Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kaza tespit tutanağı sorgulama e devlet

  1 ziyaretçi

  kaza tespit tutanağı sorgulama e devlet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi)

  Arama

  KTT Sorgulama ve İtiraz

  Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge

  (2017/18)

  3.6 Şirketler, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, ancak maddi hata gerekçesiyle Komisyonun söz konusu kararlarına karşı itiraz edebilirler.

  4. İtiraz Prosedürü

  4.1 SBM, belirlenen sorumluluk oranlarını eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine ve iletilen iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirir. Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 5 iş günü içinde bu Genelgede tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunmak kaydıyla, sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri bu Genelgede tanımlanan usul çerçevesinde 3 iş günü içerisinde kusur oranlarına yönelik yeniden değerlendirmede bulunur.

  4.2 Süresi içinde olmak kaydıyla kusur oranlarına yönelik itirazların sigorta şirketlerinden farklı olarak ilgili olmayan mercilere yapılması durumunda, söz konusu 5 günlük itiraz süresi kesilir.

  4.3 İlgililerce söz konusu 5 iş günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olmakla beraber kusur oranına ilişkin uyuşmazlığın devamı halinde, ilgili uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi mümkündür.

  4.4 Kusur değerlendirmeleri de dahil eksik ya da hatalı bilgi girilmesine bağlı maddi hatalar şirketlerin mutabakatıyla düzeltilir.

  4.5 Kazaya karışan araçlar için düzenlenen trafik sigortası poliçelerinin sigortacısının aynı şirket olması durumunda, söz konusu kazanın taraflarının ilgili sigorta şirketince yapılan kusur değerlendirmesinin kendilerine iletilmesinden itibaren SBM Tutanak Değerlendirme Komisyonuna 5 iş günü içinde bu kusur değerlendirmesine karşı bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakları saklıdır. Anılan itiraz süresinin tamamlandığının ispat yükü iddia edene aittir.

  ​​Kaza Tespit Tutanağı Nedir?​

  Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

  1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca m​addi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

  Sistem Nasıl İşler?

  Kaza sonrası kazaya karışan tarafların doldurduğu Kaza Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'ne iletir.

  Sigortalılar kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr adresindeki "Hizmetler"  Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulamave İtiraz " adımından öğrenebilirler. Şirketler arası mutabakat ile sonuçlanan kusur oranlarına itiraz etmek isteyen sigortalılar, yeni ek belgeler ile birlikte 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvurabilecektir. 5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Tahkim Komisyonu ve özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.​

  Bununla birlikte, kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise vatandaş (sigortalı), http://www.sbm.org.tr adresindeki "Hizmetler" Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulamave İtiraz " adımından şirketin vermiş olduğu karara uygulama üzerinden 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilmekte ve tutanağın Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

  SBM'nin Fonksiyonu

  SBM, sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalıların tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktan sorumludur.

  Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu, bağımsız bir komisyon olup, asli görevleri "sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde ​mutabakata varamadığı dosyalar"ı sonuçlandırmaktır.

  Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu'nun sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin itirazlar, mahkeme yoluyla yapılabilmektedir.

  Tutanağınızın durumunu http://www.sbm.org.tr​ adresindeki "Hizmetler" Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulamave İtiraz" adımından öğrenebilirsiniz.

  Merkezimiz bünyesinde toplanan kaza tespit tutanağı verilerine göre ülkemizde 2017 yılında 816 bini aşkın kaza gerçekleşmiş olup, günlük ortalama kaza sayısı 2.237‘yi aşmıştır. 

  Nisan 2008 tarihinden bu yana kağıt form ile düzenlenen Kaza Tespit Tutanakları dünyada ilk defa Türkiye'de SBM'nin geliştirdiği Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile akıllı telefonlar ile kaza tutanağı doldurulabiliyor.

  "Mobil Kaza Tutanağı" uygulaması ile artık sürücüler, tutanak doldurma işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabililiyor. Mobil uygulamayı kullanan sürücülerin artık araçlarında güncel kaza formu ve kalem taşımasına gerek bulunmuyor. Kaza tespit tutanağını düzenlemek için kaza yerinde sadece bir akıllı telefon bulunması yeterli oluyor.

  Uygulamayı İndirin… ​​​

  ​App Store'da  “Mobil Kaza Tutanağı​” nı aratarak veya aşağıdaki linki tıklayarak,

  ​Google Play'de “Mobil Kaza Tutanağı​” nı aratarak veya aşağıdaki linki tıklayarak, 

  Kazadan sonra kaza tutanağı Mobil Kaza Tutanağı ile otomatik olarak şirketlere iletilmekte. Tutanağın anında sigorta şirketlerine iletilmesi ile sonuçlanma süresi kısalmış oluyor.​

  Detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız..​

  Yazı kaynağı : www.sbm.org.tr

  Anasayfa - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

  SBM, “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Poliçe Bilgileri, Hasar Bilgileri, Kaza Bilgileri, Ekspertiz Bilgileri, Sigortalı Bilgileri, Diğer” kategorilerine giren kişisel verileri işlemektedir.

  SBM, Sigortacılık Kanunu ve sigortacılık faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar ile kişisel verileri işlemektedir:
  • Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortalılar ve sigorta sözleşmelerinden dolayı menfaat sağlayanlara ilişkin olarak risk değerlendirmesine ilişkin bilgileri toplamak ve risk değerlendirmesi yapmak,
  • Yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta sahtekarlıkları hakkında risk analizi yapmak,
  • Risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak,
  • Sigorta uygulamaları kapsamında, poliçe yazım ve hasar süreçlerinin izlenmesi de dâhil olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından talep edilen her türlü çalışmayı yapmak ve bu amaçla gerekli alt yapıyı tesis etmek,
  • Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
  • Sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temininin sağlamak,
  • Sigorta sektöründe uygulama birliğini sağlamak,
  • Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
  • Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
  • Tazminat ödemelerinin düzenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasının sağlanması,
  • Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortaları branşları, hayat ve kaza branşları, hayat dışı sigorta branşları, sağlık ve hastalık branşlarına ilişkin sigorta sözleşmelerine ait kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanın üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
  • Üye sigorta şirketlerinden ve eksperlerden sigortalara ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş olarak almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
  • Zorunlu sigortaları yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, bu kurumlardan araç işletenlerine ve sürücülere ilişkin bilgileri içeren kayıtları elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ibraz edilmesi zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtları tutmak,
  • Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasında kullanılmak üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketine, acenteye veya sigortalıya bedelsiz olarak vermek,
  • Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
  • Prim üretimine, sigortalılık oranlarına, kaza ve hasar ile sigorta sözleşmelerine ilişkin verileri ve Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, bilgi raporlarına dönüştürmek,
  • Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
  • Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
  • Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak üzere takas odası kurmak,
  • Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak,
  • Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlamak.
  • Sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
  • Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
  • Hasar konusu maddi varlıkların değeri ile ilgili kayıtların tutularak tarafların bilgisine sunulmaya hazır hale getirmek,
  • Hasar ekspertiz raporlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
  • Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
  • Sağlıklı fiyatlandırma ve hasar ödemesi yapılması, sigorta hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelerine ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlamak.

  Sigortacılık faaliyetleri kapsamında ise aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir;
  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Finansal süreçlerin yürütülmesi,
  • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kuruma gelen ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması,
  • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Resmi yazışmaların yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Talep / şikayetlerin takibi,
  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

  Yazı kaynağı : www.sbm.org.tr

  E- Devlet Trafik Poliçesi Sorgulama ve Görüntüleme

  Olası risklere karşı önlem almak için güvenli bir yolculuğun teminatı olan zorunlu trafik sigortası’nın ihmal edilmemesi gereklidir. Yeni poliçe dönemine hazırlıklı olmak için sigortalıların anlaşma döneminin son tarihini takip etmesi ve trafiğe çıktıkları süreçte araç sigortalarıyla ilgili tüm detaylara ulaşabilmeleri de oldukça önemlidir. Sürücülerin, ihtiyaç duydukları anda teminat detaylarına ve aracın kaskosu ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilmeleri, bu bilgilerin toplandığı bir veri tabanı üzerinden yapacakları sigorta sorgulama ile mümkündür. İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen sorgulamalar, sürücülere erişim kolaylığı ve vakit tasarrufu sağlar. İkinci el piyasasına yönelen sürücüler de satın alacakları araca dair bilgilerin sorgulanmasında kolayca ulaşılabilen bu raporlardan faydalanabilir.

  Sigortam.net olarak araç sahiplerine sunduğumuz trafik güvenceleri kapsamında, ihtiyaç duyduğunuz tüm desteğe ulaşabilmeniz için uzman kadromuz ile daima bilgi vermeye hazırız. Zorunlu trafik sigortası fiyatlarını internete özel avantajlarıyla değerlendirmek ve trafik poliçe örneklerini incelemek için, önde gelen 20’den fazla sigorta şirketi aracılığıyla sunduğumuz seçenekleri karşılaştırmayı ihmal etmeyin.

  TRAMER’den Trafik Sigortası Sorgulama İşlemleri

  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin alt birimlerinden olan Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), sigortalıların ihtiyaç duydukları anda kolaylıkla resmi poliçe bilgilerine ve sigorta kapsamında tutulan kayıtlara ulaşabilmelerine imkân vermektedir. TRAMER trafik sigortası poliçe sorgulama sayesinde, araç kullanıcıları hızlıca istedikleri raporları elde ederek araçlarına dair tüm işlemlerini planlayabilir. SBM trafik sigortası sorgulaması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

  TRAMER Üzerinden Trafik Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

  TRAMER aracılığıyla trafik sigortasının detaylarına ulaşmak isteyenler, kuruma ait web sitesi üzerinden veya resmi SMS kanalını kullanarak öğrenmek istedikleri bilgileri edinebilir. Araca dair birçok bilgiyi tek bir adreste toplayan ve pratik bir şekilde erişim imkânı sunan merkez, Sigortam360 web sitesi ve 5664 SMS hattı üzerinden hizmet vermektedir. 

  Sorgulama yapmak isteyenler, araçlarına ait bilgileri girerek bir ödeme karşılığında saniyeler içerisinde veri tabanındaki detaylara ulaşabilir. Sorgulama için araca ait plaka numarası veya şasi numarasının girilmesi yeterlidir. Sigortam360, mobil uygulama desteği ile araç sahiplerine kolaylıkla sorgulama yapma imkânı da sunar.

  Tramer Üzerinden Erişim Sağlanan Bilgiler

  TRAMER üzerinden yapılan araç trafik sigortası sorgulama sonucunda kullanıcılara sunulan veriler şu şekildedir:

  TRAMER üzerinden online kanal aracılığıyla yapılan sorgulamalarda, kullanıcılar araç detaylarından kaskoya, kaza sonrası tutanaklardan parça değişimine kadar kapsamlı bilgilere ulaşabilir. Sürücüler, araca dair erişmek istedikleri veriler kapsamında;

  Araç kasko sigortası ile ilgili bilgi edinmek isteyenler de sistem üzerinden aracın trafiğe çıktığı tarih itibariyle kaskosuz kullanıldığı dönem bilgisine ulaşabilir. Geçmişe yönelik yapılan hasar sorgulamalarında; aracın kaza kaydı olup olmadığı ve hasar tarihi, nedeni ve tutarına ilişkin tüm detaylar sunulur. Araçta parça değişiminin olup olmadığı ve parçaların orjinalliğini merak eden sürücüler için de onarım esnasındaki kilometre bilgisi dahil oldukça kapsamlı raporlar tutulur. SMS hattı aracılığıyla yapılan sorgulamada da güncel trafik poliçesi, kaza tespit tutanağı ve hasar geçmişine dair bilgilere erişmek mümkündür.

  E-Devlet Üzerinden Trafik Poliçesi Sorgulama

  Trafik poliçe sorgulama işlemine E-Devlet üzerinden de erişmek mümkündür. E-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapan kullanıcılar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sayfasından trafik poliçe ve hasar sorgulama hizmet ekranına ulaşarak sorgulama yapabilir. Sorgulama yapılacak olan aracın plaka numarası girilerek kapsamlı raporlara erişim sağlanabilir.

  E-Devlet Kapısından Erişim Sağlanabilen Poliçe Bilgileri

  E-Devlet üzerinden trafik sigortası poliçe sorgulamak isteyenlerin ulaşabileceği bilgiler şu şekildedir:

  Sigortam.net Avantajları

  Sigortam.net olarak sizler için sunduğumuz trafik ve kasko güvencelerinde, yalnızca yolda doğabilecek riskleri temin altına almakla kalmıyor, aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz her adımda sizlere yardımcı olabilmek üzere uzman kadromuzla her an ulaşılır olmayı görev biliyoruz. Size en uygun teminat kapsamına sahip olan araç sigortalarını internete özel avantajlarla sunuyor, poliçeniz devam ettiği sürece vadenizi sizin adınıza takip ediyoruz. Trafik poliçe sorgulamaya gerek kalmadan, sigortanızla ilgili tüm detaylara dair bilgi edinmeniz için sürece yönelik hakimiyetimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Poliçe sürenizin bitiminden önce en iyi fiyat vaadimizi sürdürerek de size en uygun trafik sigortası tekliflerini sunuyoruz. Üstelik, trafik sigortası hasarsızlık indirimi sorgulama ile yeni poliçe döneminde sigortanıza daha düşük primlerle sahip olmanız için sizden önce davranıyoruz. 

  Sigortam.net’in ayrıcalıklı avantajlarından faydalanmak için dilerseniz web sitesi üzerinden, dilerseniz 7/24 kesintisiz hizmet veren 444 24 00 Sigorta Destek Hattımıza ulaşarak bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun trafik sigortasına sahip olabilirsiniz.

  Tramerden Trafik Sigortası Sorgulama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  TRAMER SMS ile sorgu nasıl yapılır?

  TRAMER üzerinden trafik sigortasına dair sorgulamalar 5664’e SMS gönderilerek gerçekleştirilebilir. Tüm operatörler için ücretlendirmeyle sunulan bu hizmette, öğrenilmek istenen bilgilere istinaden atılacak SMS’ler şu şekildedir:

  Şasi numarası ile trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır?

  SBM’ye bağlı Sigortam360 internet sitesi, 5664 SMS hattı veya E-Devlet üzerinden plaka numarası yerine şasi numarası girilerek sorgulama yapılabilir.

  Araç şasi numarası paylaşmak sakıncalı mı?

  Araç trafik sigortası ve hasar geçmişine yönelik sorgulamalar, ikinci el piyasasında araç alım-satım işlemleri esnasında sıklıkla kullanılır. Araçta plaka değişimi gerçekleştirildiyse, aracın geçmişe yönelik hasar kayıtlarına ulaşılması için şasi numarasının paylaşılması daha güvenli bir seçenek olarak kabul edilir. Şasi numarası paylaşmak herhangi bir sorun yaratmaz, aksine ikinci el piyasasında karşılıklı güven üzerinden alışveriş sağlanması adına faydalı olabilir.

  Yazı kaynağı : www.sigortam.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap