Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kişisel verilerin korunmasi kanunu

  1 ziyaretçi

  kişisel verilerin korunmasi kanunu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kanun

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kanun

  6698 Sayılı Kanun Kişisel Veri

  07 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 29677

  Kanun No: 6698

  Kabul Tarihi: 24 Mart 2016

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

  Tanımlar

  MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

  b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

  c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

  ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

  d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

  e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

  f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

  g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

  ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

  h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

  ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

  ifade eder.

  Yeni Kanun Sayfası İçin Tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM'de kanunlaşma sürecindeki aşamalar.

  Adalet Komisyonu Raporu

  26. Dönem 1. Yasama Yılı 40. Birleşim 17/Şubat /2016 Çarşamba

  26. Dönem 1. Yasama Yılı 41. Birleşim 18/Şubat /2016 Perşembe

  26. Dönem 1. Yasama Yılı 43. Birleşim 24/Şubat /2016 Çarşamba

  26. Dönem 1. Yasama Yılı 59. Birleşim 22/Mart /2016 Salı

  26. Dönem 1. Yasama Yılı 60. Birleşim 23/Mart /2016 Çarşamba

  26. Dönem 1. Yasama Yılı 61. Birleşim 24/Mart /2016 Perşembe

  TBMM Sitesinde Kanun Metni

  Yazı kaynağı : kisiselveri.com

  Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları

  Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (“General Data Protection Regulation” / “GDPR”) düzenlemeleri paralelinde ülkemizde de 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) çerçevesinde müvekkillerine ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Kılınç Hukuk ve Danışmanlık; Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde müvekkillerinin Kanun’a uyum süreçlerinin tam ve eksiksiz olarak sağlanması amacıyla Kanun’a uyum projeleri gerçekleştirmekte ve kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hukuki destek sunmaktadır.

  Kanun’a uyum projeleri kapsamında; öncelikle müvekkillerin kişisel veri işleme hacimlerinin, işlenen veri kategorilerinin, yurtdışı/yurt içi aktarım durumlarının saptanması, müvekkil yetkilileri veya departmanları ile toplantı süreçlerinin yürütülmesi ve mevcut durum analiz raporlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Akabinde kişisel veri envanterlerinin hazırlanması, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve takibi, kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya imha prosedürlerinin yerine getirilmesi bakımından gerekli şirket politikaların oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınması, KVKK kapsamında müvekkiller tarafından 3. kişilerle akdedilen sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla şirket içi farkındalık eğitimlerinin yerine getirilmesi hizmetleri uyum projesi dahilinde bir bütün halinde sunulmaktadır.

  Kılınç Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerin korunması ile sınırlı olmaksızın, veri güvenliği ve bilişim sistemlerine ilişkin her türlü hukuki konuda müvekkillerine hizmet sunmakta, elektronik ortamda yapılan işlemlere ve veri güvenliğine ilişkin hukuki tedbirlerin alınması kapsamında müvekkillerine danışmanlık vermekte ve bilişim suçları alanında da müvekkillerden gelen talepler doğrultusunda yargılama süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

  Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları

  Yazı kaynağı : kilinclaw.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap