Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  karabük üniversitesi kadrosu

  1 ziyaretçi

  karabük üniversitesi kadrosu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  karabük üniversitesi akademik kadrosu

  Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var

  Üniversitesinin resmi sitesindeki fotoğrafı böyle. Kadroda daha kimler kimler var

  Akademik kariyer için binlerce üniversite öğrencisi umutsuzca üniversitelerde şansını denemeye devam ederken Karabük Üniversitesi’nde göreve başlayan bir öğretim görevlisi tartışmaları da beraberinde getirdi.

  Türkiye’de sayıları milyonları aşan ve hızla vatandaşlık verilen yabancıların sayısı artmaya devam ediyor.

  Kayıtlı kayıtsız Suriyelilerin de dahil olduğu 15 milyonu aşkın yabancı, Türk vatandaşının işsizlik oranını tarihi rakamlara çıkarırken iş doktorluktan akademisyenliğe kadar çıktı.

  Binlerce işsiz üniversite mezunu akademik kariyer için üniversitelerin kapısını umutsuzca aşındırmaya devam ederken Karabük Üniversitesi’ndeki yabancı öğretim görevlilerinin sayısı dikkat çekti.

  İşte Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı isimler:

  Yazı kaynağı : www.yenicaggazetesi.com.tr

  Karabük Üniversitesi'nin kadrosunda yer alan yabancı uyruklu akademisyen sosyal medyada gündem oldu

  Karab�k �niversitesi ��retim Eleman� Al�m �lan�- D�zeltildi

  Karab�k �niversitesi ��retim Eleman� Al�m �lan�- D�zeltildi

  D�ZELTME �LANI

  28.12.2018 Tarih ve 30639 say�l� Resmi Gazete'de �lan� edilen ��retim Eleman� ilan�nda ��retim G�revlisi �lanlar�n�n t�m� "��retim G�revlisi (Ders Verecek) olarak d�zeltilmi�tir.

  Karab�k �niversitesi Rekt�rl���nden:

  ��RET�M ELEMANI �LANI

  �niversitemiz birimlerine, 09 Kas�m 2018 tarihli ve 30590 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan "��retim �yesi D���ndaki ��retim Eleman� Kadrolar�na Yap�lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S�nav �le Giri� S�navlar�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmelik"in ilgili h�k�mleri uyar�nca ��retim G�revlisi al�nacakt�r.

  A-) GENEL �ARTLAR

  1- 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen �artlar� Ta��mak.

  2- 2- ��retim G�revlisi Kadrolar� ��in Akademik Personel ve Lisans �st� E�itimi Giri� S�nav�ndan (ALES), Lisans ��reniminden mezun olunan ya da Atama Yap�lacak Program�n Lisans/�nlisans E�itiminde hangi alanda ��renci al�yorsa o alanda En Az 70 Puan alm�� olmak. Ara�t�rma G�revlisi Kadrolar� ��in �se; Atama Yap�lacak Program�n Lisans/�nlisans E�itiminde hangi alanda ��renci al�yorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan alm�� olmak. Merkezi S�nav Muafiyetinden yararlanmay� talep edenlerin ba�vuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlar�n� kan�tlamalar� halinde �n De�erlendirme ve Nihai De�erlendirme a�amalar�nda (ALES) Puan� 70 olarak kabul edilecektir. �zel Yetenekle ��renci alan birimlerin ��retim eleman� kadrolar�na ba�vurularda herhangi bir (ALES) puan t�r�nden 70 puan alm�� olmak.

  3- Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan kabul edilen merkezi yabanc� dil s�nav�ndan en az 50 puan veya e�de�erli�i kabul edilen bir s�navdan bu puan� muadili bir puan alm�� olmas� gerekir. (Meslek Y�ksekokullar� ��retim g�revlisi kadrolar�na ba�vurularda yabanc� dil �art� aranmaz)

  4- Adaylar�n Transkriptlerinin �n De�erlendirme Nihai De�erlendirme A�amalar�nda; Transkriptlerde D�rtl�k ve Be�lik not sistemi olmas� halinde Y�ksek��retim Kurulunun E� De�erlilik tablosuna g�re de�erlendirilecektir.

  B-) �ZEL �ARTLAR

  1-��retim G�revlisi Kadrolar�na Ba�vuracak Adaylardan En Az Tezli Y�ksek lisans derecesine sahip olmak �art� aran�r. *Meslek Y�ksekokullar�n�n Y�ksek��retim Kurulunun 14 Kas�m 2018 Tarihli Karar�yla belirlenen Uzmanl�k Alanlar�na atanacak olanlarda En Az Tezli Y�ksek lisans Derecesine sahip olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kayd�yla alan�nda en az iki y�l tecr�be sahibi olmak �art� aran�r. * Meslek Y�ksekokullar�nda �lan Edilen Kadrolar Yabanc� Dil �art�ndan Muaft�r.

  C-) SINAV TAKV�M�

  �lk Ba�vuru Tarihi: 28.12.218

  Son Ba�vuru Tarihi: (Mesai Bitimi) 11.01.2019

  �n De�erlendirme Sonu� �lan Tarihi: 16.01.2019

  Giri� S�nav� Tarihi: 21.01.2019

  Giri� S�nav Saati: 10:00 Giri� S�nav Yeri: �lgili Birimlerde Nihai De�erlendirme Sonu� Tarihi: 28.01.2019 Sonu�lar�n �lan Edilece�i �nternet Adresi: www.karabuk.edu.tr D-) BA�VURULARDA �STEN�LEN BELGELER

  1- Ba�vurduklar� B�l�m/Anabilim Dal�/Program Ad�, Kadro Unvan�, T.C. No'sunu, yaz��ma Adreslerini Telefon Numaralar�n� Belirten Dilek�e

  2- �zge�mi�

  3- Merkezi s�nav (ALES) belgesi fotokopisi

  4- Yabanc� dil s�nav� ( YDS, Y�K-D�L veya e�de�erli�i Y�K taraf�ndan kabul edilen bir s�nav) sonu� belgesi. (Meslek Y�ksekokullar� ��retim g�revlisi kadrolar� i�in yabanc� dil �art� aranmamaktad�r)

  5- Lisans ve tezli y�ksek lisans diploma ve ge�ici mezuniyet belgeleri ( E-devletten al�nan karekodlu belgeler �n de�erlendirme a�amas�nda kabul edilir. E-devlet harici diploma/ge�ici mezuniyet belgeleri mutlaka Asl� veya Resmi Kurumlarca onaylanm�� �slak imzal�/m�h�rl� olacakt�r)

  6- �stenilen alanla ilgili halen y�ksek lisans ve/veya doktora ��rencisi oldu�una dair ��renci belgesi.( e- devlet kap�s�nda al�nacak karekodlu ��renci belgesi de olabilir.)

  7- �lgili y�netmelik gere�i kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli oldu�unu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve �st yaz�, �zel sekt�rde ise sosyal g�venlik kurumundan al�nacak pirim dok�man� ve ilgili firma ya da firmalardan al�nacak �st yaz�)

  8- �ki adet vesikal�k foto�raf (son 6 ay i�inde �ekilmi�)

  9- Askerlik durum belgesi (657 say�l� kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildi�i gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik �a��na gelmemi� olmak, askerlik �a��na gelmi� ise askerlik hizmetini yapm�� yahut erteletmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak)

  10- Adli sicil kayd�.

  11- Lisans Transkripti (resmi kurumlarca asl�na uygunlu�unun tasdiki gerekmektedir.)

  E- D��ER A�IKLAMALAR

  1- Ba�vurular ilanda belirtilen kadrolar�n ait oldu�u birimlere �ahsen veya posta yoluyla yap�labilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen s�re i�inde yap�lamayan ba�vurular dikkatte al�nmaz.

  2- Ba�vuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adaylar�n durumlar� �niversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayr�ca bir tebligat yap�lmayacakt�r.

  3- �landa belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya ba�vuran adaylar�n ba�vurular� ge�ersiz say�lacakt�r.

  4- Asl� veya Resmi kurumlarca onaylanm�� sureti istenilen belgelerin onays�z bir belge olmas� durumunda adaylar de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  5- Yurtd���ndan al�nm�� diplomalar�n Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca denkli�inin onayland���n� g�sterir belgenin asl�n�n veya onayl� suretinin ba�vurulara eklenmesi gerekmektedir.

  6- Atanmaya hak kazanan adaylardan il defa yada yeniden atanacak olanlar i�in Kanunun 48 inci maddesi uyar�nca G�venlik Soru�turmas� yap�lacakt�r. S�z konusu G�venlik Soru�turmas� sonucunun olumlu olmas� halinde atamalar� yap�lacakt�r.

  7- Atanmaya hak kazand��� halde yukar�da belirtilen �artlardan birisini ta��mad���n�n yada istenilen belgelerden birisinin eksik oldu�unun tespit edilmesi halinde atanmas� yap�lmayacakt�r. Atanm�� olsa dahi s�z konusu yap�lan atama i�lemi iptal edilecektir.

  F- MUAF�YET

  1- Doktora veya t�pta, di� hekimli�inde, eczac�l�kta ve veteriner hekimlikte uzmanl�k ya da sanatta yeterlik e�itimini tamamlam�� olanlarda, meslek y�ksekokullar�n�n Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan belirlenen uzmanl�k alanlar�na atanacak olanlarda, y�ksek��retim kurumlar�nda ��retim eleman� kadrolar�nda �al��m�� veya �al��makta olanlarda merkezi s�nav �art� aranmaz.

  2- Meslek Y�ksekokullar�n�n, bu y�netmeli�in 6 nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras� kapsam�ndaki ��retim g�revlisi kadrolar� haricindeki ��retim eleman� kadrolar�na yap�lacak ba�vurularda yabanc� dil �art� aranmaz.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

  Öğretim görevlisinin eşine kadro kıyağı iddiası

  Öğretim görevlisinin eşine kadro kıyağı iddiası

  Öğretim görevlisinin eşine kadro kıyağı iddiası

  Karabük Üniversitesi'nde verilen akademik kadro ilanına başvuran adayların ALES puanları yüksek olmasına rağmen sınavda elendiği ve aynı üniversitede öğretim görevlisinin eşinin kadroya alındığı iddia edildi.

  Karabük Üniversitesi, 31 Aralık’ta çeşitli branşlarda akademik kadro alımı yapmak için ilan verdi. İlanda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne 1 personel alınacağı belirtilerek, özel şartlarda Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında Sağlık alanında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak şartları arandı. Bazı adaylar şartları karşılamadığı için elenirken sınava 6 kişi girmeye hak kazandı.

  SINAV 2 KEZ ERTELENDİ

  Üniversite 21 Ocak günü yapılacak olan sınavların kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle önce 25 Ocak tarihine ardından da 7 Şubat’a erteledi. Üniversiteden geç bildirmesi nedeniyle iki kez kente gelip memleketlerine geri dönen adaylar, Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulunda 7 Şubat’ta yapılan sınava girdi. ALES ve lisans mezuniyet notunun ortalamasına göre sıralanan adaylara her biri 20 puan olan 5 klasik soru soruldu.

  PUANI AZ OLAN KADROYA GİRDİ YÜKSEK OLAN YEDEĞE ALINDI

  ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması 84,571 ile en yüksek olan adaya, sınavdan 37 puan verilirken, ortalaması 76,116 ve sınava giren adaylar arasında 5. sırada olan aynı zamanda eşi aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Ü.T’ye 57 puan verildi. 3 notun ortalamasıyla Ü.T 69,682 puan ile ilk sıraya çıkarken, diğer aday yedek listesine alındı.

  EŞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  Karabük’te yaşayan Ü.T’nin, eşi H.K.K.T’nin aynı üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde öğretim görevlisi olduğu,  kendisinin de  Sağlık-Sen Karabük Şubesi yönetim kurulunda bulunduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenlik uzmanı olarak çalışan Ü.T, 2021 yılında İşletme Bölümü tezli yüksek lisansını ise içme suyu markaları üzerine yaptığı ileri sürüldü. Sınava giren diğer adayların ise farklı illerdeki çeşitli üniversitelerde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıkları ve Ü.T’nin ise ilanda aranan özel şartları dahi karşılamadığı iddia edildi.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap