Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kocaeli okullar tatil mi son dakika

  1 ziyaretçi

  kocaeli okullar tatil mi son dakika bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kocaeli ve Yalova’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı? - Son Dakika Haberler

  Kocaeli ve Yalova’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı? - Son Dakika Haberler

  İSTANBUL °C, 4°C

  Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

  KOCAELİ °C, 8°C

  Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Kocaeli okullar tatil mi? 13 Ocak Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika duyuruları | A24 HABER

  Okullar 13 Ocak'ta hangi illerde tatil oldu? Okullar bug�n yok mu, e�itime ka� g�n ara verildi?

  Okullar 13 Ocak'ta hangi illerde tatil oldu? Okullar bug�n yok mu, e�itime ka� g�n ara verildi?

  Okullar tatil edilip edilmeyece�i konusu hava durumuna ili�kin yap�lan uyar�lan �zerine g�ndeme geldi. Yurdun bir �ok ilinde kar ya���� etkili olabilece�i tahmin edilirken s�z konusu e�itime ara verilecek yerler i�in g�zler Valilik'lerden gelecek a��klamay �evrildi. Peki Okullar bug�n tatil mi, 13 Ocak hangi ilde e�itime ara verildi?

  Meteoroloji Genel M�d�rl���'nden yap�lan a��klamaya g�re; kar ve sa�anak ya��� yurdu etkileyecek ve baz� b�lgelerde kuvvetli f�rt�na kendini g�sterecek. �te yandan yo�un kar ya���� baz� illerimizde etkisini g�stermeye devam ediyor. Veli ve ��renciler okullar�n tatil edilip edilmeyece�ini merak ediyor.

  13 OCAK OKULLAR TAT�L M�?

  Meteoroloji'nin a��klamas� sonras� yo�un kar ya���� g�r�len illerde 13 Ocak Per�embe g�n� okullar�n tatil edilip edilmeyece�i merak konusu oldu.

  HANG� �LLERDE OKULLAR TAT�L? 13 OCAK 2022

  Yo�un kar ya���� g�r�len illerimizde valilik ya da kaymakaml�klardan 'kar tatili' a��klamas� yap�ld���nda e� zamanl� olarak haberimizde yer verilecektir...

  D�RT �LDE E��T�ME B�R G�NL�K 'KAR' TAT�L�

  Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akku�, A�r�'n�n Ele�kirt il�esi ile Tunceli'nin 3 ve Konya'n�n 6 il�esinde etkili olan kar nedeniyle e�itime bir g�n ara verildi.

  Tunceli'nin Ovac�k, P�l�m�r, Hozat ve Nazimiye il�elerinde 4 g�nd�r aral�ks�z devam eden kar ya���� g�nl�k ya�am� olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kal�nl��� il�e merkezlerinde 1 metreye kadar ula��rken, 160 k�y yolu ula��ma kapand�. Tunceli Valili�i, kar ya����n�n etkili oldu�u Hozat il�esinde sadece ta��mal� e�itime, Ovac�k, P�l�m�r ve Nazimiye il�elerinde ise e�itime bir g�n ara verildi�ini, engelli ve hamile personele de bir g�n idari izin verildi�ini duyurdu.

  �K� �L�E ARASINDAK� YOL KAPANDI

  �te yandan, yo�un kar ve tipi nedeniyle Hozat- Karao�lan- Ovac�k yolu 28-59 kilometreleri aras�, g�venli hale gelene kadar ara� trafi�ine kapat�ld�. Valilik, vatanda�lar�n bu yolu kullanmak yerine alternatif g�zergahlar� kullanmalar� konusunda s�r�c�leri uyard�.

  ELE�K�RT'TE KAR TAT�L�

  A�r�'n�n Ele�kirt il�esinde yo�un kar ya���� nedeniyle k�y okullar� ile ta��mal� e�itim veren okullar 1 g�n tatil edildi.

  A�r� Valili�inden yap�lan a��klamada, "Etkili olan yo�un kar ya���� dolay�s�yla, Ele�kirt il�emizde, k�y okullar�m�zda ve ta��mal� e�itim g�ren ��rencilerimiz i�in 13 Ocak 2022 Per�embe g�n�n� kapsayacak �ekilde e�itim ��retime 1 g�n s�re ile ara verilmi�tir. Ele�kirt il�emizde, kamu kurumlar�nda �al��an hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Per�embe g�n�n� kapsayacak �ekilde 1 g�n s�re ile idari izinli say�lacakt�r" denildi.

  ORDU'DA E��T�ME KAR ENGEL�

  Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akku� il�elerinde kar ya���� nedeniyle e�itime yar�n ara verildi�i bildirildi.

  Valilikten yap�lan yaz�l� a��klamada, kent genelinde kar ya����n�n etkili oldu�u belirtildi.

  A��klamada, olumsuz hava �artlar� nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akku�'da e�itim ve ��retime 13 Ocak Per�embe g�n� ara verildi�i kaydedildi.

  S�z konusu il�elerde engelli ve hamile kamu g�revlilerinin yar�n idari izinli say�laca�� ifade edildi.

  KONYA'NIN 6 �L�ES�NDE KAR NEDEN�YLE UZAKTAN E��T�M YAPILACAK

  Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 il�ede yar�n y�z y�ze e�itime ara verildi.

  �l�e h�fz�ss�hha kurullar� karar�nca, Seydi�ehir, Ta�kent, Hadim, Ah�rl�, Yunak ve Derebucak il�elerinde yo�un kar ya���� nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Per�embe g�n� uzaktan e�itim ger�ekle�tirilecek.

  Ayr�ca merkez Meram il�esindeki �nlice �lk��retim Okulu, G�kyurt �lk��retim Okulu, Hatunsaray �mam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray �lk��retim Okulu, Karadigin Yeniaylar �lk��retim Okulu, K�z�l�ren �lk��retim Okulu, Sefak�y �lk��retim Okulu, Sefak�y �mam Hatip Ortaokulu, G�neydere �lk��retim Okulu, Ye�iltekke �lk��retim Okulu, Karadigin Deresi �lk��retim Okulu, Kayal� �lk��retim Okulu, Evliyatekke �lk��retim Okulu, Ye�ildere �lk��retim Okulu, Mustafa Ba�r�a��k �lk��retim Okulu ve bu okullara ��rencisi ta��nan yerle�im yerlerinde de uzaktan e�itim yap�lacak.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kocaeli Valili�i son dakika 1 Aral�k okullar tatil mi oldu? Kocaeli'de yar�n okullar tatil mi?

  Kocaeli Valili�i son dakika 1 Aral�k okullar tatil mi oldu? Kocaeli'de yar�n okullar tatil mi?

  Okullar'daki e�itim ile ilgili Kocaeli'de ya�anan olumsuz hava durumu �artlar� nedeniyle tatil edilip edilmeyece�i merak ediliyordu. Lodos ve �iddetli f�rt�na nedeniyle T�rkiye'de ya�anan olumsuz durumlar Kocaeli'de de etkisini g�sterdi. Okullar'da e�itim g�ren ��rencilerin yak�ndan takip etti�i tatil s�recine ili�kin Milli E�itim Bakanl��� ve Valilik'ten son dakika a��klamas� bekleniyordu. Konu ile ilgili beklenen a��klama geldi. Peki Kocaeli'de yar�n okullar tatil mi?

  KOCAEL�'DE OKULLAR TAT�L M�?

  1 Aral�k i�in hen�z resmi bir a��klama yap�lmad�.

  Kocaeli Valili�i, d�n ak�am saatlerinden bu yana etkili olan �iddetli lodos sebebiyle yar�n okullarda e�itime ara verildi�ini a��klad�.

  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yapt��� a��klamada "Olumsuz hava ko�ullar� ve lodos nedeniyle �limiz genelinde, e�itim kurumlar�m�zda y�z y�ze e�itime 30 Kas�m Sal� g�n� bir g�n s�reyle ara verilmi�tir. Kamu kurumlar�nda �al��an engelli ve hamile personel izinli say�lacakt�r." ifadelerini kulland�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap