Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss ortaöğretim kaç puanla tercih yapılır

  1 ziyaretçi

  kpss ortaöğretim kaç puanla tercih yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KPSS Orta��retim 60,65,70,75 puanla memur al�m� var m�? KPSS ka� puanla nereye atanabilirim?

  KPSS Orta��retim 50,51,52,53,55,57,59 puanla alan yerler! KPSS orta��retim 50 puanla nereye atan�r�m?

  KPSS orta��retim memur al�m� ka� puanla yap�l�yor? KPSS orta��retim atama puanlar� 2022

  KPSS orta��retim memur al�m� ka� puanla yap�l�yor? KPSS orta��retim atama puanlar� 2022

  KPSS orta��retim atama puanlar� 2022, s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte g�ndeme geldi. KPSS Orta��retim memur al�mlar�, Yerle�tirme Sonu�lar�na �li�kin En K���k ve En B�y�k Puanlar baz al�narak yap�l�yor. Peki KPSS orta��retim memur al�m� ka� puanla yap�l�yor? KPSS orta��retim atama puanlar�

  KPSS orta��retim memur al�m� i�in ge�mi� y�llardaki KPSS orta��retim atama puanlar�na a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirsiniz.

  KPSS ORTA��RET�M ATAMA PUANLARI ���N TIKLAYIN

  Kamu personeli se�me s�nav�na kat�lan orta��retim mezunlar�n�n iki y�l s�resince ge�erli olan kpssp94 puanlar� kamu kurum ve kurulu�lar�n merkezi ve a��ktan memur atamalar�n�n tamam�nda iki y�l boyunca ge�erlidir.

  KPSS TERC�HLER� NE ZAMAN?

  KPSS-2022/2: Baz� Kurum ve Kurulu�lar�n Kadro ve Pozisyonlar�na 2. Yerle�tirme tercih ba�vurular� Aral�k 21-28 tarihleri aras�nda yap�lacak.

  KPSS ORTA��RET�M MEMUR ALIMI KA� PUANLA YAPILIYOR?

  KPSS ile memur atamalar�, kurumlar�n ilanlar�nda belirtilen puan �art� kapsam�nda yap�l�yor. Al�m �artlar�na g�re en az 60, 65, 70 puan�n�n al�nmas� �art� aran�yor.

  BA�VURU YAPILAB�LECEK KURUMLAR

  �niversiteler

  Enstit�ler

  Bakanl�klar

  Devlet Hava Meydanlar� ��letmesi Genel M�d�rl���

  �zelle�tirme �daresi Ba�kanl���

  Et ve S�t Kurumu Genel M�d�rl���

  Devlet Su ��leri Genel M�d�rl���

  Karayollar� Genel M�d�rl���

  Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl���

  Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i

  Makina ve Kimya End�strisi Kurumu Genel M�d�rl���

  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel M�d�rl���

  Atat�rk Orman �iftli�i M�d�rl���

  �ay ��letmeleri Genel M�d�rl���

  Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl���

  Devlet Su ��leri Genel M�d�rl���

  Darphane ve Damga Matbaas� Genel M�d�rl���

  Devlet Opera ve Balesi Genel M�d�rl���

  T�rkiye �statistik Kurumu Ba�kanl���

  T�rkiye Vagon Sanayii A.�. Genel M�d�rl���

  T�rk Dil Kurumu Ba�kanl���

  T.C. Devlet Demiryollar� ��letmesi Genel M�d�rl���

  Devlet Demiryollar� Ta��mac�l�k A.� Genel M�d�rl���

  Gelir �daresi Ba�kanl���

  Say��tay Ba�kanl���

  Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl���

  Meteoroloji Genel M�d�rl���

  T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ba�kanl���

  Ki�isel Verileri Koruma Kurumu

  Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���

  Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl���

  T�rkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.�. Genel M�d�rl���

  Dar�laceze Ba�kanl���

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

  KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?

  KPSS KAÇ PUANLA NEREYE GİRİLİR?

  KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı dahilinde yapılıyor. Kimi kurumlarda 60, kimi kurumlarda 70 puan şartı aranıyor.

  a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,.

  Yazı kaynağı : www.ahaber.com.tr

  KPSS ATANMA PUANLARI: KPSS lisans, önlisans ortaöğretim taban ve tavan puanları - Yeni Şafak

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap