Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kesin mizanın kalan veren sonuçlarından hangi mali tablo oluşturulur

  1 ziyaretçi

  kesin mizanın kalan veren sonuçlarından hangi mali tablo oluşturulur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MİZAN

  1.1. Aylık Mizan: Yevmiye defteri kayıtlarını defterikebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır.

  1.2. Genel Geçici Mizan: 31 aralık tarihinde düzenlenen, aylık mizanlardan farklı olmamakla beraber bütün muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Bu mizana aralık ayı mizanı da denir.

  1.3. Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defterikebir kayıtları yapılarak hesapların defterikebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra düzenlenen mizandır.

  2. Mizanın Şekli: İşletmeler yevmiye defteri kayıtlarını defteri kebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında defteri kebir hesaplarının borç ve alacak tutarları ile borç ve alacak bakiyelerini bir cetvel halinde düzenlerler. İşletmeler hesapları görmek ve kontrol etmek istediklerinde mizan düzenleyebilirler.

  Mizan örneği:

  3. Mizanın Düzenlenmesi: Mizan düzenlerken defterikebire aktarılmış yevmiye defteri kayıtlarını kapsadığından Mizanın başına mizanın düzenleniş tarihi ve mizana dahil edilmiş en son yevmiye maddesi numarası kaydedilir.

  Yevmiye defteri borç ve alacak sütunları toplamı ile mizanın borç ve alacak tutarları toplamının birbirine eşit olması gerekmektedir. Borç ve alacak bakiyeleri kendi aralarında eşit olmalıdır. Yevmiye defteri toplamı ile mizan toplamının birbirine eşit olmaması durumunda, yevmiye kayıtlarından bazılarının defterikebire geçirilmemiş olması veya yanlış geçirilmiş olması veya defterikebirden mizana hatalı aktarılmış olması söz konusu olabilir.

  Mizanın borç ve alacak tutarlar sütunlarının birbirine eşit olmaması da, yevmiyede hatalı kaydın olduğunu, yevmiyedeki bir kaydın defterikebire geçirilmediğini veya defterikebirden mizana hatalı aktarıldığını ifade eder. Böylece mizanlar yevmiye kayıtlarının doğruluğunu kontrol ettiği gibi yevmiye defterinden defterikebire ve oradan mizana aktarmaların doğru yapılıp yapılmadığını da kontrol eder.

  Günümüzde bilgisayarların muhasebe işlemlerinde yoğun olarak kullanılmasıyla mizan düzenleme işlemi bir tuşa basmakla yapılabilir. Bilgisayar programları istenilen tarihte, istenilen tarih aralığında, kebir hesapları, alt hesaplar düzeyinde, bilanço sınıfları düzeyinde mizan çıkartabilmektedir.

  4. Mizanın Yorumlanması: Düzenlenen mizanın önce toplamlar açısından eşitlikleri kontrol edilir. Buna göre mizanın tutar toplamları yevmiye ve kebir (büyük defter) toplamlarına eşit olmalıdır. Kalan toplamları da birbirine eşit olmalıdır. Alt hesapların toplamları ana hesap toplamlarına eşit olmalıdır.

  Kodu 1 ve 2 ile başlayan varlık hesapları ya borç bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Kodu 1 ve 2 ile başlayıp da eksi işaretli olan hesaplar ise ya alacak bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Kodu 3, 4 ve 5 ile başlayan kaynak hesapları ya alacak bakiyesi vermeli veya bakiye vermemelidir. Bu hesapların içinde de eksi işaretli olanlar borç bakiyesi verebilir veya bakiye vermez. Kodu 6 ile başlayan (-) işaretli hesaplar borç bakiyesi verir veya bakiye vermez. Kodu 6 ile başlayan işaretsiz hesaplar ya alacak bakiyesi verir veya bakiye vermez. Kodu 7 ile başlayan hesapların büyük bir kısmı borç bakiyesi verir veya bakiye vermez. 7'li hesaplardan yansıtma hesapları alacak bakiyesi verir veya bakiye vermez.


  Örnek: İşletmenin büyük defter kayıtları aşağıda verilmiştir. Buna göre işletmenin aylık mizanını düzenleyiniz.

  Mizan düzenlenirken ilk önce büyük defter hesaplarının toplamları alınır. Toplamları alınan hesaplar mizanın tutar kısmına aktarılır. Hesapların borç toplamları borç sütununa, alacak toplamaları alacak sütununa aktarılır. Daha sonra bakiyeleri kalan kısmına yazılır. Hangi taraf daha fazla ise yani ne taraf bakiye veriyorsa kalan kısmında ilgili yere kaydedilir.

  Görüldüğü gibi mizanda tutar kısmının borç ve alacak toplamları eşit, kalan kısmının borç ve alacak toplamları da kendi arasında eşit çıkmıştır.

  Genel muhasebe

  Yazı kaynağı : www.muhasebedersleri.com

  Dönem Sonu İşlemleri

  Dönem Sonu İşlemleri

  İşletmeler dönem sonlarında envanter çalışmaları, malî tabloların hazırlanması gibi birtakım işlemler yapmak zorundadır. Bu işlemlere genel olarak dönem sonu işlemleri denir.

  Defterler

  Dönem içinde yevmiye (günlük) defteri ve defter-i kebir (büyük defter) olmak üzere iki tür defter tutulmak zorundadır.

  Günlük Defter: Günlük olarak tutulan ve madde kayıtlarının yer aldığı defterdir.

  Yukarıdaki kayıt bir madde örneğidir ve sadece günlük defterde bulunur.

  Büyük Defter: Hesap kayıtlarının yer aldığı defterdir.

  Yukarıkdaki hesap örneği sadece büyük defterde bulunur.

  Yardımcı Defter: Yardımcı hesapların yer aldığı muhasebe defteridir. Büyük deftere bağlıdır.

  100 KASA (€ Kasası), 100 KASA ($ Kasası), 102 BANKALAR (Vadeli), 102 BANKALAR (Vadesiz) gibi yardımcı hesaplar yardımcı defterde yer alır.

  Envanter Defteri: Sadece bilanço günü, muhasebe içi envanter çalışmaları sırasında kullanılır.

  Vergi Usul Kanunu'na (VUK'a) göre I. sınıf tüccarların Yevmiye ve Envanter defteri tutması zorunludur. Ayrıca noter tarafından onaylatılmak zorundadır. Büyük defter zorunlu değildir; fakat Türk Ticaret Kanunu'na göre ticarî davalarda kanıtlayıcı belge olabilmesi için noterce onaylatılmış olmalıdır.

  Yine VUK’a göre II. sınıf tüccarlar İşletme Hesabı Defteri tutarlar.

  Envanter

  Varlıkların ve defter değerlerinin sayımı, değerlemesi ve düzeltilmesi işlemlerinin genel adıdır.

  Muhasebe Dışı Envanter: Her sene en az bir kez yapılan envanter işlemidir. Muhasebe defterlerine bakılmaksızın tüm varlıkların sayılması ve değerlemesi sonucu gerçekleştirilir. Adını muhasebe defterlerinin kullanılmamasından almıştır.

  Muhasebe İçi Envanter: Muhasebe dışı envanter çalışmaları sonucu bulunan değerlerin defter değerleri ile karşılaştırılması sonucu yapılır. Farklılıklar varsa ilgili hesaplar yardımıyla düzeltilir.

  Mizan

  Büyük defterdeki kalanların düzenli olarak belirli bir tabloya aktarılması işlemine denir.

  Geçici (Aylık) Mizan: Her ayın sonunda büyük defterdeki kayıtların düzenli olarak aylık bir tabloda gösterilmesi işlemidir.

  Genel Geçici Mizan: 31 Aralık günü hazırlanan aylık mizana denir.

  Kesin Mizan: Dönem sonunda muhasebe içi envanter çalışmaları sonucu hazırlanan mizana denir.

  Dönem Sonu İşlemlerinin Kronolojik Sırası

  Özetle şu şekilde bir yol izlenir:

  Genel Geçici Mizan > Muhasebe Dışı Envanter > Muhasebe İçi Envanter > Kesin Mizan > Bilanço > Kapanış Kayıtları

  Genel Tekrar

  Pekiştirme: 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER hesabı hangi defterde yer alır?

  Pekiştirme: Dönem sonunda sayım sonucu ile defter değerlerinin birbirini tutmaması sonucu yapılan düzeltme kayıtları hangi aşamada yapılır?

  Pekiştirme: Reeskont hesaplamaları dönem sonunda hangi aşamada yapılır?

  Pekiştirme: Senede bir kez sadece dönem sonlarında hazırlanan mizana ne ad verilir?

  Pekiştirme: Dönem sonu işlemlerinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi kronolojik olarak doğrudur?

  Yazı kaynağı : zinzinzibidi.com

  Mizan

  MizanMizan Nedir, Hesap dönemi sonunda yapılacak ilk iş, hesapların borç ve alacak kısımlarının toplamlarını almak ve fazla olan taraftan eksik olanı çıkararak hesapların kalan tutarlarını (Bakiye ) bulmaktır. Eğer hesabın borç yani fazla ise hesap borç kalanı, alacak yani fazla ise hesap alacak kalanı veriyor demektir.

  Burada dikkat edilmesi gereken hesapların işleyiş karakterlerine göre bakiye vermelidir. Yani aktif karakterli hesapların ilk açılışları hesabın borç tarafından olduğuna göre, bu hesapların borç bakiye vermeleri gerekir. Örneğin aktif karakterli bir kasa hesabının alacak tarafının fazla olması yani alacak bakiye vermesi kasamızda olmayan bir paranın çıktığını gösterir ki bu yanlıştır. Aynı Olay pasif karaketerli hesaplar içinde geçerlidir.

  Burada Unutulmaması gereken bilgi ise, defteri kebire rakamlar, yevmiye defterinden alınarak kaydedildiği için, yevmiye defterinde, hesapların parasal tutarlarının yazıldığı borçlu ve alacaklı sütunlardaki paraların toplamı, defteri kebirdeki ana hesapların borç ve alacak tarafında yer alan paraların toplamına eşit olmasıdır.

  Bulunan bu toplamlar ve bakiyeler mizan adı verilen cetvellerde bir araya getirilir. Mizan nedir kısaca özetlersek, Yevmiye defterinden, defteri kebire aktarılan borçlu ve alacaklı tüm hesapların toplamlarını kontrol etmek amacı ile düzenlenen çizelgelere " Mizan " denir.

  Mizanların şekli yönünden farklı düzenlenmesi nedeni, düzenlenmesinde kanuni bir zorunluluk olmamasından kaynaklanabilir. Bir liste görünümünde olan mizan aşağıdaki şekilde çizilebilir.

             KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2…  –  31.01.2…   TARİHLİ  ( AYLIK – GEÇİCİ – KESİN ) MİZANI

  Yukarıdaki çizelgede hesabın kodunun ve isminin yazılacağı sütundan başka bu hesabın defteri kebirdeki hangi sayfada olduğunu belirten bir sütun olabilir. Bu mizanın hangi işletmeye ait olduğunun yanı sıra alınan mizanın tarihi ve mizanın çeşitide belirtilmelidir.

  Çift taraflı kayıt yöntemine göre yapılan kayıtlar önce yevmiye defterine oradan da defteri kebire aktarıldığından, mizanlardaki borç ve alacak tutarları ile yevmiye defterindeki borç ve alacak tutarları birbirine eşit olmak zorundadır.

  Mizanın en büyük özelliği ise,borç toplamı ile alacak toplamı sütunlarındaki tutarların toplamı birbirine eşit olmasının yanı sıra borç bakiye ve alacak bakiye toplamlarının da birbirine eşit olması zorunludur. ( Örnek : Mizanda Gürüldüğü gibi ) Bu zorunluluk çift taraflı kayıt yönteminden kaynaklanmaktadır.

  Mizanın İkinci en büyük özelliği ise, hiç bir hesabın ters bakiye vermemesidir. Yevmiye defteri toplamı ile mizan toplamının birbirine eşit olmaması durumunda, yevmiye kayıtlarından bazılarının defteri kebire geçirilmemiş olması, yanlış geçirilmiş olması veya defteri kebirden mizana hatalı aktarılmış söz konusu olabilir. Mizanın borç toplamı ile alacak toplamı sütunlarındaki tutarların toplamı birbirine eşit olmaması da, yevmiye defterinde hatalı kayıt olduğunu, yevmiye defterindeki bir kaydın defteri kebire geçirilmediğini veya defteri kebirden mizana hatalı aktarıldığını ifade eder.

  Buna rağmen, toplam eşit dahi olsa bütün muhasebe işlemlerinin doğru olduğunu göstermez. Ters kayıt şeklinde veya yanlış seçilmiş bir başka hesabın aynı tarafına yapılan hatalı kayıtlar mizanın toplam eşitliğini bozmazlar.

  Günümüzde bir çok şirkette muhasebe bilgisayar ile tutulmaktadır. Piyasada bulunan çeşitli Muhasebe hazır paket programlar sayesinde yukarıda belirtilen hatalar en aza indirilmiştir. Bu hazır paket programların muhasebe modüllerinin işleyiş mantığından kaynaklanmaktadır. Daha Öncede anatıldığı gibi yapılacak muhasebe kaydının özelliğine göre muhasebe fişlerinden ( Mahsup – Tahsil – Tediye ) biri seçilir. Bu fişe yapılan kayıttan sonra fişe yazılan tutarlar ilgili hesaplara otomatik olarak geçer.

  Dönemde yapılan bütün kayıtlar seçilen Muhasebe fişlerine göre yapıldıktan sonra bu programlar otomatik olarak bütün kayıtların yevmiye ve defteri kebirlerini hazırlarlar. Bu olayın sonucunda istediğiniz zaman işletmenin mizanını da otomatik olarak programdan alabilirsiniz. Bu programlarda dikkat edilmesi gereken en önemli işlem muhasebe kaydına konu olan rakamların ve işlemle ilgili hesapların muhasebe fişlerine doğru girilmelidir.

  Mizan Türleri : Mizanlar düzenlendikleri defteri ve zaman yönünden olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir.

  Defter Yönünden Mizan Türleri : Defteri Kebir Mizanı – Yardımcı Defter Mizanı

  Geçici Mizan Türleri : Genel Geçici Mizan – Kesin Mizan

  Defter Yönünden Mizanlar : Defteri kebirdeki tüm hesapların toplamlarının belirli bir tarihte mizan cetveline aktarılarak düzenlendiği mizanlardır. Herhangi bir ana hesaba ait yardımcı ( Muavin veya Tali ) hesapların, toplam ve bakiyelerinin ( Kalanlarının ) incelenmesi amacı ile düzenlenen mizanlardır.

  Yardımcı defter mizanlarında, defteri kebir ( Ana Hesabın ) hesabının borç toplamı yardımcı hesap mizanının borç toplamına eşit olmalıdır. Aynı şekilde, hesabın alacak toplamı da yardımcı hesap mizanının alacak toplamına eşit olmalıdır. Bu durumun doğal sonucu olarak da, defteri kebir hesabının bakiyesi yardımcı hesap mizanının bakiyesine eşit olacaktır.

  Unutulmaması gereken, bütün bu eşitliklerin parasal tutar anlamında olduğudur. Defteri kebir hesabına ait herhangi bir alt hesabının borcuna yazılacak tutar yanlışlıkla yine aynı hesabın başka bir yardımcı hesabın borcuna yazılabileceğinden mizanın toplamı etkilenmeyebilir ve sonuçta parasal tutar anlamında alınan mizanda hata olmayabilir.

  Zaman Yönünden Mizanlar : Yıl içinde herhangi bir zamanda düzenlenen mizanlara geçici mizan denir. Örneğin bir işletme, günlük, haftalık, aylık ve herhangi bir iki tarih arası mizan düzenliyorsa bu mizanlar Geçici Mizan olarak kabul edilir.

  Bir hesap döneminin son ayının son günü bir başka ifade ile, 31 Aralık 2… mesai bitiminden sonra ve envanter işlemlerine başlamadan önce düzenlenen ve bir hesap döneminde oluşan tüm defteri kebir hesaplarının paral tutarlarının tamamını kapsayan mizana Genel Geçici Mizan denir.

  Dönem sonu envanter işlemleri bittikten sonra, gelir tablosu hesaplarının da ( Sonuç hesapları ) dönem karı veya zararı hesabına aktarılıp buradan da bilanço hesaplarına dönem karı veya zararının işlenmesinden sonra alınan mizana Kesin Mizan denir.

  Kesin mizan alındığı zaman bu mizanda sadece bilanço hesaplarının toplamları ve bakiyeleri olur. Bu mizanda asla 7.'ci maliyet sınıfına ait ve 6.'cı gelir tablosuna ait hiç bir hesabın bakiyesi olamaz. Çünkü, bu mizanın alındığı an söz konusu maliyet ve gelir hesaplarının hepsi kapanmış durumdadır.

  MİZAN ÖRNEKLERİ

  Mizan örneği, dönem içi işlemleri bitmiş ve genel geçici mizan alınması aşasına gelinmiştir. Fakat bu aşamada bilinmesi gereken dönem içinde muhasebe işlemlerine konu olan hesapların kebirlerindeki son durumdur. Açılış Kaydından itibaren dönem içi muhasebe işlemlerine konu olan hesapların defteri kebirleri aşağıda verilmiştir.

  Dönem içinde oluşan işlemlerin sonucundaki defteri kebirlerindeki tutarların toplanması ve bakiyelerinin alınması gerekmektedir. Her şeyden önce tüm hesapların borç tarafı toplamları alınacak mizana borç toplamı sütunundaki toplamına eşit olmalıdır. Yine aynı şekilde, tüm hesapların alacak tarafı toplamları alınacak mizanın alacak toplamı sütunundaki toplamına eşit olmalıdır. Bu toplamların sonucunda  da mizandaki borç ve alacak toplamı sütunlarındaki genel toplamlar birbirine eşit olmak zorundadır.

  Dönem içinde oluşan hesapların bakiyeleri de alınacak mizana aktarılmalıdır. Her hesabın borç ve alacak tarafındaki toplam arasındaki fark bakiyedir. Önemli olan aktif karakterli hesapların bakiyelerinin açıldıkları taraftan yani borç bakiye, pasif karakterli hesapların bakiyelerinin de açıldıkları taraftan yani alacak bakiyeleri vermeleridir. Tek tek hesaplanan bu bakiyeler alınacak mizanda ilgili hesapların borç ve alacak bakiyeleri sütunlarına yazılır.

  Alınacak mizandaki son önemli husus da, bu tek tek hesaplanan bakiyelerinde sütun genel toplamlarının birbirine eşit olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, borç bakiye toplamının alacak bakiye toplamına parasal tutar anlamında eşit olması gerekmektedir. Yukarıda anlatılan bilgiler doğrultusunda örnek Kafkasya Limited Şirketine ait olan mizan aşağıda verilmiştir.

                   KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2…  –  31.01.2… TARİHLİ GEÇİCİ MİZANI

  Alınan bu genel geçici mizandan sonra işletmenin dönem sonu işlemleri yani envanter işlemleri başlar.

  Yazı kaynağı : www.muhasebesitesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap