Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kasım ayı enflasyon beklentisi memurlar net

  1 ziyaretçi

  kasım ayı enflasyon beklentisi memurlar net bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Memur enflasyon fark� belli oldu

  Memur enflasyon fark� belli oldu

  Memur maa�lar� toplu s�zle�me veya hakem kurulu karar�yla belirlenmektedir. 2019 y�l�nda yap�lan ve 2020 ila 2021 y�llar�n� kapsayan Kamu G�revlileri Hakem Kurulu karar� gere�ince, 2021'in ilk yar�s� i�in memurlar y�zde 3 zamm�n yan�nda, y�zde 5,45 enflasyon fark� da alm��t�.

  MEMURLAR ���N Y�ZDE 3,71 ENFLASYON FARKI OLU�TU

  Bilindi�i �zere, toplu s�zle�me gere�ince memurlar, 2021 y�l�n�n ikinci alt� ay� i�in y�zde 3 zam ald�.

  Temmuz ay�nda enflasyon y�zde 1,80,
  A�ustos ay�nda y�zde 1,12,
  Eyl�l ay�nda y�zde 1,25,
  Ekim ay�nda y�zde 2,39 artt�.

  4 ayl�k enflasyon art��� k�m�latif olarak y�zde 6,71 oldu.

  Y�l�n ikinci yar�s�nda enflasyon y�zde 3'� ge�erse, ge�ilen miktarda memurlar zam alabiliyor. K�m�latif enflasyon y�zde 6,71 oldu�u i�in memurlar i�in �uan y�zde 3,71 enflasyon fark� olu�mu� durumda.

  Enflasyon fark� hesaplama

  Enflasyon fark�, y�l�n ikinci yar�s� i�in olu�an enflasyon oranlar� k�m�latif olarak topland�ktan sonra, ��kan oran toplu s�zle�me ile verilen zam oran�ndan ��kar�larak bulunmaktad�r.

  Enflasyon zamm� 2022

  Enflasyon zamm� 2022 y�l� ba��nda maa�lara uygulanacakt�r. Yani Kas�m ve Aral�k ay� enflasyon oranlar� da belli olduktan sonra 2021 y�l�n�n ikinci yar�s� i�in maa�lara uygulanacak olan enflasyon zamm� kesinle�ecektir.

  Ekim ay� enflasyon rakamlar� hakk�nda forum b�l�m�ndeki de�erlendirmeleri takip etmek i�in T�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  3 ayda maa�lar eridi... Memurlar i�in enflasyon fark� olu�tu

  3 ayda maa�lar eridi... Memurlar i�in enflasyon fark� olu�tu

  2021'in ilk yar�s� i�in memurlar y�zde 3 zamm�n yan�nda, y�zde 5,45 enflasyon fark� da alm��t�.

  MEMURLAR ���N Y�ZDE 1,23 ENFLASYON FARKI OLU�TU

  Bilindi�i �zere, toplu s�zle�me gere�ince memurlar, 2021 y�l�n�n ikinci alt� ay� i�in y�zde 3 zam ald�.

  Temmuz ay� enflasyonu y�zde 1,80, A�ustos ay� enflasyonu y�zde 1,12, Eyl�l ay� enflasyonu da y�zde 1,25 oldu. 3 ayl�k enflasyon y�zde 4,23 rakam�na ula�t�. Ekim, Kas�m, Aral�k ay� ile beraber enflasyon y�zde 3'� ge�erse ge�ilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar i�in �uan y�zde 1,23 enflasyon fark� olu�mu� durumda.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Y�l sonu enflasyon beklentisi artmaya devam ediyor

  Y�l sonu enflasyon beklentisi artmaya devam ediyor

  Piyasan�n enflasyon beklentilerinde yukar� y�nl� seyir devam etti.

  T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas�'n�n (TCMB) Eyl�l ay�na ili�kin Piyasa Kat�l�mc�lar� Anketi'ne g�re, y�l sonu enflasyon beklentisi y�zde 16,74 oldu. Bir �nceki anket d�neminde beklenti y�zde 16,30 olarak belirlenmi�ti.

  12 ay sonras� i�in y�ll�k enflasyon beklentisi ise y�zde 12,94 oldu. Bir �nceki ankette bu veriye ili�kin beklenti y�zde 12,48 olmu�tu.

  24 ay sonras�na y�nelik enflasyon beklentisi de y�zde 10,52'den y�zde 10,71'e y�kseldi.

  Kat�l�mc�lar bu ay faiz indirimi beklemiyor
  Ankette faize ili�kin beklentiler de yer ald�. Buna g�re, kat�l�mc�lar�n bu ay i�in politika faizi beklentisi y�zde 19 olarak kaydedildi.

  Y�l sonuna ili�kin Dolar/TL beklentisi Eyl�l anketinde 8,92 oldu. �nceki ankette bu beklenti 8,94 seviyesindeydi.

  2021 y�l�na ili�kin b�y�me beklentisi y�zde 6'dan y�zde 8,2'ye y�kseldi.

  TCMB beklentisi y�zde 14,1, OVP beklentisi y�zde 16,2
  TCMB'nin d�zenledi�i Eyl�l Piyasa Kat�l�mc�lar� Anketi'nde enflasyon beklentisi TCMB'nin kendi enflasyon beklentisi ve Orta Vadeli Program'a (OVP) yans�yan ger�ekle�me tahmininin �zerinde oldu.

  TCMB son enflasyon raporunda y�l sonu i�in y�zde 12,2 olan enflasyon beklentisini y�zde 14,1'e y�kseltmi�ti. 2022-2024 d�nemine ili�kin OVP'de ise 2021 y�l� enflasyon ger�ekle�me tahmini y�zde 16,2 olarak kaydedilmi�ti.

  TCMB'nin finans ve reel sekt�rdeki kat�l�mc�lar�yla yapt��� ankette, sekt�r temsilcilerinin y�l sonu T�FE ve kur tahminlerinde y�kseli� oldu.

  56 kat�l�mc� ile yap�lan ankete g�re;

  Y�l sonu enflasyon beklentisi bir �nceki anket d�neminde %16,30 iken, bu anket d�neminde %16,74'e y�kseldi
  12 ay sonras� T�FE beklentisi bir �nceki anket d�neminde %12,48 iken, bu anket d�neminde %12,94'e y�kseldi.
  24 ay sonras� T�FE beklentisi ise ayn� anket d�nemlerinde s�ras�yla %10,52 ve %10,71 oldu.
  Y�l sonu d�viz kuru beklentisi bir �nceki anket d�neminde 8,94 TL iken, bu anket d�neminde 8,92 TL oldu.
  12 ay sonras� d�viz kuru beklentisi ise bir �nceki anket d�neminde 9,37 TL iken, bu anket d�neminde 9,56 TL oldu.

  BIST Repo ve Ters-Repo Pazar�'nda olu�an cari ay sonu gecelik faiz oran� beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oran� cari ay sonu beklentisi bir �nceki anket d�neminde oldu�u gibi %19,0'da kald�.
  GSYH 2021 y�l� b�y�me beklentisi bir �nceki anket d�neminde y�zde 6,0 iken bu anket d�neminde %8,2'ye y�kseldi. GSYH 2022 y�l� b�y�me beklentisi ise bir �nceki anket d�neminde %4,0 iken bu anket d�neminde y�zde 4,2 oldu.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap