Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kortizon vücuttan ne kadar sürede atılır

  1 ziyaretçi

  kortizon vücuttan ne kadar sürede atılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kortizon Tedavisinde Beslenmenin 7 Sağlıklı Yolu

  Kortizon Tedavisinde Beslenmenin 7 Sağlıklı Yolu

  Kortizon Alanlar Nasıl Beslenmeli?

  Vücudumuzda doğal olarak salgılanan bir hormon olan kortizon, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde ilaç olarak kullanılıyor. Ancak ciddi yan etkileri olabilen bu tedavinin kesinlikle doktor kontrolünde yapılması şart. Özellikle yüksek dozlarda ve kontrolsüz bir şekilde kortizon alımı ciddi yan etkiler yaşanmasına ve hastanın yaşam kalitesinin düşmesine sebep olabiliyor.

  Kortizon Tedavisinde Beslenme

  Bu yazımızda sizler için kortizon konusunu mercek altına aldık. Özellikle kortizonun yan etkilerini en aza indirmek amacıyla “kortizon kullanırken beslenme nasıl olmalı” ve “kortizon alan ne yemeli” sorularına yanıt aradık. İşte kortizon tedavisi gören kişilerin yaşam kalitesini arttıracak beslenme ve sağlık önerileri…

  Bilgiler tavsiye niteliğindedir; sağlıklı ve en doğru sonuçlar için doktorunuza danışınız.

  Kortizon Nedir?

  Kortizon Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

  Kortizon, modern tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir hormondur. Hangi hastalıkta ve hangi dozda kullanılacağı hekim tarafından belirlenir. Aşırı dozda alınması veya kortizon tedavisinin aniden bırakılması ciddi yan etkilere sebep olabilir.

  Kortizon Tedavisinde Beslenme: 7 Sağlıklı Püf Noktası

  İşte, kortizon tedavisi gören hastaların beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken önemli hususlar!

  1) Tuz Alımı Azaltılmalı

  2) Kalsiyum Yönünden Zengin Beslenilmeli

  3) Meyve ve Sebze Tüketimi Artırılmalı

  4) Tatlı Yeme İsteği Baskılanmalı

  5) Kan Şekerini Hızla Yükselten Besinlerden Kaçınılmalı

  6) Hareketli Yaşam ve Spor Aktiviteleri Artırılmalı

  7) Kortizon Alanlar Ne Yememeli? Yasaklı Yiyecekler

  Kortizon tedavisinde neler yenmemeli sorusunun cevabı genellikle tuzlu ve şekerli yiyeceklerden oluşur. Kortizon tedavisi sırasında bazı yiyeceklerden uzak durmak, bu ilacın olası yan etkilerini azaltır. Kortizon alanlar ne yememeli? İşte cevabı…

  Kortizonun Yan Etkileri ve Zararları Nelerdir?

  Kortizon tedavisi tek doz iğne şeklinde ya da uzun süreli tablet şeklinde olabilir. Uzun süreli tedavi sürecinde yukarıda bahsettiğimiz hususlara dikkat edilmezse ciddi yan etkiler olabilir.

  Kortizonun yan etkileri şunlardır:

  Bu yan etkilerin kimi yaygın şekilde gözlenirken kimi ise nadiren görülür. Hastaların yaşam kalitesini düşüren bu yan etkilerin kortizonu kullanmaya başladıktan 3 ay sonra ortaya çıktığı biliniyor. Tek doz ya da kısa süreli kortizon tedavisinde önemli yan etkiler görülmemektedir.

  Kortizon tedavisine başlayacak olan hastaların en çok sorduğu soru “kortizon kilo aldırır mı?” sorusudur. Bazı hastalar kortizon tedavisi nedeniyle kilo aldığını söylese de, bunu kanıtlayan herhangi bir bilimsel araştırma yoktur.
  Kortizonun önemli yan etkilerinden biri de aydede yüz olarak bilinen cushing sendromudur. Vücutta çok fazla kortizon hormonu salınması cushing sendromuna neden olur.

  Cushing sendromu kortizon tedavisi gören her hastayı farklı oranlarda etkiler. En belirgin özelliği bel, göbek çevresindeki kilo artışıdır. Bununla birlikte hastalarda hipertansiyon, dikkat ve odaklanma sorunları ile hafıza problemleri görülebilir. Kortizon sebebiyle vücutta protein kaybı meydana gelir. Bu durum kasların zayıflamasına yol açar. Vücudun çeşitli yerlerinden yağ birikimi oluşur.

  Yüzde yağ birikmesi sonucu, halk arasında “aydede” olarak bilinen yüz şekli oluşur. Omuzlarda da yağ birikir ve hastada bir süre sonra bufalo kamburu denilen bir görüntü meydana gelir.

  Cushing sendromunun diğer belirtileri şunlardır:

  Kortizon Yan Etkileri Ne Zaman Geçer?

  Kortizon Vücuttan Nasıl Atılır?

  Crp Yüksekliği Evde 6 Bitkisel Tedavisi

  Diyetiniz Başarısızsa İşte 8 Yaygın Nedeni

  Böbrek Kisti 10 Bitkisel Tedavisi, Uzman Görüşler

  Likopen Nedir? Faydaları, Likopen İçeren 13 Besin

  Leptin Diyeti Nasıl Yapılır? Tok Tutan Örnek Liste

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  Kortizon vücuttan nasıl atılır? Kortizon vücuttan ne kadar sürede atılır?

  UTM İnternet Reklam Sağlık Turizm LTD. Şti.

  MEHMETÇİK MAH. 989 SK. 3 B 2

  MURATPAŞA/ ANTALYA

  Yazı kaynağı : www.uzmandoktor.net

  Kortizon V�cuttan Nas�l At�l�r

  Kortizon V�cuttan Nas�l At�l�r

  Kortizon v�cuttan nas�l at�l�r, kortizon b�breklerin �zerinde yer alan b�brek �st� bezlerinden salg�lanan bir hormondur. V�cutta kan �ekeri sentezini sa�layan ve�proteinin yap� ta�lar�na par�alanmas�n� ger�ekle�tiren kortizon, insanlarda dinlenme zaman�nda bile �retilir. Dinlenme s�ras�nda �retilen kortizon miktar� yakla��k 25-30 mg kadard�r. Bu miktarlar kilosu fazla olan ki�ilerde daha fazlad�r. �nsanlar�n v�cutlar�nda kortizon eksikli�i olmas� halinde ya da de�i�ik hastal�klar�n tedavisinde hastaya d��ar�dan kortizon verilir. Bu tedavide her hastan�n durumuna g�re farkl� dozlarda kortizon kullan�lmaktad�r. Ancak kortizonun fazlas� v�cutta ciddi yan etkilere neden olabilir. Hastalara faydas��ve zarar� g�zetilerek verilen kortizonun v�cuttan at�lmas� i�in, �zellikle beslenmeye dikkat edilmelidir. Bu tedbir kortizonun yan etkilerinden korunmak i�in faydal� olur.

  Kortizon ne zaman verilmelidir?

  Kortizon genel olarak tehlikeli sonu�lara neden olsa da, verilmemesi durumunda ciddi sa�l�k sorunlar�na neden olabilir. V�cutta sadece b�brek �st� bezlerinden salg�lanmas� nedeniyle, bunda bir sorun ya�anmas� halinde doktor kontrol� alt�nda hastaya kortizon verilmelidir. Romatizma hastalar�ndan, alerjik hastal�klara, kan hastal�klar�na kadar �ok say�da alanda kortizon tedavisi uygulan�r. Bu tedavi uygulanmad���nda, hastalar�n �l�m� ka��n�lmaz olabilir. Do�umda bebekte olan kortizon eksikli�i halinde, bebeklerin �z�rl� do�ma olas�l��� y�ksektir.

  Kortizonun v�cuttaki etkileri

  Kortizon bu kadar olumlu etkilerini olmas�na ra�men, a��r�l��� halinde v�cutta at�lmas� m�mk�n olmayan bir hormondur. Kortizonlu ila�lar�n y�ksek dozda ve uzun s�reli kullan�m� sonras�nda kar�nda ve omuzlarda ya� toplanmas�, tansiyon y�kselmesi, v�cutta su ve tuz tutulumundan kaynaklanan �dem, kemik erimesi, kas erimesi gibi ciddi sorunlara sebep olur. Kortizonun en ciddi yan etkisi y�z b�lgesinde �i�me ve yuvarlakla�ma ile s�rtta ya� birikiminin olmas�d�r. Ayr�ca kan �ekerinin kullan�lmas�na etki eden ins�linin dengesini bozarak, kan �ekerinin y�kselmesine etki eder. Gebelerde kullan�ld���nda, gebelik kan �ekeri olu�umuna etki eder. V�cutta �deme neden olmas�, �zellikle kalp ve b�brek yetmezli�i �eken hastalarda ve y�ksek tansiyon hastalar�nda olumsuz etkiler yapar.

  Kortizon v�cuttan nas�l at�l�r?

  Kortizonun v�cuttan tamamen at�lmas� m�mk�n de�ildir. ��nk� insanlarda her zaman b�brek �st� bezlerinden kortizon salg�lamas� olur. Kortizon v�cutta hi� olmad��� zaman �l�m ger�ekle�ebilir. Kortizonlu ila�larda mutlaka doktor denetiminde kullan�lmal�d�r. Bu dengenin sa�lanmas� i�in hastalar�n beslenmesine dikkat etmesi gerekir.

  Kortizon kullan�m� s�ras�nda beslenme

  Tuz t�ketimine dikkat edilmeli: Kortizon kullanan hastalar�n tuz t�ketimini azaltmas� gerekir. Bunun sebebi kortizonun b�breklerden tuzun geri emilimini artt�rmas�ndand�r. Bu hastalarda tansiyonun y�kselmesine neden olan bir etkidir. Bunun d���nda kortizon b�breklerden potasyum atma etkisi de bulunmaktad�r. Hormonlar�n salg�lanmas�nda ve kalbin kas�lma fonksiyonunda olumsuz etkiler yarat�r. Bu y�zden hastalar tuzu azaltt���nda, potasyum a��s�ndan zengin beslenme d�zeni kurmal�, sebze ve meyve a��rl�kl� beslenmelidir. Bu arada tatl� ve ya�l� yiyeceklerden uzak durulmal�d�r.

  Kalsiyum oran� artt�r�lmal�d�r: Uzun s�re kortizon tedavisi g�ren hastalarda kemik y�k�m� fazlala��r. Bunun sebebi kortizonun kalsiyumun ba��rsaktan emilimini azaltmas� nedeniyle osteoporoza sebep olmas�ndand�r. Hastalar bu s�re�te d�zenli olarak kemik yo�unlu�u �l��m� yapt�rmal�, kalsiyum oran� y�ksek olan yo�urt, peynir, ye�il sebzeler, bal�k, kuru baklagiller, f�nd�k gibi g�dalar� t�ketmeleri gerekir.

  Tatl�lardan ka��n�lmal�: Kortizon verilen ki�ilerde i�tah a��ld���ndan, karbonhidrat i�eren besinlere a��r� bir istek do�ar. ��nk� v�cutta karbonhidrat metabolizmas� bozulmu�tur. Tatl�lar� fazla t�ketmek kilo al�m�n� h�zland�r�r.

  Sodyum i�eren g�dalardan ka��n�lmal�: Kortizon alanlar haz�r g�da t�ketiminden ka��nmal�d�r. Evde yap�lan katk�s�z besinler tercih edilmelidir. ��inde sodyum oran� y�ksek olan sakatatlar, �ark�teri �r�nleri, kabuklu deniz �r�nleri, salata soslar�, ket�ap, kahvalt�l�k tuzlu margarinler, haz�r yufka, m�s�r gevre�i�gibi g�dalar t�ketilmemelidir.

  Yazı kaynağı : www.kortizon.gen.tr

  �brahim Sara�o�lu Kortizon V�cuttan Nas�l At�l�r

  Kortizon nedir?

  Kortizon nedir?

  Kortizon içeren ilaçlar, hemen hemen herkes tarafından bilinse de, kullanımı ve yan etkileri konusunda merak edilen konular bulunmaktadır. Kortizon aslında bir kortikosteroid hormonudur (glukokortikoid) ve vücudumuz tarafından sentezlenen bu hormon, doğal savunma tepkisini düşürüp, şişme ve alerjik reaksiyonlar gibi semptomların ciddiyetini azaltır.

  İlaç olarak verilen kortizon genellikle artrit, kan, hormon, bağışıklık sistemi bozuklukları, alerjik reaksiyonlar, bazı cilt ve göz rahatsızlıkları, solunum problemleri ve özel bir takım kanser türleri gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Bu yazıda sizler için kortizon hakkında en çok merak edilen konular derlenmiştir. 

  Kortizon nedir?

  Kortizon, inflamasyonu (iltihap) ve bağışıklık yanıtlarını azaltmaya yardımcı olan bir moleküldür. Bazı hormonlar için replasman tedavisi (yerine koyma tedavisi) olarak da kullanılabilir.

  Kortizonun kullanıldığı hastalık ve sendromlara aşağıdakiler örnek olarak verilebilir:

  Kortizon nasıl çalışır?

  Kortizon, glukokortikoidler adı verilen ilaç sınıfına aittir. Bir ilaç sınıfı, aynı prensiplerle çalışan bir grup ilacı içerir. Aynı ilaç sınıfında bulunan ilaçlar, birbirine benzeyen tıbbi durumları tedavi etmede kullanılır. Kortizon enflamasyona neden olan moleküllerin salınımını durdurarak çalışır. Bu aynı zamanda vücudun bağışıklık tepkisinin azalmasını sağlar.

  Kortizon nasıl kullanılır?

  Kortizon tablet ya da iğne olarak alınabilir. İkisinin de kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

  Kortizon tabletleri: Hekim aksini belirtmediği sürece kortizon tablet, bir bardak su ile oral (ağızdan) olarak alınır. Eğer ilaç günde bir kere kullanılmak üzere reçetelendiyse ilacı sabah 9'dan önce almak daha avantajlıdır. Kortizonu başka bir sıklıkla alıyorsanız, takviminize bir hatırlatma ile işaretlemek doz atlamanıza engel olacaktır.

  Doz ve tedavi süresi, tıbbi duruma ve kişinin tedaviye yanıtına bağlıdır. En fazla faydayı sağlamak için ilacın aynı saatlerde, düzenli olarak kullanılması gerekir. Bir başka yapılan hata ise, kişinin kendisini iyi hissettiğinde ilacı almayı bırakmasıdır. Bu, kesinlikle yanlış bir harekettir. Hekime danışılmadan kortizon kullanımı bırakılmamalıdır, çünkü bazı durumlarda dozun kademeli olarak azaltılması gerekebilir. Reçetenize uymanız tedaviye uyumunuzun ilk adımıdır.

  Kortizon iğnesi: Kortizon iğneleri, vücudun belirli bir bölgesinde ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilecek enjeksiyonlardır. En sık, ayak bileği, dirsek, kalça, diz, omuz, omurga veya bilek gibi eklemlere enjekte edilir. Eller veya ayaklardaki küçük eklemler bile kortizon iğnelerinden fayda görebilir.

  Enjeksiyonlar genellikle bir kortikosteroid ilacı ve bir lokal anestezik içerir. Uygulamalar genellikle hastanelerde ya da polikliniklerde yapılır. Potansiyel yan etkiler nedeniyle bir yılda vurulabilecek kortizon iğnesi sınırlıdır.

  Kortizon iğneleri, romatoid artrit gibi enflamatuar artrit tedavisinde etkili olabilir. Ayrıca, aşağıda sayılan durumlar için de reçetelenebilir:

  Kortizon kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Kortizon kullanırken yan etkilerinin yönetimi için birtakım hayat standartları değişikliği yapmanız gerekebilir. Bunun nedeni, kortizon kullanımının kişilerde kilo alınmasına neden olmasıdır. Kortizonun kilo aldırmasının nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

  Kortizon alımı vücuttaki D vitamini, kalsiyum ve fosfor oranını azaltarak kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle, osteoporoz riskini de arttırır. Kortizon ayrıca, kas güçsüzlüğüne ve kas yıkımına neden olabilir.

  Bütün bu olumsuz etkilerden korunmak için, aşağıda sıralanan bir dizi önlemi alabilirsiniz:

  Kortizonun yan etkileri

  Kortizon zararları birçok insan tarafından merak edilen bir konudur. Her ilaç gibi kortizonun da bir takım yan etkileri bulunmaktadır. Hekimler kortizon reçetelerken hastanın alacağı yarar ve olası yan etkileri göz önünde bulundurur.

  Kortizonun en sık gözlenen yan etkileri

  Kortizon kullanımı sırasında görülen yan etkiler hafif olduğu müddetçe genelde bir iki gün ya da hafta içerisinde kaybolur. Daha şiddetli veya ısrarcı olan durumlarda doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

  Kortizonun ciddi yan etkileri

  Ciddi yan etkilerin varlığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Ciddi yan etkiler ve semptomları aşağıdakileri içerebilir:

  Kortizonun diğer ilaçlarla etkileşimi

  Sağlık uzmanlarınız (doktorunuz veya eczacınız gibi) olası herhangi bir ilaç etkileşiminin farkında olabilir ve sizi bunun için takip ediyor olabilir. Kortizon kullanırken olası bir ilaç etkileşiminden kaçınmak için ilacı kullanmadan önce, doktorunuza veya eczacınıza kullanabileceğiniz tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçları, gıda takviyelerini ve bitkisel ürünleri bildirin. İlaç etkileşimleri yaratabilecek ilaçlar; aldesleukin, doğum kontrol hapları, diyabet ilaçları, östrojen replasman tedavileri, mifepriston, vücudunuzdan kortizon miktarının azalmasına neden olabilecek karaciğer enzimlerini etkileyen ilaçlar (ketokonazol, azol antifungalleri, fenobarbital dahil barbitüratlar, rifampin dahil rifamisinler, fenitoin dahil olmak üzere bazı nöbet önleyici ilaçlar gibi), kanamaya veya morarmaya neden olabilecek ilaçlar (klopidogrel gibi antiepileptik ilaçlar ya da dabigatran / warfarin, NSAID gibi antiplatelet (kan sulandırıcı) ilaçlar) olarak sıralanabilir.

  Bazı hastalar kortizon kullanımı sırasında hekimler tarafından reçetelen düşük doz aspirin kullanıyor olabilir. Hastalar, doktorlar aksini belirtmediği takdirde, bu tür ilaçlara devam etmelidir. Kullanılan tüm ilaçlar ve takviyeler, hekimlere tam olarak bildirildiği müddetçe, ilaç ilaç etkileşimi yönetimi kolay bir şekilde yapılabilir. 

  Doktorunuz size kalp krizi veya inme önleme için düşük dozda aspirin reçetelediyse (genellikle günde 81-325 miligram dozajda), doktorunuz aksini söylemedikçe ilacınıza devam etmelisiniz. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. 

  Kortizon kullanımı, laboratuvar test sonuçlarına etki ederek yanlış sonuç alınmasına neden olabilir. Bir test yaptıracağınız zaman, laboratuvar personeline ve hekimlerinize bu ilacı kullandığınızı bildirmelisiniz.

  Sağlıklı günler dilekleriz.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

  Yazı kaynağı : www.medicalpark.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap