Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kosgeb bölüm 8 sonu değerlendirme sınavı cevapları

  1 ziyaretçi

  kosgeb bölüm 8 sonu değerlendirme sınavı cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KOSGEB 8.Bölüm Sınav Soruları ve Cevapları - Kosgeb Soru Cevapları

  KOSGEB 8.Bölüm Sınav Soruları ve Cevapları - Kosgeb Soru Cevapları

  Soru 1 : İşletmenin kaynakları ile rakiplerinin karşılaştırılması sonucunda işletmenin rakiplerinde daha iyi bir konumda olduğu konular GZFT analizinin hangi boyutunda yer alır?
  Cevap : Güçlü yönler

  Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?
  Cevap : Tasarım

  Soru 3 : Tüketicilerin sosyal sınıf, yaşam tarzı veya kişilik yapılarına göre gruplandırıldığı pazar bölümlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Psikografik bölümlendirme

  Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel görevlerinden biri değildir?
  Cevap : Ödenmiş bir medya aracılığıyla yüz yüze olmayan bilgi aktarımı yapmak

  Soru 5 : Döviz kurları, faiz, kredi, enflasyon oranları, büyüme verileri gibi makroekonomik göstergeler hangi çevre faktörünün kapsamına girmektedir?
  Cevap : Ekonomik faktörler

  Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlamasında yer alan konulardan biri değildir?
  Cevap : Pazarlama planının uygulanması

  Soru 7 : Ürünü elde etmek için ödenen para (maliyet) ile tüketiminden beklenen fayda arasındaki fark ………… olarak tanımlanır.
  Cevap : Değer

  Soru 8 : Sürekli ürüne odaklanarak çevresel değişimlerin farkında olunmayan ve zamanla rekabet avantajının kaybedilmesine neden olan durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Pazarlama miyopluğu

  Soru 9 : İşletmenin sadece pazarın bir bölümüne yönelerek orada üstünlüğü ele geçirmeye yönelmesi hangi hedef pazar stratejisini ifade etmektedir?
  Cevap : Yoğunlaştırılmış pazarlama

  Soru 10 : Bir ürünü kullanan veya tüketen kişi ……, satın alma kararını veren kişi ……., satın alma gücü ile desteklediği isteği ise …… olarak ifade edilir. Boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
  Cevap : Tüketici – Müşteri – Talep

  Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin avantajlarından biri değildir?
  Cevap : Stokları arttırma

  Soru 12 : Aşağıdaki pazarlama hedefleme stratejilerinden hangisinde en dar hedefleme söz konusudur?
  Cevap : Mikro pazar

  Soru 13 : Devletin koyduğu kurallar ve bunlar ile ilgili değişiklikler PEST analizinin hangi başlığı içinde yer almaktadır?
  Cevap : Politik faktörler

  Soru 14 :
  I.Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek yeni istek ve ihtiyaçlar
  II.İstek ve ihtiyaçları giderecek ürün ve hizmetler
  III.Bu ürün ve hizmetleri tüketicilere sunacak yeni yöntem ve pazarlama araçları
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri pazar fırsatlarına konu edilen bileşenler olarak değerlendirilmektedir?
  Cevap : I, II ve III

  Soru 15 : Hedef kitlede yer alan müşterilerin ödemeyi kabul edebilecekleri seviye dikkate alınarak belirlendiği fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Değer yönlü fiyatlandırma

  Soru 16 : Pazarın ülke, bölge, şehir, yerleşim özellikleri, iklim gibi coğrafik değişkenlere göre gruplara ayrılması şeklinde yapılan bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Coğrafik bölümlendirme

  Soru 17 : Sektörde deneyim ve uzmanlığı olan kişilerin fikirlerinden yararlanılarak yapılan tahminleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Yargısal tahmin yöntemi

  Soru 18 : Uzman kişilerden sektördeki gelişmeler doğrultusunda mevcut veya yeni ürün için satış potansiyeli tahminleri alınarak tahminleme yapıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Yargısal tahmin yöntemi

  Soru 19 : . …………………., belirli bir coğrafyadaki nüfusun genel yaşam ve tüketim eğilimlerini kapsamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Cevap : Sosyal faktörler

  Soru 20 : Alıcılar sosyal sınıf, yaşam tarzı veya kişilik yapılarına göre gruplara ayrıldığı bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Psikografik bölümlendirme

  Soru 21 : Müşterinin gerçekte ne satın aldığı açık biçimde tespit edildiği ürün düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Öz ürün

  Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin fırsatları tespit etmede alım sürecini daha etkin/rahat hale getirmeye örnektir?
  Cevap : İnternet üzerinden uçak veya otobüs bileti alımını sağlamak

  Soru 23 : “Toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla değer taşıyan bir ürün/hizmet veya fikirlerin yaratılması, sunulması ve bunların değişmesini içeren faaliyetler bütünü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Pazarlama

  Soru 24 : Ürünü elde etmek için ödenen para (maliyet) ile tüketiminden beklenen fayda arasındaki fark ………… olarak tanımlanır.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  Cevap : Değer

  Soru 25 : Hedef kitlede yer alan tüketicilerin zihinlerinde rakiplerden farklı ve potansiyel müşteri için anlamlı bir yer edinmeye yönelik faaliyetler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  Cevap : Konumlama

  Soru 26 : Aşağıdaki pazarlama yönetim süreci aşamalarından hangisinde planlara uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi söz konusudur?
  Cevap : Uygulama

  Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir?
  Cevap : Ürün faktörü

  Soru 28 : Değişim için pazara sunulan herhangi bir şeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Ürün

  Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden biri değildir?
  Cevap : Ambalaj

  Soru 30 : Aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinin hangisinde ürün ile ilgili belirli bir bedel karşılığında ve yüz yüze olmayan bilgi aktarım faaliyetleri söz konusudur?
  Cevap : Reklam

  Yazı kaynağı : www.binbilgi.com

  KOSGEB Bölüm 1 Sınav Soru ve Cevapları

  KOSGEB Bölüm 1 Sınav Soru ve Cevapları

  Soru 1 : Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına örnek olarak verilebilir?
  Cevap : Fırsatların tespiti

  Soru 2 : Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.

  Soru 3 : Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
  Cevap : Girişimci

  Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?
  Cevap : Nakit yetersizliği

  Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimin gelecek nesillere aktarım sağlayan paydaşıdır?
  Cevap : Doğa

  Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
  Cevap : Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur

  Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
  Cevap : Stres

  Soru 8 : Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek ve sunmak gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlenen kişiye ne ad verilir?
  Cevap : Girişimci

  Soru 9 :
  I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
  II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
  III.Yeniliğe önem verme
  IV.İşe yatırım yapma
  Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
  Cevap :  I, II, III ve IV

  Soru 10 : Girişimcilik sürecinde, iş fikri geliştirme ile ürünün satış gelirlerinin yapılan harcamalar ile aynı seviyeye gelinceye kadar geçen işletmenin finans ihtiyacının olduğu alana ne ad verilir?
  Cevap : Ölüm vadisi

  Soru 11 : İyi bir yöneticinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi olması gereklidir?
  Cevap : İyi bir planlayıcı

  Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik hakkında doğru bir bilgi değildir?
  Cevap : İş fikri çok karmaşık ise başarı garantidir.

  Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
  Cevap : Programlama

  Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik motivasyonlarından biri değildir?
  Cevap : Çevresel motivasyonlar

  Soru 15 : 45 çalışanı ve 20 milyon TL ciroya sahip olan bir işletmenin büyüklüğü, mevcut yasalarımızda ne şekilde tanımlanmıştır?
  Cevap : Küçük işletme

  Soru 16 :
  I. Tutarlı
  II. İş birliğine önem veren
  III. Sorunlara geçici çözümler üreten
  Yukarıdakilerden hangileri etkili bir liderin genel özelliklerindendir?
  Cevap : I ve II

  Soru 17 : Girişimcinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Yenilik yapması ve yenilikçi bir işletme kurmasıdır.

  Soru 18 : Kişinin kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla girişimci olmaya karar vermesi hangi tür girişimcilik motivasyonunun kapsamına girmektedir?
  Cevap : Güvenliğe yönelik motivasyonlar

  Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin girişimcilerinden kaynaklanan dezavantajlarından biridir?
  Cevap : Sektörde yeni olmadan kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksikliği

  Soru 20 : Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına örnek olarak verilebilir?
  Cevap : Fırsatların tespiti

  Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
  Cevap : Stres

  Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?
  Cevap : Örgütleme

  Soru 23 : Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
  Cevap : Girişimci

  Soru 24 :
  I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
  II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
  III.Yeniliğe önem verme
  IV.İşe yatırım yapma
  Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
  Cevap : I, II, III ve IV

  Soru 25 :
  I.Teknik bilgi
  II.İş tecrübesi
  III. Siyasal özellikler
  Yukarıdakilerden hangileri girişimciliğin başarısızlığında etkili olan girişimci ve ekibi ile ilgili nedenlerden değildir?
  Cevap : Yalnız III

  Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin avantajlarından biri değildir?
  Cevap : Karar almada tek yöneticiye bağımlı olma

  Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
  Cevap : Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur

  Soru 28 :
  I.Uzun çalışma saatleri
  II.Düzensiz gelir
  III.Stresli yaşam
  IV.Ölçüsüz büyüme
  Yukarıdakilerden hangileri girişimcilikte en çok karşılaşılan zorluklardandır?
  Cevap : I, II ve III

  Soru 29 : Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.

  Soru 30 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi girişimcinin kuruluş aşamasında sermaye bulacağı kaynaklardan biri değildir?
  Cevap : Tedarikçiler

  Soru 31 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yöneticilik ve liderlik arasındaki farklardan biri değildir?
  Cevap : Yönetici doğru işleri yapan, lider ise işleri doğru yapan kişidir.

  Soru 32 : “Kişinin istenen bir sonuca ulaşmada veya belirli bir durumda sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan inancı” aşağıda verilen başarılı bir girişimcinin özelliklerinden hangisini ifade eder.
  Cevap : Öz yeterlilik

  Yazı kaynağı : www.binbilgi.com

  KOSGEB Girişimcilik Sınav Soruları ve Cevapları

  KOSGEB Girişimcilik Sınav Soruları ve Cevapları

  KOSGEB Girişimcilik Sınav Soruları ve Cevapları 2021; KOSGEB; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı; kendi işini kurmak, işletmesini bir adım ilerletmek isteyen girişimcilere sunduğu hibe, kredi ve teşvikler ile ülke ekonomimizin gelişmesine ve ülkemizdeki istihdamın sağlanmasına yardımcı oluyor.

  Her yıl; binlerce genç girişimci KOSGEB destek ve hibelerinden yararlanarak, kendi mağazasını, dükkanını açıyor ya da işletmesini kuruyor.

  Bununla birlikte KOSGEB tarafından girişimcilere sunulan hibe, kredi ve diğer teşviklerden yararlanmak isteyen gençlerin öncelikle KOSGEB eğitimlerine katılmaları, hazırladıkları iş projelerini KOSGEB’e sunmaları ve projelerinin KOSGEB tarafından onaylanması gerekiyor.

  İş projesi onaylanan kişiler; ardından KOSGEB girişimcilik mülakatına tabi tutuluyorlar.

  Yani kişilerin hibe ve düşük faizli kredilerden yararlanabilmeleri için girişimcilik mülakatlarını da başarı ile geçmeleri gerekiyor.

  Bu yazımızda KOSGEB eğitimlerine katılan, katılmayı düşünen ya da projesi onaylanmış kişiler için KOSGEB girişimcilik mülakat sorularını ve girişimcilik eğitimi sonrasında girilmesi gereken KOSGEB girişimcilik sınav soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya, konuya dair merak edilenleri yanıtlamaya çalışacağız.

  KOSGEB Soru ve Cevapları

  Uygulamalı girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayan girişimcilere eğitimlerini başarı ile bitirdiklerinde sertifika veriliyor.

  Bu sertifikayı almak isteyen kişilerin ise eğitim sonrası düzenlenen sınavları başarı ile geçmeleri gerekiyor.

  Bazen de KOSGEB eğitimlerine katılmak isteyen kişi ve başvuru sayısının yoğun olduğu ilçe ve illerde de katılımcı sayısını azaltabilmek adına eğitim almak isteyen adaylar da yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyorlar.

  Bu durum, eğitim verilen sınıfların yani dersliklerin sınırlı sayıda olmasından kaynaklanıyor.

  Bu yüzden de KOSGEB girişimcilik eğitimi almayı düşünen adayların kendilerine ne tarz sorular yöneltilebileceğini önceden araştırmaları, sınav ve mülakatlara en iyi şekilde hazırlanmaları gerekiyor.

  32 saatlik KOSGEB eğitimi sonrasında girişimci adaylarına KOSGEB Kurulu tarafından yöneltilen sınav sorularını kısaca aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

  KOSGEB 32 saatlik eğitim sonrasında yukarıdaki sorulara tabi tutuluyorsunuz.

  Mülakata girmeden önce yukarıdaki sorulara ve benzer sorulara nasıl cevaplar vereceğinize şimdiden çalışmanızı öneriyoruz!

  Her şeyden öte gerçek anlamda bir girişimci olduğunuzu, büyümek, ilerlemek istediğinizi, işinizi kurduğunuz takdirde yaşadığınız şehre ya da ilçeye yenilikler getireceğinizi ve insanlara faydanız dokunacağını ispatladığınız takdirde mülakattan kolaylıkla geçebilirsiniz.

  Bu noktada hazırladığınız iş projesinin de sağlam olması gerektiğini, KOSGEB tarafından en çok desteklenen sektörlerden birine yönelik proje oluşturmanızı öneriyoruz. Böylelikle diğer girişimci adayları ve rakipleriniz arasından kolaylıkla sıyrılabilirsiniz.

  KOSGEB mülakatında yukarıdaki soruların yanı sıra test şeklindeki soruları da yanıtlamanız gerekebiliyor.

  Test şeklindeki sorular, eğitim sonrası yazılı sınavda yanıtlamanız gereken sorulara benzerlik gösteriyor.

  KOSGEB Girişimcilik Testi Soruları

  Girişimci adayları, eğitim sonrasında mülakata girmeden önce yazılı ya da test şeklinde olan sınava da giriyorlar. Bu sınavda sorulan sorular; 32 saatlik eğitim esnasında işlenen konu içeriklerinden oluşuyor. Yani derslerine düzenli bir şekilde katılan, eğitimcileri dikkatle dinleyen kişiler; bu sınavlardan kolaylıkla geçebiliyor.

  Girişimcilik yazılı ya da test sınavında sorulan sorular, her yıl değişiklik gösteriyor. Başvuru esnasında da girişimcilerin sözlü ya da yazılı sınava girmeleri gerekebiliyor.

  25 sorudan oluşan testlerde soruların cevapları birbirine oldukça yakın olduğundan girişimciler, hangi cevabı işaretlemeleri gerektiğine dair kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar.

  Sorulara dair şıklar, birbirlerine son derece benzer olsa da hersoru; adayın kişisel özelliklerine ve girişimci ruhu taşıyıp taşımadığına dair ipuçları veriyor.

  Yazılı sınavda adaylara iş projeleri ile neyi amaçladıklarına, projelerini hayata geçirebilmek için ne kadar bir sermayeye ihtiyaç duyduklarına, proje harcama kalemlerine dair sorular sorulabiliyor.

  Yani KOSGEB eğitimine başvuran kişilere de eğitimi tamamlayan ve mülakat aşamasına geçen kişilere yönelik sorular soruluyor.

  KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Girişimcilik Testi Soru ve Cevapları

  Daha önce de belirttiğimiz gibi girişimcilere toplamda 25 sorulu bir test yöneltiliyor.

  KOSGEB girişimcilik testi sorularını aşağıdaki şekilde örneklendirebiliriz:

  1- Kuracağınız işe dair problemler baş gösterdiğinde bu durum, sizi nasıl etkiler?

  2- Lambadan bir cin çıksa ve bu cin, size iş hayatınıza dair bir istek hakkı verse aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?

   3- Üzerinizde yapmanız gereken 5 farklı görev olduğunda hangisinden başlarsınız?

  4- Bundan 10 yıl sonrası için hedefleriniz neler?

  5- Aşağıdakilerden hangisi ile ortak iş yapmayı tercih edersiniz?

  6- Günümüzde bir girişimcinin taşıması gereken en önemli özellik nedir?

    7- Eleman istihdam ederken nasıl bir yöntem izlersiniz?

  8- İnsan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlamaktadır?

  9- Aşağıdakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuracağınız işinizi en az etkiler?

  10- Bir davete katıldığınızda nasıl davranırsınız?

  11-  Birisi yaptığınız işi eleştirdiğinde nasıl davranırsınız?

  12- Aşağıdakilerden hangisi yapmak istediğiniz işten sizi vazgeçirecek güçtedir?

  13- Bir işin aşağıdaki safhalarından hangisinde kendinizi başarısız görüyorsunuz?

  14- Kurduğunuz bir işte başarısız olsanız ve tüm birikimlerinizi kaybetseniz ne yapardınız?

  15- Bir ürün ya hizmeti üretmeyi planlarken sizi ne cezbeder?

  Kısacası KOSGEB girişimcilik eğitimi almak isteyen adaylara ilk aşamada girişimcilik yönlerini, becerilerini, insan ilişkilerini, iş ahlaklarını ve disiplinlerini ölçmeye yönelik sorular yöneltiliyor.

  Soruları başarı ile cevaplayan kişiler; elemeleri geçerken çok sayıda soruya yanlış cevap veren adaylar ise eleniyorlar.

  Bu yazımızda KOSGEB girişimcilik sınav soru ve cevaplarına dair sizleri bilgilendirmeye çalıştık.

  Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : devletkredileri.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap