercihlerini �nternet arac�l���yla yapacaklard�r. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nas�l yap�laca�� �SYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacakt�r. S�navdan sonra yap�lan ilk yerle�tirmede adaylardan yerle�tirme �creti al�nmaz. Ancak, bu s�nav sonucuna ba�l� daha sonra Merkezimiz taraf�ndan yap�lacak t�m yerle�tirme i�lemlerinde adaydan yerle�tirme �creti al�n�r.

  B GRUBU KADROLARA YERLE�T�RME

  Adaylar, �SYM taraf�ndan B Grubu Kadrolara; puanlar�, tercihleri ve kadro say�lar� g�z �n�nde tutulmak suretiyle yerle�tirilecektir. Yerle�tirme i�lemleri ile ilgili esaslar Tercih K�lavuzunda yer alacakt�r. Yerle�tirme i�lemlerinde ayn� puan� alan adaylar aras�ndan diploma tarihi itibar�yla �nce mezun olmu� olana, bunun ayn� olmas� h�linde ya�� b�y�k olana �ncelik tan�nacakt�r. Yerle�tirmede adaylar�n �SYM'ye internet yoluyla g�nderdi�i bilgiler esas al�nacakt�r. Yerle�tirme sonu�lar� ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

  B GRUBU KADROLARA ATANMA

  �SYM taraf�ndan yerle�tirilen adaylar, ba�ka bir s�nav veya m�lakat yap�lmaks�z�n ilan edilmi� kadrolara do�rudan atanacaklard�r. Ancak atama i�in �ng�r�len ko�ullara uymayan veya gerekli belgeleri s�resi i�inde getiremeyen adaylar�n atamalar� yap�lmayacakt�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  e-devlet giriş! e-devlet KPSS sonuçları sorgulama!

  KPSS sonuçları e devletten nasıl öğrenilir? KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? KPSS sınav sonucu sorgulama

  KPSS sonuçları e devletten nasıl öğrenilir? KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? KPSS sınav sonucu sorgulama

  KPSS sonuçları açıklandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren adaylar, sonuçları merak içinde bekliyordu. Merakla beklenen 2021 KPSS sonuçları erişime açıldı. Peki, KPSS sonuçları e devletten nasıl öğrenilir? KPSS lisans sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM sonuç KPSS 2021…

  KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

  ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre, 2021 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı.

  Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

  KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  KPSS SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMASI

  Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

  KPSS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILDI?

  Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

  MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulanKPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

  KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

  Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

  Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için buadayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

  KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

  2022 KPSS Ön lisans sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla beklenen sonuç tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yapmayı deniyor. Sisteme giriş yapamayan kullanıcılar tarafından en çok araştırılan soru ise KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? Sorusu ve ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Sorusu oluyor. Bu haberimizde adaylar tarafından merak edilen E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

  ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL ÖĞRENİRİM?

  Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

  ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

  ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

  e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap