Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  karşıt kavram veya durumların bir bütün içinde kullanılmasına ne denir

  1 ziyaretçi

  karşıt kavram veya durumların bir bütün içinde kullanılmasına ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  10. Karşıt kavram veya durumların bir bütüniçinde kullanılmasına ..... denir.​

  10. Karşıt kavram veya durumların bir bütüniçinde kullanılmasına ..... denir.​

  Merhaba

  Biz bu sanata Tezat diyoruz.

  Başarılar Dilerim

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Bir konuyla ilgili karşıt kavramların düşüncelerin duyguların bir arada kullanılmasına ne denir

  Bir konuyla ilgili karşıt kavramların düşüncelerin duyguların bir arada kullanılmasına ne denir

  Merhαbα

  Açıklama:

  Cevap: Tezat söz sanatı olmalıdır!

  İyi kötü geçinip gidiyoruz.

  ➤Satranç taşları beyaz ve siyahtı.

  İnişli çıkışlı bir hayatım var.

  Eski evinin yerine yenisini aldı.

  ➤Bakkalda taze ekmek kalmamış hepsi bayattı.

  Söz Sanatları :

  Bizim cevabımız ise tezatlık olmalıdır!

  Kolay gelsin iyi dersler başarılar dilerim.

  ||#OptiTim ||#XFløwersx

  Yazı kaynağı : eodev.com

  TEZAT

  TEZAT

  Sa‘leb, Ḳavâʿidü’ş-şiʿr (nşr. Ramazan Abdüttevvâb), Kahire 1995, s. 58-60.

  İbnü’l-Mu‘tez, el-Bedîʿ (nşr. M. Abdülmün‘im Hafâcî), Beyrut 1410/1990, s. 124-140.

  Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şiʿr (nşr. Kemâl Mustafa), Kahire 1979, s. 143-146, 162-163.

  Âmidî, el-Muvâzene (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), Kahire 1363/1944, s. 253-254.

  Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbü’ṣ-Ṣınâʿateyn (nşr. Müfîd M. Kumeyha), Beyrut 1404/1984, s. 339-353.

  İbn Reşîḳ el-Kayrevânî, el-ʿUmde (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), Kahire 1353/1934, II, 5-15.

  İbn Sinân el-Hafâcî, Sırrü’l-feṣâḥa, Beyrut 1402/1982, s. 199-205.

  Abdülkāhir el-Cürcânî, Esrârü’l-belâġa (nşr. H. Ritter), Beyrut 1403/1983, s. 20.

  Hatîb et-Tebrîzî, el-Vâfî fi’l-ʿarûż ve’l-ḳavâfî (nşr. Ömer Yahyâ – Fahreddin Kabâve), Dımaşk 1399/1979, s. 258-260.

  İbn Münkız, el-Bedîʿ fî naḳdi’ş-şiʿr (nşr. Ahmed Ahmed el-Bedevî – Hâmid Abdülmecîd), Kahire 1380/1960, s. 36-40.

  Abdürrahîm b. Ali b. Şîs el-Kureşî, Meʿâlimü’l-kitâbe ve meġānimü’l-iṣâbe (nşr. M. Hüseyin Şemseddin), Beyrut 1408/1988, s. 103.

  Ebû Ya‘kūb es-Sekkâkî, Miftâḥu’l-ʿulûm (nşr. Naîm Zerzûr), Beyrut 1422/2001, s. 210-211.

  Ziyâeddin İbnü’l-Esîr, el-Mes̱elü’s-sâʾir (nşr. Ahmed el-Havfî – Bedevî Tabâne), Riyad 1404/1984, III, 171-194.

  İbn Ebü’l-İsba‘, Bedîʿu’l-Ḳurʾân (nşr. Hifnî M. Şeref), Kahire 1392/1972, s. 31-35.

  a.mlf., Taḥrîrü’t-Taḥbîr (nşr. Hifnî M. Şeref), Kahire 1383/1963, s. 111-115.

  Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, VII, 98-101.

  Şürûḥu’t-Telḫîṣ, Kahire 1937, IV, 286-296.

  İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb (nşr. Selâhaddin el-Hevvârî), Beyrut 1426/2006, I, 161-172.

  Besyûnî Abdülfettâh Besyûnî, ʿİlmü’l-bedîʿ, Kahire 1408/1987, s. 7-24.

  Ahmed Matlûb, Muʿcemü’l-muṣṭalaḥâti’l-belâġıyye ve teṭavvürühâ, Beyrut 1996, s. 367-371.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap