Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kendine iyi bak bir daha hiçbir ana doğurmaz seni

  1 ziyaretçi

  kendine iyi bak bir daha hiçbir ana doğurmaz seni bilgi90'dan bulabilirsiniz

  LEYLA ERB�L'E MEKTUP 1 - AHMED AR�F

  5 May�s 1954
  Bismil

  Leyl�, Zalim Leyl�!

  Bu, benimki d�rd�nc�. Oysaki senden bir tek mektup ald�m. O bel�l� ve korkun� ilk mektubun, yani 4-1, ben ma�lubum... Ben, belki yazamazd�m da, mel�nkolim ve serserili�im tutar da yazamaz, bo� verirdimse, sen yazacak, �bu o�lan, �ld� m� kald� m�?� diye sen arayacakt�n, de�il mi?

  Bari bu suskunlu�un sebepli ve hay�rl� olsa ve bana bu kadar kah�rdan sonra, par�lt�l� �iirler g�ndersen. �yle olacak elbette. Sen, osun ��nk�. O, ��ir, dost, en sevgili ve en karde�... Ba�ka t�rl� olamaz...

  Mektuplar�m� alm�yor musun yoksa? Hep de taahh�tl� g�nderiyorum. Ge�en g�n co�tum, annene bayram kart� ile h�rmetlerimi g�nderdim, ellerinden �pt�m, s�yledi mi?

  �Bin y�l, bahar i�re �mr�n� s�rs�n,
  Seni do�uran ana.�

  Benim L�mbo�da ba�lad���m �iir, ne oldu biliyor musun? Hem de birdenbire ve yar� gece. �imdi elli m�sr�dan �ok. Daha bitmedi. Ah, seninle beraberken bitebilir ancak! Elbette ki senin harik�l�de zevk ve anlay�� sans�r�nden ge�ecek. Pasajlar hep �ye�il� diye bitiyor. Benim ve senin ne varsa, ikiz ruhumuzda ne varsa her biri birer hafif par�lt�l� ta�la, kompozisyona giriyor. Kahr�n, bulunmaz ve yarat�lamaz g�zelli�in, dost ve kahraman ve ��r�l��plak samimili�in, b�y�kl���n, namlular�n yivlerinde f��k�ran g�ller, birer nil�fer dizisi olmu� prangalar. Spartak�s��n buka��s�, kol ba�lar�. K�s�r kad�n�n anne olu�u ve �ok uzak, kimselersiz bir y�ld�zda inleyen bir stradivarius. D�nya �ar��lar�n�n en k���k meyhanesi. Ve biz, milyarlarca, a�k�n, yalan�n, al�akl���n, kahramanl���n; kap�lar�, kapaklar�, ku� u�urmaz uzakl�klar� ve ayr�l�klar�yla, kahrolas� yasaklar�yla, bu acayip kaos karanl���nda, biz ikimiz! �ki m�thi� hasret, iki par�a can... Ve can�mda o �l�m namussuzu... B�t�n bunlar�, abstrait �iir haysiyetine halel getirmeden i�leyebiliyorum. Bana bu kudreti verdi�in, beni ben etti�in i�in sana te�ekk�r etmek, galiba pek resm� ka�ar. Hatt� ben, z�ppelik diyorum buna. Ben, senin i�in, ancak her �eyimi, b�t�n mevcut k�ymet h�k�mlerini ve can�m� fed� etmekle belki biraz hafiflemi� olurum. Yine de �demi�, kar��l�k vermi� olamam... Bu, hem �ok ac�, hem de �aheser bir ruh hali. Kimselere mecbur olmad�m, olmam da. Yi�itli�im ve rivayet olunan erkekli�im, bundand�r... Ama senin mecburun olmak, beni hi� mi hi� k���ltm�yor. Aksine y�celtiyorsun, �NSAN ediyorsun, ya�at�yorsun...

  "Sus kimseler duymas�n,
  Duymas�n, �l�r�m ha.
  Ayd�m yar� gecede,
  Ye�il bir ya�mur sonra.
  Ya��yor,
  Ye�il.
  .............

  Yivlerinde ye�il g�ller f��k�rm��
  Susmu�, b�t�n namlular.
  Susmu� da�, susmu� derya
  D�nya, m���l-m���l
  Uykular, gelin.
  Y�lan, su getirdi yavru ser�eye
  K�s�r kad�n, mavi� bir k�z do�urdu,
  Memeleri bereketli
  Ve serin.
  Sa��yor,
  Ye�il..."

  Daha, �� ayr� pasaj var. Kompozisyonun b�t�n� i�inde �ok sa�lam ve �ok yeni duru�lar� var. Nedense bu �iiri �ok seviyorum. �Suskun�u kullanmama izin verir misin; onsuz edemiyorum. Bir �ey daha soraca��m, fin�l benim karakterimde ac� ve mel�nkolik bir bohemde bitiyor. Bitiyor ama korkuyorum sen be�enmezsin diye. Nas�l bitireyim, umutlu mu, sevdal� m�, yoksa a�lamakl� m�? Bana yol g�ster ve mutlaka yaz. Kitab�m�z�n ad� �Suskun� olsun mu?

  Bir de �Kara� diye bir kompozisyon var. Hayli �etin ve karanl�k. �imdilik altm��-yetmi� m�sra kadar var. Her ikisini de iyice bitirmeden g�ndermek istemiyorum.

  "�arpm��,
  Peri�an etmi�
  Kara s�t�, kara sevdayla seni.
  Ve kara memelerinde di�lerin �si
  Karad�r, upuzun yatt���n gece.
  .............
  .............
  .............
  Ve kan tad�nda bir konca
  ezer �erbetini m�sralar�nca.
  De be, aslan karam,
  De, yi�it karam.
  Hangi kaderin yaz�s�
  Zorlu yaz�s�,
  Bel�nda...
  .............
  Vurmu�,
  Demirlerin �apraz g�lgesi,
  Aln�na, galip ve serin.
  K�nyen �izileli ka� y�ld�z u�tu,
  Ka� ayva sarard�, ka� k�z sevi�ti.
  Gelmemi� kimselerin...
  De be, aslan karam,
  De, yi�it karam.
  Hangi zehirin meltemi,
  Saran meltemi
  H�lyanda...

  Hakikatli dostun muydu,
  Can koydu�un ustan m�yd�,
  Bir uyumaz has�m�n m�yd�?
  Ooof! de, bunlar olsun muydu.
  De be, aslan karam
  De, yi�it karam.
  Hangi kahpenin han�eri,
  Sakl� han�eri,
  Yaranda...�

  Affet, fazlaya ka�t�m. Ama sen halden anlars�n. ��ir adam, ayr�l�kta, o namussuz ayr�l�kta, firakl� �iirler vazmaz da ne yapar. Benim aziz Leyl�m, sevgili bel�m. Ya sen olmasan, ben ne bok yerim, neye yarar�m? M�n�s�z bir otomatisme�in, m�n�s�z bir fizi�in, kahrolas� bo�lu�unda, ben garip, ben duyan, ben yirmi d�rt saatte, yirmi d�rt bin par�a olan, ne yapard�m?

  G�zlerinden �perim. O g�zel burnuna y�ld�zlarca �p�c�k... Bana yaz! Ben daha buraday�m. E�er Diyarbak�r�a yazd�ysan, annem al�r, a�madan bana g�nderir. Ben giderken sana yazar�m. Kendine iyi bak. Bir daha hi�bir ana do�urmaz seni. Bir daha hi�bir cihan bulamaz seni. Tekrar �perim.

  Senin.
  [�mza]

  Yazı kaynağı : www.siirparki.com

  Şiir 365

  Şiir 365

  Şiir 365

  ask   

  instagram.com/365siir

  Yazı kaynağı : siir365.tumblr.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Bir daha hiçbir ana doğurmaz seni...

  kendine iyi bak bir daha hiçbir ana doğurmaz seni

  Swiss..... | Edebiyat, Ilahm veren alıntılar, Alıntılar

  Kendine iyi bak. Bir daha hiçbir ana Doğurmaz seni. Ahmed Arif | Şiir

  Uzaklardan...

  Uzaklardan...

  Kendine iyi bak. Bir daha hiçbir ana
  doğurmaz seni. Bir daha hiçbir cihan
  bulamaz seni.”

  “… Öperim ömrüm.”

  Ahmed Arif

  Yazı kaynağı : uzaklardan.tumblr.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap